Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Criterii de Admisie in Terapie Intensiva

Criterii de Admisie in Terapie Intensiva

Ratings:
(0)
|Views: 416|Likes:
Published by e-kino3692

More info:

Published by: e-kino3692 on Jan 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2013

pdf

text

original

 
Timiºoara, 2006
38
CRITERII DE ADMISIE ÎN SECÞIA DE TERAPIEINTENSIVà
Marian Popescu, Cheibas Serghei, Ileana Marinescu, Dana Cotescu, Ani Rahimian
cunoscut, nefiind la nivel naþional dezvoltat încãun asemenea sistem de ghiduri/protocoale. Existão lipsã de înþelegere (proastã definire) privindcriteriile de selectare a celor care beneficiazã (ºimai ales a celor care nu) de admisia în serviciulde terapie intensivã. Deseori, la prezentare, esteaproape imposibil de a selecta pe cei care vorsupravieþui ºi pe cei care nu.Din pãcate, încã existã o alocare extrem de micã din bugetul de sãnãtate pentru nevoiledin ce în ce mai mari privind suportul terapeutic,ducând inevitabil, nu rareori, la limitarea acce-sului pacienþilor cãtre aceste servicii. Pe de altãparte, existã tendinþa multor medici de a forþaimposibilul pentru a prelungi viaþa unor pacienþiaflaþi dincolo de orice resursã terapeuticã, fie dinexces de zel, fie ca urmare a insistenþelor (ame-ninþãrilor) familiilor, ducând la cheltuieli inutileºi, de fapt, la prelungirea agoniei; în principiu,astfel de intenþii pot fi justificate doar atunci cândexistã evidenþe bazate pe ºtiinþa privindbeneficiul terapiei aplicate.Atât societatea în ansamblu, cât ºi familiilepacienþilor trebuiesc educate, convinse, infor-mate în privinþa limitelor artei medicale.Pacienþii admiºi în TI nu pot fi asemenea unuitren aflat în miºcare, cu aceeaºi direcþie ºidestinaþie pentru toate vagoanele! Deseori poateexistã o mare discrepanþã între ce dorim ºi ceputem face!Toate acestea implicã o înþelegere realã anecesitãþilor de ordin financiar la nivelul unitã-þilor de terapie intensivã ºi o corectã realizare aadmisiei/plecãrii din terapie, pe baza unor criteriiDepartamentul/unitatea de terapie inten-sivã, în egalã mãsurã cu departamentul de primiriurgenþe, trebuie sã fie pregãtit pentru a acceptapacienþi pentru admisie în orice moment ºi sãpoatã realiza o gamã complexã de servicii medi-cale pentru suportul acestora. Reprezintã, înacelaºi timp unitãþi cu consum financiar deosebit,deseori sume uriaºe în decurs de ore.Deoarece obiectivele majore ale uneiunitãþi de terapie intensivã (TI) sunt prezervarea-ameliorarea calitãþii vieþii ºi repunerea pacien-tului într-un status independent - reinserþiesocialã, iar în anume situaþii, îndepãrtarea durerii,suferinþei ºi asigurarea trecerii spre eternitate îndemnitate, se impune o selectare coerentã, raþio-nalã ºi fãrã discriminãri a celor admiºi.Pacienþii admiºi în terapie intensivã, indi-ferent de patologie, au în comun un risc prezum-tiv crescut de morbiditate ºi mortalitate.Cu toate cã au fost elaborate o serie de ghi-duri pentru admisia pacienþilor în serviciile deterapie intensivã, punerea lor în practicã este încãfoarte dificilã ºi reprezintã o provocare pentrumedicii intensiviºti. În literaturã nu se specificãfoarte clar care pacienþi nu fac obiectul admisiei,lãsând aceasta la latitudinea medicilor ºi ducândla interpretãri greºite/erori/, la malpraxis. Proce-sul real prin care se realizeazã selectarea pacien-þilor cu un profil rezonabil ºi o perspectivãrezonabilã de recuperare ºi care au indicaþieindubitabilã de suport intensiv nu este pe deplin
Spitalul Universitar de Urgenþã ELIAS Bucureºti,Secþia ATI
 
39
 Actualitãþi în anestezie, terapie intensivã ºi medicinã de urgenþã
clare, fãrã ambiguitãþi, reducând risipa de fonduriºi pierderea pacienþilor care ar beneficia în modreal de aceste servicii medicale ºi ar limita, înacelaºi timp, admisiile fãrã justificare, realizândastfel un echilibru cost-beneficiu.Admisia în terapie intensivã trebuie sã fiepentru toþi cei care au o patologie cu resurse bio-logice/potenþial reversibil ºi au o sansã rezona-bilã de a reveni la o calitate cvasinormalã a vieþii,cu alte cuvinte, pentru toþi cei care suportulterapeutic reprezintã un real beneficiu.Se impune astfel o evaluare judicioasã apatologiei pacienþilor care urmeazã a fi trataþi înserviciul de terapie intensivã, cu clarificareaurmãtoarelor:
·
statusul funcþiilor vitale;
·
diagnosticul corect al suferinþei acute ºial bolilor asociate;
·
prognosticul imediat ºi la distanþã, eva-luarea potenþialului de reversibilitate, aºanselor de recuperare ºi supravieþuire;
·
rãspunsul la o terapie anterioarã;
·
dacã se solicitã admiterea doar pentruconfortul, îndepãrtarea durerii unuipacient aflat în stare terminalã.Triajul, selectarea pacienþilor pentru admi-sie trebuie realizatã de cãtre medicii din terapieintensivã, în echipã. Existã situaþii speciale,urgenþe grad zero, când, dupã o stabilizare preala-bilã, pacienþii sunt trimiºi direct din departa-mentul de primiri urgenþe spre sãlile de operaþie/departamentul de terapie intensivã, cu respecta-rea drepturilor/securitãþii pacienþilor (fãrãdiscriminãri legate de vârstã, sex, religie, statusulsocial). Se respectã dorinþa pacientului de arefuza terapia de resuscitare  dorinþa exprimatãîn formulare speciale  ºi respectând unul dinprincipiile fundamentale din medicinã, acela dea nu face rãu prin medicaþie ºi manevre medicale. Nu pot fi utilizaþi drept ghiduri pentruadmisia în terapie indicii clasici de prognostic(APACHE, SAPS, SOFA etc.), aceºtia devenindutili abia dupã 24-48 ore de terapie/monitorizare(evalueazã severitatea bolilor dar ºi eficienþaterapiei ºi a alocãrii resurselor) ºi, în plus, suntindici de predicþie cu o marjã de eroare între 10-15%, neputând realiza o selecþie corectã. în plus,nu este etic a se aplica astfel de evaluãri privindsupravieþuirea pentru cei ce nu pot fi admiºi dinalte cauze decât cele medicale.Medicii care vor realiza triajul ºi admisiatrebuie sã aibã o bunã pregãtire profesionalã ºiexperienþã în domeniu ºi sã fie disponibili,prezenþi în orice moment când existã o solicitare.Selectarea astfel realizatã are rolul sã limi-teze numãrul de admisii nejustificate (pacienþiaflaþi intr-o stare mult prea bunã pentru a fi trataþiîn terapie sau pacienþi care vor deceda înurmãtoarele ore cu sau fãrã admisia în TI; în modcert, nu toþi cei care urmeazã sã treacã în nefiinþã,trebuie admiºi pentru supraveghere, monito-rizare etc.).Triajul pentru admisie poate fi deseoriinfluenþat ºi de alþi factori decât cei medicali.Astfel, deseori se iau în calcul numãrul de paturiexistente în acel moment (gradul de ocupare),disponibilitãþile de ordin tehnic ºi terapeutic. Potexista influenþe legate ºi de calitatea organizãriiserviciului de terapie, precum ºi de relaþiile exis-tente, colaborarea cu celelalte servicii medicaledin unitatea respectivã. Nu rareori, admisia poatefi influenþatã ºi de o serie de factori de ordinsubiectiv:
·
personalitatea pacientului ºi mai ales, afamiliei acestuia (ameninþãri, implicaþii juridice);
·
teama medicului implicat de a nu greºiprin omisiune dacã nu realizeazã admisia(malpraxis);
·
exces de zel  internare orice patologieprezentã.Deseori însã, admiterea este influenþatã defactori de ordin economico-financiar, factori carepun accent pe realizarea unui echilibru real cost-beneficiu. Trebuie luat în calcul faptul cã nu întot-deauna efectuarea de investigaþii/terapii fãrã origuroasã justificare fac bine pacientului.Costurile excesive pot apare prin:
·
admisii nejustificate ca diagnostic;
·
admisii la solicitarea familiilor (presiuni,ameninþãri) pentru stãrile terminale;
·
evaluare, servicii medicale ºi terapieincorecte, fãrã concordanþa cu diagnos-ticele prezente;
·
staþionare prelungitã dupã stabilizareafuncþiilor vitale, ameliorarea bolii defond;
·
admisie tardivã, dupã agravarea suferin-þelor existente (admisia iniþialã fiindrefuzatã  lipsã de locuri, evaluaresuperficialã).
 
Timiºoara, 2006
40Selectarea pacienþilor pentru admisie poatelua în calcul urmãtorul model:
·
 
selectarea pe nivele de prioritãþi:
-
nivel 1
  admiterea pentru monitorizareºi supraveghere 24-48 ore  se adreseazã celorstabili pe funcþiile vitale dar cu risc recunoscutde complicaþii (vârstnici cu operaþii majore,reconstrucþii vasculare majore, traumatismeabdomino-pelvine etc.);-
nivel 2
  admiterea pentru necesar crescutde îngrijire  nursing  se adreseazã celor cucomplicaþii de la nivelul 1, celor care au nevoiede suport ventilator, toaleta plãgilor operatorii,arsuri; nutriþie, hidratare-bilanþ; în general, potfi stabili pe funcþiile vitale, dar cu risc de compli-caþii majore imediate; sunt candidaþi la staþionareîndelungatã în terapie dar ºi la complicaþii legatede aceasta (infecþii, depresii etc.);-
nivel 3
  admiterea celor care au un nece-sar crescut ºi constant de suport terapeutic/tehnic  sunt instabili pe funcþiile vitale, cu prognosticrezervat ºi se confundã cu imaginea pacienþilorclasici din terapie cu staþionare îndelungatã,complicaþii severe ºi consum crescut de fonduri;aceºtia fie trec în nivelul 2, fie decedeazã.Unele servicii de terapie intensivãutilizeazã pentru triaj urmãtorul criteriu, anume,pe
modele de prioritãþi:1. pacienþi care beneficiazã substanþialde suport terapeutic/tehnic, fiind admiºi:
·
critici, instabili cu boli recuperabile(sepsis, ºoc, ARDS, MODS);
·
boli cronice care dezvoltã suferinþe acuteale altui organ (chirurgicale sau nu);
·
critici, instabili ºi irecuperabili dar caredezvoltã o altã suferinþã acutã cupotenþial tratabil.
2. pacienþi care nu beneficazã de supor-tul terapiei intensive:
·
fie au o stare mult prea bunã, cu riscminim de complicaþii/deces ºi pot sã fietrataþi, supravegheaþi în alte secþii,neavând beneficiu prin admisia în TI;
·
fie au o stare mult prea gravã, cu decesimediat, cu sau fãrã admisia în TI  boliterminale fãrã ºanse de supravieþuire cuevolutie ireversibilã.În principiu, admiterea pacienþilor în TItrebuie realizatã înainte ca patologia prezentã sãajungã la un punct de unde recuperarea devineimposibilã iar costurile terapiei/investigaþiilor/staþionãrii vor creºte nejustificat.Au prioritate absolutã pentru admisieurgenþele majore/grad zero. Nu se pot lua în calcul pentru admisiemodificarea singularã, fãrã corespondent clinica unor probe biologice.Un alt criteriu de a realiza selectareapacienþilor pentru admisie, este acela care sebazeazã pe
patologia prezentã:
·
 
Patologie cardiacã:
- necesar resuscitare cardiorespi-ratorie;- status post resuscitare recentã;- ºoc cardiogen;- HTA cu risc de AVC, IMA, hiper-tensiune intracranianã;- IMA complicat;- aritmii severe;- angor instabil cu instabilitate hemo-dinamicã;- bloc AV cu crize Adams-Stockes;- necesar monitorizare invazivã;- traumatisme cardio-toracice;- cardiomiopatii severe.
·
 
Patologie respiratorie:
- necesar resuscitare respiratorie deorice cauzã;- iminenþã de oprire respiratorie,insuficienþã respiratorie acutã deorice cauzã/IOT;- bronhopneumonie severã;- ARDS, sd. Mendelson;- Status astmaticus, tromboemboliepulmonarã;- Hemoptizii masive/IOT;- Leziuni postcombustionale cãirespiratorii/IOT;- Traume toracice/politrauma.
·
 
Patologie neurologicã:
- AVC de orice cauzã cu instabilitatehemodinamicã/necesar suportventilator;- Hemoragia subarahnoidianã-idem;- TCC severe  IOT;

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ancuta Cpcp liked this
Alyna Alynutza liked this
nicoletab102991 liked this
nicoletab102991 liked this
nicoletab102991 liked this
nicoletab102991 liked this
remoda liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->