Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuong 3 Phan tich hoat dong kinh doanh

Chuong 3 Phan tich hoat dong kinh doanh

Ratings:
(0)
|Views: 363|Likes:
Published by uybinh

More info:

Published by: uybinh on Jan 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

 
1/15/20101
Chương 3
 
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNHCHI PHÍ
-
GIÁ THÀNH
 
VÀ LỢI NHUẬN
 
I. Phân loại chi phí 
 
(sẽ học môn Kế toán QT)
 
1.
Phân
 
loại
chung1.1 Chi
phí 
 
sản
 
xuất
 1.1.1 Chi
phí 
 
nguyên
 
vật
 
liệu
 
trực
 
tiếp
 1.1.2 Chi
phí 
 
nhân
 
công
 
trực
 
tiếp
 
1.1.3 Chi
phí 
 
sản
 
xuất
chung
1.2 Chi
phí 
 
ngoài
 
sản
 
xuất
 1.2.1 Chi
phí 
 
bán
 
hàng
 1.2.2 Chi
phí 
 
quản
 
kinh doanh
1.3 Chi
phí 
 
thời
 
kỳ
 
chi
phí 
 
sản
 
phẩm
 1.3.1 Chi
phí 
 
thời
 
kỳ
 
CP
phát
sinh trong
một
 
thời
 
kỳ
kinh doanh,
 
thể
 
liên
quan
đến
 
nhiều
 
đối
 
tượng
hay
nhiều
 
sản
 
phẩm
 
khác
nhau.1.3.2 Chi
phí 
 
sản
 
phẩm
 
CP
gắn
 
liền,
 
làm
 
nên
 
giá
 
trị
 
sản
 
phẩm
 
2.
Phân
 
loại
chi
phí 
theo
quản
 
trị
 
2.1 CP
khả
 
biến
 
CP
bất
 
biến
 2.2 CP
trực
 
tiếp
 
CP
gián
 
tiếp
 2.3 CP
kểm
 
sóat
 2.4 CP
cơ 
 
hội
 2.5 CP
chìm
 
chi
phí 
 
quá
 
khứ 
 
II. Phân tích chung tình hình thực hiện CP
 1.
Phân
 
tích
 
tổng
 
mức
chi
phí 
 
thực
 
hiện
 -
 
chỉ
 
tiêu
 
khái
 
quát
T.
hình
T.
hiện
CP trong
kỳ
 -
Hệ
 
số
 
khái
 
quát
CP
thực
 
hiện
 T.
hình
T.
hiện
CP CP
kế
 
hoạch
 2.
Phân
 
tích
 
tỷ
 
suất
CP-
h.
số
 
trên
 
chưa
 
nói
 
lên
b.
chất
 
của
 
việc
 
tăng
 
giảm
CP
nên
ta NC
thêm
 
chỉ
 
tiêu
 
Tỷ
 
suất
CP- TSCP cho ta
biết
 
cần
bao
nhiêu
CP
để
 
tạo
ra
được
 1
đồng
 
kết
 
quả
.
-
Tỷ
 
suất
chi
phí 
=
Tổng
chi
phí/kết
 
quả
 
=
 
3.
Phân
 
tích
 
tình
 
hình
 
tiết
 
kiệm
CP
Mức tiết kiệm hay bội chi = DTT.hiện x(T.suất CP T.hiện
-
T.suất CP K.hoạch)
 
Ví 
 
dụ
 
T.
liệu
 
về
T.
hình
kinh doanh
của
 
một
DN
Bẳng
3.1: T.
Hình
H.
động
kinh doanh
ĐVT
:Tr.
đ
 
CHỈ TIÊU
 
KẾ HOẠCH
 
THỰC HIỆN
 
C.LỆCH
 Doanh thu 1.000 1.200
Giá vốn H.bán
800 960
CP hoạt động
140 162
Lợi nhuận
60 78
Yêu
 
cầu
:-
Phân
 
tích
 
tổng
chi
phí 
 
thực
 
hiện
so
với
 
kế
 
hoạch
 -
phân
 
tích
 
tỷ
 
suất
chi
phí 
 
hoạt
 
động
 
 
giá
 
vốn
 
hàng
 
bán
 
-
Phân
 
tích
 
mức
 
tiết
 
kiệm
chi
phí 
 
-
Mức
 
tăng
 
lợi
 
nhuận
do
tiết
 
kiệm
chi
phí 
 
Bài
 
làm
 
 
1/15/20102
III. Phân tích các khoản mục CP chủ yếu
 
Nội dung phân tích bao gồm:
 -
Phân tích Kquả thực hiện so với kế hoạch
 -
S.sánh tỷ suất chi phí TH với kỳ trước, với ngành
 -
Phân tích mức tiết kiệm chi phí 
 -
Phân tích mức độ ảnh hưởng bởi các nhân tố
 
(3ND đầu đã làm ở II). Mục nầy ta thực hiện ND4
 
1. P.tích các nhân tố hưởng đến CP Nguyên vật liệu
 
CP NVL chịu ảnh hưởng bởi 3 nhân tố: KLSP, mứctiêu hao VL cho 1 đơn vị SP và đơn giá VL.
 
Công thức tính:
 
KHOẢN MỤC
 
ĐVT
KH TH
C.LỆCH
 
KL.Sản phẩm
sp 1.000 1.200
Tiêu hao VL/SP
kg/sp 10 9,5
Đơn giá VL
 1.000
đ
 
5.000 5.500
Ví dụ 3.2: Có tài liệu về CPVL của 1 DN như sau
 
Bảng 3.2: Tình hình thực hiện KH CPVL
 
Yêu cầu:
 
1. Xác định đối tượng phân tích
 
2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hìnhCPVL của doanh nghiệp trên
 
2. P.tích các nhân tố hưởng đến CP vận chuyển
 
CP Vận chuyển chịu ảnh hưởng bởi 3 nhân tố:
 -
Khối lượng hàng hóa vận chuyển
 -
Quãng đường vận chuyển
 -
Và đơn giá vận tải
 
Công thức tính:
 
Ví dụ 3.3: Có TL về CP VC của 1 DN như sau
 
Bảng 3.3: Tình hình thực hiện CP VC của DN
 
Yêu cầu:
 -
Xác định đối tượng PT
 -
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng
 
3. P.tích các nhân tố hưởng đến CP bốc xếp
 
CPBX chịu ảnh hưởng bỡi 3 nhân tố:
 -
Khối lượng bốc xếp
 -
Số lần bốc xếp
 -
Đơn giá bốc xếp
 
Công thức
 
4. P.tích các nhân tố hưởng đến CP lãi vay
 
5. P.tích các nhân tố hưởng đến CP khấu hao
 
CPKH chịu ảnh hưởng bởi 2 nhân tố:
 -
Nguyên giá TSCĐ
 -
Tỷ lệ khấu hao
 6. P.
tích
 
các
 
nhân
 
tố
 
hưởng
 
đến
CP
tiền
 
lương
 - P.
tích
CP
tiền
 
lương
 
PT
tổng
 
quĩ 
 
lương
 -
Nhằm
 
tăng
 
cường
 
hiệu
 
quả
 
sử 
 
dụng
lao
động
 -
Tùy
 
thuộc
 
vào
 
hình
 
thức
 
trả
 
lương,
 
 
các
 
nhân
 
tố
 
khác
nhau
tác
 
động
 
đến
 
tổng
 
quĩ 
 
tiền
 
lương
.6.1
Đối
 
với
 
hình
 
thức
 
trả
 
lương
theo
thời
gian
Tổng
 
quĩ 
 
lương
 
chịu
 
tác
 
động
 
bởi
2
nhân
 
tố
:-
Số
 
lượng
lao
động
 
bình
 
quân
 
-
Tiền
 
lương
 
bình
 
quân
 
Công
 
thức
 
tính
:
Ví 
 
dụ
:
t.
liệu
 
về
 
tiền
 
lương
 
của
1 DN
như 
sau
KHOẢN MỤC
KH TH
C.LỆCH
 
L.động B.quân (người)
20 22
T.lương BQ (1000đ)
5.000 6.000
Yêu cầu:
 
1. Xác định đối tượng phân tích
 
2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng
 
Bài làm
 
1. Xác định đối tượng phân tích
 
Gọi Q là QTL, a là LĐBQ, b là TLBQ theo đó, tacó: Q
1
= a
1
b
1
= ? Q
0
= a
0
b
0
 
= ?…
 
 
1/15/20103
Phân
 
tích
 
trên
 
chưa
 
nói
 
lên
 
được
 
tiền
 
lương
 
liên
quan
đến
 
kết
 
quả
lao
động
 Ta
biết
:
NSLĐ
= Doanh
thu/Số
lao
động
BQ, suy ra
Số
 
BQ = Doanh
thu/NSLĐ,
cho
nên
 
Quĩ 
TL = (Doanh thu/
NSLĐ)
x
Tiền
 
lương
BQ
Ví 
 
dụ
: Ta
 
tình
 
hình
doanh thu,
 
TL
như 
sau:
TT
KM
KH TH
CL
số tiền
 
%
1 Doanh thu 10.000.000 11.880.000
1.880.000
18,82
Lao động BQ
20 223
 NSLĐBQ
500.000 540.000 40.000 8,04
Lương BQ
5.000 6.000 1.000 20
ĐVT:1000đ
 
Yêu cầu:
 
1. Xác định đối tượng phân tích
 
2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng
 
6.2
Đối
 
với
 
hình
 
thức
 
trả
 
lương
theo
kết
 
quả
 
 
Hình
 
thức
 
trả
 
lương
 
này
 
chịu
 
ảnh
 
hưởng
 
bởi
2
nhân
 
tố
:- Doanh thu
hoặc
 
sản
 
lượng
 -
Đơn
 
giá
 
tiền
 
lương
 
Công
 
thức
 
tính
:
Quỹ
 
tiền
 
lương
= DT
hoặc
 
sản
 
lương
x
Đơn
 
giá
 
tiền
 
lương
 
IV. Phân tích tình hình giá thành
 
1. Phân tích chung tình hình biến động Z
 
1.1 Phân tích tình hình biến động Z Đ.vị SP
 -
Sử dụng PP so sánh để phân tích
 -
Ví dụ: Có tình hình Z Đ.vị SP của 1 DN:
 
Sảnphẩm
 
Nămtrước
 
Năm nay
 
TH so N.trước
TH so KH
KH TH
Mức
%
Mức
%A 1.900 1.880 1.920B 2.450 2.350 2.306C 1.520 1.410 1.360D - 3.250 3.310
Yêu cầu: Pt chung tình hình giá thành ĐV SP
 -
So với năm trước
 -
So với kế hoạch
 
1.2 Phân tích chung tình hình biến động tổng Z
 -
Tiếp tục số liệu trên
 -
Thu thập thêm thông tin về khối lượng SP
 
SP KH TH
A 20.000 18.000B 15.000 16.500C 10.000 10.000D 1.000 1.000
Yêu
 
cầu
:
Ptích
chung
tình
 
hình
 
biến
 
động
 
tổng
Z
Bảng
PT chung
tình
 
BĐộng
 
tổng
Z
SP
KL thực hiện tính theo Z (1.000đ)
 
TH so với KH
 Q
1
Z
n
Q
1
Z
Q
1
Z
1
Mức
%
A 34.200B 40.425C 15.200
Cộng
 
D
Tổng
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Duong Ngoc liked this
Lưu Hoàng Phú liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->