Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LËp kÕ Ho¹ch Kinh Doanh

LËp kÕ Ho¹ch Kinh Doanh

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by uylongtueba
Lập kế hoạch Kinh doanh
Lập kế hoạch Kinh doanh

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: uylongtueba on Jan 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
1
LËp kÕho¹chkinh doanh
 
2
§Æt vÊn ®Ò
 
VNR cã th-êng xuyªn x©y dùng kÕ ho¹ch kinhdoanh kh«ng?
 
u cã, KH kinh doanh ®ã cã ®iÓm yÕu kh«ng?
 
NÕu cã, ®iÓm yÕu ®ã lµ g×?
 
Kkh¨n chñ yÕu khi y dùng kÕ ho¹ch kinhdoanh cña VNR lµ ?
Môc ®Ých cña ka c
Gióp b¹n cã ®-îc nh÷ng kü ng vµ hiÓu biÕt cÇnthiÕt ®Ó ch ra kÕ ho¹ch kinh doanh hiÓuhÊp dÉn ®èi víi nng nhµ ®Çu t- vµ ®èi t¸c.
 
3
Theo b¹n, sau khi kÕt thóc kho¸ häc, b¹ncã thÓ:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->