Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
90Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Structura portofoliului educatoarei

Structura portofoliului educatoarei

Ratings: (0)|Views: 23,463|Likes:
Published by davidrodica

More info:

Published by: davidrodica on Jan 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/11/2013

pdf

text

original

 
I. S. J.
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞITINERETULUIINSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂUSTR. OITUZ, NR. 24 BACĂUTEL 0234/511899, FAX 0234/571038E-mail:
isjbacău@isj.bc.edu.roCOMPARTIMENT CURRICULUM ŞI INSPECŢIE ŞCOLARĂ - ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 
Structura portofoliului educatoarei
Partea I
1. Structura anului şcolar 2. Fişa postului3. Curriculum Vitae4. Raport de autoevaluare lunar / semestrial5. Fişa de evaluare anuală
Partea a II-a : Activitatea la catedra
1. Programa şcolara2. Programele pentru optionalele propuse3. Planificarea materiei (planificarea anuală şi proiectarea pe unităţi de invăţare/ proiectetematice/ activitaţi integrate)4. Proiecte didactice5. Teste de evaluare (testele iniţiale, formative, testele sumative pentru fiecare unitate deînvăţare sau date la sfârşit de semestru sau an şcolar)6. Titlurile portofoliilor intocmite de preşcolar 7. Caietul pentru înregistrarea rezultatelor preşcolarilor 8. Lista materialului didactic existent9. Copii fişe de asistenţe la activităţi efectuate de către responsabilul comisiei metodice şi decătre membrii CEAC din grădiniţă/ şcoală
Partea a III-a : Performanţe ale preşcolarilor şi ale cadrului didactic
1. Calendarul concursurilor preşcolare3. Tabel nominal cu copiii selectionaţi si pregătiţi pentru concursuri4. Rezultatele obtinute la diferite faze (tabel)5. Cărţi educaţionale, reviste şcolare, articole elaborate de către cadrul didactic în ultimii 5ani (doar enumerarea acestora)
Partea a IV-a : Proiecte educaţionale desfăşurate şi în desfăşurare şi activităţiextracuricularePartea a V-a: Perfectionare efectuată în ultimii 5 aniPartea a VI-a : Alte materiale
(scrisori metodice, regulamente, publicatii, adrese MECT,ISJ etc.)"
 
 
Principalele activitati şi documente care vor sta inatenţia coordonatorilor de centere metodice / şefilorde comisii metodice
La începutul fierui semestru, coordonatorii de centre metodice, şefii de cercuri pedagogice/ şefii de comisii metodice
vor analiza activitatea
desfăşurată şi
vor realizaraportul de activitate
referitor la perioada precedentă, vor 
stabili
 
principalele direcţii şiobiective
pentru perioada următoare, elaborând
planul managerial şi graficul de activităţi
.
RAPORTUL DE ACTIVITATE
trebuie să reprezinte o temeinică şi obiectivă analiză arezultatelor obţinute în etapa anterioa, cu reliefarea realizărilor si a lipsurilor, a principalelor metode care au făcut posibile succesele obţinute şi a cauzelor care au generatlipsurile semnalate. Analiza se va referi, cu date concrete şi nominalizări la concursurileşcolare, proiecte educaţionale, publicaţii ale învăţătorilor din centrul metodic, precum şi alteactivităţi deosebite realizate de tre aceştia. Se vor face aprecieri pertinente asupra participării efective a membrilor cercurilor la activităţile care au fost organizate (de cătrecomisiile
metodice
sau de către alte instituţii) .În cadrul acestui raport vor fi prezentate aspecte privind:
Puncte tari / puncte slabe – pentru:
o
Proiectarea didactică
o
Calitatea actului didactic
o
Calitatea evaluării elevilor
o
Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi
o
Curriculum-ul la decizia şcolii
Aspecte privind:
o
Participarea perfecţionări, simpozioane judeţene/naţionale
o
Rezultate deosebite la concursuri şcolare
o
Performanţe deosebite în inovarea didactică – contribuţii la elaborarea de cărţieducaţionale, reviste şcolare etc.
o
Rezultate deosebite obţinute în activităţile educative organizate în şcoală
o
Participarea la proiecte educaţionale
Exemple de bună practică
Propuneri de îmbunătăţire a activităţii
 
PLANUL MANAGERIAL
este un material care ar trebui să prezinte viziunea generalăasupra activităţii pe care o vor desfăşura membrii colectivului în anul şcolar în curs. In cadrulacestuia trebuie
să se regăsească obiectivele
din planul managerial al inspectorilor despecialitate cu particularizari concrete .
C
entrul de interes al activităţilor 
metodice
şi psihopedagogige îl va constitui :
analiza si dezbaterea programelor şi manualelor şcolare;
 
organizarea de schimburi de experienţă, în scopul cunoaşterii şi generalizăriicelor mai bune metode şi procedee didactice ;
adoptarea de măsuri ce vizează modernizarea predării şi învăţării, proiectareaşi utilizarea unor strategii participative care să asigure învăţarea în clasă,diversificarea metodelor şi a procedeelor didactice, a formelor de activitate şide organizare a colectivului de elevi ;
utilizarea surselor alternative de învăţare, de căutare şi folosire a altor formede cunoaştere ;
inventarierea principalelor probleme
cu care se confruntă cadrele didacticeîn activitatea lor curenta - sub raportul specialităţii, metodicii si psihopedagogiei -
pentru a putea stabili priorităţile şi nevoile de formarecontinuă ;
sprijinirea şi îndrumarea cadrelor didactice debutante ;
acţiuni practice si cercetări pentru prevenirea şi combaterea eşecului şi aabandonului şcolar.
 
Planul managerial trebuie să cuprindă : obiective, modalităţi de realizare, termenecalendaristice, responsabilităţi, indicatori de evaluare, observatii.C oordonate ale elaborarării planului managerial pentru cercul pedagogic si comisiametodica1.ANALIZA S.W.O.T.a)PUNCTE TARIb)PUNCTE SLABEc)OPORTUNITĂŢId)AMENIĂRI2.ARGUMENT3.PLAN MANAGERIALNr.crtObiectivulgeneralObiectivespecificeActivităţi/acţiuniplanificatePersoane/instituţiiresponsabile/loc dedesfăşurareTermenederealizareRezultateanticipateMăsuri/acţiunidereglare
01.02.
-
GRAFICUL ACTIVITATILOR 
 
METODICE
contine :
activitati
– cu precizareatematicii si a formelor de activitate,
date, responsabilitati concrete, observatii.
 Pot fi propuse variate si eficiente
forme de activitate
:
dezbateri, referate, activitatidemonstrative
,
analize de continut, simulari , studii de caz , ateliere de lucru , activitatiinteractive in grup de dezvoltare a experientelor valoroase si crearea de noi modele

Activity (90)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
bontaj5398 liked this
Radu Razvana liked this
Lungoci Elena liked this
Maria Verdes liked this
Luminita Patru liked this
Elena Nastase liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->