Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sfantul Ambrozie al Milanului

Sfantul Ambrozie al Milanului

Views: 1,072 |Likes:
Published by Mircea

More info:

Published by: Mircea on Apr 11, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
Visibility:Private
See more
See less

02/05/2013

pdf

text

original

 
UniveUniversitatearsitatea„1 Decembrie 1918” Alba„1 Decembrie 1918” Alba IuliaIuliaFacultatea de Teologie Ortodoxă din AlbaFacultatea de Teologie Ortodoxă din Alba IuliaIulia
SfântulSfântul Ambrozie alAmbrozie al MediolanuluiMediolanului
--
lucrare de seminar -lucrare de seminar -
Coordonator:Coordonator: Susţinător:Susţinător:Arhid. asist. univ. dr.Arhid. asist. univ. dr. Cristian Moldovan,Cristian Moldovan,
11
 
ALIN ALBUALIN ALBU
anul II,anul II, Teologie-PastoralăTeologie-Pastorală
ALBA IULIAALBA IULIA- 2005 -- 2005 -
1. PRELIMINARII1. PRELIMINARII
Din punctul de vedere strict al istoricului, veacul IV se înfăţişează, pentru ImperiulDin punctul de vedere strict al istoricului, veacul IV se înfăţişează, pentru Imperiul roman, cu o complexitate deosebită. Confruntat cu migraţia popoarelor, cu mari crizeroman, cu o complexitate deosebită. Confruntat cu migraţia popoarelor, cu mari crize sociale şi economice, Imperiul se îndrepta spre iminenta prăbuşire a acestei grandioasesociale şi economice, Imperiul se îndrepta spre iminenta prăbuşire a acestei grandioase alcătuiri a lumii antice.alcătuiri a lumii antice.În schimb, pentru istoria Bisericii, veacul IV este un secol bogat şi rodnic, graţie înÎn schimb, pentru istoria Bisericii, veacul IV este un secol bogat şi rodnic, graţie în primul rând marilor ierarhi şi gânditori creştini. Printre marile personalităţi care auprimul rând marilor ierarhi şi gânditori creştini. Printre marile personalităţi care au ilustrat epoca de aur a literaturii patristice, se numără şi Sfântul Ambrozie, distinsulilustrat epoca de aur a literaturii patristice, se numără şi Sfântul Ambrozie, distinsul episcop al Mediolanului.episcop al Mediolanului.Personalitatea lui s-a impus categoric în societatea occidentală a acestei vremei,Personalitatea lui s-a impus categoric în societatea occidentală a acestei vremei, dincolo de viaţa bisericească, în înţelesul strict al cuvântului. Şi când subliniem aceasta,dincolo de viaţa bisericească, în înţelesul strict al cuvântului. Şi când subliniem aceasta, ne referim la faptul că ierarhul din Mediolanum a fost profund ancorat în realităţilene referim la faptul că ierarhul din Mediolanum a fost profund ancorat în realităţile timpului său, sensibil la frământările societăţii, ca şi la fenomenele naturii. El se impunetimpului său, sensibil la frământările societăţii, ca şi la fenomenele naturii. El se impune ca om de aleasă viaţă duhovnicească şi fervent luptător pentru apărarea drepteica om de aleasă viaţă duhovnicească şi fervent luptător pentru apărarea dreptei credinţe, alături de alţi reprezentanţi ai Bisericii, ca: Sfinţii Atanasie, Vasile cel Mare,credinţe, alături de alţi reprezentanţi ai Bisericii, ca: Sfinţii Atanasie, Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz, Grigorie de Nyssa, Ioan Gură de Aur, Chiril al Alexandriei, Ilarie,Grigorie de Nazianz, Grigorie de Nyssa, Ioan Gură de Aur, Chiril al Alexandriei, Ilarie, Fericiţii Ieronim şi Augustin.Fericiţii Ieronim şi Augustin.
2. ELEMENTE BIOGRAFICE2. ELEMENTE BIOGRAFICE
2. 1. PRELIMINARII2. 1. PRELIMINARII
Înainte de a privi imaginea veacului în care a trăit, pe care s-a străduit să oÎnainte de a privi imaginea veacului în care a trăit, pe care s-a străduit să o contureze cât mai fidel, să vedem cine a fost Sfântul Ambrozie al Mediolanului.contureze cât mai fidel, să vedem cine a fost Sfântul Ambrozie al Mediolanului.Sfântul Ambrozie s-a născut în familia creştină a Aureliilor, în anul 333, după alţiiSfântul Ambrozie s-a născut în familia creştină a Aureliilor, în anul 333, după alţii 339, veche şi nobifamilie romană distinsă, ai cărei strămoşi ocupaseră funcţii339, veche şi nobilă familie romană distinsă, ai cărei strămoşi ocupaseră funcţii importante în stat, la Treveri (azi Trier - Germania), unde tatăl său, Ambrozie, eraimportante în stat, la Treveri (azi Trier - Germania), unde tatăl său, Ambrozie, era prefect al Galiei. După moartea neaşteptată a tatălui, mama s-a stabilit la Roma, cu ceiprefect al Galiei. După moartea neaşteptată a tatălui, mama s-a stabilit la Roma, cu cei trei copii: Ambrozie, Satir şi Marcelina. Aici copiii, în special Ambrozie, şi-a însuşit otrei copii: Ambrozie, Satir şi Marcelina. Aici copiii, în special Ambrozie, şi-a însuşit o  înaltă cultură, făcând studii de filologie, latină şi greacă, filosofie şi magistratură. înaltă cultură, făcând studii de filologie, latină şi greacă, filosofie şi magistratură.  Totodată, Sfântul Ambrozie şi-a însuşit şi o frumoasă pregătire retorişi juridică. Totodată, Sfântul Ambrozie şi-a însuşit şi o frumoasă pregătire retorică şi juridică. 
22
 
 Terminând studiile, începe cariera de avocat. Pentru calităţile sale rare, împăratul Terminând studiile, începe cariera de avocat. Pentru calităţile sale rare, împăratul Valentinian I îl numeşte guvernator al provinciilor Emilia şi Liguria, cu sediul la Milano,Valentinian I îl numeşte guvernator al provinciilor Emilia şi Liguria, cu sediul la Milano, unde trebuia să lucreze, „nu ca judecător, ci ca episcop”unde trebuia să lucreze, „nu ca judecător, ci ca episcop”
. Timpul va arăta că a fost o. Timpul va arăta că a fost o alegere extrem de inspirată. Desigur a trebuit arate, prin slujba care i s-aalegere extrem de inspirată. Desigur că a trebuit să arate, prin slujba care i s-a  încredinţat, o prudenţă şi un tact pastoral deosebite. încredinţat, o prudenţă şi un tact pastoral deosebite.
2. 2. ALEGEREA SFÂNTULUI AMBROZIE CA EPISCOP AL MILANULUI2. 2. ALEGEREA SFÂNTULUI AMBROZIE CA EPISCOP AL MILANULUI
„Aşezarea Sfântului Ambrozie în scaunul episcopal de la Mediolanum, înfăptuită„Aşezarea Sfântului Ambrozie în scaunul episcopal de la Mediolanum, înfăptuită spontan, se datorează în mod cert unui prestigiu deja cunoscut mulţimii credincioşilorspontan, se datorează în mod cert unui prestigiu deja cunoscut mulţimii credincioşilor dornici de un întâistătător care să-i conducă în acele vremuri de restrişte în caredornici de un întâistătător care să-i conducă în acele vremuri de restrişte în care bântuia cu destulă putere erezia lui Arie. În această mare tulburare lăuntrică a vieţiibântuia cu destulă putere erezia lui Arie. În această mare tulburare lăuntrică a vieţii creştine din veacul IV, credincioşii adevăraţi au văzut în Sfântul Ambrozie pe cel trimiscreştine din veacul IV, credincioşii adevăraţi au văzut în Sfântul Ambrozie pe cel trimis să-i mântuiască de Arie, la fel de grave fiind şi relele din afară venite, căci ne aflăm însă-i mântuiască de Arie, la fel de grave fiind şi relele din afară venite, căci ne aflăm în timpul năvălirii popoarelor migratoare”timpul năvălirii popoarelor migratoare”
..În anul 374, moare episcopul arian Auxenţiu din Mediolan. Astfel au izbucnitÎn anul 374, moare episcopul arian Auxenţiu din Mediolan. Astfel au izbucnit certuri violente între arieni şi ortodocşi, cu marea problemă a succesiunii, în alegereacerturi violente între arieni şi ortodocşi, cu marea problemă a succesiunii, în alegerea episcopului fiecare încercând să-şi impună propriul candidat.episcopului fiecare încercând să-şi impună propriul candidat.Ambrozie, în calitate de guvernator, a primit sarcina, mergând la biserica undeAmbrozie, în calitate de guvernator, a primit sarcina, mergând la biserica unde aveau loc alegerile, să potolească aceste certuri. Un glas de copil din mijlocul mulţimiiaveau loc alegerile, să potolească aceste certuri. Un glas de copil din mijlocul mulţimii l-a aclamat pe Ambrozie episcop, strigătul lui fiind văzut ca un semn divin. Cu voceal-a aclamat pe Ambrozie episcop, strigătul lui fiind văzut ca un semn divin. Cu vocea copilului s-a unit şi cea a muimii din biserişi astfel Ambrozie a fost ales încopilului s-a unit şi cea a muimii din biserişi astfel Ambrozie a fost ales în unanimitate, fiind astfel uitată orice devergenţă.unanimitate, fiind astfel uitată orice devergenţă.El refuză această demnitate , invocând motive temeinice: era catehumen, nu aEl refuză această demnitate , invocând motive temeinice: era catehumen, nu a făcut studii de teologie, ci doar profane. Cu toate acestea, dorinţa poporului l-a convins.făcut studii de teologie, ci doar profane. Cu toate acestea, dorinţa poporului l-a convins. La 30 noiembrie 375 este botezat şi la 7 decembrie acelaşi an, la vârsta de circa 35 aniLa 30 noiembrie 375 este botezat şi la 7 decembrie acelaşi an, la vârsta de circa 35 ani este ales episcop, în aclamaţiile generale şi spre marea bucurie a tuturor credincioşilor.este ales episcop, în aclamaţiile generale şi spre marea bucurie a tuturor credincioşilor.
2. 3. CONŞTIENTIZAREA NOII MISIUNI A IERARHULUI2. 3. CONŞTIENTIZAREA NOII MISIUNI A IERARHULUI
Prima grijă a Sfântului Ambrozie a fost să îşi însuşească cultura teologică, pentruPrima grijă a Sfântului Ambrozie a fost să îşi însuşească cultura teologică, pentru a-şi împlini cât mai bine misiunea. El a înţeles că trebuie să se informeze serios îna-şi împlini cât mai bine misiunea. El a înţeles că trebuie să se informeze serios în materie de teologie, spre a face faţă obligaţiilor sale pastorale şi misionare care eraumaterie de teologie, spre a face faţă obligaţiilor sale pastorale şi misionare care erau presante şi deveneau tot mai exigente pe măsură ce gândirea şi spiritualitatea creştinăpresante şi deveneau tot mai exigente pe măsură ce gândirea şi spiritualitatea creştină evoluau spre trepte superioare.evoluau spre trepte superioare.E foarte emoţionantă mărturisirea lui pentru episcopat: „se va spune pe bunăE foarte emoţionantă mărturisirea lui pentru episcopat: „se va spune pe bună dreptate: iată-l, n-a fost hrănit în austeritate, ci la tribunale, în vâltoarea vanităţii,dreptate: iată-l, n-a fost hrănit în austeritate, ci la tribunale, în vâltoarea vanităţii, obişnuit cu detractările judecătoreşti, iar acum cu cântarea şi recitarea psalmilor.obişnuit cu detractările judecătoreşti, iar acum cu cântarea şi recitarea psalmilor. Rămâne totuşi în preoţie nu prin merite personale, ci prin darul lui Hristos... RecunoscRămâne totuşi în preoţie nu prin merite personale, ci prin darul lui Hristos... Recunosc că sunt nevrednic să fiu episcop, căci sunt absorbit lumii, dar prin harul Său sunt ceeacă sunt nevrednic să fiu episcop, căci sunt absorbit lumii, dar prin harul Său sunt ceea ce sunt”ce sunt”
..Sfântul Ambrozie auzise de corifeii teologiei mai vechi şi contemporani şi doreaSfântul Ambrozie auzise de corifeii teologiei mai vechi şi contemporani şi dorea le cunoasoperele,. Astfel, sub conducerea preotului Simplician, devenit apoile cunoasoperele,. Astfel, sub conducerea preotului Simplician, devenit apoi ucenicul său, a început să studieze teologia. Citea cu multă râvnă Sfânta Scriptură şiucenicul său, a început să studieze teologia. Citea cu multă râvnă Sfânta Scriptură şi scrierile cele mai însemnate ale autorilor greci: Clement, Origen, Didim cel Orb, Sfântulscrierile cele mai însemnate ale autorilor greci: Clement, Origen, Didim cel Orb, Sfântul Grigorie de Nazianz şi Sfântul Vasile cel Mare. „Sfântul Ambrozie a fost grec din punctGrigorie de Nazianz şi Sfântul Vasile cel Mare. „Sfântul Ambrozie a fost grec din punct 
1
Pr. prof. Alexandru Moisiu,
Sfântul Ambrozie, păstor şi îndrumător al vieţii şi trăirii creştineşti
, în rev.„Studii Teologice”, seria a II-a, anul XXVI, nr. 3 - 4, martie - aprilie 1974.CERE PAGINA
2
Prof. Dan Negrescu,
Viaţa creştiîn secolul IV, reflectată în versurile Sfântului Ambrozie alMediolanului
, în rev. „Altarul Banatului”, anul I, noiembrie - decembrie, 1990.CERE PAGINA
3
Pr. prof. Alexandru Moisiu,
op. cit.
, p. 177.
33

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
RazWanF liked this
Stefan Zara liked this
doru.aurel liked this
Diaconu Cristina liked this
danut01 liked this
Oprian Ion liked this
Give_me_five liked this
eddy_ilp liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->