Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Congruence of Triangles

Congruence of Triangles

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 249|Likes:
Published by xxuu23d

More info:

Published by: xxuu23d on Jan 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2014

 
GAEMVSCEGC AO XVKJEMICW
:77
=%: K
EXVAHSGXKAE
[as jvc ea} vcjh{ xa icjve j cv{ k`~avxjex mca`cxvkgji khcj)
Gaemvscegc
% Ke ~jvxkgsijv){as }kii wxsh{ j iax jfasx gaemvscegc ao xvkjemicw%Xa sehcvwxjeh }bjx gaemvscegc kw) }c xsve xa wa`c jgxkkxkcw%Xjlc x}a wxj`~w "Okm =%:+ ao wj`c hcea`kejxkae% ^ijgc aec wxj`~ acvxbc axbcv% ]bjx ha {as afwcvc1
Okm =%:
Aec wxj`~ gacvw xbc axbcv ga`~icxci{ jeh crjgxi{% Xbkw `cjew xbjx xbc x}a wxj`~w jvcao xbc wj`c wbj~c jeh wj`c wktc% Wsgb afdcgxw jvc wjkh xa fc gaemvscex% Xbc x}a wxj`~wswch f{ {as jvc gaemvscex xa aec jeaxbcv% Gaemvscex afdcgxw jvc crjgx ga~kcw ao aecjeaxbcv%Gje {as) ea}) wj{ ko xbc oaiia}kem afdcgxw jvc gaemvscex av eax1:%Wbjkem fijhcw ao xbc wj`c ga`~je{ \Okm =%6 "k+P%6%Wbccxw ao xbc wj`c icxxcv-~jh \Okm =%6 "kk+P%7%Fkwgskxw ke xbc wj`c ~jglcx \Okm =%6 "kkk+P%8%Xa{w `jhc ao xbc wj`c `asih% \Okm =%6"k+P"k+"kk+"kkk+"k+
 
   G   b  j  ~  x  c  v   =
Gaemvscegc ao Xvkjemicw
H
A
 X
BKW
Okm =%6
 
@JXBC@JXKGW
:78
Xbc vcijxkae ao x}a afdcgxw fckem gaemvscex kw gjiich
gaemvscegc
% Oav xbc ~vcwcex)}c }kii hcji }kxb ~ijec okmsvcw aei{) jixbasmb gaemvscegc kw j mcecvji khcj j~~ikgjfic xaxbvcc-hk`cewkaeji wbj~cw jiwa% ]c }kii xv{ xa icjve j ~vcgkwc `cjekem ao xbc gaemvscegcao ~ijec okmsvcw jivcjh{ lea}e%
=%6 G
AEMVSCEGC
 
AO 
^
IJEC
KMSVCW
Iaal jx xbc x}a okmsvcw mkce bcvc "Okm =%7+% Jvc xbc{ gaemvscex1"k+"kk+
Okm =%7
[as gje swc xbc `cxbah ao ws~cv~awkxkae% Xjlc j xvjgc-ga~{ ao aec ao xbc` jeh ~ijgckx acv xbc axbcv% Ko xbc okmsvcw gacv cjgb axbcv ga`~icxci{) xbc{ jvc gaemvscex% Jixcvejxkci{){as `j{ gsx asx aec ao xbc` jeh ~ijgc kx acv xbc axbcv% Fc}jvc* [as jvc eax jiia}ch xafceh) x}kwx av wxvcxgb xbc okmsvc xbjx kw gsx asx "av xvjgch asx+%Ke Okm =%7) ko okmsvc O
:
kw gaemvscex xa okmsvc O
6
) }c }vkxc O
:
 
 
O
6
%
=%7 G
AEMVSCEGC
@AEM
KEC
W
CM@CEXW
]bce jvc x}a ikec wcm`cexw gaemvscex1 Afwcvc xbc x}a ~jkvw ao ikec wcm`cexw mkcebcvc "Okm =%8+%"k+"kk+
Okm =%8
Swc xbc ‒xvjgc-ga~{‛ ws~cv~awkxkae `cxbah oav xbc ~jkv ao ikec wcm`cexw ke \Okm =%8"k+P%Ga~{GHjeh ~ijgc kx aeJF% [as okeh xbjxGHgacvwJF) }kxb G ae J jeh H ae F%Bcegc) xbc ikec wcm`cexw jvc gaemvscex% ]c }vkxc
JF GH
%Vc~cjx xbkw jgxkkx{ oav xbc ~jkv ao ikec wcm`cexw ke \Okm =%8"kk+P% ]bjx ha {as okeh1Xbc{ jvc eax gaemvscex% Ba} ha {as lea} kx1 Kx kw fcgjswc xbc ikec wcm`cexw ha eaxgakegkhc }bce ~ijgch aec acv axbcv%[as wbasih bjc f{ ea} eaxkgch xbjx xbc ~jkv ao ikec wcm`cexw ke \Okm =%8"k+P `jxgbch}kxb cjgb axbcv fcgjswc xbc{ bjh wj`c icemxb< jeh xbkw }jw eax xbc gjwc ke \Okm =%8"kk+P%
 Ko x}a ikec wcm`cexw bjc xbc wj`c "k%c%) czsji+ icemxb) xbc{ jvc gaemvscex% Jiwa)ko x}a ikec wcm`cexw jvc gaemvscex) xbc{ bjc xbc wj`c icemxb%
 
GAEMVSCEGC AO XVKJEMICW
:73
Ke kc} ao xbc jfac ojgx) }bce x}a ikec wcm`cexw jvc gaemvscex) }c wa`cxk`cw dswxwj{ xbjx xbc ikec wcm`cexw jvc czsji< jeh }c jiwa }vkxc JF 0 GH% "]bjx }c jgxsjii{ `cjekwJF
 GH+%
=%8 G
AEMVSCEGC
 
AO 
EMICW
Iaal jx xbc oasv jemicw mkce bcvc "Okm =%3+%"k+ "kk+ "kkk+ "k+
Okm =%3
@jlc j xvjgc-ga~{ ao 
^ZV% Xv{ xa ws~cv~awc kx ae
JFG% Oav xbkw) okvwx ~ijgc Zae F jehZ^
jiaem
JF

% ]bcvc hacwZV

ojii1 Kx ojiiw aeFG
%Xbsw)
^ZV `jxgbcw crjgxi{ }kxb
JFG%Xbjx kw)
JFG jeh
^ZV jvc gaemvscex%"Eaxc xbjx xbc `cjwsvc`cex ao xbcwc x}a gaemvscex jemicw jvc wj`c+%]c }vkxc
JFG
≃ ∮
^ZV"k+av
`
JFG 0
`
 
^ZV"Ke xbkw gjwc) `cjwsvc kw 8>¾+%Ea}) {as xjlc j xvjgc-ga~{ ao 
I@E% Xv{ xa ws~cv~awc kx ae
JFG% ^ijgc @ ae Fjeh@I

jiaemFJ

% Hacw@E

ojii aeFG
1 Ea) ke xbkw gjwc kx hacw eax bj~~ce% [as okehxbjx
JFG jeh
I@E ha eax gacv cjgb axbcv crjgxi{% Wa) xbc{ jvc eax gaemvscex%"Eaxc xbjx) ke xbkw gjwc) xbc `cjwsvcw ao 
JFG jeh
I@E jvc eax czsji+%]bjx jfasx jemicw
R[T jeh
JFG1 Xbc vj{w[R

jeh[T
) vcw~cgxkci{ j~~cjv\ke Okm =%3 "k+P xa fc iaemcv xbjeFJ

jehFG
% [as `j{) bcegc) xbkel xbjx
JFG kw‒w`jiicv‛ xbje
R[T% Fsx vc`c`fcv xbjx xbc vj{w ke xbc okmsvc aei{ kehkgjxc xbc hkvcgxkaejeh eax je{ icemxb% Ae ws~cv~awkxkae) {as }kii okeh xbjx xbcwc x}a jemicw jvc jiwa gaemvscex%]c }vkxc
JFG
≃ ∮
R[T"kk+av
`
JFG 0
`
R[TKe kc} ao "k+ jeh "kk+) }c `j{ cce }vkxc
JFG
≃ ∮
^ZV
 
R[T
 Ko x}a jemicw bjc xbc wj`c `cjwsvc) xbc{ jvc gaemvscex% Jiwa) ko x}a jemicw jvcgaemvscex) xbckv `cjwsvcw jvc wj`c%

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->