Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Prezentarea Administratiei Publice Romanesti

Prezentarea Administratiei Publice Romanesti

Ratings: (0)|Views: 895 |Likes:
Published by dinq

More info:

Published by: dinq on Jan 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2012

pdf

text

original

 
 
 ___________________________________________________________________ 
Prezentarea general
ă
a sistemului administra
ţ
iei publice din România
Clarific
ă
ri terminologice
Conform Constitu
ţ
iei
1
, România este un stat na
ţ
ional, suveran
ş
i independent,unitar 
ş
i indivizibil ce se organizeaz
ă
potrivit principiului separa
ţ
iei
ş
iechilibrului celor trei puteri: legislativ
ă
, executiv
ă
 
ş
i judec
ă
toreasc
ă
. Dac
ă
 func
ţ
ia legislativ
ă
în stat este asigurat
ă
de Parlament, iar cea judec
ă
toreasc
ă
deinstan
ţ
ele judec
ă
tore
ş
ti, autoritatea executiv
ă
este reprezentat
ă
de pre
ş
edintele
ţă
rii, care are atribu
ţ
ia de a veghea la respectarea Constitu
ţ
iei
ş
i la bunafunc
ţ
ionare a autorit
ăţ
ilor publice, precum
ş
i de Guvern, care are rolul de aasigura politica intern
ă
 
ş
i extern
ă
a
ţă
rii
ş
i de a exercita conducerea general
ă
aadministra
ţ
iei publice.Activitatea executiv
ă
are a
ş
adar dou
ă
componente de baz
ă
, respectiv :
guvernarea -
trasarea deciziilor esen
ţ
iale pentru prezentul
ş
i viitorul unei
ţă
ri,inclusiv din perspectiva rela
ţ
iilor cu alte state sau cu organiza
ţ
ii interna
ţ
ionale
ş
i
administrarea -
rezolvarea nevoilor curente, cotidiene, ale statului respectiv.Administra
ţ
ia public
ă
, în mod tradi
ţ
ional, presupune dou
ă
elemente de baz
ă
:
 
Executarea legii – cuvântul “lege” fiind în
ţ
eles în accep
ţ
iunea “lato sensu”,de act normativ cu for 
ţ
a obligatorie
ş
i nu în accep
ţ
iunea “stricto sensu”, deact juridic al Parlamentului.
 
Prestarea de servicii publice în limitele legii
2
. Prin serviciul public seîn
ţ
elege activitatea organizat
ă
sau desf 
ăş
urat
ă
de o autoritate aadministra
ţ
iei publice pentru a satisface nevoi sociale în interes public.
Autorit
ăţ
ile administra
ţ
iei publice
Autorit
ăţ
ile publice care pun în practic
ă
deciziile luate în cadrul activit
ăţ
iiexecutive sunt identificate sub numele de „autorit
ăţ
i ale administra
ţ
iei publice”.Acestea sunt împ
ă
ţ
ite în autorit
ăţ
i publice de stat (centrale)
ş
i autorit
ăţ
i aleadministra
ţ
iei publice locale. Pentru realizarea sarcinilor ce le revin acestea au posibilitatea de a folosi for 
ţ
a public
ă
a statului cu care sunt înzestrate.Autorit
ăţ
ile administra
ţ
iei publice de stat sunt:
3
 
Guvernul;
 
Administra
ţ
ia de specialitate: ministerele, autorit
ăţ
ile administrativeautonome, serviciile publice deconcentrate;
 
Prefectul.Autorit
ăţ
ile administra
ţ
iei publice locale sunt:
4
 
Consiliul jude
ţ
ean;
 
Consiliul local;
 
Primarul;
 
Serviciile publice locale.Sistemul administra
ţ
iei publice române
ş
tise guverneaz
ă
dup
ă
anumite principiigenerale care se împart în dou
ă
categorii:
5
1.
 
Principii care se aplic
ă
în procedura necontencioas
ă
:
 
 
Legalit
ăţ
ii, oportunit
ăţ
ii
ş
i eficien
ţ
ei;
 
Exercit
ă
rii obligatorii
ş
i cu bun
ă
credin
ţă
a competen
ţ
elor legale;
 
Egalit
ăţ
ii în fa
ţ
a administra
ţ
iei publice;
 
Motiv
ă
rii ac
ţ
iunii administrative
ş
i a m
ă
surilor dispuse;
 
Exercit
ă
rii ierarhice a recursului;
 
Transparen
ţ
ei în activitatea administra
ţ
iei publice
ş
i accesul liber lainforma
ţ
iile de interes public;
 
Folosirii limbii române în scris
ş
i vorbit, iar dup
ă
caz, în condi
ţ
iile legii,
ş
ia limbii minorit
ăţ
ilor na
ţ
ionale;
 
Obligativit
ăţ
ii aducerii la cuno
ş
tin
ţă
a actelor adoptate/emise
ş
i a m
ă
surilor dispuse;
 
Exercit
ă
rii controlului asupra activit
ăţ
ii executive;
 
Celerit
ăţ
ii rezolv
ă
rii problemelor cet
ăţ
enilor;
 
Subsidiarit
ăţ
ii;
 
Colabor 
ă
rii
ş
i cooper 
ă
rii;
 
Responsabilit
ăţ
ii
ş
i r 
ă
spunderii.
2.
 
Principii care se aplic
ă
în procedura contencioas
ă
:
 
Contradictorialit
ăţ
ii;
 
 
Independen
ţ
ei în activitatea administrativ-jurisdic
ţ
ional
ă
;
 
 
Garant
ă
rii dreptului la ap
ă
rare, reprezentare, precum
ş
i la exercitarea c
ă
ilor de atac în fa
ţ
a jurisdic
ţ
iilor administrative
ş
i a instan
ţ
elor judec
ă
tore
ş
ti;
 
 
Stabilit
ăţ
ii
ş
i motiv
ă
rii actului administrativ-jurisdic
ţ
ional.
 
1
Constitu
ţ
ia României din 31 octombrie 2003,www.constitutia.ro
2
Adina Berciu- Dr 
ă
ghicescu- Oana Iucu,
Manual de secretariat 
 ş
i asisten
 ţă 
 managerial 
ă 
 ,
3
Ioan Alexandru, Mihaela C
ă
ă
u
ş
an, Sorin Bucur,
 Drept administrativ
, EdituraLumina Lex, Bucure
ş
ti, 2005, pag. 180.
4
Ibidem.
5
Ioan Alexandru, Mihaela C
ă
ă
u
ş
an, Sorin Bucur, op. cit., pag. 101-111.
 
Administra
ţ
ia public
ă
de statGuvernul
 prin natura activit
ăţ
ii pe care o desf 
ăş
oar 
ă
este parte a sistemuluiautorit
ăţ
ilor administra
ţ
iei publice, exercitând conducerea general
ă
aadministra
ţ
iei publice. Sarcina sa este de a duce la îndeplinire programul deguvernare aprobat de Parlament
ş
i de a asigura realizarea politicii interne
ş
iexterne a
ţă
rii.Atribu
ţ
iile Guvernului pot fi împ
ă
ţ
ite în mai multe categorii:
6
1. atribu
ţ
ii generale:
 
exercit
ă
conducerea general
ă
a administra
ţ
iei publice;
 
asigur 
ă
executarea de c
ă
tre administra
ţ
ia public
ă
a legilor 
ş
i a celorlaltedispozi
ţ
ii normative date în aplicarea acestora;
 
conduce
ş
i controleaz
ă
activitatea ministerelor 
ş
i a celorlalte organecentrale precum
ş
i a autorit
ăţ
ilor locale ale administra
ţ
iei publice;
 
asigur 
ă
administrarea propriet
ăţ
ii publice
ş
i private a statului.2. atribu
ţ
ii în domeniul normativ:
 
elaboreaz
ă
proiecte de legi
ş
i le supune spre aprobare Parlamentului
ş
ide asemenea dezbate propunerile legislative care privesc activitateaexecutiv
ă
primite din partea Parlamentului;
 
emite hot
ă
râri pentru organizarea execut
ă
rii legilor, ordonan
ţ
e în temeiulunei legi speciale de abilitare
ş
i ordonan
ţ
e de urgent
ă
potrivitConstitu
ţ
iei;
 
elaboreaz
ă
proiectul legii bugetului de stat
ş
i a bugetului asigur 
ă
rilor sociale de stat
ş
i le supune spre adoptare Parlamentului.3. atribu
ţ
ii în domeniul economic :
 
aprob
ă
strategiile
ş
i programele de dezvoltare economic
ă
a
ţă
rii, peramuri
ş
i domenii de activitate
ş
i le supune spre adoptare Parlamentului;
 
aprob
ă
balan
ţ
a comercial
ă
 
ş
i de pla
ţ
i externe, precum
ş
i planurile deîncas
ă
ri
ş
i pl
ăţ
i în numerar;
 
aprob
ă
programele pentru modernizarea capacit
ăţ
ilor de produc
ţ
ie ce serealizeaz
ă
prin subven
ţ
ii de stat;
 
stabile
ş
te m
ă
suri pentru introducerea
ş
i dezvoltarea mecanismelor economiei de pia
ţă
;
 
asigur 
ă
reorganizarea activit
ăţ
ii economice, potrivit cerin
ţ
elor economieide pia
ţă
, precum
ş
i adoptarea m
ă
surilor de privatizare a unor activit
ăţ
i;
 
aprob
ă
regimul pre
ţ
urilor 
ş
i tarifelor la produsele, lucr 
ă
rile
ş
i serviciile pentru care pre
ţ
ul
ş
i tariful se stabile
ş
te de c
ă
tre Guvern;
 
aprob
ă
amplasarea obiectivelor de investi
ţ
ii
ş
i scoaterea terenurilor din produc
ţ
ia agricol
ă
ori din fondul forestier, precum
ş
i defri
ş
area unor suprafe
ţ
e împ
ă
durite, în vederea realiz
ă
rii de obiective de investi
ţ
ii.4. atribu
ţ
ii în domeniul social:
 
asigur 
ă
realizarea politicii în domeniul social potrivit Programului deguvernare.5. atribu
ţ
ii în domeniul legalit
ăţ
ii
ş
i ap
ă
ă
rii
ţă
rii:
 
asigur 
ă
ap
ă
rarea ordinii de drept
ş
i lini
ş
tii publice, a drepturilor 
ş
ilibert
ăţ
ilor cet
ăţ
ene
ş
ti;
 
aduce la îndeplinire m
ă
surile adoptate, pentru ap
ă
rarea
ţă
rii, scop în careorganizeaz
ă
 
ş
i înzestreaz
ă
for 
ţ
ele armate;
 
stabile
ş
te m
ă
surile de aplicare a reglement
ă
rilor legale privind ap
ă
rareasecretului de stat;
 
organizeaz
ă
desf 
ăş
urarea, în bune condi
ţ
ii, a alegerilor pentruPre
ş
edintele României, Parlament
ş
i autorit
ăţ
ile locale.6. atribu
ţ
ii în domeniul rela
ţ
iilor externe:
 
adopt
ă
m
ă
suri cu privire la negocierea de tratate, acorduri
ş
i conven
ţ
iiinterna
ţ
ionale, care angajeaz
ă
statul român
ş
i le înainteaz
ă
Pre
ş
edinteluiRomâniei;
 
aprob
ă
acordurile interguvernamentale, care se vor putea semna numaidin împuternicirea primului-ministru.7. alte atribu
ţ
ii:
 
îndepline
ş
te orice alte atribu
ţ
ii prev
ă
zute de lege.
Ministerele
sunt organe de specialitate ale administra
ţ
iei publice centrale carerealizeaz
ă
politica guvernamental
ă
în domeniile de activitate ale acestora.Acestea se organizeaz
ă
 
ş
i func
ţ
ioneaz
ă
numai în subordinea Guvernului.Mini
ş
trii reprezint
ă
ministerele în raporturile cu celelalte autorit
ăţ
i publice
ş
i
ă
spund de întreaga activitate a ministerului.Mini
ş
trii au urm
ă
toarele atribu
ţ
ii:
7
 
organizeaz
ă
, coordoneaz
ă
 
ş
i controleaz
ă
aplicarea legilor, ordonan
ţ
elor 
ş
i hot
ă
rârilor Guvernului, a ordinelor 
ş
i instruc
ţ
iunilor emise potrivit
6
Idem, pag. 196-198.
7
Conform art. 53 alin. 1 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea
ş
ifunc
ţ
ionarea Guvernului României
ş
i a ministerelor.
 
1
 
 
 ___________________________________________________________________ 
Prezentarea general
ă
a sistemului administra
ţ
iei publice din România
legii, cu respectarea limitelor de autoritate
ş
i a principiului autonomieilocale a institu
ţ
iilor publice
ş
i a agen
ţ
ilor economici;
 
ini
ţ
iaz
ă
 
ş
i avizeaz
ă
proiecte de lege, ordonan
ţ
e, hot
ă
râri ale Guvernului, încondi
ţ
iile stabilite prin metodologia aprobat
ă
de Guvern;
 
ac
ţ
ioneaz
ă
pentru aplicarea strategiei proprii a ministerului, integrat
ă
celeide dezvoltare economico-social
ă
a Guvernului;
 
fundamenteaz
ă
 
ş
i elaboreaz
ă
propuneri pentru bugetul anual, pe care leînainteaz
ă
Guvernului;
 
urm
ă
resc proiectarea
ş
i realizarea investi
ţ
iilor din sistemul ministerului, în baza bugetului aprobat;
 
reprezint
ă
interesele statului în diferite organe
ş
i organisme interna
ţ
ionale,în conformitate cu acordurile
ş
i conven
ţ
iile la care România este parte
ş
i cualte în
ţ
elegeri stabilite în acest scop,
ş
i dezvolt
ă
rela
ţ
ii de colaborare cuorgane
ş
i organiza
ţ
ii similare din alte state
ş
i cu organiza
ţ
ii interna
ţ
ionalece intereseaz
ă
domeniul lor de activitate;
 
ini
ţ
iaz
ă
 
ş
i negociaz
ă
, din împuternicirea Pre
ş
edintelui României sau aGuvernului, în condi
ţ
iile legii, încheierea de conven
ţ
ii, acorduri
ş
i alteîn
ţ
elegeri interna
ţ
ionale sau propun întocmirea formelor de aderare la celeexistente;
 
urm
ă
resc
ş
i controleaz
ă
aplicarea conven
ţ
iilor 
ş
i acordurilor interna
ţ
ionalela care România este parte
ş
i iau m
ă
suri pentru realizarea condi
ţ
iilor învederea integr 
ă
rii în structurile europene sau în alte organismeinterna
ţ
ionale;
 
coordoneaz
ă
 
ş
i urm
ă
resc elaborarea
ş
i implementarea de politici
ş
i strategiiîn domeniile de activitate ale ministerului, potrivit strategiei generale aGuvernului;
 
avizeaz
ă
, în condi
ţ
iile legii, înfiin
ţ
area organismelor neguvernamentale
ş
icoopereaz
ă
cu acestea în realizarea scopului pentru care au fost create;
 
colaboreaz
ă
cu institu
ţ
iile de specialitate pentru formarea
ş
i perfec
ţ
ionarea preg
ă
tirii profesionale a personalului din sistemul lor;
 
aprob
ă
, dup
ă
caz, editarea publica
ţ
iilor de specialitate
ş
i informare.
Autorit
ăţ
ile administrative autonome
8
 
se înfiin
ţ
eaz
ă
numai prin lege organic
ă
 
ş
i sunt independente fa
ţă
de Guvern, aflându-se în afara sistemului administra
ţ
ieiguvernamentale.În România func
ţ
ioneaz
ă
urm
ă
toarele autorit
ăţ
i administrative autonome,înfiin
ţ
ate conform prevederilor constitu
ţ
ionale:
 
Avocatul Poporului;
 
Consiliul Legislativ;
 
Consiliul Suprem de Ap
ă
rare a
Ţă
rii;
 
Consiliul Superior al Magistraturii;
 
Curtea de Conturi;
 
Serviciul Român de Informa
ţ
ii.De asemenea au mai fost înfiin
ţ
ate prin legi organice urm
ă
toarele autorit
ăţ
iadministrative autonome:
 
Agen
ţ
ia Româna de Presa ROMPRES;
 
Autoritatea Electoral
ă
Permanent
ă
;
 
Banca Na
ţ
ional
ă
a României;
 
Comisia de supraveghere a Asigur 
ă
rilor;
 
Comisia Na
ţ
ional
ă
a Valorilor Imobiliare;
 
Consiliul Concuren
ţ
ei;
 
Consiliul Economic Social;
 
Consiliul Na
ţ
ional al Audiovizualului;
 
Consiliul Na
ţ
ional de Evaluare Academic
ă
;
 
Consiliul Na
ţ
ional de Formare Profesional
ă
a Adul
ţ
ilor;
 
Consiliul Na
ţ
ional pentru Studierea Arhivelor Securit
ăţ
ii.Aceste autorit
ăţ
i administrative autonome exercit
ă
o activitate executiv
ă
ce areca obiect organizarea execut
ă
rii
ş
i executarea în concret a legii, asigurareafunc
ţ
ion
ă
rii unor servicii publice
ş
i exercitarea unor competen
ţ
e administrativ- jurisdic
ţ
ionale, încadrându-se în categoria organelor executive ale statului.
Serviciile publice deconcentrate
9
 
sunt structurile teritoriale prin careministerele
ş
i celelalte organe centrale î
ş
i realizeaz
ă
competen
ţ
a la nivel na
ţ
ional, pe întreg teritoriul
ţă
rii
ş
i î
ş
i îndeplinesc în mod concret atribu
ţ
iile conferite delege. Atribu
ţ
iile
ş
i structura organizatoric
ă
a acestora se aprob
ă
prin ordin alministrului sau al conduc
ă
torului organului de specialitate în subordinea c
ă
ruiaî
ş
i desf 
ăş
oar 
ă
activitatea, dup
ă
caz.Ministerele pot avea servicii publice deconcentrate la nivelul jude
ţ
elor, ora
ş
elor 
ş
i respectiv, sectoarelor,
ş
i chiar al comunelor. Exemple:
 
inspectoratele jude
ţ
ene de poli
ţ
ie;
8
Ioan Alexandru, Mihaela C
ă
ă
u
ş
an, Sorin Bucur, op. cit., pag. 216-220
9
Idem, pag. 221, 222.
 
 
inspectoratele jude
ţ
ene de protec
ţ
ie civil
ă
;
 
inspectoratele
ş
colare jude
ţ
ene;
 
direc
ţ
iile generale de finan
ţ
e publice;
 
direc
ţ
iile sanitar-veterinare;
 
direc
ţ
iile jude
ţ
ene de statistic
ă
;
 
direc
ţ
iile jude
ţ
ene pentru sport;
 
direc
ţ
iile pentru dialog, familie
ş
i solidaritate social
ă
;
 
comisariatele jude
ţ
ene ale G
ă
rzii de mediu;
 
agen
ţ
iile jude
ţ
ene pentru ocuparea for 
ţ
ei de munc
ă
 
 
casele jude
ţ
ene de pensii;
 
oficiile jude
ţ
ene pentru protec
ţ
ia consumatorului;
 
oficiile de cadastru
ş
i publicitate imobiliar 
ă
.
Prefectul
este un reprezentant al statului, mai exact al executivului central,care are rolul de a veghea asupra aplic
ă
rii legii de c
ă
tre autorit
ăţ
ileadministra
ţ
iei publice locale.Începând cu 1 ianuarie 2006 prefectul face parte din categoria înal
ţ
ilor func
ţ
ionari publici, a
ş
a cum este precizat în Legea nr. 340/2004 privindinstitu
ţ
ia prefectului, art. 9 alin. 1.Conform Legii nr. 340/2004, prefectul îndepline
ş
te urm
ă
toarele atribu
ţ
ii principale:
 
asigur 
ă
, la nivelul jude
ţ
ului sau, dup
ă
caz, al municipiului Bucure
ş
ti,realizarea intereselor na
ţ
ionale, aplicarea
ş
i respectarea Constitu
ţ
iei, alegilor, a ordonan
ţ
elor 
ş
i hot
ă
rârilor Guvernului, a celorlalte actenormative, precum
ş
i a ordinii publice;
 
ac
ţ
ioneaz
ă
pentru realizarea în jude
ţ
, respectiv în municipiul Bucure
ş
ti, aobiectivelor cuprinse în Programul de guvernare,
ş
i dispune m
ă
surilenecesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competen
ţ
ele
ş
iatribu
ţ
iile ce îi revin, potrivit legii;
 
conduce, prin compartimentele proprii de specialitate, activitateaserviciilor publice deconcentrate ale ministerelor 
ş
i ale celorlalte organeale administra
ţ
iei publice centrale din unit
ăţ
ile administrativ-teritoriale;
 
ac
ţ
ioneaz
ă
pentru asigurarea climatului de pace social
ă
, men
ţ
inerea unuicontact continuu cu toate nivelurile institu
ţ
ionale
ş
i sociale, acordând oaten
ţ
ie constant
ă
prevenirii tensiunilor sociale;
 
stabile
ş
te, împreun
ă
cu autorit
ăţ
ile administra
ţ
iei publice locale
ş
i jude
ţ
ene, priorit
ăţ
ile de dezvoltare teritorial
ă
;
 
verific
ă
legalitatea actelor administrative adoptate sau emise deautorit
ăţ
ile administra
ţ
iei publice locale
ş
i jude
ţ
ene, cu excep
ţ
ia actelor de gestiune;
 
asigur 
ă
, împreun
ă
cu autorit
ăţ
ile
ş
i organele abilitate, preg
ă
tirea
ş
iaducerea la îndeplinire, în condi
ţ
iile stabilite prin lege, a m
ă
surilor deap
ă
rare care nu au caracter militar, precum
ş
i a celor de protec
ţ
ie civil
ă
;
 
dispune, în calitate de pre
ş
edinte al Comitetului jude
ţ
ean pentru situa
ţ
iide urgent
ă
, m
ă
surile care se impun pentru prevenirea
ş
i gestionareaacestora
ş
i folose
ş
te, în acest sens, sumele special prev
ă
zute în bugetul propriu cu aceast
ă
destina
ţ
ie;
 
utilizeaz
ă
, în calitate de
ş
ef al protec
ţ
iei civile, fondurile special alocatede la bugetul de stat
ş
i baza logistic
ă
de interven
ţ
ie în situa
ţ
ii de criz
ă
, înscopul desf 
ăş
ur 
ă
rii în bune condi
ţ
ii a acestei activit
ăţ
i;
 
dispune m
ă
surile corespunz
ă
toare pentru prevenirea infrac
ţ
iunilor 
ş
iap
ă
rarea drepturilor 
ş
i a siguran
ţ
ei cet
ăţ
enilor, prin organele legalabilitate;
 
asigur 
ă
realizarea planului de m
ă
suri pentru integrare european
ă
 
ş
iintensificarea rela
ţ
iilor externe;
 
dispune m
ă
suri de aplicare a politicilor na
ţ
ionale hot
ă
râte de Guvern
ş
i a politicilor de integrare european
ă
;
 
hot
ă
ăş
te, în condi
ţ
iile legii, cooperarea sau asocierea cu institu
ţ
iisimilare din
ţ
ar 
ă
 
ş
i str 
ă
in
ă
tate, în vederea promov
ă
rii intereselor comune.Tot prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor 
ş
i alecelorlalte organe ale administra
ţ
iei publice centrale din unit
ăţ
ile administrativ-teritoriale
ş
i, în calitatea sa de ordonator de credite propune bugetele acestora.Prefectului îi revine dreptul de a propune numirea
ş
i eliberarea din func
ţ
ie aconduc
ă
torilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor 
ş
i alecelorlalte organe ale administra
ţ
iei publice centrale din unit
ăţ
ile administrativ-teritoriale.În exercitarea atribu
ţ
iei cu privire la verificarea legalit
ăţ
ii actelor administrative ale autorit
ăţ
ilor administra
ţ
iei publice locale ori jude
ţ
ene, prefectul poate ataca, în fa
ţ
a instan
ţ
ei de contencios administrativ, aceste acte,dac
ă
le consider 
ă
nelegale, cu excep
ţ
ia actelor de gestiune. Actul atacat estesuspendat de drept.
2
 
 
 ___________________________________________________________________ 
Prezentarea general
ă
a sistemului administra
ţ
iei publice din România
Administra
ţ
ia publica local
ă
 Consiliul local
 Consiliile locale sunt compuse din consilieri ale
ş
i prin vot universal, egal, direct,secret
ş
i liber exprimat, în condi
ţ
iile stabilite de Legea privind alegerile locale.Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prinlege organic
ă
, în caz de r 
ă
zboi sau de catastrof 
ă
.Consiliul local are ini
ţ
iativ
ă
 
ş
i hot
ă
ăş
te, în toate problemele de interes local, cuexcep
ţ
ia celor care sunt date prin lege în competen
ţ
a altor autorit
ăţ
i publice,locale sau centrale.Conform Legii nr. 215/2001 privind administra
ţ
ia public
ă
local
ă
, consiliul localare urm
ă
toarele atribu
ţ
ii:
 
alege din rândul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, dup
ă
 caz; stabile
ş
te, în limitele normelor legale, num
ă
rul de personal dinaparatul propriu;
 
aprob
ă
statutul comunei sau al orasului, precum
ş
i regulamentul deorganizare
ş
i func
ţ
ionare a consiliului;
 
avizeaz
ă
sau aprob
ă
, dup
ă
caz, studii, prognoze
ş
i programe de dezvoltareeconomico-social
ă
, de organizare
ş
i amenajare a teritoriului, documenta
ţ
iide amenajare a teritoriului
ş
i urbanism, inclusiv participarea la programe dedezvoltare jude
ţ
ean
ă
, regional
ă
, zonal
ă
 
ş
i de cooperare transfrontalier 
ă
, încondi
ţ
iile legii;
 
aprob
ă
bugetul local, împrumuturile, vir 
ă
rile de credite
ş
i modul deutilizare a rezervei bugetare; aprob
ă
contul de încheiere a exerci
ţ
iului bugetar; stabile
ş
te impozite
ş
i taxe locale, precum
ş
i taxe speciale, încondi
ţ
iile legii;
 
aprob
ă
, la propunerea primarului, în condi
ţ
iile legii, organigrama, statul defunc
ţ
ii, num
ă
rul de personal
ş
i regulamentul de organizare
ş
i func
ţ
ionare aaparatului propriu de specialitate, ale institu
ţ
iilor 
ş
i serviciilor publice, precum
ş
i ale regiilor autonome de interes local;
 
administreaz
ă
domeniul public
ş
i domeniul privat al comunei sau ora
ş
ului;
 
hot
ă
ăş
te darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor  proprietate public
ă
a comunei sau ora
ş
ului, dup
ă
caz, precum
ş
i aserviciilor publice de interes local, în condi
ţ
iile legii;
 
hot
ă
ăş
te vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privat
ă
a comunei sau orasului, dup
ă
caz, în condi
ţ
iile legii;
 
înfiin
ţ
eaz
ă
institu
ţ
ii publice, societ
ăţ
i comerciale
ş
i servicii publice deinteres local; urm
ă
re
ş
te, controleaz
ă
 
ş
i analizeaz
ă
activitatea acestora;instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme deorganizare
ş
i func
ţ
ionare pentru institu
ţ
iile
ş
i serviciile publice de intereslocal; nume
ş
te
ş
i elibereaz
ă
din func
ţ
ie, în condi
ţ
iile legii, conduc
ă
toriiserviciilor publice de interes local, precum
ş
i pe cei ai institu
ţ
iilor publicedin subordinea sa; aplic
ă
sanc
ţ
iuni disciplinare, în condi
ţ
iile legii, persoanelor pe care le-a numit;
 
hot
ă
ăş
te asupra înfiin
ţă
rii
ş
i reorganiz
ă
rii regiilor autonome de intereslocal; exercit
ă
, în numele unit
ăţ
ii administrativ-teritoriale, toate drepturileac
ţ
ionarului la societ
ăţ
ile comerciale pe care le-a înfiin
ţ
at; hot
ă
ăş
te asupra privatiz
ă
rii acestor societ
ăţ
i comerciale; nume
ş
te
ş
i elibereaz
ă
din func
ţ
ie,în condi
ţ
iile legii, membrii consiliilor de administra
ţ
ie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa;
 
analizeaz
ă
 
ş
i aprob
ă
, în condi
ţ
iile legii, documenta
ţ
iile de amenajare ateritoriului
ş
i urbanism ale localit
ăţ
ilor, stabilind mijloacele materiale
ş
ifinanciare necesare în vederea realiz
ă
rii acestora; aprob
ă
alocarea defonduri din bugetul local pentru ac
ţ
iuni de ap
ă
rare împotriva inunda
ţ
iilor,incendiilor, dezastrelor 
ş
i fenomenelor meteorologice periculoase;
 
stabile
ş
te m
ă
surile necesare pentru construirea, între
ţ
inerea
ş
i modernizareadrumurilor, podurilor, precum
ş
i a întregii infrastructuri apartinând c
ă
ilor de comunica
ţ
ii de interes local;
 
aprob
ă
, în limitele competen
ţ
elor sale, documenta
ţ
iile tehnico-economice pentru lucr 
ă
rile de investi
ţ
ii de interes local
ş
i asigur 
ă
condi
ţ
iile necesare învederea realiz
ă
rii acestora;
 
asigur 
ă
, potrivit competen
ţ
elor sale, conditiile materiale
ş
i financiarenecesare pentru buna func
ţ
ionare a institu
ţ
iilor 
ş
i serviciilor publice deeduca
ţ
ie, s
ă
n
ă
tate, cultur 
ă
, tineret
ş
i sport, ap
ă
rarea ordinii publice,ap
ă
rarea împotriva incendiilor 
ş
i protec
ţ
ia civil
ă
, de sub autoritatea sa;urm
ă
re
ş
te
ş
i controleaz
ă
activitatea acestora;
 
hot
ă
ăş
te, în localit
ăţ
ile cu medici sau cu personal sanitar în num
ă
insuficient, acordarea de stimulente în natur 
ă
 
ş
i în bani, precum
ş
i de altefacilit
ăţ
i, potrivit legii, în scopul asigur 
ă
rii serviciilor medicale pentru popula
ţ
ie; asemenea facilit
ăţ
i pot fi acordate
ş
i personalului didactic;
 
contribuie la organizarea de activit
ă
ti
ş
tiin
ţ
ifice, culturale, artistice, sportive
ş
i de agrement;
 
hot
ă
ăş
te cu privire la asigurarea ordinii publice; analizeaz
ă
activitateagardienilor publici, poli
ţ
iei, jandarmeriei, pompierilor 
ş
i a forma
ţ
iunilor de protec
ţ
ie civil
ă
, în condi
ţ
iile legii,
ş
i propune m
ă
suri de îmbun
ă
t
ăţ
irea activit
ăţ
ii acestora;
 
ac
ţ
ioneaz
ă
pentru protec
ţ
ia
ş
i refacerea mediului înconjur 
ă
tor, în scopulcre
ş
terii calit
ăţ
ii vietii; contribuie la protec
ţ
ia, conservarea, restaurarea
ş
i punerea în valoare a monumentelor istorice
ş
i de arhitectur 
ă
, a parcurilor 
ş
i rezerva
ţ
iilor naturale, în condi
ţ
iile legii;
 
contribuie la realizarea m
ă
surilor de protectie
ş
i asisten
ţă
social
ă
; asigur 
ă
  protec
ţ
ia drepturilor copilului, potrivit legisla
ţ
iei în vigoare; aprob
ă
 criteriile pentru repartizarea locuin
ţ
elor sociale; înfiin
ţ
eaz
ă
 
ş
i asigur 
ă
 func
ţ
ionarea unor institu
ţ
ii de binefacere de interes local;
 
înfiin
ţ
eaz
ă
 
ş
i organizeaz
ă
târguri, pie
ţ
e, oboare, locuri
ş
i parcuri dedistrac
ţ
ie, baze sportive
ş
i asigur 
ă
buna func
ţ
ionare a acestora;
 
atribuie sau schimb
ă
, în condi
ţ
iile legii, denumiri de str 
ă
zi, de piete
ş
i deobiective de interes public local;
 
confer 
ă
persoanelor fizice române sau str 
ă
ine, cu merite deosebite, titlulde cet
ăţ
ean de onoare al comunei sau al ora
ş
ului;
 
hot
ă
ăş
te, în condi
ţ
iile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau str 
ă
ine, cu organiza
ţ
ii neguvernamentale
ş
i cu al
ţ
i parteneri sociali, în vederea finan
ţă
rii
ş
i realiz
ă
rii în comun a unor actiuni, lucr 
ă
ri, servicii sau proiecte de interes public local; hot
ă
ăş
teînfr 
ăţ
irea comunei sau ora
ş
ului cu unit
ăţ
i administrativ-teritorialesimilare din alte
ţă
ri;
 
hot
ă
ăş
te, în condi
ţ
iile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorit
ăţ
iale administra
ţ
iei publice locale din
ţ
ar 
ă
sau din str 
ă
in
ă
tate, precum
ş
iaderarea la asocia
ţ
ii na
ţ
ionale
ş
i interna
ţ
ionale ale autorit
ăţ
ilor administra
ţ
iei publice locale, în vederea promov
ă
rii unor interesecomune;
 
sprijin
ă
, în condi
ţ
iile legii, activitatea cultelor religioase;
 
asigur 
ă
libertatea comer 
ţ
ului
ş
i încurajeaz
ă
libera initiativ
ă
, în condi
ţ
iilelegii.
Consiliul jude
ţ
ean
este autoritatea administra
ţ
iei publice locale, constituit
ă
lanivel jude
ţ
ean, pentru coordonarea activit
ăţ
ilor consiliilor comunale
ş
ior 
ăş
ene
ş
ti, în vederea realiz
ă
rii serviciilor publice de interes jude
ţ
ean. Acestaeste compus din consilieri ale
ş
i prin vot universal, egal, direct, secret
ş
i liber exprimat, în condi
ţ
iile stabilite de Legea privind alegerile locale. Consiliul jude
ţ
ean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin legeorganic
ă
, în caz de r 
ă
zboi sau de catastrof 
ă
.Potrivit Legii nr. 215/2001, consiliul jude
ţ
ean, ca autoritate deliberativ
ă
aadministra
ţ
iei publice locale constituit
ă
la nivel jude
ţ
ean, îndepline
ş
teurm
ă
toarele atribu
ţ
ii principale:
 
alege din rândul consilierilor un pre
ş
edinte
ş
i 2 vicepre
ş
edin
ţ
i;
 
aprob
ă
, la propunerea pre
ş
edintelui, regulamentul de organizare
ş
ifunc
ţ
ionare a consiliului jude
ţ
ean, num
ă
rul de personal în limitelenormelor legale, organigrama, statul de func
ţ
ii, regulamentul deorganizare
ş
i func
ţ
ionare a aparatului propriu de specialitate, ainstitu
ţ
iilor 
ş
i serviciilor publice, precum
ş
i a regiilor autonome deinteres jude
ţ
ean;
 
adopt
ă
strategii, prognoze
ş
i programe de dezvoltare economico-social
ă
 a jude
ţ
ului sau a unor zone din cuprinsul acestuia pe baza propunerilor  primite de la consiliile locale, dispune, aprob
ă
 
ş
i urm
ă
re
ş
te, în cooperarecu autorit
ăţ
ile administra
ţ
iei publice locale comunale
ş
i or 
ă
sene
ş
tiinteresate, m
ă
surile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentrurealizarea acestora;
 
coordoneaz
ă
activitatea consiliilor locale ale comunelor 
ş
i ora
ş
elor învederea realiz
ă
rii serviciilor publice de interes jude
ţ
ean;
 
aprob
ă
bugetul propriu al jude
ţ
ului, împrumuturile, vir 
ă
rile de credite
ş
imodul de utilizare a rezervei bugetare; aprob
ă
contul de încheiere aexerci
ţ
iului bugetar; stabile
ş
te impozite
ş
i taxe, precum
ş
i taxe speciale,în condi
ţ
iile legii; hot
ă
ăş
te repartizarea pe comune, ora
ş
e
ş
i municipii acotei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau dinalte surse, în condi
ţ
iile legii;
 
administreaz
ă
domeniul public
ş
i domeniul privat al jude
ţ
ului;
 
hot
ă
ăş
te darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor  proprietate public
ă
a jude
ţ
ului sau, dup
ă
caz, a serviciilor publice deinteres jude
ţ
ean, în condi
ţ
iile legii; hot
ă
ăş
te cu privire la vânzarea,concesionarea
ş
i închirierea bunurilor proprietate privat
ă
a jude
ţ
ului, înconditiile legii;
 
hot
ă
ăş
te înfiin
ţ
area de institu
ţ
ii publice
ş
i de servicii publice de interes jude
ţ
ean, în condi
ţ
iile legii; nume
ş
te
ş
i elibereaz
ă
din func
ţ
ie, încondi
ţ
iile legii, conduc
ă
torii institu
ţ
iilor 
ş
i serviciilor publice pe care le-
3

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Bia Eu liked this
Rocsaine liked this
tanaseflorin83 liked this
Ion Corbu liked this
Ion Corbu liked this
Ccmarian liked this
iulicutu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->