Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs Sociologie

Curs Sociologie

Ratings: (0)|Views: 1,338|Likes:
Published by stefanutz13
curs sociologie
curs sociologie

More info:

Published by: stefanutz13 on Jan 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2014

pdf

text

original

 
TEMA ISOCIOLOGIA CA ŞTIINŢĂI. Definirea sociologiei. Obiectul de studiu al sociologiei
.
Raporturile cu alteştiinţe1.1. Definirea sociologiei
Într-un sens foarte general, termenul de sociologie este folosit pentru a desemnaştiinţa socialului.Termenul de sociologie provine din îmbinarea a două cuvinte, unul latin „socius” ceînseamnă social şi altul ce provine din limba greacă „logos” cu semnificaţia – ştiinţă; caurmare putem considera că sociologia este o ştiinţă despre social, despre societate.De-a lungul timpului sociologia a fost definită în diferite moduri în funcţie de nivelulde cunoaştere şi de explicare a socialului.Filozoful pozitivist francez – Auguste Compte a folosit pentru prima dată termenul de„sociologie” într-un studiu intitulat: „Course de philosophie positive”, publicat în anul 1838.În lucrarea respectivă a definit conceptul de „sociologie” ca fiind o „ştiinţă a societăţii”.Max Weber a apreciat sociologia drept ştiinţa care studiază acţiunea socială.George Gurtvich a considerat că „sociologia este ştiinţa fenomenelor sociale totale,care are drept obiect studiul global al relaţiilor sociale, societatea ca integralitate deraporturi”.Dimitrie Gusti a definit sociologia ca fiind „ştiinţa realităţilor sociale”. În concepţialui Petre Andrei „sociologia studiază în mod obiectiv, în primul rând, existenţa socială subaspectul ei static-structural, şi apoi sub aspectul dinamic - funcţional al ei, arătând fazele şitipurile sociale realizate”.Pentru Traian Herseni „sociologia este ştiinţa societăţilor omeneşti, este o disciplinăce se ocupă cu studiul vieţii sociale, al fenomenelor de comunicare umană, de convieţuiresocială”.Dicţionarul „Le Petit Larousse” defineşte sociologia ca fiind disciplina care „studiazăştiinţific societăţile omeneşti şi faptele sociale”.Cătălin Zamfirescu şi Lazăr Vlăsceanu în „Dicţionarul de sociologie” consideră că„sociologia este o ştiinţă despre societate”.Din succinta trecere în revistă a diferitelor definiţii date sociologiei se desprindelementele fundamentale privitoare la specificitatea sa ca disciplină ştiinţifică.Rezultă din definiţiile date că sociologia, ca ştiinţă, dispune de un obiect propriu decunoaştere şi anume societatea. Numai societatea este obiect de studiu nu doar alsociologiei , ci şi al multor alte ştiinţe sociale. Se naşte în mod firesc întrebarea ce anumeconferă specificitate sociologiei? Se consideră că ceea ce deosebeşte sociologia, în principalde toate celelalte ştiinţe sociale este perspectiva de abordare a obiectului de cercetare comun,respectiv societatea. Sociologia este ştiinţa care abordează societatea ca totalitate, ca întreg,studiind ansamblul faptelor, fenomenelor, relaţiilor şi proceselor sociale.Sociologia se manifestă atât ca ştiinţă a socialului, ca formă generală de existenţă aviii umane, t şi ca ştiiă a societăţii globale, a organirii şi dinamicii sale, asubsistemelor din care se compune societatea globală şi a relaţiilor lor atât cu sistemul social-global, cât şi cu celelalte subsisteme ale acestuia. Din această perspectivă se desprind trei paliere ale sociologiei:- teoria generală a socialului.- teorie a societăţii globale1
 
- teorii ale diferitelor subsisteme ale societăţii globale.Un astfel de mod de manifestare arată că sociologia permite observarea şi reflectareaasupra vieţii sociale, descoperirea disfuncţionalităţilor şi crizelor sociale de la nivelulindividului şi comunităţilor umane de posibilitatea de a găsi soluţii la problemele cu care seconfruntă societatea.
1.2. Obiectul de studiu a sociologiei
Sociologia este o ramura a ştiinţelor sociale relativ recentă, a cărei recunoaştereoficială şi instituţionalizare s-a făcut la cumpăna secolelor XIX şi XX. La sfârşitul secoluluial XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, revoluţia industrială a produs prinindustrializare, profesionalizare şi raţionalitate ştiinţifică şi economică schimbări sociale fără precedent, concretizate atât în apariţia unor fenomene sociale total necunoscute, precummigraţia aglomerarea, înstrăinarea şi depersonalizarea, cât şi în intensificarea şi extinderea lanivel de societate a fenomenelor sociale cunoscute, precum sărăcia, exploatarea, devianţa, prostituţia, divorţialitatea, naşterile ilegitime, criminalitatea şi sinuciderea. Schimbările produse au avut consecinţe profunde asupra funcţionalităţii societăţii şi a vieţii indivizilor,situaţie ce a impus nevoia cunoaşterii ştiinţifice - prin observaţie, descriere, explicaţie şi predicţie - atât a fenomenelor respective, cât şi a structurilor, instituţiilor şi grupurilor socialecare le-au determinat. Astfel a început să se constituie ştiinţa despre societate, a sociologiei caştiinţă de sine stătătoare strâns legată de schimbările social-economice profunde petrecute însocietatea europeană, fiind un reflex teoretic al acestora şi o încercare de răspuns la problemele ridicate de aceste schimbări.Auguste Comte (1798-1857) a conceput studierea societăţii dintr-o dublă perspectivă:una statică, ca factor constitutiv şi de stabilitate şi una dinamică, ca factor de progres şi deschimbare. Interpretarea dată de Comte faptelor sociale a exprimat mai mult o intenţieepistemologică (teoria cunoaşterii ştiinţifice – epistemologia) în efortul său de a evidenţiaansamblul legilor fundamentale care guvernează în social.Herbert Spencer (1820-1903) a interpretat societatea ca un organism, apt în modsistematic de adaptare şi de evoluţie.Emile Durkheim (1858-1917) a desemnat un obiect de cercetare precis al sociologieişi anume „faptele sociale”. În studiul „Regulile metodei sociologice” (1894) el a emis oformulă celebră: faptele sociale trebuie să fie tratate „ca lucruri” având un interes intrisec,autonom. Conform acestei înţelegeri societatea este un complex de fapte sociale. Nici unadin aceste fapte sociale nu este întâmplătoare şi nu poate fi explicată de sine stătător. Oricefapt social pentru a putea fi înţeles trebuie raportat la totul în care se naşte şi privit paralel cucelelalte părţi componente (fapte sociale) ale acestui tot.Contribuţii importante la determinarea obiectului de studiu al sociologiei le-au avutMax Weber , Karl Marx, Wilhelm Wundt, Talcott Parsons, Dimitrie Gusti ş.a.Aceşti gânditori au mari merite în efortul făcut pentru:1.a se preciza cu claritate obiectul specific de studiu2.a se preciza raporturile cu alte discipline3. elaborarea unui sistem conceptual şi a unei metodologii de investigaţie propriisociologiei.Domeniul sociologiei este realitatea socială în procesualitatea devenirii şi stabilităţiiei. Studiul realităţilor sociale arată că anumite procese, instituţii şi fenomene sociale precum:familia, stratificarea socială, raporturile dintre componentele societăţii, mecanismele defuncţionare a societăţii au devenit obiect al unor anumite discipline ştiinţifice numai dupăconstituirea sociologiei ca ştiinţă, ex.: sociologia familiei, sociologia comportamentuluideviant, sociologia copilului, sociologia rurală, sociologia puterii etc.2
 
În mod concret obiectul de studiu al sociologiei îl constituie studiul colectivităţilor umane şi al relaţiilor interumane din cadrul acestora, precum şi comportamentul uman îninteriorul grupurilor şi comunităţilor umane.Drept urmare în cadrul cursului se vor studia probleme referitoare la acţiunea socială,structura socială, grupurile sociale, organizaţia, socializarea, grupurile de vârstă, genul social,relaţiile interetnice, rasiale şi naţionale, familie, religie, devianţă, cultură etc.Întrucât obiectul sociologiei cuprinde o arie de probleme de mare diversitate şicomplexitate, s-a conturat prin diferenţierea şi aprofundarea investigaţiei ştiinţifice, un sistemde discipline sociologice. Numărul acestor discipline sociologice se apropie de 100, dintrecare enumerăm: sociologia culturii, sociologia politică, sociologia civilizaţiilor, sociologiaeconomică, sociologia cunoaşterii, sociologia familiei, sociologia devianţei, sociologiacomunităţilor, sociologia morală, sociologia juridică, sociologia limbii, sociologia artei,sociologia literaturii, sociologia educaţiei, sociologia muncii etc. Numărul impresionant alramurilor sociologiei scoate în relief două aspecte importante privitoare la statutul acesteia caştiinţă. Un prim aspect are în vedere procesul de delimitare continuu, tot mai precis şi nuanţatal obiectului de studiu al sociologiei. Celălalt aspect pune în evidenţă capacitatea sociologieide a evolua ca ştiinţă a socialului, de a se adapta la condiţiile sociale concrete şi de a încercasă răspundă provocărilor agenţilor sociali şi cerinţelor realităţii sociale.
1.3. Raporturile sociologiei cu alte ştiinţe socio-umane
.Specificul unei ştiinţe, în general, este dat de următoarele elemente:- obiectul de cercetare- aria tematică şi aparatul conceptual- perspectiva de abordare a obiectului de studiu- metodele de investigaţie- finalitatea cercetării ştiinţificeSociologia, ca ştiinţă socială, are drept obiect de studiu societatea omenească. Dupăcum s-a arătat mai sus, specific pentru sociologie este faptul că ea abordează societatea ca unîntreg, ca ansamblu integral şi coerent de elemente componente, ca totalitate a diversităţii şisimultaneităţii interacţiunilor care au loc în interiorul său. Sociologia este ştiinţa ansambluluide fapte, fenomene, relaţii şi procese sociale, de unităţi şi grupuri sociale, de contradicţii,mişcări şi lupte sociale, a structurii, organizării, funcţionării şi dinamicii societăţii ca întreg.Delimitarea sociologiei de celelalte ştiinţe socio-umane se reflectă nu numai în modulde abordare a obiectului obiectul de studiu, ci şi în problematica specifică. Sociologiastudiază realitatea socială dincolo de modul cum se exprimă ea în aspectele particulare.Finalitatea sociologiei stă în explicarea şi înţelegerea structurii şi funcţionării realităţiisociale. Ea urmăreşte cunoaşterea ştiinţifică a societăţii globale. Sociologia caută răspuns la ochestiune esenţială, şi anume relaţia dintre individ şi societate sub toate aspectele ei.Din această perspectivă este oportună analiza raporturilor sociologice cu celelalteştiinţe socio-umane.
 Psihologia
- ştiinţa care se ocucu studiul comportamentului individual şi a personalităţii prin proprietăţi cum sunt: atitudini, necesităţi, sentimente, precum şi prin procese ca: învăţare, percepţie etc.Psihologia socială este strâns legată de sociologie. Ea studiainteracţiunilecomportamentelor individuale şi de grup, stările şi procesele psihice colective, personalitateasub raportul condiţionării socio-culturale. Psihologia socială studiază psihicul individului în procesele de grup iar sociologia abordează colectivităţile sociale din perspectiva relaţiilor sociale, a structurilor, interacţiunilor şi organizării din societate.
 Antropologia
este ştiinţa care studiaomul ca individ, grup şi specie din perspectiva biologică şi socială.3

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ana Georgescu liked this
Ana Georgescu liked this
Alexandra Popa liked this
Maria Roman liked this
Maria Roman liked this
Stefan Dumitru liked this
Stefan Dumitru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->