Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Iz moralnog života ashaba

Iz moralnog života ashaba

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 328|Likes:
Published by islamzasve9055
Iz moralnog života ashaba
Iz moralnog života ashaba

More info:

Published by: islamzasve9055 on Jan 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2012

pdf

text

original

 
RIJEČ PREVODICA
Sve hvale i zahvale pripadaju uzvišenom Allahu, Gospodaru svihsvjetova, Jednom, Jedinom, kome ravna nema! Neka je salavat iselam na poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, njegoveashabe i sve one koji slijede njegov put do Sudnjega dana.Tevhid, kelime i šehadet, din i iman su samo neki nazivi, jedinopriznate vjere kod uzvišenog Allaha, islama. Uzvišeni Allah je rekao:
ملسا ها دنع يدا  إ
Jedino ispravna vjera kod Allaha je islam!
1
Bez ispravnog vjerovanja, bez čistog tevhida, bez iskrenog kelime išehadeta i bez jakog imana čovjek neće imati uspjeha ni na dunjalukuni na ahiretu, ali kako da čovjek zna da li je njegovo vjerovanjeispravno i da li je njegov kelime i šehadet iskren i da li je njegov iman jak?Instrument pomoću kojeg možemo izmjeriti jačinu ispravnosti našegvjerovanja kao i iskrenost kelime i šehadeta jednog muslimana zove selijepo ponašanje, ahlak, shodno riječima Poslanika, sallallahu alejhi vesellem: Najsavršenijeg imana su vjernici najljepšeg ahlaka! U drugojpredaji stoji: Najbolji ljudi su oni koji su najboljeg ahlaka! U trećojpredaji stoji: Najboljeg su islama oni koji su najboljeg ahlaka! Učetvrtoj predaji stoji: Najdraži ljudi Allahu su oni koji su najljepšegahlaka!
2
S obzirom da je ahlak i lijepo ponašanje glavno mjerilo iskrenosti iispravnosti nečije vjere, ono će se prvashodno ogledati u čovječijemodnosu prema njegovom Stvoritelju, Uzvišenom Allahu, onda unjegovom odnosu prema stvorenjima oko sebe, kao i u njegovomodnosu prema samome sebi.Dostojanstvenost i ljudskost su odlike jednog muslimana u odnosuprema njegovom Stvoritelju – Uzvišenom Allahu, gdje neće robovatiniti obožavati nikog pored Njega, niti će mu činiti bilo kakvu vrstu širkai idolopoklonstva. Uzvišeni Allah, je taj koga muslimansko vjerničkosrce najviše voli, i za kim neprestano izgara!
1
Alu 'Imran,19.
2
Ebu Davud,Sunen,hadisbr.4682;Abdullahibn Ahmed, Es-Sunne, hadisbr.747;Tirmizi,Sunen,hadisbr.1162;Ahmed, Musned,hadisbr.7396,10110,10829,18479,20863,20980,24250,24721;Darimi,Sunen,hadisbr.2792;Ibn Hibban,Sahih,hadisbr.479,486;Hakim,Mustedrek,hadisbr.1, 2, 173.Albaniza ovu predajukae da jevjerodostojna.Pogledaj:Es-
ž
Silsilees-sahiha,hadisbr.284.
 
Dostojanstvenost i ljudskost su odlike jednog muslimana i u odnosu sastvorenjima oko sebe bilo da su u pitanju meleki, ini, ljudi iliživotinje. Svakome od njih treba dati njegovo pravo; od meleka setreba stidjeti, u džinski svijet se ne smije zadirati i miješati, ljude, uosnovi, poštovati i cijeniti, a prema životinjama se ljudski ponašati!Dostojanstvenost i ljudskost su odlike jednog muslimana i u njegovomodnosu prema samome sebi, gdje on, prije svega, treba paziti na ličnuhigijenu ali prvashodno higijenu srca - vjerovanja i ubjeđenja -otklanjajući od sebe neugodan miris bilo kakvog pogrešnog vjerovanja,a zatim dolazi na red i tijelo koje se također mora čuvati i čistiti kako spolja tako i iznutra, pa kao što ne dozvoljavamo da se na našem tijelunađe prljavština isto tako ne smijemo dozvoliti da prljavština ulazi unaše tijelo poput prljavštine droge, alkohola, duhana, svinjskogmesa...Ahlak je i drugi pojam za ihsan-svaršenstvo u vjerovanju, kojeg jePoslanik sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio riječima: Ihsan je daobožavaš Allaha, kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš On tebevidi!
3
Enes, radijallahu anhu, je rekao: Allahov Poslanik, je bio čovjeknajljepšeg ponašanja!
4
Aiša, radijallahu anha, je rekla: Čula sam od Allahovog Poslanikasallallahu alejhi ve sellem, sljedeće: Vjernik će svojim lijepimponašanjem ahlakom, dosti stepen čovjeka koji noću klanja adanju posti!
5
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, je rekao: Allahov Poslanik, sallallahualejhi ve sellem, je bio upitan o djelu koje će najviše ljude uvoditi uDžennet, pa je rekao: Bogobojaznost i lijepo ponašanje. Bio je upitan io tome zbog čega će ljudi biti najviše bacani u Džehennem, pa jerekao: Jezik i spolni organ.
6
Usame ibn Šerik, radijallau anhu, je rekao da je Poslanik, sallallahualejhi ve sellem, bio upitan: Šta je najbolje što može biti dato čovjeku?Rekao je: Lijepo ponašanje!
7
3
Buhari,hadisbr.50;Muslim,hadisbr.8.
4
Muslim,hadisbr.2310.
5
Ebu Davud.Albanijehadisocijeniovjerodostojnimu djelu
Miškatu-l-mesabih
,hadisbr.5082.
6
Tirmizi,hadisbr.2004;IbnHibban,Sahih,hadisbr.476.Albanijehadisocijeniodobrim u djeluEs-Silsilees-sahiha,hadisbr.977.
7
Hakim,Mustedrek,hadisbr.8206.Hadisjevjerodostojan.
2
 
Ebu Ed-Derda', radijallahu anhu, kaže da je Poslanik sallallahu alejhive sellem, rekao:
 
Nema ništa težeg na vagi vjernika, na Sudnjemdanu, od lijepog ponašanja!
8
Abdullah ibn Omer, radijallahu anhuma, je rekao: Poslanik sallallahualejhi ve sellem, nije bio poročan niti pokvaren, i često je znao reći:Najbolji od vas su oni koji su najljepšeg ponašanja!
9
Džabir, radijallahu anhu, kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi vesellem, rekao: Od vas će mi, na sudnjemu danu, biti najdraži i najbližimjestom oni koji su bili najljepšeg ahlaka, dok će mi najomraženiji inajudaljeniji mjestom biti oni koji su mnogo pričali i galamili, koji senisu u govoru čuvali i pazili tuđeg prava, i koji su se oholo obraćalidrugim ljudima!
Ebu Se'id el-Hudri, radijallahu anhu, kaže da je Allahov Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Dvije osobine se ne mogu naći kodpravog vjernika: sebičnost i loše ponašanje!
Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je AllahovPoslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Lijepo ponašanje topigrijehe kao što sunce topi led! Ibn Abdu-l-Aziz dodaje: Loše ponašanjekvari dobra djela isto kao što sirće kvari med!
Ibnu Sirin je rekao: Lijepo ponašanje potpomaže očuvanju vjere!
Molim Uzvišenog Allaha, da ovo skromno djelo učini velikim i teškim natasu dobrih djela na Sudnjemu danu kako meni i piscu tako i našimroditeljima i profesorima i šejhovima i izdavaču i svima onima koji supomogli da se ovi divni biseri mudrosti, iz sehare naših dobrihprethodnika, nađu u rukama vjernika i vjernica!Sead ef. JasavićPlav, 19.08.07.
8
Tirmizi,hadis br. 2002; Ahmed, Musned, hadis br. 27557. Albani je hadis ocijeniovjerodostojnim.
9
Buhari,hadisbr.3366.
10
Tirmizi,hadisbr.2018;Ahmed,Musned,hadisbr.6735.Albanijehadisocijeniovjerodostojnim.
11
Tirmizi.Albanijehadisocijeniovjerodostojnimu djeluSahihu-t-Tergibve-t-terhib,hadisbr.2608.
12
El-Mu'dem el-kebir,hadisbr.10777;El-Mu'demu-l-evsat,hadisbr.850;u'abu-l-Iman,hadis
žžŠ
 br.8036; Hiljetu-l-evlija',6/348.Albanipredaju smatra dobrom u djelu
El-Džami'-s-sagir vezijadetuhu
,hadisbr.176.
13
Hiljetu-l-evlija' 
,2/274.
3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Rasim Begić liked this
Stazom Islama liked this
cici22 liked this
Ibrahim Idrizi liked this
Ibrahim Idrizi liked this
nadinbato liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->