Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
mẪu Tham KhẢo

mẪu Tham KhẢo

Ratings: (0)|Views: 6,060 |Likes:
Published by nvso4084

More info:

Published by: nvso4084 on Jan 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2012

pdf

text

original

 
TÊN DN 
PHỤ LỤCTHÀNH LẬP, QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA TỔ THANH LÝ TÀI SẢN
 
Điều 1
: Thành lập Tổ thanh lý tài sản của doanh nghiệp gồm: (
ghi rõ họ tên, chức vụ củatừng người trong tổ thanh lý. Ít nhất phải 2 người)
Điều 2
: Quyền của Tổ thanh lý tài sản:- Được toàn quyền định giá tài sản còn lại.- Được quyền ưu tiên bán, cho, tặng tài sản cho khách hàng thân thiết, nhân viêntrong doanh nghiệp- Có quyền sử dụng giá trị tài sản để thanh toán nợ nếu chủ nợ đồng ý
Điều 3
: Nghĩa vụ của Tổ thanh lý tài sản:- Chỉ được thanh lý tài sản sau khi đã trả hết nợ khách hàng, Ngân hàng, nợ thuế- Định giá đúng giá trị còn lại của tài sản- Lập biên bản thanh lý
Điều 4
: Thanh lý tài sản (
ghi rõ loại tài sản, số lượng, trị giá còn lại, cách xử lý cụ thể: bán,cho, tặng đối tượng nào)
  ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TYhoặc CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN(Ký và ghi rõ họ tên)
 
Ghi chú :1-
 
Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửiđến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, tất cả chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liênquan, người lao động trong doanh nghiệp; quyết định này phải được niêm yết công khai tạitrụ sở chính của doanh nghiệp và đăng báo điện tử hoặc báo viết trong 3 số liên tiếp.Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giảiquyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phươngthức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.2-
 
Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệpphải giải thể trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinhdoang. Trình tự và thủ tục giải thể được thực hiện theo quy định trên3-
 
Doanh nghiệp phải thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp4-
 
Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết nợ của doanh nghiệp, tổthanh lý phải gửi hồ sơ về giải thể doanh nghiệp đến Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM
-
 
 Đây chỉ là hướng dần, đề nghị đánh máy lại và thay đổi thông tin cho phù hợp với tìnhhình của doanh nghiệp. Những dòng in nghiêng là chú giải nên không cần đánh máy lại.
-
 
Nộp kèm giấy đăng kinh doanh , giấy phép thành lập bản sao có thị thực và phụ lụcquyết định, 3 số báo đã đăng.
 
TÊN DNTNSố:CỘNG HOÀ- XÃ HỘI- CHỦ NGHĨA- VIỆT NAMĐộc lập -Tự do-Hạnh phúc-----o0o-----
TPHCM, ngày………..tháng ……..năm..2000.
MẪU THAM KHẢOGT2
 
 THÔNG BÁO
VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ
 Kính gởi: Phòng Đăng ký Kinh doanh……………….-Tên Doanhnghiệp: .............................................................................................................................- Giấy ĐKKD:............................................... ngàycấp:............................................................................- Trụ sởchính: .........................................................................................................................................- Điện thoại:..................................................................................Fax: ...................................................- Ngành nghề đã đăng ký kinhdoanh : ........................................................................................................- Họ tên chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện phápluật: ...........................................................................+ Địa chỉ thườngtrú:..............................................................................................................................+ Giấy CMND số:....................... ngày cấp........................... Nơicấp: .............................................- Tổ thanh lý theo Quyết định giải thể gồm :Ong (Bà) ............................................. (
nêu rõtên họ, chức vụ)
Ong (Bà)………………………………………………………………………………………………………..Ong (Bà)………………………………………………………………………………………………………..
 THÔNG BÁO 
Doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục giải thể theo quy định pháp luật. Quyết định giải thể nộptại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư .Sau khi thông qua quyết định giải thể:1/ Doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể 3 số trên báo …………….vào các ngày………………2/ Đối với việc thanh lý hợp đồng: Doanh nghiệp đã thanh lý các hợp đồng kinh tế, hợpđồng dân sự
(nêu rõ loại hợp đồng 
) vào ngày ……………. . (
Doanh nghiệp nêu rõ thời điểmthanh lý đối với từng hợp đồng hoặc thời điểm thanh lý hợp đồng cuối cùng).
3/ Đối với việc thanh toán các khoản nợ khách hàng và nợ khác: Doanh nghiệp đã thanhlý tất cả các hợp đồng, các khoản nợ vào ngày ……………. . (
Doanh nghiệp nêu rõ thời điểm thanh lý đối với từng khoản nợ hoặc thời điểm thanh toán khoản nợ cuối cùng).
4/ Đối với việc thực hiện nghĩa vụ thuế : Doanh nghiệp đã hoàn tất các nghĩa vụ thuế vàongày ……………………kèm xác nhận không nợ thuế ngày …………………5/ Đối với người lao động: Doanh nghiệp đã hoàn tất xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợpđồng lao động và trả đủ các khoản lương, trợ cấp cho người lao động vào ngày……………….
(Nếu doanh nghiệp có qui mô nhỏ, không thuê mướn lao động thì nêu rõ tìnhtrạng của doanh nghiệp)
6/ Đối với việc thanh lý tài sản: Doanh nghiệp hoàn tât việc thanh lý tài sản vào ngày………………...Nay Doanh nghiệp xin thông báo đến Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh vềkết quả của việc thực hiện quyết định giải thể và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác,trung thực của những nội dung thông báo trên cũng như hoàn toàn chịu trách nhiệm nếuphát sinh bất kỳ tranh chấp nào về sau.
 
 TP. HCM, ngày tháng năm 2000
ĐẠI DIỆN TỔ THANH ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký,ghi rõ họ tên, chức vụ)
 
HOẶC 
CHỦ DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
HỒ SƠ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
(Theo Luật Doanh nghiệp 2005) 1.
 
Quyết định của Chủ doanh nghiệp (nếu là DNTN), Hội đồng thành viên (nếu là côngty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hộiđồng cổ đông (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thànhviên) về việc giải thể doanh nghiệp ( mẫu tham khảo GT1)2.
 
Phụ lục về quyền và nghĩa vụ của Tổ thanh lý tài sản (mẫu tham khảo GT2)3.
 
Ba số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viếtgồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh, ngày cấp, nơi cấp ĐKKD ...)4.
 
Xác nhận đã hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế hoặc chưa đăng ký mã số thuế tại cơquan quản lý thuế của doanh nghiệp (trường hợp chưa đăng ký mã số thuế).5.
 
Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể (thông báo về việc thanh lý tài sảnvà các khoản công nợ) (mẫu tham khảo GT3).6. Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cảthành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (Nếu là công ty Cổphần), Chủ sở hữu công ty (nếu là Công ty TNHH 1 thành viên) về việc thông qua quyếtđịnh giải thể Doanh nghiệp7.
 
Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 
Ghi chú 
: Báo đăng xong để nguyên tờ không cắt rời, không photo. 
Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, thì kèm theo hồsơ giải thể doanh nghiệp nộp kèm theo hồ sơ giải thể chi nhánh, VPĐD.
 Hồ sơ giải thể chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, gồm có: 1.
 
Thông báo về việc giải thể chi nhánh hoặc VPĐD (mẫu tham khảo GT4)2.
 
Quyết định của Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tấtcả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổphần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể chi nhánh-VPĐD của doanh nghiệp.3. Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cảthành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần),chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể chi nhánh-VPĐD củadoanh nghiệp.4.
 
Xác nhận không nợ thuế theo Quyết toán đã duyệt đến thời điểm giải thể chi nhánh,VPĐD (nếu trụ sở chi nhánh, VPĐD ở
khác
tỉnh, thành phố với trụ sở chính của doanhnghiệp)

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cùi Mía liked this
Vân Hoàng liked this
Hoang Nan liked this
hoc_hoi81 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->