Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
moi truong va con nguoi

moi truong va con nguoi

Ratings: (0)|Views: 3,927|Likes:
Published by tiendhv
df
df

More info:

Published by: tiendhv on Jan 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2011

pdf

text

original

 
 1 
 
 2 
CH
ƯƠ 
NG I
MÔI TR 
ƯỜ 
NG VÀ SINH THÁI
I. MÔI TR 
ƯỜ 
NG
1. Khái ni
m
Theo cách hi
u thông th
ườ 
ng, ta có th
 
đị
nh ngh
 ĩ 
a môi tr 
ườ 
ng nh
ư
sau: “Môi tr 
ườ 
nglà t
 p h
ợ 
 p (aggregate) các v
t th
(things), hoàn c
nh (conditions) và
nh h
ưở 
ng(influences) bao quanh m
t
đố
i t
ượ 
ng nào
đ
ó” (The Random House CollegeDictionary-USA).
Đị
nh ngh
 ĩ 
a này cho th
y, khi nói
đế
n môi tr 
ườ 
ng, ta ph
i
đứ
ng trên m
t
đố
i t
ượ 
ngnh
t
đị
nh và
đố
i t
ượ 
ng này ch
u tác
độ
ng c
a các thành ph
n môi tr 
ườ 
ng bao quanhnó.
Đố
i t
ượ 
ng này không nh
t thi
ế
t là con ng
ườ 
i (loài ng
ườ 
i, cá th
ng
ườ 
i ho
c m
tc
ng
đồ
ng ng
ườ 
i) mà có th
là b
t c
m
t v
t th
, hoàn c
nh, hi
n t
ượ 
ng nào t
n t
itrong kho
ng không gian có ch
a
đự
ng các y
ế
u t
tác
độ
ng t
ớ 
i s
t
n t
i và phát tri
nc
a nó. Cách nhìn này, có th
làm chúng ta l
m t
ưở 
ng r 
ng m
i
đố
i t
ượ 
ng ch
ti
ế
 pnh
n nh
ng tác
độ
ng c
a các y
ế
u t
khác
ở 
xung quanh. Th
c ra, b
n thân
đố
i t
ượ 
ng
đ
ó c
ũ
ng có nh
ng tác
độ
ng ng
ượ 
c l
i các y
ế
u t
xung quanh và chính nó l
i tr 
ở 
thànhm
t y
ế
u t
c
a môi tr 
ườ 
ng
đố
i v
ớ 
i m
t y
ế
u t
khác
đượ 
c xem là
đố
i t
ượ 
ng trong môitr 
ườ 
ng.Vì v
y, môi tr 
ườ 
ng còn
đượ 
c
đị
nh ngh
 ĩ 
a nh
ư
sau: Môi tr 
ườ 
ng là kho
ng không giannh
t
đị
nh có ch
a các y
ế
u t
khác nhau, tác
độ
ng qua l
i v
ớ 
i nhau
để
cùng t
n t
i và phát tri
n. Nói t
ớ 
i môi tr 
ườ 
ng, ng
ườ 
i ta th
ườ 
ng ngh
 ĩ 
ngay t
ớ 
i m
i quan h
c
a nh
ng y
ế
u t
 xung quanh tác
độ
ng t
ớ 
i
đờ 
i s
ng c
a sinh v
t mà trong
đ
ó ch
y
ế
u là con ng
ườ 
i.Quan
đ
i
m v
môi tr 
ườ 
ng nhìn t
góc
độ
sinh h
c là nh
ng quan
đ
i
m ph
bi
ế
n. M
ts
 
đị
nh ngh
 ĩ 
a nh
ư
:Môi tr 
ườ 
ng là t
 p h
ợ 
 p các y
ế
u t
v
t lý, hóa h
c, sinh h
c, kinh t
ế
-xã h
i baoquanh và tác
độ
ng t
ớ 
i
đờ 
i s
ng và s
phát tri
n c
a m
t cá th
ho
c m
t c
ng
đồ
ng ng
ườ 
i (UNEP-Ch
ươ 
ng trình môi tr 
ườ 
ng c
a Liên hi
 p qu
c, 1980).Môi tr 
ườ 
ng là t
t c
các hoàn c
nh bên ngoài tác
độ
ng lên m
t c
ơ 
th
sinhv
t ho
c m
t c
ơ 
th
nh
t
đị
nh
đ
ang s
ng; là m
i v
t bên ngoài m
t c
ơ 
th
nh
t
đị
nh (G.Tyler Miler, Environmental Science, USA, 1988).Môi tr 
ườ 
ng là hoàn c
nh v
t lý, hóa h
c, sinh h
c bao quanh các sinh v
t(Encyclopedia of Environmental Science. USA, 1992).Môi tr 
ườ 
ng là t
t c
các hoàn c
nh ho
c
đ
i
u ki
n bao quanh m
t hay m
tnhóm sinh v
t ho
c môi tr 
ườ 
ng là t
ng h
ợ 
 p các
đ
i
u ki
n xã h
i hay v
ă
n hóa
nh h
ưở 
ng t
ớ 
i cá th
ho
c c
ng
đồ
ng. Vì con ng
ườ 
i v
a t
n t
i trong th
ế
gi
ớ 
i
 
 3
t
nhiên và
đồ
ng th
ờ 
i t
o nên th
ế
gi
ớ 
i v
ă
n hóa, xã h
i và k 
thu
t, nên t
t c
 
đề
u là thành ph
n môi tr 
ườ 
ng s
ng c
a con ng
ườ 
i.Qua các
đị
nh ngh
 ĩ 
a trên, môi tr 
ườ 
ng
đượ 
c xem nh
ư
là nh
ng y
ế
u t
bao quanh và tác
độ
ng lên con ng
ườ 
i (cá th
hay c
ng
đồ
ng) và sinh v
t. Th
t v
y, n
ế
u m
t môi tr 
ườ 
ngnào
đ
ó có nh
ng y
ế
u t
hoàn toàn không liên quan t
ớ 
i s
s
ng và con ng
ườ 
i, ch
c
ng s
ch
ng
đượ 
c ai quan tâm. Tuy nhiên, cách nhìn trên làm cho ng
ườ 
i ta d
ng
 nh
n r 
ng m
i quan h
gi
a con ng
ườ 
i và môi tr 
ườ 
ng là m
i quan h
m
t chi
u: môitr 
ườ 
ng tác
độ
ng t
ớ 
i con ng
ườ 
i và con ng
ườ 
i nh
ư
là m
t trung tâm ti
ế
 p nh
n nh
ng tác
độ
ng
đ
ó. Th
c ra, m
i con ng
ườ 
i l
i là m
t tác nhân tác
độ
ng t
ớ 
i các y
ế
u t
chínhtrong môi tr 
ườ 
ng mà nó
đ
ang t
n t
i.Trong nh
ng n
ă
m g
n
đ
ây, ng
ườ 
i ta có cái nhìn toàn di
n h
ơ 
n v
m
i quan h
gi
acon ng
ườ 
i và môi tr 
ườ 
ng:Con ng
ườ 
i s
ng trong môi tr 
ườ 
ng không ph
i ch
t
n t
i nh
ư
m
t sinh v
t màcon ng
ườ 
i là m
t sinh v
t bi
ế
t t
ư
duy, nh
n th
c
đượ 
c môi tr 
ườ 
ng và bi
ế
t tác
độ
ng ng
ượ 
c l
i các y
ế
u t
môi tr 
ườ 
ng
để
cùng t
n t
i và phát tri
n.M
i quan h
gi
a con ng
ườ 
i và môi tr 
ườ 
ng là m
i quan h
t
ươ 
ng tác (tác
độ
ng qua l
i), trong
đ
ó bao g
m c
nh
ng t
ươ 
ng tác gi
a các cá th
ng
ườ 
i, cácc
ng
đồ
ng con ng
ườ 
i.Con ng
ườ 
i s
ng trong môi tr 
ườ 
ng không ph
i ch
nh
ư
m
t sinh v
t, m
t b
  ph
n sinh h
c trong môi tr 
ườ 
ng mà còn là m
t cá th
trong c
ng
đồ
ng xã h
icon ng
ườ 
i. Con ng
ườ 
i
ở 
 
đ
ây v
a có ý ngh
 ĩ 
a sinh h
c v
a có ý ngh
 ĩ 
a xã h
ih
c. Chính vì v
y, nh
ng v
n
đề
v
môi tr 
ườ 
ng không th
gi
i quy
ế
t b
ng các bi
n pháp lý-hóa-sinh, k 
thu
t h
c, mà còn ph
i
đượ 
c xem xét và gi
i quy
ế
td
ướ 
i các góc
độ
khác nhau nh
ư
kinh t
ế
h
c, pháp lu
t,
đị
a lý kinh t
ế
-xã h
i …Theo Lu
t b
o v
môi tr 
ườ 
ng c
a Vi
t Nam, "Môi tr 
ườ 
ng bao g
m các y
ế
u t
t
 nhiên (bao g
m th
ch quy
n, th
y quy
n và khí quy
n) và y
ế
u t
v
t ch
t nhân t
o(nh
ư
 
đồ
ng ru
ng, v
ườ 
n t
ượ 
c, công viên, thành ph
, các công trình v
ă
n hóa, các nhàmáy s
n xu
t công nghi
 p …), quan h
m
t thi
ế
t v
ớ 
i nhau, bao quanh con ng
ườ 
i, có
nh h
ưở 
ng tr 
c ti
ế
 p t
ớ 
i
đờ 
i s
ng, s
n xu
t, s
t
n t
i, phát tri
n c
a con ng
ườ 
i và thiênnhiên".
2.S
ự 
ti
ế
n hóa c
a môi tr
ườ 
ng
L
ch s
trái
đấ
t
đượ 
c
đ
ánh d
u b
ở 
i hai m
c c
ơ 
b
n là xu
t hi
n s
s
ng và xu
t hi
nxã h
i loài ng
ườ 
i.
2.1.Tr
ướ 
c khi s
ự 
s
ng xu
t hi
n
Khí quy
n nguyên th
y là kh
i cô
đặ
c g
m Hydro (H) và Helium (He). Khihành tinh nóng lên (cách
đ
ây 4,5-5 t
n
ă
m), H và He bi
ế
n m
t.Khí quy
n chuy
n hóa, xu
t hi
n các khí trên hành tinh: h
ơ 
i n
ướ 
c (85%), CO
2
 (10-15%), nit
ơ 
và dioxid l
ư
u hu
nh (1-3%). Các thành ph
n này gi
ng thành ph
n khí do núi l
a phun.

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
PhươngNam liked this
Đặng Long liked this
Camngolai Camlai liked this
thuydkdk liked this
dinhthinguyet liked this
haicanlas liked this
alvis_zero liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->