Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Plani Lendor Lenda ; Matematike 4.1 Klasa

Plani Lendor Lenda ; Matematike 4.1 Klasa

Ratings: (0)|Views: 3,458 |Likes:
Published by vdora

More info:

Published by: vdora on Jan 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

 
Plani lendorLenda ; Matematike 4.1 MiratohetDrejtori I shkollesKlasa e dymbedhjeteViti shkollor 2009-2010 (Hasan shehu)
Programi sintetik I shperndarjes se oreveGjithsej 34 javex 3 ore = 102 ore
 Nr.Linja ose nenlinjaSasia e oreve1Limiti I funksionit11 ore2Limiti I vargut numerik9 ore3Vazhdushmeria e funksionit6 ore4Derivati9 ore5Zbatime te derivatit14 ore6Njehsimi integral20 ore7Ekuacione diferenciale6 ore8Kombinatorike dhe probabilitet18 ore9Perseritje per MSH2 ore10Ore te lira7 ore11Shuma 102 ore 
Programi analitik 
 Nr .Linja
Objektivat e linjes
Oretnekapit.
Tema per cdo ore
   O  r  e  m  e  s   i  m   i   M   j  e   t  e   b  u  r   i  m  o  r  e   M   j  e   t  e  e  p  u  n  e  s
1
    L   I   M   I   T   I   I   F   U   N   K   S   I   O   N   I   T
1)Te kete nje concept tenjesuar per limitin e funksionitne menyre qe te jete I afte per te gjetur limitin ne nje pikecfardo te tij duke perdorur teoremat mbi limitet dhemetodat e tjera te njohura.2) Te kete njohuri temjaftushme per te percaktuar asimptotat horizontale dhevertikale.3) Te dalloje format e pacaktuara dhe te gjeje limitinfunksionitDuke njohur disa prejlimiteve te rendesishme.4)Te analizoje sjelljenasiptotike te grafikut tefunksionit,duke bere me telehte ndertimin e tij
1.1Shembuj
 9 
 o e  t   e  oi   d  e  o e  u s  t  i  m e  a  b  e l   a m e  s i  m o o e  . Vi  z o e  t   a  b  e l   e  .l   e  t   o e  s  e ni  m e  s  t   e  s  t   e  e  d  e  t   y u a  a  d  e l  i   t   a  a  t   u a  pl   o t   e  s  u e  s  e  .i   b  e  
21.2Kuptimi I limitit.
 MAMAI  KA .
1.3Veprimet me limitet .format e pacaktuara41.4Metoda per gjetjen e limiteve51.5Limiti I funksionit te perbere.limitet e njeanshme.61.6Asimptotat.Perkufizime.71.7Asimptota. Shembuj.81.8Zbatime format e pacaktuara91.9Disa limite te rendesishme101.10Zbatime sjellja asimptotike111.11Ushtrime dhe problema12
 
Te gjeje kufizat e vecanta ne njevarg te dhene ne menyrerekurente dhe te dalloje nevargjre menyren e sjelljes se tij.
2.1Vargu numeric. Dhenia e tijne menyre rekurente.
 
132.2Metoda e induksionit .142.3Metoda e induksionit
 
2)Te perdore metoden einduksionit matematik per testudiuar sjelljen e vargjeve sidhe per zgjidhje te problemevete tjera.Te studioje sjelljen e vargutduke u bazuar nr limitin e tij.Te studioje monotonine dhekufizushmerine e vargut duke patur parasysh limitin e vargut.
 7  o e  t   e  oi   d  e n j   o e 
MEMEMI  KE 4  .
152.4Vargjet me limit+ne -162.5Limiti I vargut.=172.6Teorema mbi limitin e vargut182.7Teorema mbi limitin e vargut19di2.8Zbatime=202.9
TESTIM=
21
   V   A   Z   H   D   U   S   H   M   E   R   I   A   E   F   U   N   K   S   I   O   N   I   T
Te jape perkufizime korrektedhe te sjelle shembuj qeilustrojne vazhdyshmerine efunksionit ne nje pike duke plotesuar me sakte konceptin evazhdushmerise se funksionitne pergjithsi.2) Te vertetoje vazhdushmerineose te kunderten e saj duke umbeshtetur mbi perkufizimin evazhdusmerise si dhe mbiteoremat e vazhdushmerise.Te gjeje pikat e keputjes negrafikun e nje funksioni.
3.1Perkufizimi funksionit tevazhdushem.=
 8  o e  t   e  oi   o e  u s  t  i  m e  d  e 
223.2Veprime me funksione tevazhdushem.=23.3Vazhdushmeria e funksioneveelementare.243.4Veti te funksioneve tevazhdushem ne segment.253.5Zbatime263..6Ushtrime27IORE E LIRE28
1) Te japedhe nje here kupt-Min e derivatit si shpejtesi e Ndryshimit te funksionit dhe teilustroje me shembyj kuptiminfizik te tij.2)tTe njehsoje derivate efunksione duke perdorur tabelene derivative se dhe rregullat edervimit.Te njehsoje derivatet e rendevete larta si dhe derivatet efunksioneve loogarimikeeksponenciale dhetrogonometrike.4) Te nje hsooje derivatet efuksionit te perbere si shkallame larte e asimilimt nenjehsimin e tyre.
4.1Kuptimi I derivatit
 7  o e  t   e  oi   o o e  u s  t  i  m e  o e  t   e  s  t  i  m a  b  e l   a m e  s i  m o e  vi  z o e  t   a  b  e l   e f  l   e  t   o e  s  e ni  m e  s  , t   e  s  t  i   d  e l  i   b  a  u s  t  i  m e  s 
29
    D   E   R   I   V   A   T   I
4.2Rregullat e derivimit
 MAMAI  KA .
04.3Zbatime te kuptimit te derivatit314.4Vazhdushmeria e funksionit qeka derivat324.5Derivati I funksionit te perbere.34.6Ushtrime344.7Derivati I funksionit logaritmidhe eksponencial.354.8Derivati I funksionitfuqi.Derivati I rendeve te larta.364.9T E S T I M37
1) Te studioje monotonine efunksionit duke u mbeshtetur nezbatimet e derivatit.
5.1Teoorema Ferma.Teorema eRoles.
 a  b  e l   a m e  s  om o e  , vi  z
385.2Teorema e Lagranzhit.StudimiI monotonise se funksionit.
 
   Z   B   A   T   I   M   E   T   E   D   E   R   I   V   A   T   I   T
2)Te aftesoohet per teg jetur ekstremumet e funksioneve dhete dalloje llojet e tyre3)Te studioje perkulshmerine efunksionit duke analizuar derivation e dyte dhe te jape pergjigje per pikat einfleksionit.4)Te zgjidhe probleme duke umbeshtetu mbi vleren me temadhe apo te vogel tefunksionit.Te paraqese funksionin ne trajtete pershtashme paraqitjenanalitike te funksinit dhe tendertojeprej tij asimptotenoblike dhe te skicooje grafikune tij.Te aftesohet ne studimin evariacioneve funksineve tendryshme dyke u mbeshtetur netete pikat e variacionit.Te ndertoje tabela te sakta necdo hap te ketij studimi dheDhe te ndertoje grafiket efunksineve te dhena.
   1   0  o  r  e   t  e  o  r   i ,   2  o  r  e  u  s   h   t  r   i  m  e .   1  o  r  e   t  e  s   t   i  m   t  e  s   t   i  m   t  e  s   t   i  m
MATEMATIE4.1oretabeledhe jete tetjerategjeomtrise.
395.3Teorema Koshi. Rregullat eHopitalit.405.4Kushtet e mjaftueshme peekzistencen e ekstremumeve.415.5Ushtrime425.6Vlera me e madhe (me evoogel) e funksionit tevazhdushem.435.7Problema445.8Perkulshmeria e vijes.Pikat einfleksionit.Asimptotat oblike.45
    Z   B   A   T   I   M   E   t  e   D   E   R   I   V   A   T   I   T
5.9Variacioni I nje funksioniracional
 0  o e  t   e  s  t  i  m o e  u s  t  i  m e  o e  t   e  s  t  i  m MAMAI  K .Km p j   u t   e  a  .
46
 5  . 0 
Variacini I nje funksioniiracional475.11Variacini I nje funksinilogaritmik.485.12Variacini I nje funksionieksonencial.495.13Variacione funksioneshtrigonoometrike.50IIORE E LIRE515.14
Testim
52
    N   J   E   H   S   I   M   I   I   N   T   E   G   R   A   L
1) Te aftesohet per gjetjen edisa primitive funksionesh tethjeshta duke u nisur dhembeshtetur ne tabelen ederivative.2)Te njehsoje integralefunksionesh mbasi ka asimiluar tabelen e integraleve.3) Te njehsoje integrale dukezbatuar metodene zevendesimit.
6.1Primitiva e funksionit.Perkufizime.
  6  o e  t   e  oi   , o e 
TEK S TI  
 T a b  e l   am e  s i  m o e  .
536.2Integrali I pacaktuar.Tabela eintegraleve.Veprimet meintegralin e pacaktuar.546.3Gjetja e integraleve te pacaktuar.556.4Gjetja e integralit te pacaktuame metooden e zevendesimit.566.5Gjetja e integralit te pacaktuaame metoten e integrimit me

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ergys Merkaj liked this
Ilda Hoxha liked this
Kristina Xake liked this
Silva Aga liked this
Sheza Tomcini liked this
V Xh Dajko liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->