Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MATLAB TOAN TAP

MATLAB TOAN TAP

Ratings:

4.71

(1)
|Views: 459|Likes:
Published by sonitpro
TOAN
TOAN

More info:

Published by: sonitpro on Apr 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2011

 
Updatesofts.com Ebook Team
1
Matlab toµn tËpMatlab toµn tËpMatlab toµn tËpMatlab toµn tËpcµi ®Ætcµi ®Ætcµi ®Ætcµi ®Æt1. MATLAB for WIN
Yªu cÇu hÖ thèng Yªu cÇu hÖ thèng Yªu cÇu hÖ thèng Yªu cÇu hÖ thèng 
 
HÖ thèng IBM hoÆc t−¬ng thÝch 100% víi bé vi xö lÝ 486 Intel céng víi bé ®ång xö lÝ to¸nhäc 487 ( ngo¹i trõ 486 DX cã bé xö lÝ bªn trong ), Pentium hoÆc Pentium ProProcessor.
 
Microsoft Window 95 hoÆc Window NT.a) æ CD ROMa) æ CD ROMa) æ CD ROMa) æ CD ROM- Bé ®iÒu phèi ®å ho¹ 8 bit vµ card mµn h×nh ( 256 mµu ®ång thêi )- Kho¶ng trèng ®Üa ®ñ ®Ó cµi ®Æt vµ ch¹y c¸c tuú chän. Sù yªu cÇu ®Üa cøng thay ®æi tuútheo kÝch cì c¸c partition vµ c¸c tÖp trî gióp help ®−îc cµi ®Æt trùc tiÕp theo tuú chän. Qu¸tr×nh cµi ®Æt sÏ th«ng b¸o cho b¹n biÕt tØ mØ vÒ dung l−îng ®Üa yªu cÇu. VÝ dô:Partition víi mét liªn cung mÆt 0 cÇn 25 MB cho riªng MATLAB vµ 50 MB cho c¶MATLAB vµ HELP.Partition víi liªn cung 64 KB cÇn 115 MB cho riªng MATLAB vµ 250 MB cho c¶MATLAB vµ HELP.b ) Bé nhí.b ) Bé nhí.b ) Bé nhí.b ) Bé nhí.Microsoft WIndow 95: 8 MB tèi thiÓu vµ 16 MB khuyÕn nghÞ.Microsoft WIN NT 3.51 hoÆc 4.0: 12 MB tèi thiÓu vµ 16 MB khuyÕn nghÞ.C¸c khuyÕn nghÞ
 
Bé nhí phô vµo (Bé nhí bæ sung: additional Memory).
 
VØ m¹ch t¨ng tèc ®å ho¹ bæ trî cho Microsoft Window.
 
M¸y in trî gióp cho Microsoft Window.
 
VØ m¹ch ©m thanh trî gióp cho Microsoft Window.
 
Microsoft Word 7.0 hoÆc h¬n ( nÕu b¹n cã ý ®Þnh sö dông MATLAB NoteBook ).
 
Tr×nh biªn dÞch Watcom C, Borland, Microsoft (x©y dùng file MEX).
 
Netscape Navigator 2.0 hoÆc version cao h¬n hoÆc Microsoft Internet Explorer 3.0 ®Óch¹y MATLAB Help Desk.
Qu¸ tr×nh cµi ®Æt Qu¸ tr×nh cµi ®Æt Qu¸ tr×nh cµi ®Æt Qu¸ tr×nh cµi ®Æt 
 1. §Æt ®Üa vµo æ CD. Trªn WIN 95 ch−¬ng tr×nh SETUP b¾t ®Çu ch¹y tù ®éng nÕu nh− MATLAB cha ®−îc cµi tõ tr−íc. Cßn kh«ng, nhÊn ®óp vµo biÓu t−îng setup.exesetup.exesetup.exesetup.exe ®Ó b¾t ®Çuqu¸ tr×nh cµi ®Æt.2. ChÊp nhËn hay bá ®i nh÷ng khuyÕn c¸o vÒ cÊp ®¨ng kÝ phÇn mÒm trªn mµn h×nh.NÕu chÊp nhËn b¹n míi cã thÓ b¾t ®Çu qu¸ tr×nh cµi ®Æt.3. Trªn Custumer Information, nhËp vµo tªn b¹n, ®Þa chØ cña b¹n. Tªn kh«ng ®−îc qu¸30 kÝ tù. NhÊn nót NEXT.4. NhÊn vµo c¸c p trèng thµnh phÇn u v‘ nÕu nhb¹n muèn tuú chän ®ã nhÊn tiÕp nÕu b¹n cã ý ®Þnh kh«ng muèn tuú chän ®ã ( cã thÓ thªm vµo sau nµy nÕu muèn
 
Updatesofts.com Ebook Team
2
). Trªn mµn h×nh hiÓn thÞ C:\MATLAB lµ th− môc ®Ých mÆc ®Þnh cña qu¸ tr×nh cµi ®Æt. NÕub¹n muèn cµi ®Æt vµo th− môc kh¸c hoÆc ®æi tªn th− môc th× b¹n lùa chän Browse.MATLAB cho Macintosh.MATLAB cho m¸y Macintosh ch¹y ®−îc trªn:
 
Mäi m¸y Macintosh cã cÊu h×nh ®ñ m¹nh ( power Macintosh ).
 
Mäi Macintosh ®−îc trang bÞ bé vi xö lÝ 68040 ( bé ®ång xö lÝ to¸n häc bªn trong ).
 
Mäi m¸y Macintosh ®−îc trang bÞ bé vi xö lÝ 68020 hoÆc 68030 vµ bé ®ång xö lÝ to¸nhäc 68881 hoÆc 68882.Yªu cÇu tèi thiÓu ®Ó ch¹y MATLAB.
 
§Üa cøng trèng tèi thiÓu 26 MB, cÇn thªm 60 MB cho hÖ thèng tuú chon HELP trùctuyÕn.
 
16 MB cho ph©n vïng bé nhí.
 
æ CD ROM.
 
Color Quick Draw.---------------oOo----------------
Ch−¬ng1 
GIíI THIÖU chung B©ygiê b¹n ®· cµi ®Æt xong, chóng ta h·y xem MATLAB cã thÓ lµm ®−îc nh÷ng g×.Trong phÇn nµy chóng ta sÏ tr×nh bµy mét sè nh÷ng øng dông cña nã; v× ®Ó tr×nh bµy tÊt c¶nh÷ng øng dông cña MATLAB sÏ rÊt dµi vµ tèn thêi gian. NÕu b¹n ®äc quyÓn h−íng dÉnnµy, b¹n sÏ thÊy MATLAB lµ ng«n ng÷ rÊt m¹nh ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò quan träng vµkhã kh¨n cña b¹n. Nã sÏ rÊt h÷u Ých khi b¹n ®äc phÇn h−íng dÉn c¬ b¶n v× nã sÏ cung cÊpcho b¹n nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n ®Ó b¹n hiÓu râ MATLAB vµ ph¸t triÓn ®−îc nh÷ng kh¶n¨ng cña m×nh sau nµy.Cã lÏ c¸ch dÔ nhÊt ®Ó h×ng dung vÒ MATLAB lµ nã cã ®Çy ®ñ c¸c ®Æc ®iÓm cña m¸ytÝnh c¸ nh©n: gièng nh− c¸c m¸y tÝnh c¬ b¶n, nã lµm tÊt c¶ c¸c phÐp tÝnh to¸n häc c¬ b¶nnh− céng, trõ, nh©n, chia; gièng nh− m¸y tÝnh kü thuËt, nã bao gåm: sè phøc, c¨n thøc, sè mò, logarithm, c¸c phÐp to¸n l−îng gi¸c nh− sine, cosine, tang; nã còng gièng nh− m¸y tÝnhcã kh¶ n¨ng lËp tr×nh, cã thÓ l−u tr÷, t×m kiÕm l¹i d÷ liÖu, còng cã thÓ t¹o, b¶o vÖ vµ ghi tr×nhtù c¸c lÖnh ®Ó tù ®éng phÐp to¸n khi gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò, b¹n cã thÓ so s¸nh logic, ®iÒukhiÓn thùc hiªn lÖnh ®Ó ®¶m b¶o tÝnh ®óng ®¾n cña phÐp to¸n. Gièng nh− c¸c m¸y tÝnh hiÖn®¹i nhÊt, nã cho phÐp b¹n biÓu diÔn d÷ liÖu díi nhiÒu d¹ng nh−: biÓu diÔn th«ng th−êng, matr©n ®¹i sè, c¸c hµm tæ hîp vµ cã thÓ thao t¸c víi d÷ liÖu th−êng còng nh− ®èi víi ma trËn.Trong thùc tÕ MATLAB cßn øng dông rÊt réng r·i trong nhiÒu lÜnh vùc vµ nã còng sö dông rÊt nhiÒu c¸c phÐp tÝnh to¸n häc. Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm ®ã vµ kh¶ n¨ng th©n thiÖn víing−êi sö dông nªn nã dÔ dµng sö dông h¬n c¸c ng«n ng÷ kh¸c nh− Basic, Pascal, C.Nã cung cÊp mét m«i tr−êng phong phó cho biÓu diÔn d÷ liÖu, vµ cã kh¶ n¨ng m¹nh mÏvÒ ®å ho¹, b¹n cã thÓ t¹o c¸c giao diÖn riªng cho ng−êi sö dông(GUIs) ®Ó g¶i quyÕt nh÷ngvÊn ®Ò riªng cho m×nh. Thªm vµo ®ã MATLAB ®−a ra nh÷ng c«ng cô ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ngvÊn ®Ò ®Æc biÖt, gäi lµ Toolbox (hép c«ng cô). VÝ dô Student Edition cña MATLAB bao gåmc¶ Toolbox ®iÒu khiÓn hÖ thèng, Toolbox xö lÝ tÝn hiÖu, Toolbox biÓu t−îng to¸n häc. Ngoµira b¹n cã thÓ t¹o Toolbox cho riªng m×nh.Víi nh÷ng kh¶ n¨ng m¹nh mÏ, réng lín cña MATLAB nªn nã rÊt cÇn thiÕt cho b¹n b¾t®Çu tõ phÇn c¬ b¶n. Sau ®©y chóng ta sÏ nghiªn cøu tõng phÇn, vµ cuèn s¸ch nµy sÏ gióp

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->