Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Capitolul 11

Capitolul 11

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,580 |Likes:
Published by nelux19

More info:

Published by: nelux19 on Jan 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

Capitolul 11
CIRCUITUL ECONOMIC DE ANSAMBLU
Planul temei
11.1 Sectoarele institu\u0163ionale ale economiei nationale
Agentii economici agrega\u0163i
11.2 Fluxul circular al venitului
Figura 11.1 Schema generala a fluxului circular al venitului.
11.3 Rezultatele macroeconomice. Produsul intern brut.

Caseta 11.1 Conturile nationale
Caseta 11.2 Determinarea valorii adaugate
PIB nominal si PIB real; deflatorul

Obiectivele temei
\u2022Cunoa\u015fterea modului \u00een care macroeconomia, prin procedeele specifice de
agregare a variabilelor economice, contribuie la \u00een\u0163elegerea problemelor
privind economia unei \u0163\u0103ri;
\u2022Caracterizarea sectoarelor institu\u0163ionale din economia uneo \u0163\u0103ri \u015fi eviden\u0163ierea
locului acestora \u00een derularea fluxului circular al venitului;
\u2022Determinarea pe baza conturilor na\u0163ionale ale principalelor aggregate
macroeconomice de rezultate \u015fi cunoa\u015fterea rolului acestuia \u00een aprecierea
performan\u0163ei economiei unei \u0163\u0103ri.

Incep\u00e2nd cu acest capitol trecem la sec\u0163iunea consacrat\u00e2 temelor care privesc macroeconomia, cea de-a doua component\u00e2 de baza a \u015ftiin\u0163ei economice, preocupat\u00e2 \u00een principal de studiul comportamentului si performan\u0163ei economiei \u00een ansamblu. Pentru cunoa\u015fterea modului de func\u0163ionare a economiei na\u0163ionale ca un \u00eentreg, teoriile \u015fi modelele elaborate de macroeconomie fac abstrac\u0163ie de toate detaliile \u015fi aspectele particulare sau specifice (\u00eent\u00e2lnite la microeconomie) care ar face mai dificil\u0103 \u015fi chiar imposibil\u0103 analiza acelor fenomene si for\u0163e ce afecteaz\u0103 simultan intreaga economie.

Analiza \u00een acest capitol a modelului de baza al circuitului economic de ansamblu ne va permite in\u0163elegerea semnifica\u0163iei unor concepte fundamentale ale macroeconomiei, determinarea acelor agregate \u015fi a relatiilor dintre variabilele respective care se constituie ca o deschidere pentru capitolele urmatoare dedicate teoriilor \u015fi politicilor macroeconomice.

11. 1 Sectoarele institu\u0163ionale ale economiei na\u0163ionale.

Economia oric\u0103rei \u0163\u0103ri reprezint\u0103 un ansamblu deosebit de complex, expresie a volumului uria\u015f de opera\u0163ii \u015fi tranzac\u0163ii \u00eentre numero\u015fii participan\u0163i sau agen\u0163i economici, care produc, finan\u0163eaz\u0103, distribuie \u015fi consum\u0103 bunuri \u015fi servicii. To\u0163i ace\u015fti participan\u0163i, numi\u0163i unit\u0103\u0163i rezidente, pot avea sau nu na\u0163ionalitatea \u0163\u0103rii respective \u015fi pot s\u0103 fie sau nu prezente pe teritoriul \u0163\u0103rii \u00een momentul \u00een care efectueaz\u0103 opera\u0163ii si tranzac\u0163ii economice.

Unit\u0103\u0163i rezidente sunt toate acele entit\u0103\u0163i care au un centru de interes pe

teritoriul economic al \u0163\u0103rii respective. Prin centru de interes economic se indic\u0103 faptul de a efectua opera\u0163ii economice (a produce, a finan\u0163a, a distribui a consuma etc) pentru o perioad\u0103 \u00eendelungat\u0103 (cel pu\u0163in un an) pe teritoriul economic al unei \u0163\u0103ri. Prin teritoriu economic se \u00een\u0163elege teritoriul geografic \u00een interiorul c\u0103ruia bunurile circul\u0103 libere, precum \u015fi incintele zonelor libere, antrepozite sub control vamal, spa\u0163iul aerian na\u0163ional, apele teritoriale \u015fi platforma continental\u0103 asupra c\u0103reia \u0163ara dispune de drepturi exclusive, enclavele teritoriale (ambasade, consulate) etc.

Pentru cunoa\u015fterea realit\u0103\u0163ii complexe care este economia unei \u0163\u0103ri, teoria macroeconomic\u0103, prin procedeele de agregare ce-i sunt specifice, \u00eencearc\u0103 s\u0103 ofere o imagine sistematic\u0103 \u015fi generalizatoare, pe c\u00e2t posibil m\u0103surabil\u0103 \u015fi comparabil\u0103, \u00een timp \u015fi spa\u0163iu, a activit\u0103\u0163ilor desf\u0103\u015furate. Un pas important \u00een acest demers \u015ftiin\u0163ific \u00eel reprezint\u0103 sistematizarea \u015fi agregarea agen\u0163ilor economici. El constituie punctul de pornire \u00een analiza principalelor variabile \u015fi corela\u0163ii macroeconomice.

Agen\u0163ii economici agrega\u0163ireprezint\u0103 clase de agen\u0163i economici
elementari care \u00eendeplinesc func\u0163ii similare.

Agregarea agen\u0163ilor elementari se refer\u0103 la o abordare tipologic\u0103 bazat\u0103 pe diferite criterii. \u00cen prezent, pe plan mondial cea mai larg\u0103 utilizare cunoa\u015fte tipologia care st\u0103 la baza Sistemului Conturilor Na\u0163ionale, aplicat \u00een \u0163\u0103rile cu economie de pia\u0163\u0103. \u00cen cadrul lui, agregarea agen\u0163ilor elementari \u00een agen\u0163i economici agrega\u0163i se face dup\u0103 dou\u0103 criterii, fiecare r\u0103spunz\u00e2nd unor cerin\u0163e \u015fi probleme specifice de analiz\u0103 macroeconomic\u0103 \u015fi anume: criteriul de ramur\u0103 \u015fi criteriul institu\u0163ional.

Pentru caracterizarea fluxurilor ce intervin \u00een procesele de produc\u0163ie \u015fi de utilizare a bunurilor \u015fi serviciilor, agen\u0163ii economici sunt grupa\u0163i peramuri, respectiv tipuri de activit\u0103\u0163i. Ramurile agreg\u0103 unit\u0103\u0163ile cu produc\u0163ie omogen\u0103, care produc exclusiv un produs sau o grup\u0103 de produse. Ansamblul activit\u0103\u0163ilor agen\u0163ilor economici cuprin\u015fi \u00eentr-o ramur\u0103 este descris prin referin\u0163\u0103 la un nomenclator de produse, caracterizate ele \u00eensele prin natura lor, stadiul de elaborare \u015fi tehnica de produc\u0163ie utilizat\u0103 etc.

Gruparea agen\u0163ilor economici dup\u0103 criteriul de ramur\u0103 pune \u00een eviden\u0163\u0103 rela\u0163iile de ordin tehnico-economic \u00een procesul de produc\u0163ie, independent de contextul institu\u0163ional \u00een care agen\u0163ii economici \u00ee\u015fi desf\u0103\u015foar\u0103 activitatea. Acest criteriu st\u0103 la baza elabor\u0103rii balan\u0163elor (tabelelor intr\u0103ri-ie\u015firi) folosite \u00een eviden\u0163ierea \u015fi analiza fluxurilor interramuri \u015fi intraramuri.

\u00cen vederea caracteriz\u0103rii fluxurilor reale (de bunuri \u015fi factori de produc\u0163ie) \u015fi
a fluxurilor financiare, gruparea agen\u0163ilor economici se realizeaz\u0103 pesectoare
institu\u0163ionale. Se consider\u0103 c\u0103 un agent economic (o unitate rezident\u0103)

reprezint\u0103 o unitate institu\u0163ional\u0103 dac\u0103 dispune de autonomie de decizie \u00een exercitarea func\u0163iei sale principale ( de a produce, de a finan\u0163a, a asigura, a consuma etc), ac\u0163ion\u00e2nd \u00eentr-un cadru care este propriu asupra utiliz\u0103rii resurselor sale financiare.

Potrivit criteriului institu\u0163ional, \u00een economia de pia\u0163\u0103 \u00eent\u00e2lnim urm\u0103toarele sectoare institu\u0163ionale: \u00eentreprinderile (firmele non-financiare), gospod\u0103riile sau menajele, institu\u0163iile de credit \u015fi asigur\u0103ri, administra\u0163iile publice, administra\u0163iile private \u015fi str\u0103in\u0103tatea (exteriorul sau restul lumii).

\u00centreprinderile (firmele), grupeaz\u0103 unit\u0103\u0163ile institu\u0163ionale a c\u0103ror func\u0163ie

principal\u0103 const\u0103 \u00een producerea de bunuri materiale \u015fi servicii (non-financiare) destinate pie\u0163ei. Unit\u0103\u0163ile institu\u0163ionale respective (agen\u0163ii economici) sunt: societ\u0103\u0163ile de capital, cooperativele \u015fi asocia\u0163iile cu personalitate juridic\u0103, \u00eentreprinderile individuale \u015fi \u00eentreprinderile publice la care opera\u0163iile de reparti\u0163ie \u015fi financiare sunt separate de cele de proprietate, semisociet\u0103\u0163ile (nedotate cu personalitate juridic\u0103) care au un comportament economic \u015fi financiar similar cu cel al societ\u0103\u0163ilor de capital etc; pe scurt, sunt incluse toate firmele care "lucreaz\u0103" pentru pia\u0163\u0103, care produc bunuri destinate v\u00e2nz\u0103rii alc\u0103tuind sectorul productiv al economiei de pia\u0163\u0103. Veniturile acestor agen\u0163i economici provin din

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Selena Romanov liked this
Cosmin Manolache liked this
Diță Mihai liked this
Ina Ursu liked this
Yarina Bonnyta liked this
Scarlat Mihaela liked this
Sumanariu Mirela liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->