Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cap 9

Cap 9

Ratings: (0)|Views: 506 |Likes:
Published by Ion Gutu

More info:

Published by: Ion Gutu on Jan 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2012

pdf

text

original

 
Capitolul 9
 INDICATORI MACROECONOMICI  DE REZULTATE ÎN SISTEMULCONTURILOR NA
Ţ 
 IONALE 
9.1 CARACTERISTICILE SISTEMULUICONTURILOR NA
Ţ
IONALE
Rezultatele activit
ăţ
ii la nivel macroeconomic, concretizate în bunuri materiale
ş
i servicii, reflect
ă
nivelul, structura, dinamica
ş
i performan
ţ
ele economiei. Aceste rezultate se reflect
ă
cifric în indicatoristatistici care stau la baza cunoa
ş
terii vie
ţ
ii economice.Statistica are rolul de a culege, sistematiza
ş
i corela informa
ţ
iile privind desf 
ăş
urarea activit
ăţ
ii economice, fluxurile din economia na
ţ
io-nal
ă
 
ş
i rezultatele productive, oferind o imagine de ansamblu asupra procesului cre
ş
terii economice. Aceast
ă
func
ţ
ie a statisticii presupuneorganizarea unui sistem informa
ţ
ional
ş
i elaborarea unor metodologii de prelucrare a datelor care se reg
ă
sesc în Sistemul Conturilor na
ţ
ionale(SCN).SCN este un ansamblu de conturi
ş
i tabele în care sunt sintetizaterezultatele macroeconomice. Acest sistem de eviden
ţă
 
ş
i m
ă
surare arezultatelor macroeconomice s-a conturat în anii '40 în
ţă
rile dezvoltate cueconomie de pia
ţă
 
ş
i a fost adoptat oficial în 1969 de c
ă
tre Comisia deStatistic
ă
a ONU. Este folosit în prezent de c
ă
tre majoritatea
ţă
rilor lumii,de c
ă
tre organismele ONU
ş
i alte organiza
ţ
ii interna
ţ
ionale. Pornind de lamultitudinea fluxurilor din economie, SCN le sintetizeaz
ă
într-un num
ă
restrâns de variabile
ş
i ofer 
ă
tabloul general al rezultatelor macroeconomice pe baza c
ă
rora se pot m
ă
sura evolu
ţ
ia economiei, poten
ţ
ialul de consum
ş
i de investi
ţ
ii
ş
i se pot fundamenta deciziileorganismelor guvernamentale.Baza teoretic
ă
a SCN este teoria factorilor de produc
ţ
ie conformc
ă
reia factorii de produc
ţ
ie sunt recompensa
ţ
i dup
ă
aportul lor laactivitatea economic
ă
. Agregarea veniturilor tuturor factorilor de produc
ţ
ie d
ă
m
ă
sura rezultatelor macroeconomice.
 
STATISTICA
Sistemul Conturilor Na
ţ
ionale prezint
ă
urm
ă
toarele
caracteristici
:
 
este un instrument de
eviden
 ţă 
statistic
ă 
, o descriere
cantitativ
ă 
 , global 
ă 
a desf 
ăş
ur 
ă
rii activit
ăţ
ii economice;
 
este un instrument de
analiz 
ă 
a activit 
ăţ 
ii economice
întrucât permite în
ţ
elegerea fluxurilor, a interdependen
ţ
elor economice,a manifest
ă
rii legit
ăţ
ilor economiei;
 
este un
model simplificat, clar 
 ş
i coerent 
al realit
ăţ
ii economice,care asigur 
ă
în
ţ
elegerea modului de func
ţ
ionare a economiei;
 
 fundamenteaz 
ă 
deciziile economice
care vizeaz
ă
sus
ţ
inerea saucorectarea unor tendin
ţ
e
ş
i corela
ţ
ii din economie pentruasigurarea unei evolu
ţ
ii economice favorabile;
 
este o
expresie agregat 
ă 
a fluxurilor materiale
 ş
i monetare
dineconomie;
 
se bazeaz
ă
pe
dubla înregistrare contabil 
ă 
 
a tranzac
ţ
iilor caresurse, pe de o parte
ş
i ca folosire a acestora, pe de alt
ă
parte;
 
fundamenteaz
ă
 
compara
 ţ 
iile în timp,
permi
ţ
ând eviden
ţ
iereatendin
ţ
ei de evolu
ţ
ie a economiei, a muta
ţ
iilor structurale
ş
i acorela
ţ
iilor macroeconomice;
 
evit
ă
înregistr 
ă
rile repetate sub forma consumului intermediar (bunuri materiale
ş
i servicii consumate în perioada de calcul pentru producerea altor bunuri
ş
i servicii);
 
este un instrument de
compara
 ţ 
ii interna
 ţ 
ionale,
reflectând pozi
ţ
ia
ţă
rii în economia mondial
ă
 
ş
i interdependen
ţ
eleeconomice interna
ţ
ionale;
 
se bazeaz
ă
pe o
concep
 ţ 
ie unitar 
ă 
privind con
ţ
inutulcategoriilor economice pe care le reflect
ă
 
ş
i pe o
metodologieunitar 
ă 
 
de înregistrare, prelucrare
ş
i agregare a informa
ţ
iilor,ceea ce asigur 
ă
comparabilitatea indicatorilor în timp
ş
i spa
ţ
iu.
9.2 CIRCUITUL ECONOMIC
M
ă
surarea rezultatelor economice în SCN porne
ş
te de la fluxurilecare se stabilesc între agen
ţ
ii economici. Dat
ă
fiind diversitatea agen
ţ
ilor economici
ş
i multitudinea tranzac
ţ
iilor pe care ei le efectueaz
ă
,reprezentarea simplificat
ă
a sistemului economic presupune gruparea
 
 Indicatori macroeconomici de rezultate în sistemul conturilor na
 ţ 
ionale
agen
ţ
ilor economici în func
ţ
ie de specificul activit
ăţ
ilor lor economice.Dup
ă
acest criteriu deosebim urm
ă
toarele categorii de agen
ţ
i economici(subiecte economice): menajele, firmele, statul
ş
i str 
ă
in
ă
tatea.
Menajele (gospod
ă
riile private)
reprezint
ă
ansamblul persoa-nelor care împart aceea
ş
i locuin
ţă
, manifestându-se ca o unitateeconomic
ă
în raport cu exteriorul. Sub aspect economic, menajele apar într-o dubl
ă
ipostaz
ă
: de furnizor al factorului de produc
ţ
ie cu rol activ
ş
ideterminant în procesul productiv -
 for 
 ţ 
a de munc
ă 
 
ş
i de
consumator 
 principal al bunurilor 
ş
i serviciilor ce rezult
ă
din acest proces. Veniturilelor provin din participarea la activitatea economic
ă
 
ş
i sunt destinate în principal achizi
ţ
ion
ă
rii bunurilor 
ş
i serviciilor de consum.
Firmele
sunt unit
ăţ
ile productive care creeaz
ă
bunuri
ş
i serviciinefinanciare destinate vânz
ă
rii. Scopul lor este ob
ţ
inerea de profit cadiferen
ţă
între veniturile încasate din vânzarea bunurilor 
ş
i serviciilor c
ă
tre ceilal
ţ
i agen
ţ
i economici
ş
i cheltuielile efectuate cu procurareafactorilor de produc
ţ
ie necesari.
Statul
(institu
ţ
iile guvernamentale) este tot un produc
ă
tor de bunuri
ş
i servicii, dar în acest caz scopul activit
ăţ
ii nu este ob
ţ
inerea de profit. Statul furnizeaz
ă
colectivit
ăţ
ii bunuri
ş
i servicii gratuite sau cu pre
ţ
uri sub nivelul cheltuielilor necesare ob
ţ
inerii lor (ap
ă
rare, justi
ţ
ie,înv
ăţă
mânt, s
ă
n
ă
tate, cultur 
ă
, ordine public
ă
, infrastructur 
ă
, informareetc.). Totodat
ă
, prin sistemul legislativ
ş
i prin folosirea pârghiilor economice (impozite, taxe, dobând
ă
, profit, pre
ţ
uri etc.) statul asigur 
ă
 func
ţ
ionarea normal
ă
a economiei. Veniturile statului sunt formate dinimpozitele
ş
i taxele pl
ă
tite de ceilal
ţ
i agen
ţ
i economici, contribu
ţ
ii laasigur 
ă
rile sociale, profitul firmelor aflate în proprietate public
ă
etc.Cheltuielile constau în transferuri de pl
ăţ
i, achizi
ţ
ionarea bunurilor 
ş
iserviciilor necesare desf 
ăş
ur 
ă
rii activit
ăţ
ii etc.
Institu
ţ
iile financiare
(b
ă
ncile)
ş
i companiile de asigur 
ă
ri furni-zeaz
ă
servicii financiare (mobilizarea
ş
i repartizarea mijloacelor b
ă
ne
ş
titemporar disponibile)
ş
i respectiv, de asigurare (desp
ă
gubire în caz derealizare a unui risc) a celorlal
ţ
i agen
ţ
i economici.
Str
ă
in
ă
tatea
(restul lumii, exteriorul) este reprezentat
ă
de agen
ţ
ieconomici externi care au rela
ţ
ii economice cu interiorul. Leg
ă
turile cuexteriorul sunt reprezentate de activitatea de import-export, acordarea sau primirea de împrumuturi, activitatea agen
ţ
ilor economici na
ţ
ionali înstr 
ă
in
ă
tate
ş
i activitatea agen
ţ
ilor economici str 
ă
ini pe teritoriul na
ţ
ional.

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
simartycus liked this
HEDY1977 liked this
costyp liked this
BUBU_CESSY liked this
Elena Munteanu liked this
turomih liked this
Vadim Isacov liked this
chris_tin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->