Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
P. 1
RD15

RD15

Ratings: (0)|Views: 3,030|Likes:
Revista Documentacion. Enero-Febrero, 2010
Revista Documentacion. Enero-Febrero, 2010

More info:

Published by: Fundación Ciencias de la Documentación on Jan 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2013

pdf

 
Nþl HHH ∘ Bµ >? ∘ Obozl - Cojzozl do :1>1 ∘ {{{"dl`umobtnghptnp"lzk
Dl`umobtn`hðb
  z  o  s   h  p   t  n
HPPB5 >866-?10:
 
{{{"dl`umobtnghptnp"lzk
:
0 ODHTLZHNGM¥" N_VHGHNDLZN MNZTÍB KNGGNZDL  4 OBTZOSHPTNELFB TOPIOX &@NBNDÎ(  3 CLZMN@HÐBGNP _BHDNDOP DO HBCLZMN@HÐB OB OG @LBTOVTL DO GN TZNBPQNZOB@HN X OG N@@OPL N GN HBCLZMN@HÐB QÕJGH@N ; OBTZOSHPTNNBDZONP Z" JZOGGL@FP &P_HUN(  >1 BLTH@HNP  :> NZTÍ@_GLGLP NZ@FHSLP E_DH@HNGOP5 C_OBTO QNZN GN HBSOPTHKN@HÐB FHPTÐZH@N" ELZKO BÕÞOU @FÎSOU &MÈVH@L( :3 NZTÍ@_GLGN GO@T_ZN X GNP TO@BLGLKÍNP DO HBCLZMN@HÐB X @LM_BH@N@HÐB" DHOKL PNBTNBN UÕÞHKN &MÈVH@L( 0> OBTZOSHPTNELZKO KNKGHNZDH &NZKOBTHBN(  0; ZOCGOVHLBOP DO _B QZOPHDOBTOGOX :1":6? DO N@@OPL N GN HBCLZMN@HÐB QÕJGH@N OB @FHGO 41 OBTZOSHPTNNGCZODL _ZDN@H &OPQNÞN(  40 NZTH@_GLQNZNDHKM LC GHJZNZX MNBNKOMOBT NBD HTP POZSH@OP" Q"EOOSNBNBDNM &HBDHN( 48 OBTZOSHPTNNPP_MQTN POZBN &OPQNÞN(  ?4 @LZZOPQLBPNG _Z_K_NXDHPTHB@HLBOP FLBLZÍCH@NP" SHGMN @NPTZL &_Z_K_NX( 33 OSOBTLP:µ POMHBNZHL HBTOZBN@HLBNG DO GN TZNBPQNZOB@HN N GLP NZ@FHSLP5 OG DOZO@FL DO N@@OPL N GN HBCLZMN@HÐB" NGNB OBZH^_OZNMÍZOU &MÈVH@L( ;> CHZMN POGO@@HLBNDNGNP QOZPLBNP BL PLB GL HMQLZTNBTO" ENSHOZ MNZTHBOU NGDNBLBDL &@FHGO( ;4 PLCT[NZO DL@_MOBTNGQZLMOTOL  ;? GO@T_ZNP QZLCOPHLBNGOP  ;3 HBTOZBOT  61 @LZZOPQLBPNG JLGHSHNQOZPQO@THSN' MOMLZHN PL@HNG DO GN ‗DÈ@NDN QOZDHDN”" G_HP LQLZTL &JLGHSHN( 64 QNPNTHOMQLP  6; F_MLZIHGG ZNTOP
p
umnzhl
 
Zoshptn Dl`umobtn`hðb
0
M¥" Nuvhghndlzn MnztíbDhzo`tlzn
Odhtlzhng
ZOSHPTN DL@_MOBTN@HÐBObozl - Cojzozl :1>1Nþl HHH - Bõm" >?Cubdn`hðb @hob`hnpdo gn Dl`umobtn`hðbHbpthtu`hðb bl gu`znthsn doîmjhtl hbtozbn`hlbng do`gnzndn
do `nzî`toz jobèc`l pl`hng
zo`lbl`hdn qlz LZDOB@_G,;>6,:11? do :4 do Cojzozlo hbp`zhtn ob og Zokhptzl doCubdn`hlbop dog Mhbhptozhl do@ugtuzn Opqnþlg' bõmozl 308{{{"dl`umobtnghptnp"lzkDhzo``hðbMnzín Nuvhghndlzn Mnztíb KnggnzdlPo`zotnzínNqnztndl ?4?>1311 Qgnpob`hn" @î`ozopOpqnþnTogc"5 8:; 4>3 313zodn``hlbAdl`umobtnghptnp"lzkpixqo5 cubdn`hlb`dHPPB >866-?10:
Gn Cubdn`hðb @hob`hnp do gnDl`umobtn`hðb bl po fn`ozopqlbpnjgo do gn lqhbhðb do pup`lgnjlzndlzop ob glp nztí`uglp
 qujgh`ndlp' bh po hdobth`n
bo`opnzhnmobto `lb gn mhpmn" Glp`lbtobhdlp optîb jnel Gh`ob`hnZo`lbl`hmhobtl-@lmqnzthz jnel gnmhpmn gh`ob`hn :"? Opqnþn Gh`obpo' do@zonthso @lmmlbp"
Cltlkzncín do gn qlztndnMupol dog Tomqgl Mnxlz - Mèvh`l ,C@D
J 
oztznbd Zuppogg &gðplcl' mntomîth`l x op`zhtlz hbkgèp"
>6;: - >8;1( do`ín ‗
®~uè nkzndnjgo pozín ub mubdl obog ~uo bl po qozmhthozn n bndho lqoznz ob jlgpn n moblp ~uofujhopo qnpndl ub ovnmob do o`lblmín x qlopín kzhokn' x ob og ~uo glp qlgíth`lp optushopob ljghkndlp n toboz ub pðghdl`lbl`hmhobtl do gn fhptlzhn x do gn blsogn mldozbn. 
”' cznpo
~uo po mo nbtlen lqlztubn qnzn `lmobnz og bõmozl >? do gnZoshptn Dl`umobtn`hðb do opto nþl :1>1"
Dopdo tldlp glp îmjhtlp' x ob opqo`hng dopdo gn qlgíth`n x glpmodhlp do `lmubh`n`hðb' po blp jlmjnzdon `lb hbclzmn`hðbo`lbðmh`n jup`nbdl plgu`hlbop n gn `zhphp mubdhng n tznsèp don``hlbop ob og qgnbl optzh`tnmobto o`lbðmh`l' qozl ljshnbdl~uo tldl ob buoptznp pl`hodndop n`tungop optî hbtoz`lbo`tndl'x ~uo gn hbclzmn`hðb - moelz nub' gn tznbpclzmn`hðb do optn
ob `lbl`hmhobtl qlz qnzto do glp `hudndnblp - op og kngnbtoqlphthsl do pngsn`hðb nbto gn phtun`hðb `lb gn ~uo `lmobnmlpog nþl :1>1"Joztznbd Zuppogg gl tobín `gnzl ng qodhz ~uo glp qlgíth`lp tushoznbpðghdlp `lbl`hmhobtlp do fhptlzhn' blsogn mldozbn """ ob kobozng
do ‗`lbl`hmhobtlp fumnbhptnp” xn ~uo kljhozbnb qnzn qozplbnp'x bl qnzn bõmozlp x optndípth`np" X ob optn fumnbhn`hðb do
gn qlgíth`n op dlbdo euoknb ub qnqog shtng gnp @hob`hnp do gn
Hbclzmn`hðb x Dl`umobtn`hðb' n tznsèp do pup qzlcophlbngop xdo pup ubhdndop do hbclzmn`hðb5 Jhjghlto`np' Nz`fhslp' @obtzlp
do Dl`umobtn`hðb' Mupolp' tnb doblptndnp õgthmnmobto qlz 
n~uogglp obomhklp do gn `ugtuzn x dog ghjzo qobpnmhobtl do gnpqozplbnp qlz mhodl n qozdoz pup ‗qzhshgokhlp” coudngop nutl
nd~uhzhdlp"Npí' og bõmozl >? do gn Zoshptn Dl`umobtn`hðb `lmhobn og
nþl `lb ub qopl mnxlz n gnp obtzoshptnp n qozplbnghdndopo hbtogo`tungop do gn hbclzmn`hðb x `lmubh`n`hðb ~uo blpnqlztnzîb pup shphlbop pljzo optlp tomnp9 hkungmobto qldzîog go`tlz `lbl`oz gnp zoovhlbop pljzo gnp @hob`hnp do gnHbclzmn`hðb x Dl`umobtn`hðb do glp op`zhtlzop ~uo qgnpmnzlbpup nztí`uglp ob opto bõmozl9 bngmobto' blth`hnp' qîkhbnp {oj'plct{nzo dl`umobtng x domîp mntozhng fnjhtung ob gn qujgh`n`hðbbo`opnzhl `lbl`oz qnzn optnz ng dín ob gn qzlcophðb"
Ob zopumob' ub buosl bõmozl do buoptzn zoshptn dhsugknthsn
`lb go`tlzop ob mîp do :: qnípop' x dlbdo go hbshtnmlp n obshnz pup nztí`uglp qnzn qzðvhmlp bõmozlp" ^uo dhpczuto pu go`tuzn"

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aye liked this
izarro liked this
cholo28 liked this
tristan2002 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->