Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1707 Dk Logic PLC

1707 Dk Logic PLC

Ratings: (0)|Views: 1,327|Likes:
Published by hiepbo

More info:

Published by: hiepbo on Jan 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2011

pdf

text

original

 
 TS. NGUY
 N NH
Ư 
HI
 N, TS. NGUY
 N M
 NH TÙNG
Đ
I
U KHI
N LOGIC VÀ PLC
 Sách chuyên kh
o dùng cho
đ 
ào t 
o
Đạ
i h
c và Sau
đạ
i h
cngành
Đ
ề 
u khi 
ể 
n & T 
ự 
 
độ
ng hoá 
NHÀ XU
T B
N KHOA H
C T
Ự 
NHIÊN VÀ CÔNG NGH
 HÀ N
I - 2007
 
 1
M
C L
C
 N
i dung
Trang 
CH
ƯƠ 
NG 1 : LÝ THUY
T C
Ơ 
S
Ở 
 
§1.1 Nh
ng khái ni
m c
ơ 
b
n.........................................................................................3
§
1.2. Các ph
ươ 
ng pháp bi
u di
n hàm logic..................................................................8
§
1.3. Các ph
ươ 
ng pháp t
i thi
u hoá hàm logic...........................................................11
§
1.4. Các h
m
ch logic...............................................................................................15
§
1.5. Grafcet -
để
mô t
m
ch trình t
trong công nghi
 p...........................................17
CH
ƯƠ 
NG 2: M
T S
 
Ứ 
NG D
NG M
CH LOGIC TRONG
Đ
I
U KHI
N
§
2.l. Các thi
ế
t b
 
đ
i
u khi
n..........................................................................................27
§
2.2. Các s
ơ 
 
đồ
kh
ng ch
ế
 
độ
ng c
ơ 
rôto l
ng sóc........................................................28
§
2.3. Các s
ơ 
 
đồ
kh
ng ch
ế
 
độ
ng c
ơ 
không
đồ
ng b
rôto dây qu
n..............................32
§
2.4. Kh
ng ch
ế
 
độ
ng c
ơ 
 
đ
i
n m
t chi
u.....................................................................34
CH
ƯƠ 
NG 3: LÝ LU
N CHUNG V
 
Đ
I
U KHI
N LOGIC L
P TRÌNH PLC
§
3.1. M
ở 
 
đầ
u.................................................................................................................36
§
3.2. Các thành ph
n c
ơ 
b
n c
a m
t b
PLC..............................................................37
§
3.3. Các v
n
đề
v
l
 p trình........................................................................................41
§
3.4.
Đ
ánh giá
ư
u nh
ượ 
c
đ
i
m c
a PLC......................................................................47
CH
ƯƠ 
NG 4: B
 
Đ
I
U KHI
N PLC – CPM1A
§
4.l. C
u hình c
ng.......................................................................................................49
§
4.2. Ghép n
i..............................................................................................................53
§
4.3. Ngôn ng
l
 p trình...............................................................................................54
CH
ƯƠ 
NG 5: B
 
Đ
I
U KHI
N PLC - S5
§
5.l. C
u t
o c
a h
PLC Step5....................................................................................58
§
5.2.
Đị
a ch
và gán
đị
a ch
..........................................................................................59
§
5.3. Vùng
đố
i t
ượ 
ng....................................................................................................61
§
5.4. C
u trúc c
a ch
ươ 
ng trình S5..............................................................................62
§
5.5. B
ng l
nh c
a S5 - 95U.......................................................................................63
§
5.6. Cú pháp m
t s
l
nh c
ơ 
b
n c
a S5.....................................................................64
CH
ƯƠ 
NG 6: B
 
Đ
I
U KHI
N PLC - S7-20
 
§
6.1. C
u hình c
ng......................................................................................................74
§
6.2. C
u trúc b
nh
ớ 
...................................................................................................77
§
6.3. Ch
ươ 
ng trình c
a S7-200.....................................................................................79
§
6.4. L
 p trình m
t s
l
nh c
ơ 
b
n c
a S7-200............................................................80
 
 2
CH
ƯƠ 
NG 7: B
 
Đ
I
U KHI
N PLC - S7-300
§7.l. C
u hình c
ng.......................................................................................................83§7.2. Vùng
đố
i t
ượ 
ng....................................................................................................86§7.3. Ngôn ng
l
 p trình...............................................................................................88§7.4. L
 p trình m
t s
l
nh c
ơ 
b
n...............................................................................89
PH
L
C 1 CÁC PH
N M
M L
P TRÌNH PLC
 1. T
 p trình cho OMRON.............................................................................................982. L
 p trình cho PLC - S5...........................................................................................1053. L
 p trình cho PLC - S7200.....................................................................................1114. L
 p trình cho PLC - S7-300...................................................................................116
PH
L
C 2 B
NG L
NH C
A CÁC PH
N M
M PLC
1. B
 NG L
 NH C
A PLC CPM1A.........................................................................1212. B
 NG L
 NH C
A PLC - S5................................................................................1253. B
 NG L
 NH C
A PLC - S7-200........................................................................1284. B
 NG L
 NH C
A PLC S7-300...........................................................................135
TÀI LI
U THAM KH
O

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->