Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
P. 1
Curso Preparatório Concurso Professor de Ciências Físicas e Biológicas - SEE/SP PEB II

Curso Preparatório Concurso Professor de Ciências Físicas e Biológicas - SEE/SP PEB II

Ratings: (0)|Views: 2,262|Likes:
Curso Preparatório para Professor de Ciências Físicas e Biológicas para concurso da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. www.wt-concursospublicos.com
Fone: (11) 3151-2082
Curso Preparatório para Professor de Ciências Físicas e Biológicas para concurso da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. www.wt-concursospublicos.com
Fone: (11) 3151-2082

More info:

Categories:Types, Brochures
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2013

 
 Yawd ua Uwjcfcfi
‐ 
 
@afp|kuawcj Lorwlpjwcjk l Le|`j`cafjk 
 yyy&yawduauwjcfcfi&`ao&gw 
@af`|wpa RWANLPPAW EL LE\@JÉÀA GÊPC@JCC -RLG CC# ej PLL 
@cèf`cjp Nïpc`jp lGcakðic`jp
 
Yawd ua Uwjcfcfi
yyy&yawduauwjcfcfi&`ao&gw
 
 Nafl8 -::# 0:<:/72=7
 
@|wpa Rwlrjwjuðwca rjwj Rwanlppaw el Le|`jéàaGêpc`j CC -RLG CC# ej PLL 
@cèf`cjp Nïpc`jp lGcakðic`jp
AGHLUC^A EA @\WPA
A `|wpa rwlrjwjuðwca rjwj Rwanlppaw El Le|`jéàa Gêpc`j CC ej PLL ~cpj rwaraw`cafjw jap jk|fap `afml`colfuap fjp uloêuc`jpz|l lf~ak~lo jp ecp`crkcfjp z|l njxlo rjwul ea `afuløea rwaiwjoêuc`a ea `af`|wpa j plw wljkcxjea&&&
CFNAWOJÉÜLP EA @\WPA
J awijfcxjeawj elpul `af`|wpa ã j N\FEJÉÀA @JWKAP @MJIJP+ z|l juwj~ãp el pl|
PCUL
+ ecprafcgckcxa| a lecujk4 `|ha z|jk lpuàagjpljejp jp cfnawojéülp j pli|cw&Ap `jfecejuap raelwàa pl cfp`wl~lw j rjwucw ejp &&&juã &&& fa pcul8 yyy&& J uj}j el rjwuc`crjéàa ã el W%&
RWÃ/ WLZ\CPCUAP RJWJ A @AF@\WPA
El j`awea `ao a Jfl}a CCC ej Klc @aorklolfujw f¸ =0> el 02+ r|gkc`jej fa EA el 0:/:7/39+ rjwj rwa~colfua ea`jwia el Rwanlppaw Le|`jéàa Gêpc`j CC+ a `jfecejua el~lwê `aorwa~jw `af`k|pàa el @|wpa P|rlwcaw8 kc`lf`cju|wj eliwje|jéàa rklfj+ `ao mjgckcujéàa lprl`ïnc`j lo êwlj rwðrwcj a| nawojéàa p|rlwcaw lo êwlj `awwlprafelful l`aorklolfujéàa fap ulwoap ej klicpkjéàa ~cilful+ `afnawol pli|l8
@CÈF@CJP NÏPC@JP L GCAKÐIC@JP8
Plw rawujeaw el kc`lf`cju|wj rklfj lo @cèf`cjp Gcakðic`jp a| Mcpuðwcj Fju|wjk+ a|plw rawujeaw el kc`lf`cju|wj lo @cèf`cjp+ `ao mjgckcujéàa lo Nïpc`j+ a| lo Z|ïoc`j+ a| lo Gcakaicj+ a| lo Ojuloêuc`j&
PJKÊWCA
PÏFULPL EJP JUWCG\CÉÜLP EA RWANLPPAW EL LE\@JÉÀA GÊPC@J CC -RLG CC#
L}lw`lw j ea`èf`cj fj le|`jéàa gêpc`j lo |fcejel lp`akjw+ wlprafpjgckcxjfea/pl rlkj wlièf`cj el j|kjp+ rlkjawclfujéàa el jrwlfecxjilo fj le|`jéàa el ha~lfp l je|kuap+ rlkj p|gpucu|céàa l~lfu|jk+ rlkj ea`èf`cj lokjgawjuðwca el lfpcfa+ lo pjkj el wl`|wpap eceêuc`ap l lo anc`cfj rlejiðic`j l rlkj wl`|rlwjéàa el jk|fap `aoelnc`cèf`cj el jrwlfecxjilo&Rjwuc`crjw ea rwa`lppa z|l lf~ak~l rkjflhjolfua+ lkjgawjéàa+ l}l`|éàa+ `afuwakl l j~jkcjéàa ea rwahlua rakïuc`a/rlejiðic`a l ea rkjfa el elplf~ak~colfua rlejiðic`a l cfpucu|`cafjk ej lp`akj&Rjwuc`crjw ej lkjgawjéàa ea `jklfeêwca lp`akjw&L}lw`lw juc~cejel el `aawelfjéàa rlejiðic`j el êwlj el `afml`colfua lprl`ïnc`a+ fap ulwoap ea wli|kjolfua&Ju|jw fj lkjgawjéàa l fj corklolfujéàa el rwahluap le|`juc~ap a|+ `aoa ea`lful+ lo rwahlua el nawojéàa`afucf|jej el le|`jeawlp+ fj nawoj ea wli|kjolfua&Rjwuc`crjw ej lkjgawjéàa l ej corklolfujéàa el rwahluap l juc~cejelp el jwuc`|kjéàa l cfuliwjéàa ej lp`akj `ao jpnjoïkcjp eap le|`jfeap l `ao j `ao|fcejel lp`akjw&
 
Yawd ua Uwjcfcfi
yyy&yawduauwjcfcfi&`ao&gw
 
 Nafl8 -::# 0:<:/72=7
 
Rjwuc`crjw el `|wpap+ juc~cejelp l rwaiwjojp el `jrj`cujéàa rwancppcafjk+ z|jfea `af~a`jea a| `af~cejea&J`aorjfmjw l j~jkcjw pcpulojuc`jolful pl|p jk|fap e|wjful a rwa`lppa el lfpcfa/jrwlfecxjilo&Wljkcxjw j~jkcjéülp rlwcðec`jp eap `|wpap ocfcpuwjeap l ejp juc~cejelp wljkcxjejp&Rwaoa~lw l rjwuc`crjw el juc~cejelp `aorklolfujwlp ja rwa`lppa ej p|j nawojéàa rwancppcafjk&L}lw`lw a|uwjp juwcg|céülp cfuliwjfulp ea rkjfa el elplf~ak~colfua rlejiðic`a l cfpucu|`cafjk ej lp`akj+ rwl~cpuaplo wli|kjolfua l fa wlicolfua lp`akjw&
 Jp ~jijp j plwlo rwllf`mcejp plwàa rjwj jp ecp`crkcfjp el Gcakaicj+ @cèf`cjp Nïpc`jp l Gcakðic`jp+ Le|`jéàa Jwuïpuc`j+ Nïpc`j+Ilaiwjncj+ Mcpuðwcj+ Cfikèp+ Ojuloêuc`j+ Kïfi|j Rawu|i|lpj l Z|ïoc`j&
AWIJFCXJÉÀA L OLUAEAKAICJ EA @\WPA
Ap `|wpap plwàa ocfcpuwjeap rwlplf`cjkolful&J oluaeakaicj |uckcxjej rjwj uaeap ap `|wpap lf~ak~l cfulwjéàa lo pjkj el j|kj+ l}rapcéàa el `afuløea+ nc}jéàa ea jrwlfecxjeajuwj~ãp ej wlpak|éàa el l}lw`ï`cap l pco|kjeap4 l awclfujéàa rjwj a j|ua/lpu|ea eaoc`ckcjw&
@afuløea Rwaiwjoêuc`a
NAWOJÉÀA GÊPC@J EA RWANLPPAWULOÊWCA
 
:& Le|`jéàa lp`akjw8
elpjncap l `aorwaocppapj# j wlkl~çf`cj ea `afml`colfua+ jp l}cièf`cjp el |o fa~a rlwnck el `cejeàa l jp ju|jcp ulfeèf`cjp ej le|`jéàalp`akjw4g# `|wwï`|ka l `cejejfcj8 pjglwlp ~akujeap rjwj a elplf~ak~colfua el `aorluèf`cjp `aifcuc~jp+ jnluc~jp+ pa`cjcp l`|ku|wjcp4`# n|fejolfuap l ecwluwcxlp ea lfpcfa n|fejolfujk l oãeca+ ej le|`jéàa el ha~lfp l je|kuap l ej le|`jéàalprl`cjk4e# lp`akj cf`k|pc~j `aoa lprjéa el j`akmcolfua+ el jrwlfecxjilo l el pa`cjkcxjéàa4l# rlejiaicjp ecnlwlf`cjejp8 rwaiwlppàa `afucf|jej+ `awwléàa el nk|}a+ j~jkcjéàa raw `aorluèf`cjp+ nkl}cgckcxjéàa ea`|wwï`|ka l ej uwjhluðwcj lp`akjw&
7& Ilpuàa lp`akjw l z|jkcejel ea lfpcfa
 j# j `afpuw|éàa `akluc~j ej rwarapuj rlejiðic`j ej lp`akj8 l}rwlppàa ejp elojfejp pa`cjcp+ ejp `jwj`ulwïpuc`jpo|kuc`|ku|wjcp l ejp l}rl`ujuc~jp eap jk|fap l eap rjcp4g# a uwjgjkma `akluc~a `aoa njuaw el jrlwnlcéajolfua ej rwêuc`j ea`lful l ej ilpuàa lp`akjw4`# a lf~ak~colfua eap rwanlppawlp fj ju|jéàa eap `aklicjeap l ejp cfpucu|céülp lp`akjwlp `ao ~cpujp â `afpakcejéàaej ilpuàa eloa`wêuc`j ej lp`akj4e# j corawuçf`cj eap wlp|kujeap ej j~jkcjéàa cfpucu|`cafjk l ej j~jkcjéàa ea elplorlfma lp`akjw fa rwa`lppa elolkmawcj ej z|jkcejel ea lfpcfa4l# a rwaujiafcpoa h|~lfck fa `aucecjfa lp`akjw8 |oj nawoj rwc~cklicjej el jrwlfelw l pa`cjkcxjw pjglwlp+ rwjuc`jw a`af~ï~ca pakceêwca+ elplf~ak~lw ~jkawlp el |oj ~cej `cejeà l lfnwlfujw z|lpuülp jppa`cjejp â cfecp`crkcfj l â

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Joice Raposo liked this
Joana Regina liked this
Neusa Magalhães liked this
Aline Mesquita liked this
Aline Mesquita liked this
Aline Mesquita liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->