Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
عيوب و مخاطر طبقات الاسفلت و كيفية العلاج

عيوب و مخاطر طبقات الاسفلت و كيفية العلاج

Ratings: (0)|Views: 570|Likes:
Published by suhairhadi

More info:

Published by: suhairhadi on Jan 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2014

pdf

text

original

 
 
Pavement Distresses 
 
ﻠﻔﺳﻹا ﻒﺻﺮﻟا تﺎﻘﺒﻃ ﺮﻃﺎو بﻮﻴﻋ
 
ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا
 
ﻞﺻاﻮﺘﻟا
 
ﻖﻴﻘﺤﺗ
 
ﻦﻣ
 
ﺎﻬﺑ
 
ﻦﻜﻤﺘﺗ
 
ﻞﺋﺎﺳو
 
بﻮﻌﺸﻟاو
 
لوﺪﻟا
 
تﺎﺟﺎﺣ
 
ﺐﻠﻄﺘﺗ
,
ﻞﻣﺎﻌﻟا
 
ﺖﻟاز
 
ﻻو
 
تﻼﺻاﻮﻤﻟا
 
قﺮﻃ
 
ﺖﻧﺎآو
 
ﺔﻴﻧﺎﺴﻧﻹا
 
ةرﺎﻀﺤﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻢهﻷا
,
ﻮﻣ
 
ﺔﻣﺪﺨﺑ
 
ﺎﻬﻌﺿوو
 
قﺮﻄﻟا
 
ﺪﻴﺒﻌﺗو
 
ﻖﺸﺑ
 
ﺔﻴﻠﺤﻤﻟا
 
تﺎﻄﻠﺴﻟا
 
ﺖﻤﺘهإ
 
ﻢﻳﺪﻘﻟا
 
ﺬﻨﻣوﻞﻴﻌﻔﺘﻟ
 
ﺎﻬﻴﻨﻃا
 
يدﺎﺼﺘﻗﻹا
 
 طﺎﺸﻨﻟا
,
يرﺎﻀﺤﻟا
 
ﻞﺻاﻮﺘﻟاو
,
ﻚﻟﺎﻤﻤﻟاو
 
لوﺪﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻨﻜﻤﻣ
 
ﺔﻄﻘﻧ
 
ﺪﻌﺑﻷ
 
لﻮﺻﻮﻟاو
.
ﺔﻴﻟﻵاو
 
ﺔﻴﻨﻘﺘﻟاو
 
ﺔﻳدﺎﻤﻟا
 
تﺎﻋﺮﺘﺨﻤﻟا
 
ماﺪﺨﺘﺳإ
 
ﺮﺒﻋ
 
قﺮﻄﻟا
 
رﺎﻤﺜﺘﺳإو
 
ﺔﻧﺎﻴﺻو
 
ﻖﺸﺑ
 
ﺔﻠﺋﺎه
 
تارﻮﻄﺗ
 
ﻦﻳﺮﺸﻌﻟا
 
نﺮﻘﻟا
 
ﺪﻬﺷو
, 
قﺮﻄﻟا
 
عﻮﺿﻮﻣ
 
ﺔﻣﺪﺨﻟ
 
ﺎهﺮﻴﺨﺴﺗو
.
 ﻔﻠﻜﺗ
 
ﺎهﻼﻋأو
 
ﺔﻄﻘﻧ
 
ﻢهأ
 
نإﻲه
 
ﻖﻳﺮﻄﻟا
 
رﺎﻤﺜﺘﺳإو
 
ءﺎﺸﻧإو
 
ﻢﻴﻤﺼﺗ
 
ﻲﻓ
 
ﺔ
 – 
ﻲﺘﻠﻔﺳﻹا
 
لﻮﺒﺠﻤﻟا
  – 
ﻢﺛ
 
ﻦﻣو
 
ًﺎﻌﻴﻨﺼﺗو
 
ﺔﻴﻟوأ
 
ًاداﻮﻣﻒﻴﻠﻐﺗو
 
سﺎﺳأ
 
تﺎﻘﺒﻄآ
 
ﻩﺬﻴﻔﻨﺗ
)
ءاﺮﺘهإ
(.
ﺎﻬﺗﺎﻋﻮﻨﺗو
 
ﻞﻠﺨﻟا
 
ﺮهﺎﻈﻣو
 
ﺢﻄﺴﻟا
 
ﺔﻘﺒﻃ
 
لﻼﺧ
 
ﻦﻣ
 
ﻖﻳﺮﻄﻟا
 
ﻢﺴﺠﺑ
 
ﻲﺋﺮﻣ
 
ﺮﻴﻏ
 
وأ
 
ﻲﺋﺮﻣ
 
ﺮهﺎﻇ
 
 ﺄﻄﺧ
 
يأ
 
ﻲﻓ
 
ﺲﻤﻠﺘﻧو
,
ﺐﻠﻄﺘﻳوًﺎﺟﻼﻋ
 
بﻮﻴﻋ
 
وأ
 
ﻩﻮﺸﺗ
 
ﺮﻬﻈﻣ
 
يأﺔﻣﺪﺨﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻖﻳﺮﻄﻟا
 
جﺮﺨﻳو
 
بﻮﻴﻌﻟا
 
ﻢآاﺮﺘﺗ
 
ﻻ
 
ﻰﺘﺣ
 
ًﻻﺎﻌﻓ
 .
رﻮﺴﺠﻟاو
 
قﺮﻄﻠﻟ
 
ﺔﻣﺎﻌﻟا
 
ﺔآﺮﺸﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻲﻠﻤﻋ
 
لﻼﺧ
 
ﻦﻣو
 – 
ﺔﺠﻣﺪﻤﻟا
 
نﻮﻴﺳﺎﻗ
 
ﺔآﺮﺷ
  – 
و
 
ﻲﻠﺻاﻮﺗﻮآدور
 
ﺔآﺮﺷ
 
ﻲﻓ
 
ءﻼﻣﺰﻟا
 
ﻊﻣ
 
ﻲﺿارﻷا
 
حﻼﺼﺘﺳﻹ
 
ﺔﻣﺎﻌﻟا
 
ﺔآﺮﺸﻟاو
)
ثﻼﺜﻟا
 
تﺎآﺮﺸﻟا
 
ﺖﺠﻣد
 
ﻲﺘﻟاو
2003(
 ﻟ
 
نﺎآﺎﻨةدﺎﻔﺘﺳﻹا
 
ﻦﻣ
 
ﺮﺒآﻷا
 
رﺪﻘﻟا
 
ﺔﻴﻧاﺪﻴﻤﻟا
 
ﺬﻴﻔﻨﺗ
 
لﻼﺧ
 
ﻦﻣو
 
ﺔﻣﺎﻌﻟا
 
قﺮﻄﻟا
 
ﺔﻧﺎﻴﺻو
 
ءﺎﺸﻧإ
 ,
و
 
لﻮﺒﺠﻤﻟا
 
جﺎﺘﻧإ
 
تﺎﻴﻠﻤﻋ
 
ﻰﺘﺣو
 
تﺎﻳﻮﺼﺤﻟا
 
جﺎﺘﻧإو
 
ﻊﻠﻘﻤﻟا
 
ﻦﻣ
 
و
 
دﺮﻓﺬﻴﻔﻨﺗ
 
تﺎﻘﺒﻄﻟاتﺎﻴﻄﻌﻣ
 
ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ
 
ﺎﻬﻟﻼﺧ
 
ﻦﻣ
 
زﺮﺑﻲﻗﺮﻄﻟا
 
ﻒﺻﺮﻟا
 
تﺎﻘﺒﻃ
 
ﻲﻓ
 
بﻮﻴﻌﻟا
 
ﻪﺟوأ
 
ﺖﻨﻴﺑ
 
ﺮهﺎﻈﻣوﺺﺨﻠﺘﺗو
 
ﺮهاﻮﻈﻟﺎﺑ
 
ﺔﻴﻟﺎﺘﻟا
:
ﺢﻁﺴﻟﺍ
 
ﻙﻼﺘﻫﺇ
 
 
ﺕﻓﺯﻟﺍ
 
ﺢﻁﺴﻟ 
 
ﺭﻴﻭﻔﺘﻟﺍ
 
ﺕﺎﻋﺩﺼﺘﻟﺍ
 
ﺩﺎﻬﺠﺇ
 
ﻲﻟﻭﻁﻟﺍ
 
ﻉﺩﺼﺘﻟﺍ
 
ﺔﻴﺭﻌﺘﻟﺍ
  –
ﺔﺒﻭﻁﺭﻟﺍ
 
ﺭﺭﻀ 
 
ﺔﻴﺤﻁﺴﻟﺍ
 
ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ
 
ﺱﻴﺤﻨﺘ 
  –
ﺕﺎﻴﻭﺼﺤﻟﺍ
 
ﺕﺍﻭﺠﻔﻟﺍ
 
ﺕﺎﻘﺒﻁﻟﺍ
 
ﻙﻜﻔﺘ 
 
ﺔﺴﻜﺎﻌﺘﻤﻟﺍ
 
ﻉﻭﺩﺼﻟﺍ
 
ﻭﺃ 
 
ﺕﺎﻘﻘﺸﺘﻟﺍ
 
ﺔﻘﺒﻁﻟﺍ
 
ﺕﺎﻌﻤﺠﺘﻭ 
 
ﺕﺎﻫﻭﺸﺘ 
 
ﺕﺎﻘﺒﻁﻟﺍ
 
ﻑﺤﺯ 
 
ﻱﺭﺍﺭﺤﻟﺍ
 
لﺩﺒﺘﻟﺍ
 
ﻥﻋ
 
ﺔﺠﺘﺎﻨﻟﺍ
 
ﻕﻭﻘﺸﻟﺍ
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->