Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
33Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giáo trình thuế

Giáo trình thuế

Ratings: (0)|Views: 1,118 |Likes:
Published by Wong Hoang

More info:

Published by: Wong Hoang on Jan 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

 
Previous Index Next HomeBÀI 1:NHP MÔN THU
 1. KHÁI NIM - VAI TRÒ - CHC NNG CA THU TRONG QUN LÝ NHÀ NC
Ă Ư
1. Khái nim - phân loi thu vi l phí, phí
ế
2. Chc nng - vai trò ca thu
ă ế
2. S PHÁT TRIN CA CH NH THU TRONG LCH S NHÀ NC VÀ PHÁP LUT VIT NAM
ĐƯ
1. Ch đnh thu di thi phong kin
ế ế ưế
2. Ch đnh thu di thi Pháp thuc
ế ế ư
3. Ch đnh thu thi k sau CMT8 nm 1945 đn nm 1975
ế ế ă ế ă
3. PHÂN LOI THU
1. Cn c đ phân loi thu
ă ế
2. Các loi thu c bn áp dng các nc trên th gii và Vit Nam
ế ơ ưế
4. CÁC YU T CU THÀNH MT LUT THU
1. Tên gi ca lut thu
ủ ậ ế
2. Nhng qui đnh chung
3. Cn c tính thu
ă ế
4. Ch đ kê khai np thu, thu thu
ế ế ế
5. Ch đ min, gim thu
ế ế
6. Ch đ x lý vi phm và khen thng
ế ư
5. T CHC B MÁY QUN LÝ NHÀ NC V THU
Ư
1. Qtrình hình thành và pt trin b máy qun lý nhà nc v thu
ưế
 Vit Nam
2. T chc b máy qun lý nhà nc v thu hin nay
ưế
 I. KHÁI NIM, VAI TRÒ, CHC NNG CA THU TRONG QUN LÝ NHÀ NC
Ă Ư
1. Khái nim, phân bit thu vi l phí, phí.
ệ ế
Top1.1 Ki nim:
Thu là mt khon np bt buc mà các th nhân và pháp nhân có ngha v phi thc
ế ĩ
 hin đi vi Nhà nc, phát sinh trên c s các vn bn pháp lut do Nhà nc ban
ươ ă ư
 hành, không mang tính cht đi giá và hoàn tr trc tip cho đi tng np thu.
ế ưế
 Thu không phi là mt hin tng t nhiên mà là mt hin tng xã hi do chính
ế ưư
 con ngi đnh ra và nó gn lin vi phm trù Nhà nc và pháp lut.
ưư
*S ra đi và tn ti ca thu gn lin vi s phân chia xã hi thành các
ự ờ ủ ế
 giai cp đi kháng và s xut hin ca Nhà nc - pháp lut.
ư
Thu là mt thc th pháp lý nhân đnh nhng s ra đi và tn ti ca nó không ch
ế ư ờ ồ
 ph thuc vào ý chí con ngi mà còn ph thuc vào các điu kin kinh t - xã hi
ưệ ế
 ca tng thi k lch s nht đnh.
S xut hin Nhà nc đòi hi cn phi có ca ci vt cht cn thit chi cho hot
ưế
 đng thng xuyên ca b máy Nhà nc nhm đm bo cho Nhà nc tn ti, duy trì
ộ ưưư
 quyn lc và thc hin chc nng qun lý xã hi ca mình. Trong điu kin có các
ă
 giai cp, tn ti ch đ t hu cùng vi phm vi hot đng ca Nhà nc ngày càng
ấ ồ ạ ế ư ớ ạ ộ ủ ư
 m rng thì ch đ đóng góp theo phng thc t nguyn ca dân c trong ch đ
ế ươ ư ế
 
 
cng sn nguyên thy không còn phù hp na. Ð có đc lng ca ci cn thit,
ưưế
 Nhà nc đã s dng quyn lc ca mình ban hành pháp lut, n đnh bt buc các
ư
 th nhân và pháp nhân phi đóng góp cho Nhà nc mt phn ca ci mà h làm ra và
ư
 hình thành qy tin t tp trung ca Nhà nc. Ban đu nhng ca ci vt cht này
ũ ư
 đc thu np di hình thc hin vt, dn dn thu đc chuyn sang hình thc tin
ưưế ư
 t. Ðng thi vi vic n đnh ngha v thu np ca ci vt cht đi vi dân c,
ĩ ư
 Nhà nc đm bo vic thc hin các ngha v đó bng b máy cung ch ca Nhà
ưĩ ế
 nc.
ướ
S xut hin sn phm thng d trong xã hi là c s ch yu đ thu tn ti và
ư ơ ế ế
 phát trin. Nh vy, thu là phm trù có tính lch s và là mt tt yu khách
ư ế ế
 quan, thu ra đi xut phát t nhu cu đáp ng chc nng ca Nhà nc và s tn
ế ờ ứ ứ ă ư
 ti ca thu không tách ri quyn lc Nhà nc.
ế ư
*Thu do c quan quyn lc Nhà nc cao nht ban hành.
ế ơ ư
các quc gia, do vai trò quan trng ca thu đi vi vic hình thành qy ngân
ế ũ
 sách Nhà nc và nhng nh hng ca nó đi vi đi sng kinh t - xã hi nên thm
ưưế
 quyn quy đnh, sa đi, bãi b các Lut thu đu thuc c quan lp pháp. Ðây là
ế ơ
 nguyên tc sm đc ghi nhn trong pháp lut ca các nc. Chng hn nc Anh
ưưư
 đo Lut v dân quyn nm 1688 quy đnh: cm mi s thu thu đ dùng vào vic chi
ă ế
 tiêu ca Nhà nc nu không đc Quc hi chp thun. Pháp, Quc hi Pháp quy
ưế ư
 đnh: bt c mt khon thu nào nu không đc Quc hi chp thun thì không đc
ưư
ế ế
 áp dng. Hin pháp ca nc Cng hòa Pháp nm 1791 quy đnh Quc hi Pháp có quyn
ế ưă
 biu quyt và đnh đot các Lut thu.
ế ế
Hin pháp nc Cng hoà xã hi ch ngha Vit Nam quy đnh: Quc hi có nhim v
ế ưĩ
 và quyn hn quy đnh, sa đi hoc bãi b các Lut thu. Tuy vy, do yêu cu điu
ế
 chnh các quan h pháp lut v thu, Quc hi có th giao cho Uy ban Thng v
ế ư
 Quc hi quy đnh, sa đi hoc bãi b mt s loi thu thông qua hình thc ban
ế
 hành Pháp lnh hoc Ngh quyt v thu.
ế ế
*Thu là khon np mang tính ngha v bt buc ca các pháp nhân và th nhân
ế ĩ
 đi vi Nhà nc không mang tính đi giá hoàn tr trc tip.
ưế
Thu ngha v thanh tn c th nhân pháp nhân khi có c du hiu và
ế ĩ
 điu kin đc quy đnh c th trong Lut thu thì phi thc hin đi vi Nhà nc
ưế ư
 và đc đm bo thc hin bng s cng ch ca Nhà nc.
ưưế ư
*Thu là công c phn ánh quan h phân phi li ca ci vt cht di hình
ế ư
 thc giá tr gia Nhà nc vi các ch th khác trong xã hi.
ư
Nhà nc thu thu làm phát sinh quan h phân phi gia Nhà nc vi các th nhân
ưế ư
 và pháp nhân trong xã hi. Ði tng ca quan h phân phi này là ca ci vt cht
ư
 đc biu hin di hình thc giá tr.
ưư
S tn ti và phát trin ca Nhà nc trong tng giai đon lch s, đc đim ca
ư
 phng thc sn xut, kt cu giai cp là nhng nhân t ch yu nh hng đn vai
ươ ế ế ưế
 trò, ni dung, đc đim ca thu. Do đó, c cu và ni dung ca c h thng pháp
ủ ế ơ
 lut thu và tng Lut thu phi đc nghiên cu, sa đi b sung, ci tin và đi
ế ế ưế
 mi kp thi nhm thích hp vi tình hình, nhim v ca tng giai đon. Ðng thi
 phi t chc b máy phù hp, đ sc đm bo thc hin các quy đnh pháp lut v
 
 
thu đã đc Nhà nc ban hành trong tng thi k.
ế ưư
H thng pháp lut thu đc coi là phù hp không ch nhìn mt cách phin din vào
ế ưế
 s lng các Lut thu nhiu hay ít, vào mc tiêu đn thun là đng viên tài chính
ưế ơ
 vào ngân sách Nhà nc mà phi đc phân tích mt cách toàn din, cht ch vi yêu
ưư
 cu phát trin kinh t, vi đi sng xã hi, không đi lp vi quyn li và kh
ế
 nng đóng p ca nn dân.
ă
nc ta trc ci cách ch đ thu ngân sách Nhà nc, Lut thu ch áp dng
ưưế ưế
 đi vi các c s sn xut, kinh doanh thuc thành phn kinh t tp th và cá th.
ơ ế
 Ð thc hin ch đ thu ngân sách Nhà nc phù hp vi c ch th trng, phát huy
ế ươ ế ư
 vai trò ca các hình thc thu ngân sách Nhà nc, cuc ci cách ch đ thu ngân
ưế
 sách Nhà nc đc thc hin trên c s Ngh quyt Quc hi khóa VIII k hp th
ưươ ế
 IV nm 1989. Kt qa ca cuc ci cách này đa đn vic áp dng thng nht ch đ
ă ế ư ế ế
 thu thu đi vi tt c các thành phn kinh t, không phân bit hình thc s hu,
ế ế
 hình thc kinh doanh. T đây thu thc s tr thành ngun thu ch yu ca ngân
ế ế
 sách Nhà nc và thu chim t trng cao trong c cu ngun thu ngân sách Nhà
ưế ế ơ
 nc.
ướ
1.2 Phân bit thu vi l phí, phí.
ế
Thu là khon đóng góp bt buc theo quy đnh ca pháp lut ca các cá nhân và
ế
 pháp nhân đi vi Nhà nc không mang tính đi giá và hoàn tr trc tip.
ưế
L phí là khon thu va mang tính cht phc v cho đi tng np l phí v vic
ư
 thc hin mt s th tc hành chính va mang tính cht đng viên s đóng góp cho
 ngân sách Nhà nc.
ướ
Phí là khon thu mang tính cht bù đp chi phí thng xuyên hoc bt thng nh
ưưư
 phí v xây dng, bo dng, duy tu ca Nhà nc đi vi nhng hot đng phc v
ưư
 ngi np phí.
ườ
Thu và l phí, phí đu là ngun thu cho ngân sách Nhà nc và đu mang tính pháp
ế ư
 lý nhng gia chúng có s khác bit nh sau:
ư ư
*Xét v mt giá tr pháp lý:
Thu có giá tr pháp lý cao hn l phí, phí. Thu đc ban hành di dng vn bn
ế ơ ế ưưă
 pháp lut nh: Lut, Pháp lnh do Quc hi và y ban Thng v Quc hi thông
ư ư
 qua. Trình t ban hành mt Lut thu phi tuân theo mt trình t cht ch.
ế
Trong khi đó l phí, phí đc ban hành đi dng Ngh đnh, Quyt đnh ca chính
ưưế
 ph; Quyt đnh ca các B, c quan ngang B, c quan thuc Chính ph; Ngh quyt
ế ơ ơ ế
 ca hi đng nhân dân cp tnh.
*Xét v mc đích và mc đ nh hng đi vi nn kinh t - xã hi thì thu có
ưế ế
 3 tác dng ln:
· To ngun thu ln cho ngân sách Nhà nc.
ư
· Ðiu chnh các hot đng sn xut, kinh doanh, qun lý và đnh hng phát
ư
 trin kinh t.
ế
· Ðm bo s bình đng gia nhng ch th kinh doanh và công bng xã hi.

Activity (33)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rainy Cat liked this
Rainy Cat liked this
Hung Ha liked this
Rainy Cat liked this
Rainy Cat liked this
Rainy Cat liked this
Thành Nam liked this
Như Quỳnh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->