Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΞ

Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΞ

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 117|Likes:
Published by TASOS FOTOPOULOS

More info:

Published by: TASOS FOTOPOULOS on Jan 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2013

pdf

text

original

 
39
ΛoYΙ ΑΔTOYΣEP
'rΙ
τερ&οτrα
Θεωρητrκri
θπαγdcΓrασrl
τοi
Mdρξ
μετdφραα1ι'Aγγελoq'Eλεφdντηq
Mπogoυμε
τιiηα
νd
ξαναγυg(ooυμε
ατ6
παgελθιlν
γιd
αlιι&6oι,μi
τ6
μ6τ9o
ηg
διαφogngπori1ωq(ξει
τd,γ
MΦξ
dπ'6
τoιig;ιgαJενεαιθρουgτου xα(τδ
dντι_xε(μεν6τoυ
d:τ6
τ6
διx6
τoυg.
iτ6
ξηs
Θd
&yxαταλε(ψoυμετ6θ6μα
τηE
&νθψιυτο'
λoγ(αg
πoιi,
αοiν
Πoλιτιxηolxονoμiα.
λειτοi'Ql^ρlσε
γι6
νd
θεμελιιiloειτtγ
olxονoμιx,i
φnαη
τιilγ
oixoγιr_
μιxιilν
φαινoμθvων
(μθ
6dαη
Φ
θεωgiα'τot
Homο
oe_
Lonοmiλcυs)
xα(
αι'νdμα
γι6
vιl
διxαιιixlει
την
tπαqξ{
lοuE
aτ6νδμοιoyεν{
χΦo
(€pacc)
tνι5q
δε'
δoμnai.
Bγdζoνταg
&πo
η
μfαη
τ6.δεδoμ6νo'
τηg
dνθqωπoλoγiαg
θd
παρrαμε(νει
ixεiνogdxρι6ιil6
δ'1ιiηδg
πo{
μαE
bδιαφf-φει'T(
τoυ αυμ6α(νει.
J(
*μ_
6αινει
ατ6
[διο
τoυτ6 ε(γαι.ιilατε
νd
μt'1
μπoρεiπλfον
νd
oηpι1τεi
μιd
xdπoια
dιν{tqιυπoλη(α;
Ποια
d.τoτελ6ο1rατα
πρooιδιdξoυν
σ'
αiτηv
ττiν
&νεπdρ_
χεια:
Πoλιτιxιiolxoγoμiα
ατοχαξ6ταγ
τα
olxoνoμιx&
φαιν6μενα,iloαu
αυτιi
νd
d,ναδfoγταν
dπ6
Eνα
fiι";δ;1Φρo,
Eνα
1Φφ
δπoυ
6αοιλευει
xdποιo
εlδoE
μη1αrι,*{ξ
ilιτιοηibg
μετα6ατιxη6
(ιransiιive)'
'T6
xεiμι:νo
αiτιj
εiyαι
dxdαπαoμαdπd
fi
qι'λλoyιx6tρyo
τιbν
Alιhusser,
Bαlibαr, ΕsιαbΙeι,
Rαηc?re
xαi
Mαcherey,
Lire
lc Capiιal.
'Εxδ6oει9'
Mαsρerο,
Paris
t%5.ε[δogαiτι,5τητα6
δπoυ
f1
α{τ(α
tξαντλεiται
αrτiν
&xo'
λr:υθ(α
τι}γ &πoτελεoμdτιιw
ηE'
τθτoια
πoi
f1
dvαγ'
xαιιlητα
ηE
}vυπαρΕiαE
:ηg
νd
μτogεi
νd
νοηθεi
δλoo1εgΦg
αrτ]ν
&xιlλoυθ{α
lν69
δεδoμθνoυ.
δμoιΦfνεiα
τoυtνλδγοl
διααττiματοE,
δ
δπ{πεδoE
1α-ραxτηραζ
τoυ,
diδιιiτητdι
τoυ
δg
δεδoμ6νου,
δ
τdποE
ηg
γραμμιxηg
τoυ
αiτιδητα5:
lδοιi
o[
dν&λoγoι
Θεω'
ιηiιxυi
xαθoριoμo(noυ
σιrνιστoυν
τl1
δoμη
μιιig
θεω_
φ1τιxη9πφο6ληματιxηEιΙη
αιlαrηματog.
Δηλαδfl
θrξ
foιoμ6νου'τρ6πoυ
μ6
τ6ν
δπolo
μπoρoυμε
γ6
αιlλλd_
6οι1ιετ6
&ντιxε(μεν6
ηE
χαi ταυτξgroνα(δι6
μ€oυ
ηg
tδια6 πgο6ληματιxηE)
,d
τo$θ€oυμε
σι,γ?(ε?{Qι'
μ8vα
δρωηματα
ιilE πρ69
τ6
εΙναιτoυ,πρoεξoφλιiru'
ταE
π6ντoτε
ττi
μοqφi
τιbγ
&:ταγττioε6γ
ηE
(τ6
qημα
Φs
μiτφησηs):
μf
δr1o
λξια
μιd
πgo6ληματιxξδμπει'
giδτιxt'1.
θεωρ(α
τοn
Mdρξ
dντιτ(θετgι
9ιξιxd
o'
iriτην
τt'1ν
dιτ{ληqη.
'o1ι
πιilE
εlναι
f1
αdντιετqoφτ!,
ηg:
εlναι
dλλη,θεωρητιxd &ηετ'ηπq6g
τliν
!μπεφι'
ατιx{
πρo6ληματιxτ\,
&ρα
od
ρtξη
μαξ(
ηE.
Δεδομ6'γoυ
δτ,
δMeρξ
δg(ζει
τ6
olxoνoμιx6
μl
τfiν
ξννoιd
τoυ,
πφooλριuL
θελt'1ooυμε
γd
εlxογboυμε'ττ1
otfuη
τoυ
μ6
τd
μεταφoqιxτ!
εlx6αα
τoi
1ιilgoυ,
τ&
olxoνoμιxd'φαιν6μενα
βE
τd παρoυαιdξει
ξι
βoα
ατt'1ν
d:τειρ6ττ1τα
tν6g
δμοιηενoυgxα(
θπ{πεδoυ
1til'
ρoυ,
dλλ6
μ6oαo6
ψt6'
περιo1rj xαθoριoμθνη
dπ6μιd
περιo1ιxt'1
(regionale)
δoμ{
ποri
αι)ττt
}γq&φπαι
o'
tναoι'μοιqψ€o
τ6πo
(μ6cos)
μιdgxαθ-oλιxis
Qo-μηs.
'Aρα
δ1δ9oE
ηs
δoμηsατ6v
Mdρξ
εΙναι
αiνθε'
τoξ
xα{ o6
6dΘoE
πo{
α$τ6E}γγρdφεται
o'
Eναν
dλλo
1ιiηο
oιiγθπο
xα(
α€
6dθog
'Α9'$ιαταλε(ψoυμε
Φωs
τt
μεταφoφιx{
εlιdνα
 
40
τor
1dηoυ
διΔτιotΦsτ6s
τoυ
δξαντλοilται
β
τfv'
πρor1γo$μεη
dιπιπα9dθε:ατ1.
Πgdγpατι,
τd
π&γτα
ξαρτιilvται
fu6
ττt
Φαη
ηs
6αΘιiηταg,{ γιdν6
μω
λ{ooυμE
μ6
α$αηρ6τεφαυs
δρουE'
drι6
π1
Φαη
ηE
oιlν0ε16ηταg
τοt
itilρου.T6
νd
δg(ξovταιτd
olxονo'μιxd
φαιν6μsγα
μd
τlF
Ewoι.dτoιlE
ημα(νει
νd
δq(-
ξογταi
μ6
τiγ
Erryoια
ηg
αιlνΘει6ητα9
τoi
χιilρΨ,
δηλαδτ|,
μa
τηγ
Ewoια
ηs
δoμηs
(xαθoλιxηE)
τot
τρ{uτoυ
παραγι,rγ{g,
αι6
6αΘΦπoιi
{
δoμf1
τoυ
τΦ'
ποιl
παgαγffig
xαΘoρ(ξει
τr1,
(πφιoxιx{)
δoμtt,
τttν
αιlγιgoiolioα
ol
olxονoμιxd
&vτιxεfuενα*α( xαΘoρ('ξουoατdφαιν6μενα
ηg
αιlγxεxριμθηgπερω1tsπο{
τoπoθgτεiται
o€
oιlγrιο+Qψθγo
τ6πo
ηg
δoμηg
τοi
6λοιl.
Στ6
xαθαυτ6
olxoνoμιx6
}π(πεδo
dαηxso'
τo6oα
xα(
xαΘoρ(ξουoα
τd
olxoνoμιxd
dντιxεQενα
δoμfi
elναι
t
&x6λαιlΦ:}ν6ητατιiw
παραγurγιxιilν
δwdμεulν/qθoεοw
παραγoη1ηg.
Ewοια
ηs
δoμηg
παραγοrγιxΔg δυν6μει9/α16oει9παραγuryηgδθνμπo-
ρεi
νd
δqιοτεi
dνεξdρητα
iπ6
8γγoια
ηE
xαθo-
λιxηs
δoμηg
τoδ τρ6πoυπαραγαlγηg'
απλη
αι}τt!
}πιαt|μανoτ1
τιilν
θεμελιαxιiw
θεoφτ1-
τιxι}γ
}woιιiπ
τoυ
Mdρξ'
t'&'oξ{
τoυE oτtjν
θv6ηταFν6g
αιlνειτιxoi
θεαηητιxoδλ6γoυ
(discourg)σιr'
νεπdγετα
ι
μ€ι&E
fuωμfν
ε;
ατ1μαvτιx6
gαιlν6:τε
ιεg.
πο,irη: T6
olxαoμιxd
δθν
ε[ναι
δr:γατ6
γd διαθ6'τει
τr1ν
πδι6ητα
fu6sδεδoμboυ
(τoυ&μεoα
δqατot,
παραηρηαιμoυ
x.λπ.),
δι6τι
{
πιατοπoiηαf1
TσU
(Π,'
νεQει
ττ1ν
}vγoια
τ{g
oΙxoνoμιxηgδoμξE,
f1
δπο(α'
μ6
τti oειρd
ηg,
αιlνεφει
τ{ν
θwoιa
τoυτq6πoυ
παqε-
Στ6olxoYoμlx6
tττfττεδo
r|
oυγrρoτoΦoα
xαf
xαΘoρζoυoα
τd oixovbμlκd dwlκεfμενα
δoμ{εivαl
f1
!v'ιiπητα
παραγαrγlκιiπ
δuvdμαιlν|
oγtralυlr
παραγωγξq
γωγηg(τd
διdφoqα
}πiπεδd
τoυ
xαi
τ(g
πρooιδιlιξoυ-oεg
αυναqlθμιiloειE
τoυ),
διδτι,
δπομ{τωg,
f1 πιoτo_
πoiηη
τoυ
oixoνoμιxo0
πρoiiπoθ6τει
τfν
xαταoxευf1
ηg
ΕwοιdE
τoυ.
Evγoια
τoι_l
olxoνομιxοi
πρ6πε:ι
ν6
χατασχειlαστεi
γιd
xdθε
τρ6πo
παραγωγξE,
δπωg
'lπ(oηE
πρ6πει
νd
xαταoxευαατεi
xα(
f1
θvνoια
τιilν
&λλων
αθπιπ6δωνlπο6 dνljxoυν
ατ6δooμθνoτρ6πoπαραγωγηg:
τ6
πoλιτιι6,
τ6
lδεoλoγιx6x.λπ.
'0λ6-
xληρη,λoιπ6ν.
f1
olxoνoμιxτj tπιατημη,
δπωg
xα(xdθεδπιoτημη. εΙναι
μετ€ωρη
χα(
αlν(tρτdται
μ€
τrjν xατα_
αxευ{
τηg
Fννoιαg
τoυ
dντιxειμ6νoυ
τηg.
M6
τ{ν
πρoiiπ6θεαη
αiττ]
xαμιd
dι,τ[φαoη
δεν
iπdρ1ει
dνd-
μεoα
αrf1
θεωρ{ατη5
OlxoνoμLαg
xαi
τf
Θεωρiα
τηg
'Ιατoρ(αg.
'Αντ(θετα,
τ\
θεωρiα
τηg
olιoνoμiαg
εΙναι
μιd
περι.o1τi
πoιi tπdγεται
ατη θεωρ(α τηg
loτoρhg,
θγνoε[ται
1ωρ{E
[oτoριx6,
1αlρ{q
θμπειριoτιx6περι-
ε16μεr,o,
δπωqμδgδ6θηxε
f1
διrνατ6τητα
νd
ττ] cryε-
διiαoυμε
αrd
πρoηγιiιiμενα.i
Kα(
δπωg
x&θε
αlαιο-ρ(αrπo{
δθν
θd }πεξφγαξ6ταγ
τf1ν
Evνoια
τoi
&vτι_
xειμ6νoυ
ηg'
&λλd
Θd
lαxυριξ6ταγ δτιτ6
αδια6dζειl
μ6&μεoo
τρ6πo ατ6 δρατ6
.πεδ(or
τιilν
l.αιoριxιilνφαινoμθνων,
ε[τε
τ6
θ6λει
εΙτε
ξι'
διαηρεΙ
ττin
xη-
λ(δα
τoυ
δμπειριαμoi, xατd
τ6ry
Ιδω
τρ6πo,
x&θεαπoλιτιxf1
oixoνoμ{αl
πoι1.Θdf1θελε'1αφ(E
γdxατα-
οιευdξει
τf1ν
Ewoια
τoΦ
&ντιxειμεγoι'
ηE,
νdπdει
αxατευθε(αγ
oτd Iδια
τd
πρdγματαr,
δηiαδι] αι6
ααιl1oι,εxριμ6νo,
li
τ6
nδεδoμθνor,
εΙτε
τ6
θθλει
εΙτε
ξι'
θd
παρ6μενε
πιαoμθνη oτd
δ(xτυα
ηEtδεoληhgτoυ
&μπεφιoμoυ,
xdτω
dπ6τη
μcrνιμη
dπειλη
η5
&να6{ωαηE
τ<iπ
dληθινιΙw
ηg
α&ιτιxειμθνωνr:
δη-
λαδt'1
τιilν
dντιxειμενιxιilν
ηE
σ161ιυγ
(εΙτε
πρ6xειται
γι6
τ6
iδεΦδεg
τοi
xλαoιxoΦφιλελει,θεριoμoυ,
εtτε
xdπoιου
αdvθρωπιoμoδ,
τηE
|ργαo(α;,
&E
πoυμε
oο-
oιαλιoτιxoυ).
'H
δε{ιτφη:'Αγ
τ6 πεδ[oτιilν oΙxαι,oμιxιilν
φαινoμd-
γι.υν
δθν
διαθfτειπιd
ττiν
δμoιιryh,εια
δν69
δπιπ6δoυ
δπειρcnl
διxαιωματιxd'
τd
&vτιxεiμενα
τοιl
δfν
εΙναι
πλ6oγ
παlτof'
xα{
π&ττoτεδμoιoγr,,η
μετα}'
τoυg,
δπoμfνω6,δθτ
εiναι
iπιδεxτιxd
gηlμρ(οεαΛ,
xα(,με-
τρηaεaιν
μf
δμoι6μορφoτρ6πo.'Ωα16oo,
xαθ6λoυ
δθν
dπoxλεiεται
dπ6
την
otxονoμ(α
{δυνατδητα
με-
τρηoεαlν
xα{
παρ6μ6ασIlE
τdΛ'μαθηματιxιiπθψα-
λε(ων xα{
τουlδια(τφoυ
τροτιομοi
τoυg
x.λπ,dλλ6'
αι6
δξξg
f1
δυνατ6ητα
αiη
πρ€ει
γd
tπo6dλλπαι
cπ6ν
προxατα6oλιx6
}ιnvοιαx6δφιoμ6
τοf'τ6πoυxα(
τιiw
δφiιυν
τοf
μετρητου,δπω9
xα(
τιilγ
τ6πιgγ xα(
τιiπ
fu(ιυν
δποιl
εΙναι
δυνατδν&
t'πdρξειd
αιrνειι-
xoι:g[ατη;μαθηματιxηg
επιαri1μηE
(π.1.
tργαλεΙα
η5
oΙxoνιrμετρiα;'
f1
dιλλε;μθθoδoι
τυπoπo(ηαr1g).
'}l
μαθηματιxητιrπoπο[ηαη
δdνμπoρεΙ
παρdνdtrπδxει-
ται
ατην
}woιoληιxη
τιlποποiηη.
Κα(
}διil
dx6μη
τ6
δρκl
πcli'1ωρ(ξει
τη'ι,
πο}'ιτιxt'1
olxoι,oμiαdπ6
τ6ν
tμ-
πειριoμ6, dx6μη xα{
τ6
g<lρμιι)'ιατιxδδμπεφιoμ6,
περν(ιειdπ6
τ& αιwoρα
ποi'
διιr1ωρiξριιι,
τt'1ν
Fιηyoια
του
&ιτιxειμfνoυ
(θεαlρητιxoυ)
d.π6
τ6
(οιiγχε'χρι-
μ6vo,
d'ντιxε{μενo
xα[ τd πρωτ6xo}1α,dx6μη
xα{τd
μαθηματιxd,τoιi
1ειριoμοι1
τoυ.
o[
πραxτιx6; oιrνiπειεE αilτη; τη;
&ρ1ξ5
εΙναι
Eι-
δτ1λεg:
γιcιπαρdδειγμα
cπfiν
δπ[λιrαη
τιilι, πρo6λημd-τιln,
τηc
oαχεδιοπο(ηαηq,
δι.dg,ορα πρo6λf1ματα
ποιi
&νιιφl-1oνται,
δτειδη
&τ}.oi,ατατα δ8ν
iπdρ1ει
f1
}ν_
νοια
τofl
dντιxειμiτοιl,
θιrυρουνταιαrην
xυριολξ(α
ατι7νιxd>.
Δηλαδη
οixονομιx6g
θμπειριoμ69.
δια-
νιloilμε.νη
<τε1r,ιrxρrrτ(α,
τρtφεται
riτ'αtτ6
τ6
εΙδoggη'γχi]ιrεωr,
xα(
Eτoι
iξαοφαλiξει
πλ{ρη
&παη6ληαη:τ(ποτε
δ6γ
εΙγαι
πι6
1ρoνο66ρo
&π6
την
iπiλυη
dνi,παρxταrν
ii
xαxοδιατυπιlr1ιθνωι'
τρo6λημdτων'
'H
τρiη:
"Αν
τ<i
πεδ(ιl
τδγ
olxονoμιr.ιin,φαινoμfνοw
δir'
εΙναι
πλi'oι,Fxεiι,oζ
ι\ θπ[πεδoζ
7"ι'ilρog
τoυ
δμπει-
ριoμoυ,
ciλλd
θγαq
1δρο;
oi'νθετo6xα(
of
6αθog, dν
τd
oixoνoμιxd
ι{,αιr'dlιιεγα
xαθoρiξoνται&τ6
την
oι'ν-
θετ6τητdτoυE
(δηλαδ{
τrl
δομi1
τoυE)'τ6τε,
δfγ
εΙναιπλ6oγ
διlγατ6γ
tiπιυq
&}'λοτε
νcιδφαρμ6ξεται
o'
αiτd,
f1
δννιlια
τξEγpαμμιxη;
ιιiτι(lτητrιg.
Xρειdξεται
μι&{ιλλη
δννoιαγιcινd
πραγματευτof'με
τη
ν6α
μoρcJη
α(_
τι6τητα9nρ{l
g1lι'επ(.Ιγεται
δ
..,iοζδριoμ69
τot
cιι,τι_
xειμfνoυ
τηg
Πιlλιτιxξg
Oixονoμ(αE
μ66dιαη
τη
αι'ν_
θετ6τητd
του'
δηλαδi1
μ6
6doη τ6γ
διx6
τoι
z'αθoρι-aμ6: τ6ν
xαθoριoμδ
απ1l
μιd
δoμτi.
τρ(η
α1i1τi
Cηr1,f161α
&ξiξει
iiλη
uαg
τηr,
τροoo1ιiγιατ{
μιrg
εioαγει
od:
tγrι
cιπoλi'τωg
ν('o
θεωρητιx6
πε-
ι'
 
δ(ο.
"oτιlνα
dντιxεiμεγo
δθν
εΙναι
δυνατ.6γ
νd
δρι_
;;;;*a;;
iηr
αμuo"
Φτf
d
αtoθητη
-εuydγει{
;;;:
a;';;
,a'ε*δηο"
-'ii"i'
udπεqdo'ι.&π6
η;;i;
&i;;.6
τηg
Ewo'α|'τoυ
(begreiΓen:
saisir:
}ν_
;;;;:"il;Γ.o".,jp,'
Eνuoια1'
νd
μιd
θ6oη
πoi
&ντη_
χ;;'";i";;
;;;
,a"
*α"
ηιη
γνοiατ6'
Εlναι
τ6
λιγ6-
iiοo
noι
θ(ι
μπυρoυoαμε
νd'πoυμε
πα[ρνανταg
i.n%"qη';;
ο,δα'il"1ii
δληE
ηs
[oτoρ(αgτηE
αυγ1ρo'
νηE
iπιοτημη;,_ro'
πo'i,'λιγo
πoλi''
dνταναxλαται
πnν
xλαοιxn
,r**o,r,o.
μολoν6τιfl
θ"λφΨ
dντανd_
frH:ffi;;;;;;;;δη"
ατ6ν
xoρμ6τoδ
13.περ6ατι_
-.ι"ιi*^..irdanι1
δμτειqιoμου'
δπωE
ατ6νΝτεx6ρτ'
;'
;r;
;;;6oroιo1i*oιltransce.ndantaψ
δ19s
αι6n
kα*
niδu'xo,.o.sλ'
fl
τοi
lδεαλιoτιxoδ(αντιχειμε-
}'i".,,' i1ε'.,.il.-'ο.J
l..ioηE
1ρει&ξoνται
μη&λεE
;:ι"ffi
,)?;'ρ1,i1
αo
ζγ'a
Τα'i-εi'
ε
ι'ωoυ
μ
μf
δλε
g
τig
μoρφθE
αιτο-υ
τoυ1ξ''οon'*"μωo"_'_.
η9.
:λoιo'o
τir
<θριοο(α..η<
^ρ,'-'frζ',δμτεigιoμoυ'
xυg(αρ1oυ
Ηi;;;;"fι;'#ui".
γl,ιi
ν&ξεxδψoυμε,
δ}oxλιqω_τιxi.
&lι6
ην
πqοδιημαlι*η'oι.'1πoxειμ6νoυ
.(τ6
.co_
;il"]
;i';;αni,*.,i'-ou
_'μ6
6λεEτtg
πα9αλλαγθ6
-
εΙναιdπολtτ,rc
οεδ^1'o'-Πdnτωg
δiεE
αδ,τ66
ot
φιλo_
;.oδ;ξ'
d;;j;
ι.i-
"
ι'
"
"
i"
Ιooouiα
ι''_
(
μdλιατα
δ'
νdντια
αταν
Lτιμouο
εμτiιq'μο
'*s'
μιd
πραγματιxf1
#;γHδ;?r,δo,$ιημλη
d"6
η
!εωοιτιx1r1g;
,.r*'ir
τ,π
ιπιαημιiπ:
f1
γτιilαη-
b6E
πgαγματιxoιt
ilil.;6";";;;;;
ηi
a..ο'ην
&μεαη.θπαφη
μ€τ6
:}i;Η
;;λ.iξ#
;ε;qia'λ'
.a''ο
β: _1Ψ"'*t
τ\q
Εννoι'α5
τoυ
ιrιJλογω
h"'''τιxειμθνoυ(μ6
τrιΥ
Ewoιατoυ
dντιzεψ*,,"
γ'u"ηζ)
ιilg
&'τ6λυη
πρoiiπ6θεoτ1
1rd
'i1
οroηηtιxη
τoν
δυι'ατ6ητα'
''1δion
d
ληιρeμd;dναγxιiζει
νd
παqdξoιlψε
τiιν
s*"*"
.r"
ol*orομr,ou
ωoτε
'&
μπog6ooυμε
γα
σι'γ'
;;'{rδ;
μ,adlε,ηια-ηg
πoλιτιiηg
olxοnroμhE'
fr;;
;;;i;rχgειilνει
οq(6*μ'
μ€
τfν
θwoιd
τoυg
iJ-rJοiδ,
τd"δφια
""Γ'o'uE
δqου5
xdτω
dπ6
τoig
οiri"i,
frι'*
ιir,,ρη
η μαθημα.iιxοiτo(ηαr1αι}τoδ
τοi
ιlγτιxειμ€oυ.
τ6
ξ8'γo
"ii'
μ"s
δπιτdooει'.πα96λo
πorj
;;:;i;;
;:'
ολ6;i'ηaη
ηγ
l
δ
εαλ'aτ
ιxι!
δμπεφ
ιaτιxτ]
;a;;
τη<
δυτιxηj'xφiτιxηE
φιλoοoφhgιirτ6οο'
;;;;;;;L
;;i"λ
*"t
λμ'd
-
π
ερ
(πταloτl.δθν
[41εται
;;'
;iξ;'[i
;;
o*"'o"*i
Lτ'oτημoνιιη
πqαxτιxt'1'
;lriιiiui,i
ot
drξιixlειgτoυ
νtαρξ
ξαναπιdνoψ'
o6 θνα
nεl
πεοω,
&ξιιilοειg
ioιi
d:ι6'ioiιi
παλιd
εΙμανxα-
δi.ρ.lοiι
αrη'
πφαxτ,xη
τιiry
θπιoτημjry.ηi
εi1αν
πε-
il'';
'i'
oii'oλμηoη
τoυE'
'Aν
'ot
dξιιiloει;
αιiτ66
*i;;
-;a;ρoυoι'ν
o6
μoρφεsπgαxτιxdg.6αθ$τατα
διαποτιoμενεs
απo
την
Ιμii'{'αιμi
lδεoλαγ(α
πof
ffi;i;;;"akαo,λευiι
&i6μη-^ατδ
χΨq
ηt
olxαo'
;;δ,"'',μη
q,
τ6γηoν6E'
&ναμ
φi6oλα_δφ
ε(λετ-α
ι
r
:"',
:Η*Hiliffi
ff
'iμ
r.;,:ιff
'
flδ.fr'#;
;,;;;;E"
;?
;Ιir;;ι;E.'ot
θπ
ιατημεE
τηg
-xοινιυν(αg
δθγ
διαθξτoυγ
ην
ευδ[cτι}ν
μαξματιxιiry
lπιαη-
δ"il;q
,b
'λ'γ'
xι6λαj:
dγεωμετρiαδnιlγει
i.;i'&;dfi.]g,
*oinωr'*η
δπι9τ.τrι'1
τoιiE.διαφεΙ'
'fr-ioi*oioμ,xη'tπ'ιοr1μη'
εΙναι
da8ω",
*γ(:9
Ψ!'-
οoo_a*r*.ιμεvoμηdλοw
πoλιτιxιirγ
αγΦγσn'
τηg
lroτoρ(α6.
-;i:"*ο?o
τ6
πραγματαεΙναι
τελε(ω6διαφοqετιx&
ε"*Jrooα
'6
τ;ιτ;-;μπ6Qασμd
μαg
iα(
Φ
aξι*;η
;iiuin:%::;fr
'T.*l't,,fr
:"'t'';Τ"1"!;:;
μ6νo
πρ66ληψα
ιoτημoν
ιx9,
π9t:.dπoe96ε1
9l}Ψ
ir,ο
'i-ο.u,{ητιxη
πραxτιxη
μια;
δριoμiνηg
Lτιστη-
λ*i
ι""ι,i
irtr'oιιo"oμια
fl
'
iαroρiα)'
&λλd
π
966λημα
θεαlοnτιx6
fi
υιλoooφιx6.
δι6τι-&x8ι6ΦE_
&φoρd
ην
;;;ffiγt'l
;Jαi*ε'"".'li
i
δ'6soγy6iαι',θwoιιilν
πot
i"i"r"J.iriα
πoooιδιdζoυν
αεigtδιεg
τ(E_μoqφ6Eτηg
θ;;;;;;;;;*"i
η
ηE
t'πdi1oιoαE
ληιx6ηταEiδurρii.*ηgl'
iιs
μobφεi
πot
δδιξoυν
.o€
μιd
δεδo-
;1i;'
;
;γμ'li
"
16
b:
r'bη'i"ιi,
δηιαοη
τ6-
dντιxε(μενo
H.'..i#"iιoc'
Πρ"γμ""*o'
''6
πρ66λημα
γιd
τ6
δπLτo
γιn..",
λoγoE
dφορα&'τλofατατα
την
παQα_
;"Yt'iμJ;;δ;;ρη.'',*η5*nδ'o5
(φιλooοφιxη5)'&τολι]-
τωc
fuταραiητηs
για
*μρληooυμε
τ6ναrioτηq6
}i,i.i.',iil
Ιογo'τhE
οΞ'qιλiφs
tατoq(αE
xα(
ηg
δ
J.i,i,]"?
l;oi..,',iiη
E
otioνoμ(αi
:
d
παgαγαr1i1
μ
ιd
g
&:ταρα(ηηE
φιλoσoφιχηE
θwoιαξ
πoi
δ6νδπdρ7ει
μ:il::'χ!"l,iflJ'"?,i,E
ν6
tπoαηeξoυμε
&τι
,n-ii
-αδ.
"i"iω*iti'ηs
dνα'τ6φδxτα€τει
τ6-
,δφ;;l,#
i
;
xiμ
n:j
:
ffi
γ;tt}
iε#Ιψi:ξ
;;;;;;;*
a"
εξ*αooυμε
δ'τΙ.αι'lν66η
τ{ν
bτο1η
Hιfffi*;Ηi;fr
μnψmm:'*x;d
;;"h
ιηloμδt'
ττiδιαμΦφωοη.
ηg
1ημε(αE'
η5
δδi*ι"i'*.Ι".
].'"uis
}i'
αδτ6ξ-τ(5
aιl'1aυg(ε6
δ;ft;;'-ι.μ'ροs-ο
igηE
ag'gημεkυτo
φαιν6-
il;;-δ
φ,λoο'oφ,xδs
;''χaΦζ
lξcλαrτι'dνειrμι6
fr*flλ
}""}trffi
;l
:;;*;r'1i',1^:##:
'x
γνιbοη
τoΦπραγμ<rτtxoΦ
dnrτιιεμfvoυ
ξαρτfiαι
&π6
τηv
ταραγωγf1τηs
twoιαc
τoo
tvλ6γιυ&wlxεlμtYoυ
(twιxεΙμενo
γYιtloηq)
ι;,ffiii;.i
-"ιΤ
ιδ-
*oo'ogιq,_πo'.dπξ
'fι
δαlιi
h*
#ΙjH
lΨει*:ι:ιm:
;T,
ff'Ι}:l
&π'δoα&ναxdλυψαν
o[
μαθηματιxo(
τoυ.5oυ
xα[
τor]
4";;ι.;δ
πτεxaqi
μεtd
τ6ν
i'αl'*"ιo'
δ
Λ6ιμιτι'ιτ9-μ6
ω,iφ*ιxdλαγιoμ6,ζLτ')'ry
θvλ6γω
φιλooo'
i,,-t
aJολrψη,
αnΦ
t'xατ6oταατ1
δπoι
d
φι}'oοoφ(α
ffia;;ii'jirg
ο;rbη'ιxtg
Evνbιεg,τ(E[xαν6E-νd
a,λ,ii,λu"
oΞrρη'i*h
π{ωιt1μαiα'.
πoιj
δθγ
a*rr'
,ωι"Jητd
δλτυπωθii
π6ντωE
}μπεgιξαται;ι;-
;;,-ri-
iατdoτoαη'
ατ(E
μεγdλεg
}πι'αημoνι'
x6c
&γ_αxαλ$ιLειq
γιd
τ(E
δπoiεE
μιλotioαμε.
η)oτlγoυ'
ffi":';;io'οτi.i
τ(s
ilηdλεi
_τoμ6g
oτliν
[αιoq(α
ft_b;;;rroο.οηιiη
ατt'1v
t'ατoqια
ηE
Φιλοoo'
;i;.:Φ"τ;;;;
-,ilω
6τ,Φ
ιομ
βn'δ
ι
_δπ
ιgπ1μoν
ιι
o
(
;ilΞ"r-;δεoα'
ut
θεμελιωδoυν
t,|*δ'
νδμιoαν
ii
bεuλr,Ι,bηxαν,fiαιεqα
&'τ6
dπλη
tπ€τααη
μιαg
a'di;;;;
ι'oφφ'i
;
λη,xοττ1τα9
(
ψυ1ο
_
φυ
o
ιο
λαγ_(α'
,ι"'δΙo.rια
i.λπ).,
πφtγμ"
πoιj
i'παινboεταιδτι
δ6τ
.'ι;
a;
d;;
;
i;
;;
;
ι;";aμoν
ιxt'1
θ
εμελ(
ωατ1
πο
f
ι
-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->