Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
58Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Capitolul 15 CreŞterea EconomicĂ Şi Dezvoltarea DurabilĂ

Capitolul 15 CreŞterea EconomicĂ Şi Dezvoltarea DurabilĂ

Ratings: (0)|Views: 3,192 |Likes:
Published by nelux19

More info:

Published by: nelux19 on Jan 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

Capitolul 15
CRE\u015eTEREA ECONOMIC\u0102 \u015eI DEZVOLTAREA
DURABIL\u0102
Planul temei:
15.1 Con\u0163inutul \u015fi delimit\u0103rile cre\u015fterii economice
Caseta 15.1. Natura cre\u015fterii economice
15.2. Dezvoltarea durabil\u0103 \u015fi dimensiunile ei
Tabelul 15.1. Indicele dezvolt\u0103rii umane a unor \u0163\u0103ri aflate \u00een
tranzi\u0163ie
15.3. Factorii \u015fi tipurile cre\u015fterii economice
Caseta 15.2. Sursele cre\u015fterii economice
15.4. Modelarea cre\u015fterii economice
15.5. Cre\u015fterea economic\u0103 \u00een Rom\u00e2nia

Tabelul 15.2. Dinamica PIB \u00een termeni nominali \u015fi reali
Tabelul 15.3. Volumul produc\u0163iei unor bunuri industriale
Figura 15.1. Evolu\u0163ia PIB \u00een perioada 1990-2000
Figura 15.2. Structura PIB pe categorii de utilizare

Obiectivele temei
\u2022\u00cen\u0163elegerea con\u0163inutului \u015fi semnifica\u0163iilor no\u0163iunilor de cre\u015ftere \u015fi
dezvoltare economic\u0103 pe baza analizei interdependen\u0163elor complexe
dintre dinamica macroeconomic\u0103 \u015fi dinamica demografic\u0103.
\u2022Cunoa\u015fterea principalelor etape ale evolu\u0163iei teoriei dezvolt\u0103rii
economice.
\u2022Desprinderea elementelor cu caracter universal \u015fi a celor particulare
presupuse de modelele/politicile \u0163\u0103rilor \u00een dezvoltare.
\u2022Eviden\u0163ierea sistemului factorilor cre\u015fterii economice \u015fi a semnifica\u0163iilor
neofactorilor.
\u2022
Formarea deprinderilor necesare interpret\u0103rii \u015fi utiliz\u0103rii \u00een scop teoretic
sau pragmatic a unor modele economico-matematice.
\u2022Argumentarea viabilit\u0103\u0163ii strategiei dezvolt\u0103rii durabile \u015fi prezentarea
sistemului de indicatori ai dezvolt\u0103rii durabile.
\u2022Reliefarea aspectelor definitorii ale cre\u015fterii economice din \u0163ara noastr\u0103
\u015fi a leg\u0103turilor dintre mersul reformei economice \u015fi exigen\u0163ele
dezvolt\u0103rii durabile.
71

Evolu\u0163ia activit\u0103\u0163ii economice a format obiectul unor ample analize \u015fi dezbateri teoretice. Al\u0103turi de preocuparea pentru analiza \u015fi modelarea procesului de cre\u015ftere \u015fi a factorilor acesteia, s-au constituit diferite concep\u0163ii cu privire la esen\u0163a, sensul \u015fi tr\u0103s\u0103turile dinamicii economice. Caracterizarea dezvolt\u0103rii economice \u00een timp \u015fi spa\u0163iu \u015fi desprinderea tr\u0103s\u0103turilor definitorii ale cre\u015fterii economice \u00een diferite etape \u015fi \u0163\u0103ri au la baz\u0103 serii statistice mai mult sau mai pu\u0163in consistente, \u00een func\u0163ie de informa\u0163iile disponibile. Dac\u0103 \u00een secolul trecut, seriile de date statistice erau \u2013 cum spunea economistul John Hicks \u2013 mai \u201crarefiate\u201d, \u00een prezent, instrumentele de observare, \u00eenregistrare \u015fi prelucrare a informa\u0163iilor au devenit tot mai bogate, astfel \u00eenc\u00e2t ele acoper\u0103 practic totalitatea laturilor \u015fi fenomenelor economice. Analizele privind cre\u015fterea economic\u0103 se bazeaz\u0103 pe indicatori agrega\u0163i, rezulta\u0163i din Contabilitatea na\u0163ional\u0103, care pun \u00een eviden\u0163\u0103 mi\u015fcarea economic\u0103 pe perioade lungi de timp \u015fi permit desprinderea unor tr\u0103s\u0103turi generale ale dinamicii economice.

15.1.Con\u0163inutul \u015fi delimit\u0103rile cre\u015fterii economice

Macroanaliza \u00ee\u015fi are \u00eenceputurile \u00een secolul al XVIII-lea, perioad\u0103 care coincide \u00een fapt cu stadiul ini\u0163ial de constituire \u015fi afirmare a economiei ca \u015ftiin\u0163\u0103. Sunt reprezentative \u00een acest sens lucr\u0103rile economistului Fran\u00e7ois Quesnay, \u201cTabloul economic\u201d elaborat de el fiind considerat ca o investiga\u0163ie genial\u0103 \u00een acest domeniu pentru acea perioad\u0103. El are meritul de a fi conceput pentru prima dat\u0103 o reprezentare coerent\u0103 a func\u0163ion\u0103rii economiei ca rezultat al interac\u0163iunii unor subsisteme ale economiei cu roluri specifice, interconectate prin fluxuri reciproce de dubl\u0103 natur\u0103: materiale \u015fi valorice.

\u00cen secolul al XIX-lea, studiul unor probleme macroeconomice a fost continuat de reprezentan\u0163i ai economiei politice clasice. Astfel, cercet\u0103rile lui A. Smith \u015fi apoi D. Ricardo cu privire la diviziunea muncii la scara societ\u0103\u0163ii, natura \u015fi cauzele avu\u0163iei na\u0163iunilor, \u00eenzestrarea economiei cu factori de produc\u0163ie, schimburile economice interna\u0163ionale etc., au dus la concep\u0163ia lor referitoare la progresul \u015fi dezvoltarea economiilor na\u0163ionale.

\u00cen prima parte a secolului al XX-lea, pe fondul unor tot mai evidente dezechilibre \u015fi distorsiuni economice \u015fi sociale cu care au fost confruntate economiile na\u0163ionale, s-au intensificat cercet\u0103rile legate de echilibru \u015fi cre\u015ftere economic\u0103. Dar, abia dup\u0103 criza economic\u0103 din 1929-1933 se poate vorbi despre o deplasare a preocup\u0103rilor economi\u015ftilor de la analiza cu preponderen\u0163\u0103 a problemelor microeconomice \u015fi pe termen scurt, la analiza cu predilec\u0163ie a problemelor macroeconomice \u015fi pe termen lung. Marea depresiune care a afectat \u00eentreaga lume industrial\u0103 \u00een anii 1929-1933 a impus cu necesitate abordarea proceselor macroeconomice dinamice, sco\u0163\u00e2nd totodat\u0103 \u00een eviden\u0163\u0103 limitele \u015ftiin\u0163ei economice tradi\u0163ionale \u00een acest domeniu.

72

Prima \u015fi cea mai semnificativ\u0103 reac\u0163ie de adaptare a \u015ftiin\u0163ei economice la asemenea cerin\u0163e este datorat\u0103 economistului englez J.M. Keynes. \u00cen scopul de a sus\u0163ine teoretic necesitatea interven\u0163iei statului \u00een economie ca factor corectiv \u015fi stabilizator \u00een desf\u0103\u015furarea normal\u0103 a activit\u0103\u0163ii economice \u015fi de a fundamenta instrumentele acestei interven\u0163ii, Keynes, \u00een cunoscuta lucrare \u201cTeoria general\u0103\u201d, elaboreaz\u0103 un model al cererii \u015fi ofertei agregate bazat pe realit\u0103\u0163ile economice din acea perioad\u0103.

Modelul agregat elaborat de J.M. Keynes este fundamentat \u00een mare parte pe o analiz\u0103 static\u0103. Abia dup\u0103 cel de-al doilea r\u0103zboi mondial se realizeaz\u0103, \u00een plan teoretic, sinteza propriu-zis\u0103 dintre abordarea macroeconomic\u0103 \u015fi abordarea dinamic\u0103, \u00eentruchipat\u0103 ini\u0163ial de neokeynesi\u015fti \u015fi apoi de al\u0163i economi\u015fti. \u00cen acest context, se realizeaz\u0103 teoria cre\u015fterii economice, ca o

component\u0103 a \u015ftiin\u0163ei economice contemporane, aflat\u0103 \u00een contact
nemijlocit at\u00e2t cu o serie de discipline conexe, c\u00e2t \u015fi cu practica elabor\u0103rii de
politici \u015fi m\u0103suri \u00een favoarea procesului de cre\u015ftere economic\u0103.

Preocup\u0103rile economi\u015ftilor \u00een acest domeniu au condus la diferite puncte de vedere cu privire la conceptele de cre\u015ftere economic\u0103. Astfel, economistul american S. Kuznets consider\u0103 cre\u015fterea economic\u0103 a unei \u0163\u0103ri ca \u201co m\u0103rire a capacit\u0103\u0163ii ei de a furniza \u00een m\u0103sur\u0103 tot mai mare diferite bunuri economice, aceast\u0103 capacitate fiind bazat\u0103 pe adapt\u0103rile tehnologice \u015fi institu\u0163ionale necesare\u201d1. J. Marie Albertini define\u015fte cre\u015fterea economic\u0103 drept \u201cun ansamblu de fenomene \u015fi schimb\u0103ri structurale, care \u00eenso\u0163esc \u00eembun\u0103t\u0103\u0163irea performan\u0163elor cantitative ale economiei\u201d2. Al\u0163i economi\u015fti \u00een\u0163eleg prin cre\u015fterea economic\u0103 sporirea venitului pe locuitor, determint\u0103 \u00een mod obi\u015fnuit prin raportarea venitului na\u0163ional sau a produsului intern brut la popula\u0163ie. Dup\u0103 p\u0103rerea economistului francez Fr. Perroux, numai sporul cantitativ pe termen lung constituie cre\u015ftere economic\u0103, cel pe termen scurt definind expansiunea.

Sintetiz\u00e2nd diferitele puncte de vedere cu privire lacon\u0163inutul
conceptului de cre\u015ftere economic\u0103, acesta poate fi interpretat ca

reprezent\u00e2nd procesul de sporire a dimensiunilor economiei na\u0163ionale, exprimate prin rezultatele macroeconomice, prin indicatori macroeconomici specifici, sub forma venitului na\u0163ional sau a produsului intern brut pe locuitor.

Cre\u015fterea economic\u0103 reflect\u0103 deci o evolu\u0163ie pozitiv\u0103, ascendent\u0103 a economiei, pe termen mediu \u015fi lung, evolu\u0163ie care nu exclude existen\u0163a unor oscila\u0163ii conjuncturale sau chiar a unor regrese economice temporare. \u00cen definirea acestui concept sunt foarte importante \u015fi urm\u0103toarele aspecte:

a. ritmul sporului PNB sau a PIB pe locuitor constituie rezultanta
raportului dintre dinamica economic\u0103 \u015fi dinamica demografic\u0103;
1 S. Kuznets, Economic Growth and Structure, Selected Essay, Heinemann Educational Books Ltd., London, 1966, pag.
62 J. Marie Albertini, Les rouages de l\u2019economie nationale, Paris, Les \u00e9dition ouvri\u00e8res, 1991
73

Activity (58)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bianca Lescae liked this
Lena liked this
Goras Mariana liked this
Irina Țurcan liked this
Denisa Elena liked this
Flory Daniela liked this
Tudurache Raluca liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->