Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CHUONG 2 Phan tich hoat dong kinh doanh

CHUONG 2 Phan tich hoat dong kinh doanh

Ratings:
(0)
|Views: 179|Likes:
Published by uybinh

More info:

Published by: uybinh on Jan 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2014

pdf

text

original

 
1/15/20101
Chöông 2
PHAÂN TÍCH
TÌNH HÌNHTIÊU THỤ
 
I. PHAÂN TÍCH
CHUNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ
 
1.
Phân
 
tích
 
khái
 
quát
 
1.1
Phân
 
tích
 
về
 
sản
 
lượng
: -
Để
xem
xét
chi
tiết
 
từng
 
mặt
 
hàng
 -
Để
xem
xét
 
các
 
nhân
 
tố
 
ảnh
 
hưởng
 
đến
 
mặt
 
hàng
.-
Ví 
 
dụ
:
Bảng
2.1:
Tình
 
hình
 
tiêu
 
thụ
theo
hình
 
thức
 
số
 
lượng
 
SP Đvt Tồn đầu kỳ Nhập Xuất Tồn cuối kỳ
 KH TH KH TH KH TH KH THA SP 50 80 1.000 900 1.000 850 50 130B SP 100 100 2.000 2.100 2.000 2.000 100 200C SP 20 10 500 700 480 520 40 190
Sử dụng PP so sánh ta có bảng 2.2 như sau
 
Bảng 2.2: Chênh lệch giữa thực hiện so với K.hoạch T.thụ
 SP
Tồn đầu kỳ Nhập Xuất T.thụ Tồn cuối kỳ
 S.HH % S.HH % S.HH % S.HH %A 30 60 -100 -10 -150 -15 80 160B 0 0 100 5 0 0 100 100C -10 -50 200 40 40 8,3 150 375
Nhận xét:
 
 
1.2 Phân tích về mặt giá trị
 
-
Để
 
Đ
.
giá
K.
quát
T.
hình
H.
động
 
của
D.
nghiệp
.
-
 
Để
xem
xét
 
mức
 
độ
 
hoàn
 
thành
K.
hoạch
T.
thụ
 
-
Ta
tiếp
 
tục
 
các
 
thông
tin
trên,
xin
thêm
 
thông
tin
về
 
gi
 
của
 
các
 
loại
 
sản
 
phẩm
.A: 5.000.000
đ,
B: 6.000.000
đ
 
C: 7.000.000
đ
 SP
Tồn
 
đầu
 
kỳ
 
Nhập
 
Xuất
T.
thụ
 
Tồn
 
cuối
 
kỳ
 KH TH KH TH KH TH KH THABC
Cộng
 .
thành
 
hận
 
xét
:
 
. Phân tích bộ phận
 
.1 Nội dung phân tích
 
P.tích các yếu tố đầu vào
 
P.tích T.hình T.thụ theo nhóm hàng (mặt hàng) C.yếu
 
P.tích tình hình tiêu thụ theo phương thức bán hàng
 
P.tích tình hình tiêu thụ theo thị trường
 
.2 Ý nghĩa: K.quả P.tích là C.sở cho các Q.định quản trị
 
.3 Nguyên tắc: Không được bù trừ lẫn nhau
 
.4 PP phân tích: Chủ yếu sử dụng phương pháp so sánh
 
.5 Công thức tính:
 
Möùc ñoä Toång giaù trò saûn löôïng TT thöïc teá HTKH TT = (Khoâng keå phaàn vöôït möùc)maët haøng Toång giaù trò saûn löôïng TT keá hoaïch
 
II. NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNHHÌNH TIÊU THỤ
 
1. Các nguyên nhân chủ quan:
 
1.1 Tình hình cung ứng: Vốn, thị trường cung ưng, năng lực vậnchuyển, bảo quản, kho bãi, tổ chức, kỹ thuật tác nghiệp.
 
1.2 Tình hình dự trữ hàng hóa: tình hình hàng tồn khó, số vòngquây kho, số ngày cho một vòng quây…
 
1.3 Giá bán
 
1.4 Chất lượng hàng hóa.
 
1.5 Phương thức bán hàng
 
1.6 Tổ chức, kỹ thuật thương mại
 
 
1/15/20102
2.
C
ác nguyên nhân khách quan
 
2.1
Nguyên nhân thuộc về chính sách nhànước
 
2.2. Nguyên nhân thuộc về xã hội
 -
Thu nhập tăng thì nhu cầu tiêu dùng tăng
 -
Thu nhập giảm thì nhu cầu tiêu dùng giảm
 -
Nhu cầu xã hội có:
 
+ Nhu cầu thiết yếu
 
+ Nhu cầu trung lưu
 
+ Nhu cầu cao cấp
 
2.3
Hàm Tiêu dùng của Keynes
 
Khi thu nhập thay đổi 1 đơn vị thì tiêu dùng thayđổi một lượng luôn lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn 1,phần còn lại là tiết kiệm.
 
Công thức tính: MPS = 1
-
MPC hoặcMPS + MPC =1 nghĩa là thu nhập được dùng mộtphần cho tiêu dung và một phần cho tiết kiệm
 
P.trình thể hiện hành vi tiêu dùng (behaviral
equation) C = C(Y-
T,…) = c
0 +
c(Y-T)
 
Trong đó:
 (Y-
T) là thu nhập khả dụng, c = MPC
 
Và Hàm tiết kiệm S = S(Y
-
T,…) = s
0
+ s(Y-T)(
MPC: Marterial Propensity to Consumer, MPS:Materinal Propensity to Save)
Ta có thể viết lại hàm TD: Y = b
0
+ b
1
X Trong đó
 - b
0
: Mức tiêu dùng tự định
 - b
1
: Hệ số thay đổi mức tiêu dùng tương ứng với1 đơn vị thay đổi trong thu nhập
 -
X: là biến độc lập
 - b
1
X: Mức tiêu dùng tăng tương ứng với mứctăng thu nhập.
 -
Y: Mức tiêu dùng tổng cộng.
 
Hàm số trên cho thầy: Khi X = 0 thì Y = b
0,
b
1
luôn lớn hơn 0 nhưng luôn nhỏ hơn 1
 
2.4 Phân tích độ co giãn của cầu
 
Khái
 
niệm
:
Độ
co
giãn
 
chỉ
ra
rằng
 
cứ 
1%thay
đổi
trong
biến
 
độc
 
lập
 
(nguyên
 
nhân)
 
sẽ
 
làm
thay
đổi
bao
nhiêu
% trong
biến
 
phụ
 
thuộc
 
(đối
 
tượng
 
phân
 
tích)
 
Cthức
 
tính
 
độ
co
giãn
 
của
 
cầu
so
với
 
giá
:E
D
=
Ví 
 
dụ
: Khi
giá
 
bán
50
thì
 
khối
 
lượng
 
tiêu
 
thụ
 
100
khi
giá
 
bán
 
hạ
 
xuống
 
còn
40
thì
 
khối
 
lượng
 
tiêu
 
thụ
 
120.
E
D
= ?
Độ
co
giãn
 
danh thu
Tùy
 
vào
 
độ
co
giãn
 
của
 
cầu
so
với
 
giá
 
 
sự 
 
ảnh
 
hưởng
 
đến
doanh thu
từ 
 
sự 
thay
đổi
 
của
 
giá
 
sẽ
 
khác
nhauTa
khảo
 
sát
 
số
 
liệu
sau
Bảng 2.4: Quan hệ giữa doanh thu và độ co giãn
 
Giá P
 
Lượng Q
D
D.Thu T
E
D
10 0 0
9 5 45
8 10 807 15 105
6 20 120
5 25 1254 30 120
3 35 105
2 40 801 45 45
0 50 0

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Lưu Hoàng Phú liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->