Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zaanbusiness 67

Zaanbusiness 67

Ratings: (0)|Views: 360 |Likes:
Published by bas7547

More info:

Published by: bas7547 on Jan 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

 
I :pagina 9>>>OVWesterspoor doneertaan HetJonge Schaap pagina 14>>>Kantoornieuws van GZ pagina 31>>>Timmerfabriek Visser wisseltvan eigenaar
10
e
 jaargang,nummer 67 • september 2007
Henry Meijdam:“Ik dank de Zaanseondernemers voor hunvertrouwen in mij”
 
Concrete adviezen,Individuele oplossingen.
Als klant van Rabobank Private Banking staateen team van accountmanagers voor u klaar.Vijf accountmanagers staan opgesteld voorde ondernemer in privé. Om eenondernemer optimaal van advies tevoorzien, is specialistische kennis van grootbelang. En dat is bij Rabobank Zaanstreek goed geregeld! Of het nu gaat om eenverbouwing, een erfenis, pensioenopbouw,financiële planning, of verkoop van uwonderneming, u krijgt altijd het advies dathet beste bij u past.
Het is tid voor de Rabobank.
www.rabobank.nl/zaanstreek 
 
www.zaanbusiness.nl
3
Betonboringsbedrijf de Jong BV geldtin Europa als dépionier op hetgebied van boren en zagen metdiamant.Hetbedrijf bestaatal ruim veertig jaar en heeftin die tijdeen expertise opgebouwd die ook in hetbuitenland nietonopgemerktis gebleven.WatdatbetreftzietDe Jong eraltijd wel een gatin.Opel sprak metde beide directeur-eigenaren,Wim Krom en GilbertMeurs.“Door voortdurendte innoveren zijn we nietalleen de eerste,maar blijven weook de beste!”
Wim Krom:
“Inmiddels 42 jaar later is Betonboringsbedrijf de Jong BV uitgegroeid totéén van de toonaangevende ISO-9001 en VCA** gecertificeerde betonboor- en zaagonderne-mingen van Europa die zich bezig houdtmethetdiamant-boren,diamantzagen en chemisch en mechanisch ver-ankeren in (gewapende-)beton,asfalt,(natuur-)steen enandere harde materialen ten behoeve van de (wegen-)bouwen industrie.Dagelijks zijn vanuitonze vestigingenWormerveer,Rijssen,Rotterdam en Westerhoven zo'n 50goed opgeleide boor-en zaagspecialisten in binnen- enbuitenland voor onze relaties onderweg.Zij vormen één vande belangrijkste schakels in de relatie metonze veleopdrachtgevers.”
GilbertMeurs:
Als voorloper in een specialistisch vakgebiedmoesthetbedrijf regelmatig “hetwiel uitvinden”.En dieinnovatiedrang zitbij De Jong,anno 2007,nog steeds diepgeworteld.Of hetnu om eenvoudige,zeer ingewikkelde of omvangrijke opdrachten gaat,wij voeren ze graag en ade-quaatuit.Datis ook typisch onze kracht.Indien nodigontwikkelen we zelf de benodigde machines om de uitvoe-ring van een specifieke opdrachtmogelijk te maken.Wijstellen ons op hetstandpuntdatonze opdrachtgever allevoorkomende boor-,zaag- en bevestigingswerkzaamhedenbij ons onder moetkunnen brengen en,indien daarbehoefte aan bestaat,zelfs nog meer dan dat.
Wim Krom
:“Klopt,tegenwoordig bieden we een aantaldiensten aan waarvan hetboren of zagen slechts een kleinbestanddeel uitmaakt.Zo maken bijvoorbeeld steeds meergerenommeerde liftfabrikanten bij de renovatie of vervan-ging van liftinstallaties gebruik van de expertise van DeJong.Als totaalleverancier verzorgen wij alle demontage-werkzaamheden van de oude liftinstallatie,de bouwkundi-
Betonboringsbedrijf de Jong BV enMerel Wormerveer een prima team!
In 1965 werd er in debouw voor heteersteen sparing geboordmetdiamant.Dezevoor Europa nieuwe techniek werd geïntro-duceerd door “De Jong Wormerveer”en luid-de een nieuw tijdperk in.Een nieuw beroep,datvan betonboorder,was geboren.
ge aanpassingen ten behoeve van de nieuwe liftinstallatieals mede alle benodigde tijdelijke voorzieningen.Door debenodigde werkzaamheden bij De Jong onder te brengenontstaatslechts één aanspreekpunt.Wel zo gemakkelijk.”
GilbertMeurs:
“Hetbetrouwbare en veilige transportvanonze mensen en de benodigde specialistische machinesneemtbinnen onze onderneming dan ook een voornameplaats in.Een voor ons zeer belangrijke wegingsfactor bij dedefinitieve keuze voor een bepaald merk is,naastdekwaliteiten de toekomstverwachtingen van hetvoertuigzelf,de kwaliteiten servicegerichtheid van de leverendedealer van hetdesbetreffende merk.Hebben wij op datfrontonze twijfels dan is hetmerk,watons betreft,al bijvoorbaatkansloos.Onze opdrachtgevers moeten 24 uur perdag,7 dagen per week en 52 weken per jaar op ons kunnenrekenen.Omdatalle 40 bedrijfsauto's specifiek zijningerichtvoor de uitvoering van de diverse werkzaamhedenhebben wij in hetgeval van reparatie of onderhoud nietsaan vervangend vervoer maar juistalles aan een dealer dieer metons voor zorgtdatde noodgedwongen uitval vanvoertuigen toteen absoluutminimum wordtbeperkt.”
Wim Krom:
“Wij zeggen zelf altijd dathetons nooitom hetprobleem maar juistaltijd om de oplossing gaat.Ditmottospiegelen we ook aan onze leveranciers.De principekeuzevoor Opel Vivaro,en recentelijk ook Opel Movano,is daaromvoor een belangrijk deel bepaald door de jarenlange uitste-kende ervaringen die wij methetmerk Opel,en metMerelWormerveer in hetbijzonder,hebben opgedaan.Daarbijhechten wij veel waarde aan de persoonlijke contacten ennietalleen tijdens hetbesluitvormingstrajectmaar juistooknadathetbesluitgenomen is.Wantdan pas blijktimmerswatde gemaakte afspraken metde leverancier daadwerke-lijk waard zijn.Over Opel Nederland en Merel Wormerveerzijn we totop heden dus dik tevreden!”
Voor meer informatie over Betonboringsbedrijf De Jong BV:www.dejong-betonboringen.nl

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->