Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
122Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hệ Thống Bài Tập phần hóa phân tích

Hệ Thống Bài Tập phần hóa phân tích

Ratings: (0)|Views: 11,159 |Likes:
Published by greatdiep

More info:

Published by: greatdiep on Jan 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

 
Hệ Thống Bài Tập Phần IPhần bài tập chương các khái niệm về dung dịch
Bài 1 Pha 1lít dung dịch HCl có các nồng độ sau: 10%, 15%. 25 % 30% từdung dịch HCl 36% (d = 1,18)Bài 2 Pha 1lít dung dịch H
2
SO
4
có các nồng độ sau: 10%, 25%. 35 % 40% từdung dịch H
2
SO
4
96% (d = 1,84)Bài 3 Từ dung dịch NH
4
OH 1:1. Hãy pha 1lít dung dịch NH
4
OH 1:5, dungdịch NH
4
OH 2:5, dung dịch NH
4
OH 3:5, dung dịch NH
4
OH 1:8, dung dịch NH
4
OH 1:4Bài 4 Pha 1lít dung dịch NaOH có các nồng độ sau: 10%, 15%. 25 % 30% từdung dịch NaOH 40% (d = 1,44)Bài 5 Tính lượng cân Na
2
B
4
O
7
. 10H
2
O để pha 1 lít dung dịch Na
2
B
4
O
7
0,1N.Bài 6 Tính lượng cân H
2
C
2
O
4
.2H
2
O để pha 1 lít dung dịch H
2
C
2
O
4
0,1N.Dungdịch pha xong dùng thiết lập nồng độ cho dung dịch NaOHBài 7 Tính số ml HCl 36,5% (d = 1,18) để pha 1 lít dung dịch HCl 0,1NBài 8 Tính số ml H
2
SO
4
96% (d = 1,84) để pha 1 lít dung dịch H
2
SO
4
0,1NBài 9 Cho dung dịch CuSO
4
0,1M có K 
 pl
= x, độ điện ly là
0
α  
. Tính độ tancủa dung dịch khi thêm vào 1 lít dung dịch trên 10gam K 
2
SO
4
Bài 10 Cho dung dịch CuSO
4
0,1M có K 
 pl
= x, độ điện ly là
0
α  
. Tính độ tancủa dung dịch khi thêm vào 1 lít dung dịch trên 20gam Na
2
SO
4
Bài 11 Tính pH của dung dịch HCl 0,1N; 0,2M; 0,05MBài 12 Tính pH của dung dịch H
2
SO
4
0,1N; 0,2M; 0,05MBài 13 Tính pH của dung dịch NaOH 0,1N; 0,2M; 0,05MBài 14 Tính pH dung dịch CH
3
COOH 0,1M; 0,01M; 0,02M. Cho pk 
a
= 4,75Bài 15 Tính pH dung dịch NH
4
OH 0,1M; 0,01M; 0,02M. Cho pk 
 b
= 4,75
 
Bài 16 Tính pH của dung dịch gồm NH
4
OH 0,1M và NH
4
Cl 0,1M. Tính pHcủa dung dịch này thay đổi như thế nào khi thêm vào 1lít dung dịch này 200mlHCl 0,1N. Cho pK 
 NH4OH
= 4,75Bài 17 Tính pH của dung dịch gồm CH
3
COOH 0,1M và CH
3
COONa 0,1M.Tính pH của dung dịch này thay đổi như thế nào khi thêm vào 1lít dung dịch này100ml NaOH 0,1NBài 18 Cho 500ml dung dịch CH
3
COOH 0,1M. Người ta thêm thêm từ từdung dịch NaOH 0,1N vào 500ml dung dịch trên. Tính pH ở các thời điểm sau:a.Thêm được 100ml NaOH 0,1N b. Thêm được 300ml NaOH 0,1Nc. Thêm được 500ml NaOH 0,1Nd. Thêm được 600ml NaOH 0,1NBài 19 Tính pH của dung dịch Na
2
B
4
O
7
0,1M. Cho axit H
3
BO
3
có pk 
1
= a vàmpk 
2
= bBài 20 Tính pH của dung dịch CH
3
COONH
4
0,1M. Cho pk 
CH3COOH
= 4,75, pk 
 NH4OH
= 4,75Bài 21. Cho dung dịch CH
3
COOH 0,1Ma.Tính pH của dung dịch b.Tinh lượng gam NaOH cho vào 500ml dung dịch trên, để pH của dungdịch đạt 5,12Bài 22. Cho dung dịch CH
3
COOH 0,5MaTính pH của dung dịch b.Tinh lượng thể tích NaOH 1M cho vào 700ml dung dịch trên, để pH củadung dịch đạt 5,12Bài 23. Cho dung dịch NH
4
OH 0,5MaTính pH của dung dịch
 
 b.Tinh lượng thể tích HCl 1M cho vào 700ml dung dịch trên, để pH của dungdịch đạt 8,3
Phần bài tập chương kết tủa và hòa tan
Bài 1 Tính tích số tan của BaSO
4
ở 20
0
C, biết rằng 100ml dung dịch này bãohòa tại nhiệt độ đó chứa 0,245mg BaSO
4
 Bài 2 Tính độ tan của CaSO
4
, biết tích số tan của nó ở 25
0
C là T
CaSO4
= 9,1.10
-6
Bài 3: Tính độ tan của CaSO
4
trong dung dịch K 
2
SO
4
0,02M và so sánh với độtan của nó trong nước là S = 3.10
-3
, biết T
CaSO4
= 9,1.10
-6
 Bài 4 Tính độ tan của BaSO
4
trong dung dịch Na
2
SO
4
0,01M và so sánh vớiđộ tan của nó trong nước là S =1,05.10
-5
, biết T
BaSO4
= 1,03.10
-10
 Bài 5 Tính độ tan của CaC
2
O
4
trong dung dịch có pH = 4. Biết rằngT
CaC2O4
=2,3.10
-9
và bỏ qua sự tương tác của ion C
2
O
42-
với H
+
trong dung dịchBài 6 Tính độ tan của Ag
2
S trong nước. Biết rằng T
Ag2S
=6,3.10
-50
và bỏ qua sựtương tác S
2-
và H
+
trong dung dịchBài 7. Một dung dịch AgNO
3
0,001M có thể tích là 500ml, người ta thêm vàodung dịch đó 1ml Na
2
S 0,001M. Hảy xác định có kết tủa xuất hiện không ? ChoT
Ag2S
= 6,3.10
-50
Bài 8 Người ta kết tủa ion Ba
2+
trong 100ml dung dịch BaCl
2
0,01M bằngdung dịch 10ml Na
2
SO
4
0,1M. Hỏi có kết tủa hình thành không? Kết tủa củaBa
2
SO
4
có hoàn toàn không nếu chấp nhận lúc đó [Ba
2+
] < 10
-6
. Biết T
BaSO4
=1,03.10
-10
.Bài 9 Người ta kết tủa ion Ag
+
trong 100ml dung dịch AgNO
3
0,01M bằng dungdịch 5ml NaCl 0,1M. Hỏi có kết tủa hình thành không? Kết tủa của AgCl có hoàntoàn không nếu chấp nhận lúc đó [Ag
+
] < 10
-6
. Biết T
AgCl
= 10
-10
.
Phần bài tập chương Oxyhóa khử 
Bài 1 Cân bằng phản ứng sau: NO
3-
+ S + H
+
→ NO + SO
2
+ H
2
O

Activity (122)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tran Tuan liked this
Hng Tran liked this
Nghĩa Nguyễn liked this
Quentin Quân liked this
Ho Hoan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->