Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
gre

gre

Ratings: (0)|Views: 931 |Likes:
Published by libteral.education

More info:

Published by: libteral.education on Apr 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2012

pdf

text

original

 
เจาะลึก GRE ฉบับหลังสอบเสร็
โดย เมื ่อลมแรง...ใบไมก็รวง/Dialogue on Writing
 ________________________________________________________________ (ผมเขียนบทความนี ้ตั ้งแต21 พ.ย. 2550) เพิ ่งสอบ GRE เสร็จครับ เหอๆ เลยขออนุญาตมาแชรประสบการณบาง แตผมขอเนนไปที ่   Verbal เทานั ้น นะครับ แตบอกกอนนะครับ คะแนนไมไดดีจนเวอรแตผมพอใจครั กอนอื ่นตองบอกวามันเปนอะไรที ่แยมากๆ ครับ เพราะวาหลงทางหาศูนยสอบไมเจอ สอบ 16.15 น. แตไปถึง 16.10 น. แบบวาวิ ่งๆ --เปนการเริ ่มตนที ่ชั ่วมากๆ ยังไมทันทําขอสอบก็ เครียดสะแลว กลัวไปไมทัน -_-" เอาหละครับ มาถึงคําแนะนําของผม
แนะนําหนังสื
1. เลมนี ้ขาดไมไดฮาๆๆ
The Ultimate Guide for Thai Students
**HighlyRecommended**2.
Princeton Review: GRE
**Highly Recommended**3.
Princeton Review: Verbal
4.
Barron's
**Highly Recommended**5.
Kaplan: GRE 2007
6.
ETS ขอสอบ 10 ป 
**Highly Recommended**7.
Powerprep
**Highly Recommended**8. อื ่นๆ ที ่เอาไวทําขอสอบอยางเดียว -- GRE Dummies, Acro (พวกนี ้ไมไดซื ้อนะครับ หา จากหองสมุด)หนังสือแตละเลมมีขอดีขอเสียตางกันไปครั

ถาอยากไดเทคนิคการทําขอสอบ verbal โดยรวมๆ เนนเลม 1 2 3

ถาอยากไดแบบฝกหัดที ่ระดับความยากเทาของจริง เนนเลม 4 6 7 (Princeton's + Kaplan ไมไดขี ้ฝุ  นครับ ชิวๆ มาก)

ถาอยากไดตัวอยางการเขียนที ่ดีๆ --และเหมาะสมกับคะแนน 6/6 (ยังไมได คะแนนสอบนะครับ เหอๆ เลยไมรู  วาดีหรือไมดี): เลม 6 และ 7 (ตัวอยางใน Princeton + Kaplan เปน cliche มากๆ (ถาไมรู  คํานี ้ตองรีบเปดหาความหมายนะ ครับ เหอๆ) เทียบกับ essay ตัวอยางของ ETS คนละเรื ่องเลยครับ ไมขอวิเคราะห ตรงนี ้แลวกันครับ)

ถาอยากไดศัพทไมพนเลม 4 เทานั ้นครั
เว็บไซต
1.
Princeton
(ซื ้อหนังสือ แลวจะมีแบบฝกหัดบทเวปใหทําครับ)
 
2.
Kaplan
(ซื ้อหนังสือ แลวจะมีแบบฝกหัดบทเวปใหทําครับ)
ศัพทมันเยอะ แลวจะทองไปหมดเหรอนั ่นหนะ?
คําแนะนํา: ทองหมดไดทองไปเลยครับศัพทใน barron's ... แตผมเองทองไมหมดนะ เห อๆ การทองศัพทของผมคอนขางกระจัดกระจาย

เริ ่มจาก 330 คํา barron's ... ทองหมด

ตอดวย Princeton's hit parade ... ทองหมด

และไปหนังสือศัพทของ SAT (ขอสอบสอบเขาป. ตรีที ่อเมริกา) ... อันนี ้ทองไม หมดมันตั ้ง 800 กวาคํา เหอๆ

ศัพทบางชุดจาก barron's ... จําไดบางไมไดบาง

และศัพทที ่ไดมาจากการทําขอสอบตางๆ จากหนังสือขางบน ... จําไดบางไมได บางผมวาแคนี ้ก็เหลือหลายแลวครับ เพราะวาขอสอบจริงที ่ไปสอบวันนี ้ศัพทไมไดยากเย็นมาก มาย เปนศัพทที ่เห็นบอยๆ ถาทําขอสอบในหนังสือที ่กลาวมาเยอะๆ ครับ อออีกอยางทอง ศัพทที ่มีsecondary meaning ดวยนะครั
หองสอบ
เพราะวาผมไปเกือบไมทัน ขาดสมาธิไป เลยใชเวลา tutorial นั ่งจิ ้มๆ ไปเพื ่อนั ่งพัก และตั ้ สมาธิคือไมไดอาน แคขอเวลาทําใจวางั ้น ...
ขอย้ ําวาสมาธิสําคัญมากๆ ถึงมากที ่สุ ครั
ตองเตรียมพรอม อยากังวล
ตัวขอสอบ
เริ ่มจาก
 AWA Issue
ไมรู  วาโชคดีหรือโชครายที ่1 ใน 2 ขอที ่ผมเลือกไดเปนขอที ่เคยสุ มๆ เขียนดู--แตเขียนได ไมดี--แตผมก็เลือกขอนี ้แลวกัน เพราะวาอยางนอยก็ไมตองคิดเหตุผลใหมทั ้งหมด บอก ตรงๆ วาผมมึนมากไมรู  วาจะเริ ่มยังไง เพราะวาเปนคนหัวชามากๆ อะ ก็เลยพิมพๆ ไปเลยไม สน ไมไดoutline กอน เพราะวานึกไมออกจริงๆ (มัวแตเสียเวลา outline กลัวหมดเวลา) ปรากฎวาเขียนไปได1/2 รู  สึกวาหวยมาก ไมไดตรงกับ intro เลย แถมยังจะตอบไมตรงคํ ถามสักเทาไหรเลย "cut" และ "paste" ไปหลายรอบ "delete" ทั ้งยอหนาก็มีหงะ สุดทาย ตองเอายอหนา 4 ที ่คิดวาจะเปน "stand alone paragraph" ทําใหตอนนี ้เหลือ 3 ยอหน และตอนแรกจะเอายอหนา 3 เปน conclusion ก็ตองเปลียนแผน เอามันเปนยอหนา 4 แล สราง conclusion ที ่หวยๆ ขึ ้นมาแทน -*-จรงๆอานยอหนานึงแลวรู  สึกมันไม"complete" อยากกลับไปเติม ไปเลนกับ "syntactical pattern" ของประโยคสุดทายเพื ่อใหมัน "รู  สึก" complete แตวาไมทันแลว เลยไมเสี ่ยงครับ ............ บทเรียน: มีสติและเขียน outline
 
ไวครัพอเสร็จแลวตอดวย
 AWA Argument
พอไดโจทยขาดสติ"ทําไมมันตองเปนตัวเลข แลวก็เรื ่องการเงินดวยวะ ใหตายเหอะ" นั ่ อานโจทยไป 5 นาทียังเขียนยังหา "claim" ไมไดเลยครับ เพราะมัวแตคิดวาตัวเลขๆๆๆ การเงินๆๆๆ ทั ้งนั ้นเวย สุดทายทําแบบเดิม "เอาวะ เขียนแมรงไปเถอะ อยางนอยใหมันมี อะไรไวกอน" จาก 1 ยอหนา กลายเปน 2 และกลายเปน 3 และกลายเปน 2 อีกแล (เพราะวาผมตัดแปะ เพื ่อผสมผสานยอหนากัน) สุดทายได4 ยอหนา เวลาเหลือ 5 นาที  กลับไปตรวจทาน รู  สึกวามัน "weak" มากลับไปเพิ ่มอีกยอหนาแลวกัน (ตอนนี ้เหลือ 2 นาที เทานั ้น) พิมพคําวา "measure the factors" ซึ ่งเปน 3 คําสุดทายที ่อยากเขียนยังไมจบ หมดเวลา เลยไดไปแค"merasre fac" เหอๆๆ ............
บทเรียน: มีสติ
-->
คําแนะนํา ฝกเขียน essay อยางนอยสัก 10 essay ครับ จับเวลาดวย
<--
ไดพัก 10 นาทีไมไหวครับตองพั
หามทําเกง ทําขอสอบตอไปเลยเด็ดขาด!!!
กลับมานั ่งที ่"ขอเถอะ เพิ ่งพักมา มีสติดีขึ ้นหนอย ขอเปน verbal กอนนะคราบบบบ เพราะ วาทํา verbal ตอนมีสติดีๆ" บนหนาจอ ................. "Quatative" 28 questions, 45 mins ................................ชั ่วๆ จริง เอาว ---------ขามไปนะครับ ---------เอาหละตอไปเป
verbal
สูดหายใจเต็มปอด สู   ขอแรก antonym เออพอไดขอสอง ยังไงหว ทําไปเรื ่อยๆ "เหย ทําไมไมมีreading เลยวะ" ตายแนๆ แสดงวากรูทําผิดเยอะแนเลย reading ถึงไมมาสักทีซวยจริงๆ และแลว reading ที ่นารักของผมก็โผลมาขอ 12 ................ ขนาดความยาว 100 บรรทั เรื ่องประวัติศาสตร--แหมเยี ่ยม (ประชด) จริงๆ ผมอานไมจบไมคอยรู  เรื ่องอะนะครับ ผานๆ ไป แลวก็ทําขอสอบแบบยอนกลับไปมา พอหมด reading ก็เจอ analogy, sentence completion อีกหนอย สัก 4-5 ข และแลว reading (วรรณคดี) มันมาอีกแลว! ทีนี ้100 บรรทัดอีกแลว อยากจะดีดกะโหลก มันจริงๆ ... จําไดผมกุมขมับเลย อานและทําขอสอบ reading ชุดนี ้ไป

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
lime123456 liked this
titleUpz liked this
ridkunggroup liked this
little_basil liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->