Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
18Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Makroekonomi II - Planprogrami

Makroekonomi II - Planprogrami

Ratings: (0)|Views: 4,763|Likes:

More info:

Categories:Business/Law, Finance
Published by: shkelzen_jashari3626 on Jan 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/05/2012

pdf

text

original

 
LËNDA: MAKROEKONOMI II
Mësimdhënësit: Prof.Ass. Dr.Nagip Skenderi & Prof.Ass.Dr. Halim GjergjiziViti akademik: 2005/2006Semestri II
PLANPROGRAMI MËSIMOR I.Kontabiliteti it ë ardhurave kombëtare
Produkti i brendshëm bruto e produkti i brendshëm neto
GDP real dhe nominal
Indekset e çmimeve
Shpenzimet dhe komponentet e kërkesës
GDP dhe të ardhurat personale të disponueshme
II.Të ardhurat dhe shpenzimet
Kërkesa agregate dhe produkti ekuilibër 
Funksioni i konsumit dhe kërkesa agregate
Sektori shtetëror 
Buxheti
Teprica buxhetore në punëzënien e plotë
III.Rritja ekonomike afatgjate dhe produktiviteti
Burimet e rritjes ekonomike së të ardhurave reale
Vlerësimet empirike të burimeve të rritjes ekonomike
Teoria e rritjes ekonomike: Modeli neoklasik 
Teoria e rritjes endogjene
Rritja ekonomike dhe zhvillimi ekonomik 
IV.Konsumi dhe Kursimi
Teoria e ciklit jetësor të konsumit dhe të kursimit
Teoria e të ardhurave permanente të konsumit
 Ndjeshmëria e tepërt, kufizimi i likuiditeteve dhe pasiguria
Aspektet të tjera të sjelljes të konsumit
Konsumi dhe modeli IS – LM
V.Shpenzimet për investime
Investimet fikse: metoda neoklasike
Investimet fikse të biznesit: Teoria alternative
Investimet për shtëpitë e banimit
Investimet për inventar 
 
VI.rkesa për para, paraja dhe krediti
Komponentet e stokut monetar 
Funksionet e parasë
Kërkesa për para: disa teori
Të dhënat empirike
Shpejtësia e të ardhurave të parasë dhe teoria sasiore
Përcaktim i i stokut monetar 
Multiplikatori i parasë
Kontrolli i stokut të parasë së fuqishme
Multiplikatori i parasë dhe procesi i përshtatjes
Funksioni i ofertës së parasë dhe instrumentet e kontrollit të parasë
Ekuilibri në tregun monetar 
Kontrolli i stokut monetar dhe kontrolli i normës së interesit
Stoku i parasë dhe objektivat e normës së interesit
Paraja, krediti dhe norma e interesit
VII.Politika stabilizuese
Depresionet ekonomike
Ekonomiksi i ri
Vonesat në efektet e politikës ekonomike
Depresionet ekonomike në shtetet në tranzicion
Pasiguria dhe politika ekonomike
Politika aktivisteLiteratura: Rudiger Dornbusch & Stanley Fische
MAKROEKONOMIA
, botimndërkombëtar, Shtëpia botuese Dituria, 2000 Tiranë
 
I.KONTABILITETI I TË ARDHURAVE KOMBËTARE
I.1.
Produkti i brendshëm bruto dhe Produkti i brendshëm neto
 Produkti i brendshëm bruto (GDP) rfaqëson vlerën e gjitha mirave dhe shërbimeve përfundimtare të prodhuar në vend brenda një periudhe të dhënë 
.
Të mirat përfundimtare dhe vlera e shtuar -Secili produkt vlerësohet me çmimet e tij të tregut dhe vlerat mblidhen bashkë për të dhënë GDP.-mbëngulja në të mirat dhe shërbimet përfundimtare bëhet për të eliminuallogaritjen e dyfishtë. Llogaritja e dyfishtë shmanget duke vepruar me vlerën eshtuar.
Produkti aktual : rbëhet nga vlera e produktit prodhuar aktualisht.Përjashtohen transakcionet (pronësitë e vjetra ose shtëpitë ekzistuese, ndërtimi ishtepive të reja llogaritet si pjesë e GDP, kurse shitja e shtepive ekzistuese nuk llogaritet).
Çmimet e tregut-Të mirat që përfshihen në GDP vlerësohen me çmimet e tregut. Çmimi i tregut tëshumë të mirave përfshin taksat indirekte (të shitjes, akcizat...).-Çmimi i tregut minus taksat indirekte = kosto e faktorëve.-GDP vlerësohet me çmimet e tregut, dhe jo me koston e faktorëve.-Vlera e produktit të matur me koston e faktorëve quhet
e ardhurë kombëtare
.-Disa elemente GDP shtivlerësohen (aktivitetet familje), dhe nu përfshihen në GDP aktuale.-Shërbimet shtetërore vlerësohen me koston, prandaj pjesa e tyre GDP përfaqësohet nga pagat e nëpunësve shtetërorë.
GDP dhe GNP-Midis GDP dhe GNP ekziston një dallim. Ndryshimi – të ardhurat neto të marranga të huajt. GDP mat më mirë se GNP potencialin e ekonomisë për krijimin evendeve të punës.-
GNP përfaqëson vlerën e të mirave dhe shërbimeve përfundimtare që prodhohenme faktorët e prodhimit që zotëron vendi në një periudhë të dhënë 
.
Produkti i brendshëm bruto dhe neto-Gjatë prodhimit të produktit kapitali konsumohet (amortizohet).-
 Produkti i brendshëm neto (NDP) është i barabartë me GDP minus konsumin ekapitalit (amortizimin
).

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Durim Dumani liked this
Drita Vitija liked this
Mmedi Elshani liked this
Egzon Vitia liked this
konti23 liked this
Valbona Tolaj liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->