Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
88Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1625C 56 - 02

1625C 56 - 02

Ratings: (0)|Views: 3,171 |Likes:
Published by firofia
normativ tehnic
normativ tehnic

More info:

Published by: firofia on Jan 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2013

pdf

text

original

 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI
ORDINUL Nr. 900din 25.11.2003
pentru aprobarea reglementării tehnice„Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor deinstalaţii aferente construcţiilor", indicativ C 56-02
In conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr 10/1995,privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,In temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) dinHotărârea Guvernului nr. 740 / 2003 privind organizarea şi funcţionareaMinisterului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,Având In vedere procesul verbal de avizare nr. 48 /17.12.2002 alComitetului Tehnic de Specialitate - CTS 11,Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorulORDIN:Art. 1.- Se aprobă reglementarea tehnică
„Normativ pentruverificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferenteconstrucţiilor",
indicativ C 56-02, elaborată de Institutul Naţional deCercetare, Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Bucureştişi prevăzută în anexa
1
care face parte integrantă din prezentul ordin.Art, 2. - Prezentul ordin va fi publicat în
Monitorul Oficial al României,
Partea l.Art. 3. - La data publicării îşi încetează valabilitatea reglemen-tarea tehnică „Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor deinstalaţii aferente", indicativ C 56-85, capitolele „instalaţii".Art. 4. - Direcţia Generala Tehnică va aduce la îndeplinireprevederile prezentului ordin.
MINISTRU, MIRONTUDOR NUTREA
1
Anexa se publică în
Buletinul Construcţiilor 
editat de Institutul National deCercetareDezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - ÎNCERC Bucureşti
3
 
MINISTERUL DE INTERNECORPUL POMPIERILOR MILITARIINSPECTORATUL GENERAL
AVIZ
Nr. 10 din 19.11.2001
La cererea
INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII Şl ECONOMIA CONSTRUC-ŢIILOR
- INCERC.Înregistracu nr. 4810/23.10.2001, potrivitatribuţiilor ce îi revin conform prevederilor art. 17, alin. (1), lit. d, dinLegea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea CorpuluiPompierilor Militari şi ale art. 16 alin. (3) din Ordonanţa Guvernuluinr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobaşimodificată cu Legea nr. 212/1997, modificată şi completată cuOrdonanţa Guvernului nr. 114/2000, aprobată cu Legea nr. 126/2001,Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari avizeazălucrarea
„NORMATIV PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢIIŞl RECEIA LUCRĂRILOR DE INSTALII AFERENTECONSTRUCŢIILOR"
Avizul se emite în baza:redactării finale elaborate de către ÎNCERC, cu modificărilesolicitate de către l.G.C.P.M.;contractului nr. 358/1999;avizului C.T.S AL M L.P.T L. nr. 261 DIN 19 12.2000;procesul u i-verbal nr 30932 din 1911.2001, al şedinţeicomisiei de avizare a Inspectoratului General al CorpuluiPompierilor Militari.COMANDANTUL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI
General de brigadă
Vladimir SECARĂ
LOCŢIITOR AL ŞEFULUI DE STAT MAJOR Şl ŞEF ALINSPECŢIEI DE PREVENIRE A INCENDIILOR
Colonel
Ing. Ştefan FIRESCU
4
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞlTURISMULUI
NORMATIV PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII ŞlRECEPŢIA LUCRĂRILOR DE INSTALAŢIIAFERENTE CONSTRUCŢIILORINDICATIV C 56-02
Elaborat de:
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şiEconomia Construcţiilor - ÎNCERC Bucureşti
Director general:
prof. dr. ing. Dan LUNGU
Departamentul Instalaţii şi Utilizarea Eficientă a Energiei în Construcţii 
Director departament:
prof. dr. ing. Dan CONSTANTINESCU
Responsabil temă:
ing. Melania CRUCEANU
Elaboratori:
ing. Melania CRUCEANU ÎNCERCing. Ciprian ENEÎNCERCing. Eugen CONSTANTIN INCERCing Raluca CĂZĂNESCU IPCT SAing Gabriel IVĂNESCU IPCT S.A.sing. Cecilia RADUIPCT S.A.ing Octav BĂRBUNEANU ICECONing. Viorel POPESCU ing. CornelCHIOREANU ing. LeonteSIMIONESCUCoordonat de:A.l.l.R.Preşedinte:acad. prof. onor. dr mg. Liviu DUMITRESCU
 Avizat de:
DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ-M.T C.J
Director general:
ing. Ion STĂNESCU
Responsabil de temă:
ing. Mihai CRAINIC
5

Activity (88)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
andreipantu liked this
razvanfcs liked this
Muresan Cristi liked this
mada011 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->