Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
4xLI252S5w-Linearna Algebra - Skripta

4xLI252S5w-Linearna Algebra - Skripta

Ratings:
(0)
|Views: 2,051|Likes:
Published by moke12

More info:

Published by: moke12 on Jan 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

pdf

text

original

 
Linearna algebra
D
ARKO
Zˇ
UBRINIC´
Cilj ovog teksta je olaksˇati prac´enje kolegija Linearne algebre onim studentimapostdiplomskog studija FER-a koji nisu odslusˇali kolegij Linearne algebre u prvomsemestru dodiplomskog studija
vidi knjigu Nevena Elezovic´a i njegovu zbirku s An-drejom Aglic´
. Dobro c´e doc´i i onima koji su ga odslusˇali kao malo ponavljanje.U tekstu su mjestimice ukljucˇena i neka prosˇirenja. Svladavanje ovog uvodnog gra-diva je nuzˇdan, ali ne i dovoljan uvjet da bi se polozˇio ispit iz Linearne algebre napostdiplomskom studiju FER-a.Zagreb, prosinca 2002.
Sadrzˇaj:
1. Osnovni pojmovi i rezultati linearne algebre1.1 Grupe i polja1.2 Vektorski prostori1.3 Unitarni vektorski prostori1.4 Normirani vektorski prostori1.5 Matrice i determinante1.6 Linearni operatori1.7 Svojstvene vrijednosti i svojstveni vektori1.8 Hahn-Banachov teorem i Fredholmova alternativa1.9 Crtice iz povijesti linearne algebre2. Rjesˇavanje sustava jednacˇaba iterativnim metodama1.1 Matricˇne norme i konvergencija matrica
Literatura:
1. Neven Elezovic´:
Linearna algebra
, Element, Zagreb2. Andrea Aglic´, Neven Elezovic´:
Zbirka zadataka iz linearne algebre
, Element,Zagreb3. Svetozar Kurepa:
Konacˇnodimenzionalni vektorski prostori i primjene
, Sˇkolskaknjiga, Zagreb4. Za izvore na webu vidi www2.zpm.fer.hr
darko
darko.htmlOznake:Skupove prirodnih, cijelih, racionalnih i realnih brojeva oznacˇavamo sa
N
,
Z
,
Q
,
R
,
C
. Vazˇnije tvrdnje pisˇemo kosim slovima.
 
1.  
UVOD
1.1. Grupe i polja
Pojam vektorskog prostora predstavlja prirodno prosˇirenje raznih prostora koji ses obzirom na zbrajanje i mnozˇenje sa skalarom ponasˇaju na potpuno isti nacˇin. Takvisu npr.
R
n
prostor vektora stupaca s
n
komponenata
,
3
prostor klasicˇnih vektoradobiven preko usmjerenih duzˇina
,
mn
vektorski prostor matrica tipa
m
 
n
. Cilj je unijeti gemetriju i opc´enito zor u vektorske prostore koji su naoko bez geometrije
npr. u prostore funkcija
. Opc´a definicija vektorskog prostora zasniva se na pojmugrupe i polja, koji su takoder predmet samostalnog proucˇavanja u matematici.
Grupa
je neprazan skup
G
zajedno s binarnom operacijom
 
, kojom dvamaelementima
x
i
y
iz
G
pridruzˇujemo element
x
 
y
u
G
, tako da vrijedia
x
yz
)=
xy
z
za sve
x
 
y
 
z
G
asocijativnost
;b
postoji element
e
G
tako da za sve
x
G
vrijedi
xe
ex
x
;
e
zovemoneutralnim elementom;c
za svaki
x
G
postoji element
x
1
takav da je
xx
1
 x
1
 x
e
.Krac´e govorimo o grupi kao o poredanom dvojcu
G
 
 
s gornjim svojstvima.Ako vrijedi josˇ id
xy
yx
za sve
x
 
y
G
,zagrupukazˇemoda jekomutativnaili abelova
ucˇast norvesˇkommatematicˇaruNielsuAbelu iz 19. st.
.Ako je binarna operacija zapisana aditivno, tj. sa
umjesto
 
, onda smatramoda je grupa automatski komutativna. Inverzni element u aditivnoj grupi zovemo sup-rotnim elementom i oznacˇavamo s
x
, a neutralni element zovemo nul-elementom ioznacˇavmo s 0.
Polje
je skup
zajedno s dvije binarne operacije
+
zbrajanje
i
 
mnozˇenje,koje bilo kojim dvama elementima
λ 
 
µ 
pridruzˇuje
λ 
µ 
i
λ 
 
µ 
, takoda vrijedi:a
)
 
+
je aditivna grupa, tj.a1
λ 
+
µ 
ν 
)=
λ 
µ 
)
ν 
za sve
λ 
 
µ 
 
ν 
asocijativnost
;
 
a2
postoji element 0
tako da za sve
λ 
vrijedi
λ 
0
0
λ 
λ 
; 0zovemo neutralnim elementom;a3
za svaki
λ 
postoji element
λ 
takav da je
λ 
λ 
λ 
+
λ 
)
λ 
;a4
λ 
µ 
µ 
λ 
za sve
λ 
 
µ 
,b
Skup
 
:
n
0
skup svih ne-nul elemenata u
je komutativna grupa sobzirom mnozˇenje.c
Operacije zbrajanja i mnozˇenja su uskladene zakonom distribucije:
λ 
µ 
ν 
)
λµ 
λν 
.Kazˇemo krac´e da je polje poredani trojac
 
 
 
skupa
i binarnih operacijazbrajanja i mnozˇenja na
s gornjim svojstvima. Ako su poznate operacije koje seodnose na polje, onda ga kratko oznacˇavamo samo s
.Nekiodtemeljnihprimjerasu poljerealnihbrojeva
R
, poljekompleksnihbrojeva
C
, s kojima c´emonajcˇesˇc´eraditi. Moguc´a su i konacˇnapolja, tj. polja s konacˇnomno-go elemenata, npr.
Z
 p
:
0
 
1
::: 
p
1
, sa zbrajanjem i mnozˇenjempo modulu
p
,gdje je
p
prost broj. Ovdje najprije racˇunamo zbroj
umnozˇak 
na uobicˇajen nacˇin, aonda njegov ostatak pri dijeljenju s
p
. Npr. u
Z
2
je 1
1
0, tj.
1
1. U
Z
3
je1
2
0, tj.
1
2, a 2
 
2
1, tj. 2
1
2.Skup cijelih brojeva
Z
je aditivna grupa, ali nije multiplikativna grupa, pa prematome niti polje.
 
1.2. Vektorski prostori
Elementenekogpolja
kodnasnajcˇesˇc´e
R
ili
C
zvatc´emo
skalarima
. Skalar je dakle drugi naziv za “broj”. Uvedimo sada jednu od temeljnih struktura u linearnojalgebri.
Vektorski prostor
nad zadanim poljem
je skup
zajedno s dvije operacije:1
binarnom operacijom zbrajanja
u
,2
operacijom
 
kojom bilo kojem skalaru
λ 
i elementu
vektoru
x
pridruzˇujemo
λ 
 x
Pazˇnja! Ovo “mnozˇenje” nije isto sˇto i mnozˇenje u polju
,tako da vrijedi:a
)
 
+
je aditivna grupa
komutativnost podrazumijevamo
, elemente od
zo-vemo
vektorima
,b
uskladenostoperacijamnozˇenjaskalara u polju
i mnozˇenjaskalaras vektorimau
:
λ 
µ 
 x
)=
λµ 
x
 
1
 x
x
 
za sve
λ 
 
µ 
i
x
c
zakoni distribucije:
λ 
µ 
x
λ 
 x
µ 
 x
 
λ 
x
y
)
λ 
 x
λ 
 y
 
za sve
λ 
 
µ 
i
x
 
y
.Kada govorimo o vektorskom prostoru
 
 
 
, onda se operacija
 
odnosi na

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zijad Djulabic liked this
Ljubisa Blagojevic liked this
maslorog liked this
Zijad Djulabic liked this
Mijo Dusper liked this
Milan Djordjevic liked this
Sabira Sehic liked this
Biljana Tešić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->