Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Семинар № 7 Хичээлийн сэдэв: Молекул кинетик

Семинар № 7 Хичээлийн сэдэв: Молекул кинетик

Ratings: (0)|Views: 2,654 |Likes:
Published by erka_md

More info:

Published by: erka_md on Jan 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Семинар № 7  Хичээлийн сэдэв: Молекул кинетик онолын үндэс,Термодинамик 
Идеал хий Бойль-Мариотын хууль (температур тогтмол процессыг изотерм процесс гэх бөгөөд даралт эзлэхүүний үржвэр хадгалагдана) 
 PV cons
=
(7.1)
 P 
 хийн даралт,
эзлэхүүнГей-Люсакийн хууль (даралт тогтмол процессыг изобар процесс гэх бөгөөдэзлэхүүн ба температурын харьцаа хадгалагдана) 
const 
=
(7.2)Шарлийн хууль злэхүүн тогтмол процессыг изохор процесс гэх бөгөөддаралт температурын харьцаа хадгалагдана) 
 P const 
=
(7.3)Идеал хийн төлвийн тэгшитгэл 
m PV R
=
(7.4)
m
 хийн масс,
-хийн молийн масс,
/
m
 харьцаа нь хийн молийн тоо,
 R
-хийнтүгээмэл тогтмол
8.31
 R
=
 Ж/(моль К) Дальтоны хууль
1 2 3
...
n
 P P P P
= + + + +
(7.5)
 P 
 хийн хольцын даралт,
i
 P 
нь хольцод орж байгаа хий тус бүрийн парциалдаралт Хийн молекул кинетикийн онолын үндэс  Хийн молекулын давших хөдөлгөөний дундаж кинетик энерги ба температурын холбоо :
32
 E k
=
(7.6)
Больцманы тогтмол
 
Молекул кинетик онолын үндсэн тэгшитгэл:
2
13
 P n m
υ 
=
(7.7) 
n
- бодисын концентраци 
 N n
=
 Хийн даралт
 P 
ба хийн молекулын давших хөдөлгөөний дундаж кинетик энерги 
 E 
хоёрын холбоо:
23
 P n
=
(7.8) Хийн молекулын чөлөөт замын дундаж урт:
2 20
12 2
kT n
λ πσ πσ 
= =
(7.9) Хүндийн хүчний орон дахь молекулын концентрацийн түгэлт буюу Больцманытүгэлт :
0
Mgh RT 
n n e
=
 
0
Mgh RT 
 P Pe
=
(7.10)Молекулын хурдаараа хуваарилагдах буюу Максвеллийн түгэлтийн хууль :
20
32202
( ) 42
mkT 
mdn f en kT 
υ 
υ πυ π 
 = =   
(7.11) Хамгийн их магадлалт хурд:
0
2 2
m
 RT kM m
υ 
= =
(7.12) Арифметик дундаж хурд :
0
8 8
 RT kM m
υ π π 
= =
(7.13) Дундаж квадрат хурд:
 
0
3 3
kb
 RT kM m
υ 
= =
(7.14)Термодинамикийн үндэс Термодинамикийн 1-р хууль Системд авсан дулаан нь( 
Q
δ 
 ) түүний дотоодэнергийн нэмэгдүүлэх ( 
dU 
 ) болон гадагшаа хийх ажилд
 A
δ 
 )зарцуулагдана.Энэ нь энерги хадгалагдах хуулийн нэг хэлбэр юм.
Q dU A
δ δ 
= +
(7.15) Дулааны хөдөлгөөнд нөөцлөгдөж байгаа нийт энергийг дотоод энерги гэнэ.
0
2
iU RT 
=
 
i
- чөлөөний зэргийн тоо (7.16) Дотоод энергийн өөрчлөлт нь :
2
idU Rd
=
(7.17) Ажил нь механик хөдөлгөөний өөрчлөлтийг үнэлэх скаляр хэмжигдэхүүн бөгөөдтермодинамик системд
dA Pd
=
(7.18)Нэг биеэс нөгөөн биед ажил хийхгүйгээр шилжих энергийг дулааны тоо хэмжээбуюу дулаан гэнэ.Биеийн температурыг нэгжээр нэмэгдүүлэхэд шаардагдах дулааны тоо хэмжээг дулаан багтаамж гэнэ.
0
dQdT 
=
(7.19)Нэгж масстай биеийн дулаан багтаамжийг : Хувийн дулаан багтаамж :
1
dQm dT 
=
(7.20)1 моль бодисын дулаан багтаамжийг :

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Khandimaa Degii liked this
Sambaa Sunyue liked this
Baynaa Naraa liked this
Amgaa Sohuma liked this
Lhagwa Byambaa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->