Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
124Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tư Tưởng Hồ Chí MINH về đại đoàn kết dân tộc

Tư Tưởng Hồ Chí MINH về đại đoàn kết dân tộc

Ratings: (0)|Views: 14,834 |Likes:
Published by thanhtran1987

More info:

Published by: thanhtran1987 on Jan 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2013

pdf

text

original

 
 
Bài t Bài t 
 p ti  p ti 
ể ể 
u luu lu
nn
::
M ônM ôn
::
Tư tưởng Hồ Chí MinhTư tưởng Hồ Chí Minh
LỜI NÓI ĐẦULỜI NÓI ĐẦU
Muốn đưa cách mạng đến thành công phải có lực lượng cách mạng đủ mạnhMuốn đưa cách mạng đến thành công phải có lực lượng cách mạng đủ mạnh để chiến thắng kẻ thù và xây dựng thành công xã hội mới; muốn có lực lượng cáchđể chiến thắng kẻ thù và xây dựng thành công xã hội mới; muốn có lực lượng cách mạng mạnh phải thực hiện đại đoàn kết, quy tụ mọi lực lượng cách mạng thànhmạng mạnh phải thực hiện đại đoàn kết, quy tụ mọi lực lượng cách mạng thành một khối vững chắc. Do đó, đoàn kết trở thành vấn đề chiến lược lâu dài của cáchmột khối vững chắc. Do đó, đoàn kết trở thành vấn đề chiến lược lâu dài của cách mạng, là nhân tố bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng.mạng, là nhân tố bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng. Như Hồ Chí Minh đã nói Như Hồ Chí Minh đã nói
: :  sức mạnh mà Người đã tìm được là đại đoàn sức mạnh mà Người đã tìm được là đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. “kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. “
. Có như vậy đất. Có như vậy đất nước ta mới hoàn toàn thống nhất, dân tộc ta mới có cuộc sống ấm no, tự do hạnhnước ta mới hoàn toàn thống nhất, dân tộc ta mới có cuộc sống ấm no, tự do hạnh  phúc. phúc.Chính vì lẽ đó mà chúng em đã lựa chọn đề tàiChính vì lẽ đó mà chúng em đã lựa chọn đề tài
“Tư tưởng Hồ Chí “Tư tưởng Hồ Chí 
 
 Minh về  Minh về  sức mạnh Đại đoàn kết dân tộcsức mạnh Đại đoàn kết dân tộc
”Đây là một đề tài hay có nội dung và ý nghĩa to”Đây là một đề tài hay có nội dung và ý nghĩa to lớn , nó còn là bài học sâu sắc cho mỗi thế hệ .Bài học quý báu cho quá trình dựnglớn , nó còn là bài học sâu sắc cho mỗi thế hệ .Bài học quý báu cho quá trình dựng nước và giữ nước. Bài tiểu luận của chúng em gồm ba chương chính như sau :nước và giữ nước. Bài tiểu luận của chúng em gồm ba chương chính như sau :
I,-Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.I,-Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.II,-Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnhII,-Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.thời đại.III,-III,-Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sứcPhát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại trong bối cảnh hiện naymạnh thời đại trong bối cảnh hiện nay
Mặc dù các thành viên trong nhóm đã hết sức cố gắng để bài tiểu luận đượcMặc dù các thành viên trong nhóm đã hết sức cố gắng để bài tiểu luận được hoàn thiện, tuy nhiên do yếu tố khách quan và chủ quan nên bài tiểu luận khóhoàn thiện, tuy nhiên do yếu tố khách quan và chủ quan nên bài tiểu luận khó tránh khỏi những hạn chế nhất định và vẫn còn những nội dung mới để tiếp tục, bổtránh khỏi những hạn chế nhất định và vẫn còn những nội dung mới để tiếp tục, bổ sung và sửa chữa , chúng em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô và các bạnsung và sửa chữa , chúng em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô và các bạn đọc để bài tiểu luận của chúng em hoàn thiên hơn.đọc để bài tiểu luận của chúng em hoàn thiên hơn.Nhóm sinh viên hực hiện../..Nhóm sinh viên hực hiện../..
11
 
 
Bài t Bài t 
 p ti  p ti 
ể ể 
u luu lu
nn
::
M ônM ôn
::
Tư tưởng Hồ Chí MinhTư tưởng Hồ Chí Minh
Chương I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạiChương I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộcđoàn kết dân tộc
1. 1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết 1. 1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết  dân tộcdân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc được hình thành từTư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc được hình thành từ những cơ sở quan trọng sau đây:những cơ sở quan trọng sau đây:
a) Truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng củaa) Truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng của dân tộc Việt Namdân tộc Việt Nam
Trải qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, tinh thầnTrải qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, tinh thần yêu nước gắn liền với ý thức cộng đồng, ý thức cố kết dân tộc, đoàn kếtyêu nước gắn liền với ý thức cộng đồng, ý thức cố kết dân tộc, đoàn kết dân tộc của dân tộc Việt Nam đã được hình thành và củng cố, tạo thànhdân tộc của dân tộc Việt Nam đã được hình thành và củng cố, tạo thành một truyền thống bền vững. Đối với mỗi người Việt Nam, yêu nước-một truyền thống bền vững. Đối với mỗi người Việt Nam, yêu nước- nhân nghĩa- đoàn kết đã trở thành một tình cảm tự nhiên, in đậm dấu ấnnhân nghĩa- đoàn kết đã trở thành một tình cảm tự nhiên, in đậm dấu ấn trong cấu trúc xã hội truyền thống, tạo thành quan hệ ba tầng chặt chẽ:trong cấu trúc xã hội truyền thống, tạo thành quan hệ ba tầng chặt chẽ: 
 gia đình - làng xã - quốc gia gia đình - làng xã - quốc gia
. Từ đời này sang đời khác, tổ tiên ta đã có. Từ đời này sang đời khác, tổ tiên ta đã có rất nhiều chuyện cổ tích, ca dao, ngạn ngữ ca ngợi truyền thống đoànrất nhiều chuyện cổ tích, ca dao, ngạn ngữ ca ngợi truyền thống đoàn kết dân tộc.kết dân tộc.Hồ Chí Minh đã sớm hấp thụ và nhận thức được vai trò của truyềnHồ Chí Minh đã sớm hấp thụ và nhận thức được vai trò của truyền thống yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết của dân tộc. Người khẳng định:thống yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết của dân tộc. Người khẳng định: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý"Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý  báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nóấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó
22
 
 
Bài t Bài t 
 p ti  p ti 
ể ể 
u luu lu
nn
::
M ônM ôn
::
Tư tưởng Hồ Chí MinhTư tưởng Hồ Chí Minh
lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nướclướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước"và lũ cướp nước"
11
..Chủ nghĩa yêu nước, truyền thống đoàn kết, cộng đồng của dân tộcChủ nghĩa yêu nước, truyền thống đoàn kết, cộng đồng của dân tộc Việt Nam là cơ sở đầu tiên, sâu xa cho sự hình thành tư tưởng Hồ ChíViệt Nam là cơ sở đầu tiên, sâu xa cho sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.Minh về đại đoàn kết dân tộc.
b) Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin coi cách mạng là sự b) Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin coi cách mạng là sự  nghiệp của quần chúng nghiệp của quần chúng 
Chủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng, cách mạng là sự nghiệp của quầnChủ nghĩa Mác - Lênin cho rằng, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhânchúng, nhândân là người sáng tạo ra lịch sử; giai cấp vô sản muốn thựcdân là người sáng tạo ra lịch sử; giai cấp vô sản muốn thực hiện được vai trò lãnh đạo cách mạng phải trở thành dân tộc; liên minhhiện được vai trò lãnh đạo cách mạng phải trở thành dân tộc; liên minh công nông là cơ sở để xây dựng lực lượng to lớn của cách mạng.công nông là cơ sở để xây dựng lực lượng to lớn của cách mạng.Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin là vì chủ nghĩa Mác-Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin là vì chủ nghĩa Mác- Lênin đã chỉ ra cho các dân tộc bị áp bức con đường tự giải phóng. V.I.Lênin đã chỉ ra cho các dân tộc bị áp bức con đường tự giải phóng. V.I. Lênin cho rằng, sự liên minh giai cấp, trước hết là liên minh công nôngLênin cho rằng, sự liên minh giai cấp, trước hết là liên minh công nông là hết sức cần thiết bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng vô sản, rằnglà hết sức cần thiết bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng vô sản, rằng nếu không có sự đồng tình và ủng hộ của đa số nhân dân lao động vớinếu không có sự đồng tình và ủng hộ của đa số nhân dân lao động với đội ngũ tiên phong của nó, tức giai cấp vô sản, thì cách mạng vô sảnđội ngũ tiên phong của nó, tức giai cấp vô sản, thì cách mạng vô sản không thể thực hiện được.không thể thực hiện được. Như vậy, chủ nghĩa Mác-Lênin không những đã chỉ ra vai trò của Như vậy, chủ nghĩa Mác-Lênin không những đã chỉ ra vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử mà còn chỉ ra vị trí của khối liênquần chúng nhân dân trong lịch sử mà còn chỉ ra vị trí của khối liên minh công nông trong cách mạng vô sản. Đó là những quan điểm lýminh công nông trong cách mạng vô sản. Đó là những quan điểm lý luận hết sức cần thiết để Hồ Chí Minh có cơ sở khoa học trong sự đánhluận hết sức cần thiết để Hồ Chí Minh có cơ sở khoa học trong sự đánh giá chính xác yếu tố tích cực cũng như những hạn chế trong các di sảngiá chính xác yếu tố tích cực cũng như những hạn chế trong các di sản truyền thống, trong tư tưởng tập hợp lực lượng của các nhà yêu nướctruyền thống, trong tư tưởng tập hợp lực lượng của các nhà yêu nước
33

Activity (124)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
xurytran liked this
ducanhhk93 liked this
Su Xinh Xắn liked this
Thanh Vu liked this
Ho Nhung liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->