Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Anarhism contemporan si noi forme de actiune

Anarhism contemporan si noi forme de actiune

Ratings: (0)|Views: 801|Likes:
Published by federatiaanarhista

More info:

Published by: federatiaanarhista on Jan 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

1
Anarhism contemporan \u015fi noi forme de ac\u0163iune
Decembrie 2008

\u201cAnarhistul se afl\u0103 \u00eentr-o stare de legitim\u0103 ap\u0103rare \u00eempotriva societ\u0103\u0163ii. De abia este n\u0103scut \u015fi deja este zdrobit sub greutatea legilor, care sunt f\u0103cute nu de el, nici pentru el, f\u0103r\u0103 el, \u00eempotriva lui.\u201d

La Bande a Bonnot
I. \u201cAnarhismul a murit! Tr\u0103iasc\u0103 anarhia!\u201d1

Utopie sau haos! Teroare generalizat\u0103! Societatea contemporan\u0103 a stagnat \u00een ceea ce prive\u015fte critica anarhismului. Acelea\u015fi vechi, clasice, dep\u0103\u015fite, deja devenite cli\u015feice, atribute sunt \u00een continuare asociate anarhiei. Televiziunea, singura capabil\u0103 s\u0103 formeze

cuvinte noi, idei noi \u2013 desigur, dac\u0103 se poate vorbi \u00een acest caz de \u201ccapabilitate\u201d \u015fi de
\u201cidei\u201d \u2013 este adev\u0103ratul expert al schimb\u0103rii sociale, \u00eentr-o era \u00een care schimbarea social\u0103
nu presupune dec\u00e2t pervertirea unui vechi modus vivendi, promovarea modernit\u0103\u0163ii sub
umbrela pseudo-postmodernismului, coruperea intelectului \u015fi a intelectualului \u015fi

\u00eencercarea unei metamorfoz\u0103ri a capitalului \u00een orice. Prin televiziune \u2013 unul din instrumentele de baz\u0103 ale capitalismului \u2013s-a \u201creu\u015fit\u201d dep\u0103\u015firea acestei stagn\u0103ri a criticii anarhismului. Atributele comune care erau asociate anarhiei au fost p\u0103strate \u00een planul secund, \u00een primul plan, aduc\u00e2ndu-se dezastrul natural, pandemia, virusul.

Vechii opozan\u0163i ai libertarilor, gardienii etatismului \u2013 serviciile secrete2, continu\u0103
s\u0103 ofere cet\u0103\u0163eanului o imagine a anarhistului care se dore\u015fte a fi c\u00e2t mai complet\u0103, c\u00e2t
1 Rob Los Ricos, Anarchism is Dead! Long Live ANARCHY!, Pirate Press Olympia,
2
http://www.goarna.go.ro/articole%20nr%205/anarhism.htm , Conform acestui raport, SRI declara ca
"Orice eventual puseu dea\u015fa-zis "anarhism", de import sau autohton, sub acoperire punk ori "pacifist\u0103",

intr\u0103 automat \u00een aten\u0163ie, potrivit practicilor europene standard. A\u015fa cum a demonstrat experien\u0163a ultimilor ani, aceast\u0103 conduit\u0103 preventiv\u0103, dublat\u0103 de m\u0103suri adecvate, este de natur\u0103 a descuraja f\u0103r\u0103 menajamente alunecarea spre reac\u0163ii violente, spre acte de natur\u0103 s\u0103 pericliteze siguran\u0163a cet\u0103\u0163eanului, interesul na\u0163ional ori valorile fundamentale ale statului de drept." Asocierea anarhiei cu mi\u015fcarea punk sau cu pacifismul este

2
mai documentat\u0103, conform stilului lor caracteristic \u015fi preocup\u0103rilor lor definitorii. \u00cen
schimb, nu reu\u015fesc dec\u00e2t s\u0103 derapeze \u00eenspre ridicol, ba mai mult, \u00eenspre penibil.

Anarhistul contemporan insurec\u0163ionar Alfredo Maria Bonanno analizeaz\u0103 aceast\u0103 dezbatere clasic\u0103 \u00eentre anarhi\u015fti \u015fi etati\u015fti, red\u00e2nd astfel o posibil\u0103 discu\u0163ie \u00eentre cele dou\u0103 tabere. Astfel, \u201cc\u00e2nd ace\u015fti domni spun \u201cvoi sunte\u0163i utopi\u015fti, voi anarhi\u015ftilor sunte\u0163i vis\u0103tori, utopia voastr\u0103 nu ar func\u0163iona niciodat\u0103\u201d, trebuie s\u0103 le replic\u0103m \u201c da, este adev\u0103rat, anarhismul este o tensiune, nu o realizare, nu o \u00eencercare concret\u0103 de a aduce anarhia m\u00e2ine diminea\u0163\u0103\u201d. Dar, trebuie \u015fi s\u0103 fim capabili s\u0103 spunem despre dumneavoastr\u0103, distin\u015fi domni democra\u0163i din guvern, care ne regla\u0163i vie\u0163ile, care crede\u0163i c\u0103 pute\u0163i s\u0103 intra\u0163i \u00een capurile noastre, \u00een min\u0163ile noastre, care ne guverna\u0163i prin opiniile pe care le forma\u0163i zilnic \u00een ziarele voastre, \u00een universit\u0103\u0163i, \u00een \u015fcoli, etc, voi domnilor, ce a\u0163i realizat? O lume \u00een care s\u0103 merite s\u0103 traie\u015fti? Sau o lume a mor\u0163ii, o lume \u00een care via\u0163a este o afacere monoton\u0103, lipsit\u0103 de orice calitate, de orice \u00een\u0163eles ? O lume \u00een care cineva care atinge o anumit\u0103 v\u00e2rst\u0103 \u015fi este pe cale de a se pensiona se \u00eentreab\u0103 \u201cDar ce am f\u0103cut eu cu via\u0163a mea? Care a fost sensul vie\u0163ii mele \u00een to\u0163i ace\u015fti ani?\u201d Asta este ceea ce a\u0163i

realizat, aceasta este democra\u0163ia voastr\u0103, ideea voastr\u0103 despre popor.\u201d3
A\u015fadar, reprezentarea anarhi\u015ftilor \u00een mentalul etatist r\u0103m\u00e2ne aceea\u015fi. \u00cen schimb,
viziunea anarhistului contemporan despre societate nu este complet aceea\u015fi cu viziunea
anarhistului din perioada modern\u0103, ci este \u00een continu\u0103 schimbare. Dac\u0103 rigiditatea este
punctul \u00eenspre care se \u00eendreapt\u0103 criticii teoriilor anarhiste, flexibilitatea nu este o
destina\u0163ie final\u0103, ci o constant\u0103 a g\u00e2ndirii anarhiste \u00een raport cu noile obstacole.
Flexibilitatea nu presupune, \u00eens\u0103, adaptabilitate! \u00cen cazul anarhiei, adaptabilitatea

\u00eenseamn\u0103 corup\u0163ie, supunere, dec\u0103dere, furt ideologic! Dorin\u0163a de a adapta anarhismul noului context nu este altceva dec\u00e2t dorin\u0163a de a transforma anarhismul \u00eentr-o ideologie. Anarhi\u015ftii nu se adapteaz\u0103 noului context, ci ac\u0163ioneaz\u0103 \u00een cadrul noului context. Acesta

o dubl\u0103 eroare a SRI. \u00cen primul r\u00e2nd are loc at\u00e2t o subestimare a anarhismului c\u00e2t \u015fi o dovad\u0103 de dezinformare cu privire la mi\u015fcarea punk, care nu tinde \u00een mod obligatoriu c\u0103tre anarhism, ci poate \u00eembra\u0163i\u015fa chiar \u015fi ideologii fasciste. \u00cen al doilea r\u00e2nd, observ\u0103m o contradic\u0163ie flagrant\u0103: decizia de a adopta m\u0103suri de securitate \u00eempotriva pacifismului! Contradic\u0163ie sau demascare? Din moment ce pacifismul nu atenteaz\u0103 la siguran\u0163a cet\u0103\u0163eanului, ci la existen\u0163a r\u0103zboiului, f\u0103r\u0103 \u00eendoial\u0103 c\u0103 singura m\u0103sur\u0103 de securitate ce se cere a fi impus\u0103 este aceea cu privire la protejarea intereselor guvernului.

3 Alfredo Maria Bonanno, The Anarchist Tension, Elephant Editions, London, 2003, pag. 4
3

este unul dinre argumentele care demonstreaz\u0103 c\u0103 anarhismul nu este o ideologie politic\u0103 precum socialismul, liberalismul, etc., \u00eentruc\u00e2t nu prescrie limitele ac\u0163iunii, ci doar locul \u00een care se desf\u0103\u015foar\u0103 ac\u0163iunea. Altfel spus, niciun teoretician anarhist nu a elaborat vreodat\u0103 o re\u0163et\u0103, un tipar, un catalog, \u00een func\u0163ie de care s\u0103 fie tr\u0103it\u0103 via\u0163a \u201cpostdecesorilor\u201d s\u0103i.

Anarhia nu presupune un proces de decizie asupra celei mai bune solu\u0163ii politice

pentru to\u0163i indivizii, ci un proces de decizie asupra a ce r\u0103m\u00e2ne de f\u0103cut \u00een momentul \u00een care nu exist\u0103 cea mai bun\u0103 solu\u0163ie pentru to\u0163i, \u00een momentul \u00een care nu exist\u0103 niciun guvern\u0103m\u00e2nt dezirabil. Ideologia politic\u0103 presupune un modus vivendi optim pentru fiecare, dac\u0103 nu un \u201ccel mai bun mod de via\u0163\u0103 posibil\u201d pentru to\u0163i, atunci m\u0103car un \u201ccel mai bun sistem de guvernare de p\u00e2n\u0103 acum.\u201d \u00cen schimb, anarhia presupune examinarea individual\u0103 a ceea ce r\u0103m\u00e2ne, \u00een momentul \u00een care acestea, v\u0103zute sub forma unor abstrac\u0163iuni, nu exist\u0103. Examinare individual\u0103 \u015fi decizie prin consens, spre deosebire de examinare individual\u0103, sau reprezentativ\u0103 \u015fi decizie impus\u0103! Ac\u0163iune direct\u0103, spre deosebire de ac\u0163iune intermediat\u0103!

Cu privire la r\u0103d\u0103cinile acestor argumente trebuie men\u0163ionat numele filosofului Friedrich Nietzsche, nume tratat \u015fi \u00eentr-una dintre cele mai recente \u015fi cu siguran\u0163\u0103, cea mai complet\u0103, lucrare de istorie a anarhismului \u2013 Demanding the Impossible, a lui Peter

Marshall. Astfel, libertarianul german, considera c\u0103 \u201cdac\u0103 \u00een cazul individului nebunia
este o raritate, \u00een cazul partidului aceasta constituie regula.\u201d4

Analiza modului de decizie este fundamental\u0103 \u00een cazul elabor\u0103rii unei demonstra\u0163ii din urma c\u0103reia s\u0103 rezulte c\u0103 anarhismul nu se poate \u00eencadra \u00een zona ideologiilor. Nici m\u0103car nu poate fi vorba despre o anti-ideologie, c\u0103ci anti-ideologia este dependent\u0103 \u015fi, \u00een acela\u015fi timp, limitat\u0103 de ideologie, \u00eentrucat, prin \u00eencercarea continu\u0103 de a o deturna nu va ezita s\u0103 \u00eei preia mijloacele de ac\u0163iune.

A\u015fadar, modul de decizie politic\u0103 presupune at\u00e2t asocierea intereselor politice,
identificarea problemei \u015fi a solu\u0163iei, c\u00e2t \u015fi modurile de alocare a puterii \u015fi a resurselor.

\u00cen cazul anarhismului, asocierea intereselor politice, \u015fi nu numai, nu se materializeaz\u0103 prin intermediul unei propagande care vine s\u0103 conving\u0103, s\u0103 converteasc\u0103, s\u0103 atrag\u0103. Anarhia nu face recrut\u0103ri, nu \u00eemparte formulare de adeziune \u015fi nici nu are

4 Friedrich Nietzsche, Dincolo de Bine \u015fi de R\u0103u, Ed. Humanitas, Bucure\u015fti, 2006

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
daniluz8888706 liked this
Daniela Sirbu liked this
S82BV liked this
mihaeladu liked this
mihaeladu liked this
strain.pasager liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->