Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
P. 1
Discipline Obligatorii

Discipline Obligatorii

Ratings: (0)|Views: 108|Likes:
Published by adeline_1905

More info:

Published by: adeline_1905 on Jan 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2011

pdf

text

original

 
17
DISCIPLINE OBLIGATORII
PSIHOLOGIA VÂRSTELOR 
Lector univ. drd.
Gra
ţ
iela SION
 
Obiective
Cunoa
 ş
terea de c
ă 
tre studen
 ţ 
ii a problematicii vârstelor umane
 ş
ia specificului lor în timp, a rela
 ţ 
iei dintre poten
 ţ 
ele vârstelor 
 ş
colare
 ş
i planurile
 ş
i programele de înv
ăţă 
mânt, a tr 
ă 
 s
ă 
turilor specifice fiec
ă 
rui stadiu de vârst 
ă 
 , a procesului dezvolt 
ă 
rii intelectuale
 ş
i morale lavârstele mici, contribu
 ţ 
iilor de prestigiu la cunoa
 ş
terea specificului fiec
ă 
rei vârste.
I.
 
DELIMIT
Ă
RI CONCEPTUALE PRIVIND DOMENIULPSIHOLOGIEI VÂRSTELOR 
 
 Psihologia vârstelor 
are ca obiect studiul schimb
ă
rilor psiholo-gice care au loc începând de la na
ş
tere pân
ă
în perioada b
ă
trâne
ţ
ii.Ursula
Ş
chiopu (1997) arat
ă
c
ă
domeniul încorporeaz
ă
studiulcaracteristicilor evolu
ţ
iei psihice, dimensiunea evolu
ţ
iei temporalediferen
ţ
iate cu schimb
ă
ri ce survin în decursul întregii vie
ţ
i, de lana
ş
tere pân
ă
la moarte cu tendin
ţ
a de a face o mai mare apropiere a psihologiei de via
ţ
a concret
ă
. Contribu
ţ
ii importante la studiuldomeniului au adus cercet
ă
torii în psihologia copilului
ş
i adolescen-tului, precum
ş
i speciali
ş
tii în psihologia vârstei adulte
ş
i psihologiasenectu
ţ
ii. Ca urmare, se impun unele delimit
ă
ri conceptuale privinddomeniul psihologiei vârstelor în raport cu celelalte domenii.
 Psihologia copilului
este centrat
ă
asupra studiului copilului, areca scop descrierea
ş
i explicarea dezvolt
ă
rii copilului de la na
ş
tere laadolescen
ţă
. Psihologia copilului nu trebuie confundat
ă
cu
 psihologia genetic
ă 
care la rândul ei este o
ş
tiin
ţă
a dezvolt
ă
rii, centrat
ă
asupraaspectului evolutiv al comportamentelor 
ş
i asupra genezei lor.Psihologia copilului studiaz
ă
dezvoltarea copilului pentru a descrie
ş
iexplica dezvoltarea acestuia, precum
ş
i pentru a realiza predic
ţ
ii
ş
irecomand
ă
ri privind educa
ţ
ia copilului, pe când psihologia genetic
ă
,
 
 18
 plecând de la studiul copilului are ca scop cunoa
ş
terea genezeistructurilor mentale ale adultului. Un alt aspect de men
ţ
ionat este acelac
ă
studiul psihologiei genetice nu se ocup
ă
cu studiul genezei umaneacesta fiind domeniul geneticii ca domeniu de studiu al eredit
ăţ
iiumane. Termenul de „psihologie genetic
ă
” nu include aspectul ere-ditar al conduitelor ci dimpotriv
ă
aspectul lor evolutiv.
 Psihologia genetic
ă 
reprezentat
ă
de A. Gesell în Statele Unite,J. Piaget în Elve
ţ
ia
ş
i H. Wallon în Fran
ţ
a include
ş
i
epistemologia genetic
ă 
(N. Sillamy, 1996) al c
ă
rui obiect se limiteaz
ă
la genezacategoriilor esen
ţ
iale ale gândirii. Psihologia genetic
ă
se deosebe
ş
te
ş
ide
 psihologia adultului
prin importan
ţ
a crescut
ă
pe care o acord
ă
 explica
ţ
iei în raport cu simpla descrip
ţ
ie
ş
i prin ipoteza c
ă
în psiho-logie ca
ş
i în biologie, explica
ţ
ia este inseparabil
ă
de
 studiul dezvolt 
ă 
rii
(P.P. Neveanu, 1978).Pentru termenul de „psihologia vârstelor”, în dic
ţ
ionarele despecialitate române
ş
ti sunt oferite traduceri în limba englez
ă
prin„development psychology”, „psychology of life (life – span psychology)”, în limba francez
ă
„psychologie du développement” sauîn limba german
ă
„Entwicklung Psychology” (germ.
 Entwicklung 
=dezvoltare) (Ursula
Ş
chiopu, 1997). De asemenea, majoritateadefini
ţ
iilor oferite pentru psihologia vârstelor conduc la ideea c
ă
 termenul de „dezvoltare” este termenul central. Termenul de „psihologiadezvolt
ă
rii” tinde s
ă
se substituie termenului de „psihologie genetic
ă
 pe de o parte pentru c
ă
ambele se ocup
ă
de studiul
 schimb
ă 
rii
, f 
ă
ă
a odelimita strict la perioada copil
ă
riei,
ş
i pentru c
ă
ambele se refer 
ă
laschimb
ă
ri de ansamblu care se produc de-a lungul evolu
ţ
iei de laînceputul vie
ţ
ii pân
ă
la sfâr 
ş
itul ei.
 Psihologia dezvolt 
ă 
rii
(în engl.„Life – span psychology”) a progresat mai mult în
ţă
rile anglo-saxonedecât în Fran
ţ
a (Torrette, Guidetti, 2002, p.7) fapt care face s
ă
seimpun
ă
astfel termenul provenit din limba englez
ă
.
 Psihologiadezvolt 
ă 
rii
are în vedere studiul
evolu
 ţ 
iei
, dar 
ş
i a involu
ţ
iei proceselor sau comportamentelor. Folosirea termenului de „psihologia dezvol-t
ă
rii”, spun cercet
ă
torii francezi cita
ţ
i, aduce o deschidere în plus
ş
i omai bun
ă
clarificare prin evitarea utiliz
ă
rii cuvântului „genetic” care ar restrânge, spun ei, psihologia dezvolt
ă
rii la procesele evolutive.Termenul de „dezvoltare” este definit ca ansamblu de transfor-m
ă
ri care afecteaz
ă
organismele vii sau institu
ţ
iile sociale ceea ceimplic
ă
de asemenea no
ţ
iunile de „continuitate”, „finalitate”
ş
i „evolu-
ţ
ie” (Bideaud, Houde, Pedinielli, 2002, p.3). O accep
ţ
iune general
ă
a
 
19
termenului este aceea conform c
ă
reia
dezvoltarea este un ansamblu deetape determinate temporal care conduc un organism viu sau oorganiza
 ţ 
ie social 
ă 
dintr-un stadiu primitiv c
ă 
tre unul mai elaborat 
 ş
imai complex, provizoriu sau definitiv
. Mecanismele care asigur 
ă
sau permit trecerea dintr-o etap
ă
în alta se circumscriu dezvolt
ă
rii.Dezvoltarea psihic
ă
are la baz
ă
încorpor 
ă
ri
ş
i constituiri deconduite
ş
i atitudini noi ca formare de instrumente de adaptare din ceîn ce mai complexe
ş
i ca formare de modalit
ăţ
i de satisfacere detrebuin
ţ
e
ş
i formare de noi trebuin
ţ
e
ş
i mijloace de a le satisface.Dezvoltarea implic
ă
modificarea echilibrului între asimilarea realit
ăţ
ii
ş
i acomodare la condi
ţ
iile subiective
ş
i circumstan
ţ
iale concrete alevie
ţ
ii (U.
Ş
chiopu, 1997).Cu alte cuvinte,
dezvoltarea
înseamn
ă
modific
ă
ri complexe bio- psiho-sociale ale individului ierarhizate în timp. Schimb
ă
rile sunt binestructurate pe vârste, de
ş
i vârsta în sine nu le explic
ă
. Transform
ă
rilecantitative
ş
i calitative ce definesc dezvoltarea pot fi clasificate în treimari categorii, în func
ţ
ie de specificul dezvolt
ă
rii: fizice, psihice
ş
isociale. Exist
ă
strânse corela
ţ
ii între tipurile de dezvoltare, dar evolu
ţ
ia lor este relativ independent
ă
una de cealalt
ă
. De exemplu,încheierea perioadei de cre
ş
tere nu duce la stoparea dezvolt
ă
rii psihicesau o încetinire a dezvolt
ă
rii din acest punct de vedere, dar cre
ş
tereaeste esen
ţ
ial
ă
pentru fazele timpurii ale dezvolt
ă
rii psihice cândritmurile de dezvoltare sunt mai apropiate.Ceea ce ofer 
ă
în plus cercet
ă
rile române
ş
ti în psihologiavârstelor fa
ţă
de cele ale psihologiei dezvolt
ă
rii anglo-saxone, este oabordare ce
ţ
ine cont de contextul social-economic, socio-cultural,educa
ţ
ional, profesional (U.
Ş
chiopu, în prefa
ţ
a la „Psihologia vârste-lor”, 1997). Propune o viziune ce are în aten
ţ
ie condi
ţ
ionarea social-istoric
ă
a conduitei drept ecran concret al constituirii identit
ăţ
ii
ş
isubidentit
ăţ
ilor dominante într-o etap
ă
determinat
ă
a vie
ţ
ii ca
ş
imetamorfozele ce au loc sub influen
ţ
a standardelor sociale
ş
i a vârstei biologico-psihologice.Studiul dezvolt
ă
rii se realizeaz
ă
pe patru mari coordonate: des-crierea, explicarea, diagnoza
ş
i consilierea. Cercet
ă
rile în domeniul
 psihologiei vârstelor 
con
ţ
in în primul rând descrieri ale principalelor caracteristici ale etapelor de vârst
ă
, respectiv aspecte specifice aledezvolt
ă
rii fizice, psihice, afective, cognitive, precum
ş
i aspecte aledezvolt
ă
rii personalit
ăţ
ii în contextul interac
ţ
iunii sociale. Explica
ţ
iileoferite de psihologia vârstelor se refer 
ă
la corelarea unor factori ce au

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->