Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Herstructurering bedrijventerreinen Een nieuwe taak van de NV BOM

Herstructurering bedrijventerreinen Een nieuwe taak van de NV BOM

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:

More info:

Published by: Meedenken en Doen BV on Apr 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2012

pdf

text

original

 
Herstructurering bedrijventerreinen,een nieuwe taak van de NV BOM
i n n o v a t e !
 
6 vragen
6 antwoorden
Brabant is een provincie met een dynamische economie. De groei van bedrijven en de komst vannieuwe ondernemingen, met name in de maakindustrie en high-techsector vragen om voldoendehoogwaardige vestigingsruimte. Die ruimte kan deels gevonden worden in de realisatie van nieu-we bedrijventerreinen. Het provinciaal beleid is echter om daar terughoudend mee om te gaan;voorkomen moet worden dat natuur en landelijke buitengebieden onnodig opgeofferd worden.Vestigingsruimte kan namelijk ook gevonden worden op bestaande bedrijventerreinen.Voorwaarde is dan wel dat die terreinen worden geherstructureerd. Brabant telt op dit momentruim 160 bedrijventerreinen met een gezamenlijke oppervlakte van bijna 5.500 ha, die geheel ofgedeeltelijk voor herstructurering in aanmerking komen.
Herstructurering van bedrijventerreinen is een uiterst complexe opgave. Een eerste voorwaarde dieingevuld moet worden, is de bereidheid van alle betrokken partijen om gezamenlijk een visie teontwikkelen en een veranderingsproces in gang te zetten. In het algemeen is het aantal betrokkenpartijen groot en lang niet altijd is er sprake van overeenkomstige belangen. Herstructurering kannamelijk ook inhouden dat sommige bedrijven naar een andere locatie moeten uitzien of dat er grote investeringen gedaan moeten worden. Geld is dan bijna altijd een probleem. Vaak blijkt ookeen kartrekker te ontbreken.In 2002 is de gedachte ontstaan om een speciale herstructureringsmaatschappij in het leven teroepen die in staat is het complexe herstructureringsproces te stroomlijnen. De Provincie heeft deBOM gevraagd een plan en een structuur op te zetten voor zo’n herstructureringsmaatschappij.Inmiddels is daar een experimentele aanpak voor ontwikkeld. Onder de voorlopige naam BrabantseHerstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen (BHB) zijn vanaf 2003 enkele proefprojectengestart.In deze folder informeren we u kort over de opzet en aanpak van de herstructureringsproblematiekop bedrijventerreinen. We proberen hier de meest gestelde vragen helder te beantwoorden, zonder al te veel in details te treden. Meer gedetailleerde informatie zal pas beschikbaar zijn als ook dedefinitieve structuur en werkwijze vorm hebben gekregen.
1 Wat willen de Provincie en de BOM bereiken?
Doel van de herstructureringsmaatschappij is om samen met alle actoren een aanpak te ontwikke-len en initiatieven te ontplooien om de Brabantse bedrijventerreinen effectief en succesvol teherstructuren. De missie die vooralsnog geformuleerd is, luidt: "Het in samenwerking met publiekeen private partijen stimuleren, ondersteunen en bijdragen aan de realisatie van herstructureringenvan Noord-Brabantse bedrijventerreinen, met als doel de kwaliteit van deze bedrijventerreinen tevergroten en op een duurzame wijze te (doen) waarborgen."
 
6 antw
2 Wie zijn de initiatiefnemers?
De Provincie Noord-Brabant zet al ruim 10 jaar versterkt in op stimuleringsprojecten voor revitalisering en herstructurering van bedrijventerreinen. De Provincie zelf heeft echter te weinigmogelijkheden om de enorme herstructureringsopgave op afzienbare termijn structureel op tepakken. De BOM – de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij – heeft daarom in 2002 van deProvincie de taak gekregen om te onderzoeken op welke manier de herstructureringsopgaveaangepakt en gecoördineerd kan worden. Eind 2002 is een grofmazig businessplan opgesteld. Opuiterlijk 1 maart 2004 zal een ondernemingsplan worden opgeleverd.
3 Wat is de status van de plannen?
De herstructureringsplannen van de Provincie en de BOM zijn uitgewerkt in een initiatief dat zijnvergelijk in Nederland nog niet kent. Er kan dan ook niet geput worden uit ervaringen in andereregio’s en het wiel zal veelvuldig uitgevonden moeten worden.Tot 31 december 2004 zal het accent liggen op zeven proefprojecten. Op basis van de opgedaneervaringen zal medio 2004 door de provincie definitief beslist worden hoe een eventuele her-structureringsmaatschappij vorm krijgt. Afhankelijk van de besluitvorming kunnen gemeenten enbedrijven vanaf begin 2005 een beroep doen op ondersteuning van de herstructureringsmaatschap-pij en zullen nieuwe projecten worden opgestart.
4 Hoe ziet de aanpak eruit?
De BOM wil in het herstructureringsproces nadrukkelijk fungeren als katalysator, regisseur enprojectleider. Die rol is nodig om processen te starten en aan de gang te houden. Het stroomlijnenvan de communicatie met en tussen betrokken partijen, het creëren van draagvlak en zeker ook hetfungeren als kenniscentrum zijn daarbij voorname taken.In de plannen is een aanpak geformuleerd die uitgaat van 4 procesfasen:
Initiatieffase:
De initiatieffase start met een signaal dat op enig moment afgegeven wordt dat er ‘iets’ mis ismet een bepaald bedrijventerrein. Belangrijk is dan om helder te krijgen wat dat ‘iets’ is en water dan zou moeten gebeuren. In deze fase moet veel afgestemd worden met alle partijen:gemeente, bedrijfsleven en andere belanghebbenden. Taak van de BOM in deze fase is het in

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->