Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Almanya'da Devrim ve Karşı-Devrim__F. Engels (tam metin)

Almanya'da Devrim ve Karşı-Devrim__F. Engels (tam metin)

Ratings: (0)|Views: 69 |Likes:
Published by lethelia

More info:

Published by: lethelia on Jan 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2014

pdf

text

original

 
Friedrich EngelsAlmanya'da Devrimve KarDevrim
 Austos 1851Eylül 1852'de Engels tarafndan yazlmtr.Marks'n imzasyla, 25 ve 28 Ekim; 6, 7, 12 ve 28 Kasm 1851'de; 27 ubat 5, 15, 18 ve 19Mart 9, 17 ve 24 Nisan, 27 Temmuz, 13 Austos, 18 Eylül ve 2 ve 23 Ekim 1852'de
 NewYork Daily Tribune
'da yaynlanmtr.[Türkçeye çevirisi, MarksEngels:
Seçme Yaptlar, Cilt: I 
, s: 363463, Birinci Bask, SolYaynlar, Aralk 1976]I. DEVRM PATLAK VERD SIRADA ALMANYAAvrupa ktasndaki devrimci dramn birinci perdesi bitti. 1848 frtnasndan önceki,"dünkü güçler", yeniden "günün güçleri"dirler ve az çok tannm, bir günlük beyler, geçiciyönetmenler, triomviralar, diktatörler, temsilci maiyetleri ile sivil ve askeri komiserler, valiler,yargçlar, generaller, subaylar ve askerler ile birlikte, oralarda "
in
 
 partibus
 
infidelium
"
 
yenihükümetler, Avrupa komiteleri, merkez komiteleri, ulusal komiteler kurmak ve kurulularndaha az düsel herhangi bir mutlak hükümdarn bildirgeleri kadar gösterili bildirgelerle haber vermek için, ngiltere'ye, Amerika'ya, yabanc kylara atldlar ve "denizler ötesinetandlar".Ktadaki devrimci parti, ya da daha dorusu devrimci partiler tarafndan sava hattnn bütün noktalar üzerinde
(sayfa 363)
uranlan bozgundan daha göze çarpc bir bozgun güçtasarlanabilir. Ama bu ne anlama gelir? Britanya burjuvazisinin siyasal ve toplumsalüstünlüü için savam 48, Fransz burjuvazisininki 40 benzersiz savam yln kapsamadm? Ve onlarn zaferi, tam da yeniden canlandrlm krallk her zamandan daha salamolduuna inand anda, her zamandan daha yakn olmad m? Bo inann, devrimleri bir avuçajitatörün hnzrlna balad zamanlar geçti ve iyice geride kald. Her türlü devrimci
 
kargaaln arkasnda, günü geçmi kurumlarn karlanmasn engelledikleri bir gereksinmenin bulunduunu imdi herkes biliyor. Bu gereksinmenin, kendini, henüz hemen bir baar salayacak kadar derin, o kadar genel bir biçimde duyurmamas olanakl; ama bugereksinmeyi her zorla bastrma giriimi, onu, engellerini parçalayncaya kadar, daha da belirgin bir duruma getirmekten baka bir sonuç vermeyecektir. Eer yenilmisek, yapmamzgereken tek ey, batan balamaktr. Ve bereket versin, hareketin birinci perdesinin sonu ileikinci perdesinin balamas arasnda verilen, kukusuz çok ksa süreli dinlenme zaman, bizeçok yararl bir çalma yapma zaman brakyor: Son patlamay ve bunun bozguna uramasnkaçnlmaz klan nedenlerin; önderlerden bazlarnn rastgele çabalar, yetenekleri, kusurlar,yanlg ya da ihanetleri içinde deil, ama genel toplumsal durum ve allak bullak olan uluslarnher birinin varlk koullar içinde aranmas gereken nedenlerin irdelenmesi. Birdenbire patlak veren 1848 ubat ve Mart hareketlerinin
 
tek tek bireylerin ii deil, az çok açk bir biçimdeanlalm, ama tüm ülkelerdeki birçok snf tarafndan, çok farkl bir biçimde duyulmuulusal zorunluluk ve gereksinmelerin kendiliinden, kar konmaz gösterileri olduklargenellikle kabul edilen bir olgu; nedir ki, kardevrimin baar nedenlerini aradmz zaman,her yerden filanca bay ya da falanca yurttan halka "ihanet" ettii hazr yantn alrsnz. Buyant, duruma göre, doru ya da yanl olabilir; ama hiç bir durumda hiç bir eyi açklamaz ve"halk"n nasl olup da kendisine böyle ihanet ettirdiinin anlalmasn bile salamaz. Ve tümarlk olarak, sadece u ya da bu yurttan güvene deer olmadnn bilgisinden baka bir eyi bulunmayan bir siyasal partinin gelecei
(sayfa 364)
ne kadar içler acsdr!Üstüne üstlük, devrimci kargaaln olduu kadar, bunun bastrlma nedenlerinin deincelenme ve açklanmas, tarihsel bakmdan çok büyük bir önem tar. Devrimi, batm bulunduu kayalklarn içine sürükleyenin Marrast, LedruRollin, LouisBlanc, ya da GeçiciHükümetin bir baka üyesi veya bir arada hepsi olduu yolundaki bütün o baya ve kiiseltartma ve karlkl suçlamalar, bütün o çeliik savlar, olup bitenlerin herhangi bir ayrntsnn ayrt edebilmek için, bütün bu çeitli hareketleri çok uzaktan gözlemleyenAmerikalya ya da ngiliz¶e ne yarar salayabilir, nasl bir açklk getirebilirler? Çou iyilik yapmak için olduu kadar kötülük yapmak için de pek yetenekli olmayan on bir adamn, 36milyonluk bir ulusu, bu 36 milyonun hepsi de on birler kadar arm olmadkça, üç ay içindeykma uratabildiine, saduyulu hiç bir insan, hiç bir zaman inanmayacaktr. Ama bi bölümü karanlk içinde el yordamyla ilerlese de, nasl olup da 36 milyon insan birdenbireizlenecek yolu kararlatrmaya çarld ve o zaman nasl oldu da yanl yola sapt ve nasloldu da eski önderlerinin yönetimi geçici olarak almalarna izin verildi, ite asl sorun bu.Öyleyse, her ne kadar 
Tribune
 
okurlarna, bir yandan 1848 Alman devrimini zorunlu
 
klarken, öte yandan bu devrimin 1849 ve 1850'deki kaçnlmaz geçici bastrlmasna dagötüren nedenleri açklamaya çalyorsak da, olaylarn bu ülkede olutuklar biçimde tam bir  betimlemesini yapmamz bizden beklenmemeli. Görünüte beklenmedik, tutarsz ve badamaz bir nitelik tayan bu olgular kümesinin tarihe hangi ölçüde gireceini, gelecektekiolaylar ve gelecek kuaklarn yargs kararlatracak. Böyle bir i için zaman daha gelmedi;olanaklnn snrlar içinde kalmamz ve eer, bu hareketin balca olaylar ve kesindönemeçlerini açklamasn ve belki de pek uzak olmayan gelecek patlamann, Alman halknaverecei yöne ilikin bir bilgi edinmek için, söz götürmez olaylara dayanan aklauygunnedenler bulmasn becerebilirsek, kendimizi baarl saymamz gerek.Ve ilkin, devrim patlak verdii srada Almanya'nn durumu neydi?Çeitli halk snflarnn, her türlü siyasal organizmann
(sayfa 365)
temelini oluturan bileimi,Almanya'da, bütün öbür ülkelerde olduundan daha karmak idi. ngiltere'de ve Fransa'da,feodalizm, ya tamamen yok edildii, ya da, bu ülkelerin birincisinde olduu gibi, büyük kentlerde ve özellikle bakentte toplanm zengin ve güçlü bir burjuvazi tarafndan, bazanlamsz biçimlere indirgendii halde, Almanya'daki feodal soyluluk, eski ayrcalklarndan büyük bir bölümünü korumutu. Feodal toprak mülkiyeti sistemi hemen her yerde egemendi.Toprakbeyleri, kendilerine baml köylüler (
tenancier 
) üzerindeki yarglama haklarn biledevam ettiriyorlard. Siyasal ayrcalklarndan, prensler üzerindeki denetleme hakkndanyoksun brakldklar halde vergi baklklarn olduu gibi, yurtluklarnda yaayan köylülük üzerindeki ortaça egemenlik haklarnn da hemen hepsini korumulard. Feodalizm baz bölgelerde öbür bölgelerdekinden daha parlak bir durumdayd, ama Ren'in sol kys dndahiç bir yerde tamamen ortadan kalkmamt. O sralarda çok kalabalk ve bazen çok da zenginolan bir feodal soyluluk, resmen ülkenin birinci "zümre"si (
état 
) saylyordu. Yüksek devletmemurlarn bu zümre salyor, ordudaki subaylk görevlerini hemen tamamen bu zümre eldetutuyordu.Almanya burjuvazisi, Fransa ya da ngiltere burjuvazisi kadar zengin ve younlamolmaktan uzakt. Almanya'nn eski yapmevleri (manüfaktürler), buharn girii ve ngilizsanayinin hzl bir yaylma durumundaki üstünlüü nedeniyle ykma uramlard; Napoléon'un ktasal abluka sistemi
 
altnda olumu ve ülkenin öbür bölümlerinde de kurulmudaha modern sanayiler, eskilerin kaybn ödünlemiyor ve sanayi için, soyluluunkinden bakaher türlü zenginlik ve güç toplanmas karsnda kskanç hükümetleri, kendi gereksinmelerinigöz önünde tutmaya zorlayacak bir ilgi uyandrmaya yetmiyorlard. Fransa, kendi ipek sanayisini, elli devrim ve sava ylndan zaferle geçirdii halde, Almanya, ayn zaman süresiiçinde, eski bez sanayisini hemen hemen yitiriyordu. Ayrca sanayi bölgeleri, az sayda,

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
benozaman liked this
snylmz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->