Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
63Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kertas kerja pengurusan

kertas kerja pengurusan

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 9,646|Likes:

More info:

Published by: Mohamad Shuhmy Shuib on Apr 12, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2013

 
KERTAS KERJA PENGURUSAN SUMBERKEMANUSIAAN
HUBUNGAN KAKITANGAN
1.0 PENGENALAN
Perhubungan perindustrian merujuk pada hubungan antara majikan dengan pekerjadalam alam persekitaran kerja. Di Malaysia, sistem perhubungan perindustrian terdiridaripada tiga pihak iaitu pihak majikan dan persatuan-persatuannya, pekerjadengan kesatuan-kesatuan sekerjanya dan kerajaan. Salah satu peranan pentingkerajaan dalam sistem perhubungan ialah penggubalan dan penguatkuasaanundang-undang dan peraturan-peraturan perhubungan perindustrian. Undang-undang utama yang berkaitan dengan perhubungan perindustrian di Malaysia ialahAkta Pekerjaan 1955, Akta Kesatuan Sekerja 1959 dan Akta PerhubunganPerindustrian 1967. Selain undang-undang bertulis ini, prinsip berkenaan denganhubungan antara majikan dengan pekerja boleh diperoleh daripada Common Lawatau keputusan-keputusan Mahkamah Perusahaan dan Mahkamah Sivil.Kesatuan Sekerja ialah suatu pertubuhan pekerja atau majikan yang ditubuhkanuntuk memajukan, memelihara dan memperbaiki kepentingan sosial, ekonomi danpolitik ahli-ahlinya melalui tindakan kolektif. Kesatuan Sekerja sebagai suatupersatuan atau gabungan majikan atau pekerja yang bekerja di Malaysia. Menurutperuntukan akta ini, keahlian sesuatu kesatuan sekerja dalam sektor swastahendaklah terdiri daripada pekerja atau majikan dalam ketukangan, pekerjaan atauindustri yang tertentu atau yang seakan-akan sama.
2.0 DEFINISI DAN KONTEKS PERHUBUNGAN INDUSTRI
Perhubungan industri kadangkala di kenali sebagai perhubungan pekarja atauperhubungan buruh. Terma ini selalunya merujuk kepada perhubungan di antarapihak majikan dan pekerja yang telah didaftarkan.Perhubungan Industri boleh di katakan sebagai satu sistem yang mengandungi:
Input, seperti matlamat, nilai dan kuasa pihak-pihak yang terlibat di dalamsistem tersebut.
Prosedur penukaran daripada input kepada output.
Output, (ganjaran) kepada pekerja dalam bentuk kewangan, penghargaansosial dan psikologi .
Maklumbalas dari sistem industri ke sistem persekitaran.Matlamat adalah merupakan objektif yang harus dicapai oleh pihak-pihak yangtertentu.Manakala nilai adalah norma atau standard yang dikaji, dan kuasa adalah merujukkepada keupayaan pihak-pihak tadi untuk mencapai matlamat mereka. Pihak-pihakyang terlibat adalah terdiri daripada pekerja yang mempunyai peranan merekamasing-masing, ahli di dalam satu kumpulan kerja, ahli di dalam kesatuan sekerja,
1
 
pengurus, agensi-agensi kerajaan atau bukan kerajaan yang boleh memberikankesan kepada sistem.Manakala prosedur penukaran input kepada output pula adalah merupakan satumekanisma yang digunakan oleh pelbagai organisasi untuk mencapai satukesimpulan yang boleh mencapai matlamat pelbagai pihak yang terlibat. Prosedur iniadalah berlainan bagi setiap organisasi dan sektor industri. Contohnya sepertiperundingan kolektif, keputusan oleh majikan, keputusan pihak mahkamah atau pundaripada badan-badan bukan kerajaan.Walaupun output adalah merujuk kepada penghargaan atau ganjaran yang diberikan kepada pekerja, tetapi fungsi utamanya di dalam sistem perhubunganindustri adalah untuk membahagikan ganjaran tersebut. Output yang dikehendakisebenarnya adalah output di mana akan membantu organisasi bertindak denganlebih efektif lagi.Maklumbalas adalah merujuk kepada output yang mengalir daripada sistemperhubungan industri kepada sistem persekitaran. Keputusan berkaitan dengansegala perbincangan dan perundingan akan mendatangkan kesan kepadapembuatan keputusan di dalam pembayaran gaji dan keadaan kerja.
CONTOH: MODEL SISTEM PERHUBUNGAN INDUSTRI DI UK.
 Matlamat individu Kuasa pihak-pihak dan nilai yang terlibatInput
Polisi Kerajaan
Perundingan
Kolektif 
Keputusan Halangan Perundangan
Pengurusan Proses
Gaji Pengadilan
Output
Prestasi dan Keadaan Pekerjaan
Produktiviti
Sistem perhubungan industri adalah merupakan satu sistem yang terbukadan ia di pengaruhi oleh faktor-faktor luaran. Antara faktor-faktor luaranadalah:
Faktor Ekonomi
Perubahan di dalam dasar kewangan dan polisi fiskal kerajaan boleh mempengaruhiperundingan di antara pihak organisasi dan pekerja. Sebagai contohnya apabilakeadaan ekonomi di sesebuah negara merosot maka ia akan mendatangkan kesankepada pekerja di mana kebanyakan pekerja akan di berhentikan kerja dan kuasaperundingan antara pihak majikan dan pekerja akan berkurangan. Majikan tidak akanmemenuhi beberapa tuntutan yang di lakukan oleh pekerja tetapi sebaliknya pekerjayang akan menurut kehendak majikan.
Perubahan teknologi
2
 
Penggunaan peralatan elektrik dan sistem komputer yang bertambah akanmengurangkan keperluan organisasi terhadap permintaan buruh. Di mana dalammasa yang sama ia berkehendakkan pekerja yang mempunyai pengetahuan dankemahiran yang pelbagai.
Keputusan Politik 
Kerajaan yang berlainan akan mempunyai polisi, pandangan ekonomi danpengagihan kuasa yang berbeza di dalam organisasi.
Sistem Perundangan
Perundangan akan menetapkan satu set standard yang minimum atau mengaturperhubungan- perhubungan utama di tempat kerja.
Pengaruh sosial dan budaya
Pekerja dan majikan adalah merupakan sebahagian daripada masyarakat dan akanmembawa bersama mereka nilai dan norma masyarakat tersebut. Masalah akantimbul apabila kedua-dua belah pihak mempunyai tradisi yang berbeza ataupun bilaterdapatnya sesuatu halangan di dalam organisasi. Contohnya pekerja yang berkerjadi dalam perkhidmatan keselamatan di mana tanggapan selalunya akan di buatbilamana pekerja tersebut tidak akan melakukan sebarang mogok walaupuntimbulnya kemarahan di kalangan mereka.
Persekitaran
Perubahan dalam saiz populasi boleh mendatangkan kesan terhadap permintaansesuatu servis atau barang. Ia juga mendatangkan kesan kepada keperluan buruhyang berkemahiran untuk menncapai objektif organisasi.
Corak Sosial
Ia akan memberikan kesan kepada sikap terhadap kebanyakan aspek perhubunganindustri. Contohnya, apabila terdapat ramai pekerja lombong di UK mogok padatahun 1970, mereka mendapat sokongan yang kuat daripada orang awam. Tetapi iaberlainan pada tahun 1980, di mana kejadian yang melibatkan ketidakpuasan hatipekerja terhadap pihak majikan, mereka tidak mendapat perhatian daripada orangramai.
3.0 Perhubungan Industri sebagai Sistem Peraturan
Perhubungan Industri boleh di anggap sebagai satu sistem sistem peraturan yangmengatur perhubungan di dalam sesuatu industri. Peraturan ini terdiri daripadapelbagai bentuk seperti perjanjian kolektif, pengadilan, perundangan perhubunganindustri, keputusan pengurusan, konvensyen sosial, adat dan kebiasaan. Peraturanini di bahagikan kepada dua jenis, tetap dan prosedur. Peraturan yang tetap adalahmerujuk kepada fakta lengkap berkaitan dengan gaji dan keadaan pekerjaan.Manakala peraturan prosedur adalah berkaitan dengan pembuatan, interpretasiberkenaan dengan pembuatan peraturan tetap dan cara bagaimana aktiviti itudijalankan seperti kaedah yang harus diikuti.
4.0 Tawar-Menawar Kolektif 
(Collective Bargaining)
3

Activity (63)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Herlina Sherlina liked this
Heni Sulastrie liked this
ybtansw liked this
alihafiz21 liked this
Husna Abdullah liked this
Malarvilee Elamkhovan liked this
JazakAllah Khair liked this
JazakAllah Khair liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->