Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
53Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Diskusi Fiqh Sirah II

Diskusi Fiqh Sirah II

Ratings:
(0)
|Views: 1,948|Likes:
Published by mysyahadah

More info:

Published by: mysyahadah on Jan 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2014

pdf

text

original

 
 
Fiqh al-sirah II
 
 DISEDIAKAN OLEH :
SSYYAAHHAADDAAUULLHHAAFFIIZZAAHHBBIINNIIAABBDDUULLLLAAHH ((mmaawwaarr _  _ mmuu j jaahheeeeddaahh@@ y yaahhoooo..ccoomm
 
)) hhttttpp::////wwwwww..mm y yss y yaahhaaddaahh..bbllooggssppoott..ccoomm// AACCAADDEEMMYYOOFFIISSLLAAMMIICCSSUUDDIIEESS UUNNIIVVEERRSSIIYYOOFFMMAALLAAYYAA22000077 
“ “  I  I  n nL L o ovvii n n g g M ee m m o o r r y yo o f  f   M  M  y yL L o ovvee N  a a b bii M uu h h a a m m m m a a d  d SS A Aa a n n d  d   K  K  a a k k N uu r ruuZ Z a aii k k a a h h M  a a t tZ Z a a n n  A A-- F F a a a a t tii h h a a h h” ”  SS y yeeii k k h hSS a aii d  d R R a a m m a a d  d  h h a a n na a-- B Buu t tii , ,B B a a a a r r o o k k a a a a a a h huuF Fiiii k k 
 
 
Fiqh al-sirah II
1
1.0
 
PENDAHULUAN
Siri-siri buku fiqh al sirah karya Muhammad Sa’id Ramadan Al-Buti dialih bahasa kedalam Bahasa Malaysia oleh Ust. Mohd Darus Sanawi dan diterbitkan oleh Dewan PustakaFajar. Semuanya mengandungi tiga jilid yang diberi tajuk Fiqh Al-Sirah 1, Fiqh Al-Sirah 2 danFiqh Al-Sirah 3.Fiqh Al-Sirah 1 mengandungi cerita-cerita awal mengenai kelahiran nabi Muhammad,
 
sirah baginda ketika baginda masih kecil sehinggalah meningkat remaja perkahwinannyaperlantikan nabi Muhammad sebagai Rasul.Fiqh Al-Sirah 2 iaitu siri yang akan menjadi diskusi selepas ini pula mengisahkan sirahberkenaan Baginda Muhammad S.A.W selepas baginda dan para pengikutnya berhijrah keMadinah; berkenaan dengan piagam Madinah dan sebagainya. Selain itu, ia turut mengandungisirah berkaitan peperangan-peperangan yang disertai Nabi dan para pengikutnya ketika bagindamasih hidup. Antaranya adalah peperangan Badar Al-Kubra, peperangan Uhud, Khandak dansebagainya.Manakala Fiqh Al-Sirah 3 pula menumpukan sirah dan perbincangannya yang berkaitandengan kehidupan baginda di akhir-akhir hayat baginda, juga tentang Fath al-Makkah.Istimewanya siri-siri buku ini, sinonim dengan tajuk buku iaitu Fiqh Al-Sirah, ia lebihberkisar pada perbincangan sirah yang melingkungi sempadan fiqh, dan juga perbincangan fiqhyang berkaitan dengan sempadan sirah Baginda, iaitu hukum-hukum fiqh sekitar peristiwa-peristiwa sirah yang berlaku dalam hayat baginda dibincangkan kemudian menjadi satu usul fiqhataupun hukum-hakam yang diterima pakai, setelah pengarang sendiri merujuk kepada hukumtentangnya dalam pelbagai kitab-kitab sirah lain dan juga kitab-kitab syarah hadith, dan kitab-kitab lain yang terkenal.Selain itu, buku ini sendiri turut mengisahkan berkenaan sirah baginda dengan sangatterperinci dan padat. Justeru, ia mudah difahami dan juga mempunyai banyak maklumattambahan yang penting.Namun begitu, maklumat dan hujah serta hukum-hakam dalam siri buku-buku ini dikiraturut menjadi satu sumber penghujahan dan kias rujukan yang boleh digunakan oleh para penulislain, mahupun para da’ie dan sesiapa sahaja. Ia harus menjadi buku yang wajib dibaca oleh umatNabi Muhammad yang tinggal sekarang, apatah lagi para pendukung Islam dan ahli gerakanIslam.
 
 
Fiqh al-sirah II
2
2.0 KANDUNGAN2.1 ASAS MASYARAKAT BARU
Usai hijrah Nabi dan para pengikutnya yang setia ke Madinah, betapa Rasulullahmenyedari bahawa terdapat tiga elemen fundamental yang harus terkandung dalam asasmasyarakat baru.Yang pertama adalah
 pembinaan masjid 
yang berperanan penting dalam masyarakat dan
 
negara Islam sebagai asas pembentukan masyarakat Islam yang kukuh dan kemas.Selain itu, antara hukum berkaitan adalah hukum bermu’amah dengan kanak-kanak yangbelum baligh. Sebahagian ulama mazhab Hanafi memperhujahkan bahawa tindakan kanak-kanak yang belum dewasa adalah harus. Ini berdasarkan hadith adanya tawar-menawar antara Bagindadan dua orang anak yatim berkenaan tanah yang akan didirikan masjid. Adapun pendapat jumhurulama’ adalah tidak sahnya tindakan kanak-kanak yang belum dewasa berdasarkan firman dalamsurah Al-An’aam ayat 152. Pengecualian dalam hadith tersebut kerana nabi Muhammad telahpun bercakap dengan bapa saudara yang menjaga mereka dan lagipula, Baginda sendirimempunyai otonomi dan autoriti yang istimewa, sesuai dengan taraf baginda. Maka, pendapatdari Mazhab Hanafi itu adlah tidak boleh dipegang.Hukum lain adalah berkaitan harus menggali kubur-kubur usang dan tempatnya digantidengan masjid sekiranya bersih dan sesuai untuk pembinaan.Selain itu, mengenai hukum pembinaan masjid; menghias dan mengukir aalah mengenaipembinaan, para ulama’ seluruhnya mengharuskannya berdasarkana yang dilakukan ‘Umar R.A.manakal mengenai ukiran dan lorekan, para ‘ulama’ seluruhnya tidak menyetujuinya. Ada yangmengatakan haram dan ada yang mengatakan makruh.Asas kedua pula adalah asas
 persaudaraan
iaitu mempersaudarakan antara seluruh kaumMuslimin, khususnya orang Muhajirin dan Ansar. Yang pertama adalah asas persaudaraan secarakhusus sesama mereka, contohnya antara Ja’afar bin Abi Talib dengan Muadz bin Jabal. Selepasitu, Rasulullah S.A.W mempersaudarakan antara tiap sahabatnya dengan persaudaraan secaraumum dimetrikan atas dasar maddi. Sehinggakan prinsip persaudaraan sebegini melebihipertalian keturunan, hingga seseorang sahabat itu boleh mewarisi harta sahabatnya. Namunbegitu, selepas turunnya ayat 75 dalam surah Al-Anfal, hukum ini dimansuhkan dengankeutamaan kepada keturunan.

Activity (53)

You've already reviewed this. Edit your review.
Samiuddin Arshad liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Nazifi Afanddi liked this
Muhammad Annas liked this
Fahmi Mohamad liked this
romizah liked this
romizah liked this
Elly Ruzana liked this
Bisikan Nurani liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->