Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tai Lieu Javascript FPT

Tai Lieu Javascript FPT

Ratings: (0)|Views: 75 |Likes:
Published by banhvinhkhanh

More info:

Published by: banhvinhkhanh on Jan 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2011

pdf

text

original

 
JavaScript1FPT
chng 1 Li nói u
Vi HTML and Microsoft FrontPage bn ã bit cách to ra trang Web - tuy nhiênch mi  mc biu din thông tin ch cha phi là các trang Web ng có khnng áp ng các s kin t phía ngi dùng. Hãng Netscape ã a ra ngônng script có tên là LiveScript  thc hin chc nng này. Sau ó ngôn ng nàyc i tên thành JavaScript  tn dng tính i chúng ca ngôn ng lp trìnhJava. Mc dù có nhng im tng ng gia Java và JavaScript, nhng chúngvn là hai ngôn ng riêng bit.JavaScript là ngôn ng di dng script có th gn vi các file HTML. Nó khôngc biên dch mà c trình duyt din dch. Không ging Java phi chuynthành các mã d biên dch, trình duyt c JavaScript di dng mã ngun.Chính vì vy bn có th d dàng hc JavaScript qua ví d bi vì bn có th thycách s dng JavaScript trên các trang Web.JavaScript là ngôn ng da trên i tng, có ngha là bao gm nhiu kiu itng, ví d i tng
Math
vi tt c các chc nng toán hc. Tuy vyJavaScript không là ngôn ng hng i tng nh C++ hay Java do không htr các lp hay tính tha k.JavaScript có th áp ng các s kin nh ti hay loi b các form. Kh nngnày cho phép JavaScript tr thành mt ngôn ng script ng.Ging vi HTML và Java, JavaScript c thit k c lp vi h iu hành. Nócó th chy trên bt k h iu hành nào có trình duyt h tr JavaScript. Ngoàira JavaScript ging Java  khía cnh an ninh: JavaScript không th c và vitvào file ca ngi dùng.Các trình duyt web nh Nescape Navigator 2.0 tr i có th hin th nhng câulnh JavaScript c nhúng vào trang HTML. Khi trình duyt yêu cu mt trang,server s gi y  ni dung ca trang ó, bao gm c HTML và các câu lnhJavaScript qua mng ti client. Client s c trang ó t u n cui, hin thcác kt qu ca HTML và x lý các câu lnh JavaScript khi nào chúng xut hin.Các câu lnh JavaScript c nhúng trong mt trang HTML có th tr li cho cács kin ca ngi s dng nh kích chut, nhp vào mt form và iu hngtrang. Ví d bn có th kim tra các giá tr thông tin mà ngi s dng a vàomà không cn n bt c mt quá trình truyn trên mng nào. Trang HTML viJavaScript c nhúng s kim tra các giá tr c a vào và s thông báo vingi s dng khi giá tr a vào là không hp l.Mc ích ca phn này là gii thiu v ngôn ng lp trình JavaScript  bn cóth vit các script vào file HTML ca mình.
 
JavaScript2FPT
C
hng 2 Nhp môn JavaScript2.1.Nhúng JavaScript vào file HTML
B
n có th nhúng JavaScript vào mt file HTML theo mt trong các cách sau ây:
y
S dng các câu lnh và các hàm trong cp th
<
S
CRIP
T>
 
y
S dng các file ngun JavaScript
y
S dng mt biu thc JavaScript làm giá tr ca mt thuc tính HTML
y
S dng th s kin (event handlers) trong mt th HTML nào óTrong ó, s dng cp th <
S
CRIP
T
>
...</
S
CRIP
T
>
và nhúng mt file ngunJavaScript là c s dng nhiu hn c.
2.1.1.S dng th S
CRIP
T
Script c a vào file HTML bng cách s dng cpth<
S
CRIP
T
>
 <\
S
CRIP
T
>
. Các th <SCRIPT
>
có thxut hin trong phn <HEAD
>
hay <
BO
DY
>
ca fileHTML. Nu t trong phn <HEAD
>
, nó s c ti vàsn sàng trc khi phn còn li ca vn bn c ti.Thuc tính duy nht c nh ngha hin thi cho th<
S
CRIP
T
>
³
LANGUAGE
=³ dùng  xác nh ngônng script c s dng. Có hai giá tr c nh nghalà "JavaScript" và "V
B
Script". Vi chng trình vit bngJavaScript bn s dng cú pháp sau :<
S
CRIP
T
LANGUAGE=´JavaScript´
>
 // INSERT ALL JavaScript HERE</
S
CRIP
T
>
  im khác nhau gia cú pháp vit các ghi chú gia HTML và JavaScript là chophép bn n các mã JavaScript trong các ghi chú ca file HTML,  các trìnhduyt c không h tr cho JavaScript có th c c nó nh trong ví d sauây:<
S
CRIP
T
LANGUAGE=´JavaScript´
>
 <!-- From here the JavaScript code hidden// INSERT ALL JavaScript HERE// This is where the hidden ends --
>
 </
S
CRIP
T
>
 
Chú ý:Ghi chú không ct trong cp th <- và -> nh ghichú trong fileHTML. Cú pháp caJavaScript tngt cú pháp ca Cnên có th s dng// ha /* ... */.
 
JavaScript3FPT
Dòng cui cùng ca script cn có du //  trình duyt không din dch dòng nàydi dng mã JavaScript. Các ví d trong chng này không cha c im nca JavaScript  mã có th d hiu hn.
2.1.2. S dng mt file ngun JavaScript
Thuc tính
SRC 
ca th <
SCRIPT 
>
cho phép bn ch rõ file ngun JavaScriptc s dng (dùng phng pháp này hay hn nhúng trc tip mt on lnhJavaScript vào trang HTML).Cú pháp:<
S
CRIP
T
SRC="file_name.js"
>
 ....</
S
CRIP
T
>
 Thuc tính này ry hu dng cho vic chia s các hàm dùng chung cho nhiutrang khác nhau. Các câu lnh JavaScript nm trong cp th <
SCRIPT 
>
<
 /SCRIPT 
>
có cha thuc tinh
SRC 
tr khi nó có li. Ví d bn mun a dònglnh sau vào gia cp th
<SCRIPT SRC="...">
</SCRIPT>:
document.write("Không tìm thy file JS a vào!");
Thuc tính
SRC 
có th c nh rõ bng a ch 
URL
, các liên kt hoc cácng dn tuyt i, ví d:
<
S
CRIP
T S
RC=
" http://cse.com.vn ">
Các file JavaScript bên ngoài không c chabt k th HTML nào. Chúng ch c cha cáccâu lnh JavaScript và nh ngha hàm.Tên file ca các hàm JavaScript bên ngoài cn cóuôi
.js
, và server s phi ánh x uôi
.js
ó tikiu MIME application/x-javascript. ó là nhng gìmà server gi tr li phn Header ca file HTML.  ánh x uôi này vào kiu MIME, ta thêm dòngsau vào file mime.types trong ng dn cu hình ca server, sau ó khi ngli server:
type
=
application/x-javascript
Nu server không ánh x c uôi
.js
ti kiu MIME application/x-javascript ,Navigator s ti file JavaScript c ch ra trong thuc tính
SRC 
v không úngcách.Trong ví d sau, hàm bar có cha xâu "left" nm trong mt cp du nháy kép:
function
bar(widthPct){
document
.
write
(" <
H
R
ALIGN='LEFT' WIDTH="+widthPct+"%
>
")}
Chú ý Khi bn mun ch ra mt xâu trích dn trong  mt xâu khác cn s dng du nháy n ( ' ) phân nh xâu ó.iu này cho phép script nhn ra xâu ký 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->