Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chat Nhu Hoa

Chat Nhu Hoa

Ratings:
(0)
|Views: 494|Likes:
Published by foodvn20096990

More info:

Published by: foodvn20096990 on Jan 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

 
p chí Khoa h 
c - Công ngh 
Th 
 
y s 
n - s 
01/2008 Tr 
ư 
ng 

i h 
c Nha Trang 
60
CH
T NH
Ũ
HÓA S
D
NG TRONG S
N PH
M S
A VÀ SÔCÔLA
KS. Nguy
n Hà Di
u TrangKhoa Ch
bi
n - Tr
ư
ng

i h
c Nha Trang
Ch 
t nh 
ũ 
hóa th 
ư 
ng 
ơ 
c
 
 
ng
ng rãi trong ngành th 
 
c ph 
m. Nó có m 
t
u
t trong thành ph 
n nguyên li 
u
 
a các s 
n ph 
m nh 
ư 
ư 
c gi 
i khát, bánh k 
o,
ơ 
, maragine, s 
 
a, kem,socola,…Công d 
 
ng c 
 
a ch 
t nh 
ũ 
hóa là t 
o c 
m giác ngon mi 
ng (mouthfeel) và ngoài ra không kém ph 
n quan trong là t 
o c 
u trúc mong mu 
 
t s 
n ph 
m nh 
ư 
bánh ph 
 
kem, s 
t , …t 
 
 
 
ó có th 
kéo dài th 
 
i gian s 
 
 
ng c 
 
a s 
n ph 
m. Trong s 
n xu 
t s 
 
a, ng 
ư 
i ta hay s 
 
 
ng ch 
t nh 
ũ 
hóa là mono và diglyceride (MAG) – ester c 
 
a các axít béo. Ngoài ra, Lexithin 
ư 
c s 
 
 
ng r 
ng rãi trong 
n ph 
m socola v 
 
i hàm l 
ư 
ng không quá 0,5%. Hàm l 
ư 
ng qui 
 
nh ADI (l 
ư 
ng tiêu th 
 
ch 
p nh 
ư 
c hàng ngày mg/kg c 
ơ 
th 
 ) c 
 
 
a s 
ch 
t nh 
ũ 
hóa là không gi 
 
i h 
n. Vi 
c h
u rõ c 
u trúc, tính ch 
t v 
t lý, hóa h 
c c 
ũ 
ng nh 
ư 
cách s 
 
 
ng c 
 
a ch 
t nh 
ũ 
hóa r 
t quan tr 
ng trong vi 
c phát tri 
n các 
n ph 
m th 
 
c ph 
m.
1. Các

nh ngh
 ĩ 
a1.1 H
nh
ũ
t
ươ
ng

nh ngh
 ĩ 
a: là m
t h
phân tán cao c
a ítnh
t hai ch
t l
ng mà thông th
ư
ng không hòatan
ư
c v
i nhau, m
t pha là pha phân tán,pha kia g
i là pha liên t
c. Có r
t nhi
u h
 nh
ũ
t
ươ
ng khác nhau nh
ư
ng trong th
c ph
mchúng ta th
ư
ng g
p 3 d
ng:
 
u trong n 
ư 
c (Hình 1a): 
h
trong
ó cac gi
t d
u phân tán trong phaliên t
c là n
ư
c. Ví du: mayonnaises,kem s
a, bánh ph
t kem, …
 
ư 
c trong d 
u (Hình 1b)
: là h
trong
ó các gi
t n
ư
c phân tán trongpha liên t
c là d
u. Ví d
: b
ơ
, margarine,s
t dung v
i sa-lat,…
 
ư 
c trong d 
u trong n 
ư 
c: 
h
nh
ũ
 t
ươ
ng d
u trong n
ư
c mà các gi
t phântán c
a nó có ch
a n
ư
c.
ây là h
kháph
c t
p trong th
c ph
m và c
n nh
ngnghiên c
u sâu h
ơ
n v
h
này
Hình 1. H
d
u trong n
ư
c (a) và H
n
ư
c trong d
u (b)
 
V
N

TRAO

I
 
p chí Khoa h 
c - Công ngh 
Th 
 
y s 
n - s 
01/2008 Tr 
ư 
ng 

i h 
c Nha Trang 
61
1.2 Ch
t nh
ũ
hóa

nh ngh
 ĩ 
a: ch
t làm gi
m s
c c
ă
ng b
 m
t c
a các pha trong h
t
 
ó duy trì
ư
c s
 
n

nh c
u trúc c
a h
nh
ũ
t
ươ
ng.Trong c
u trúc phân t
c
a ch
t nh
ũ
hóa có c
 ph
n háo n
ư
c và ph
n háo béo.Ch
t nh
ũ
hóa
ư
c s
d
ng nh
m t
o s
 
n

nh c
a h
keo phân tán trong pha liên t
cb
ng cách hình thành m
t b
m
t
i
n tíchtrên nó.

ng th
i nó còn làm gi
m s
c c
ă
ngb
m
t c
a các gi
t phân tán t
 
ó gi
m
ư
cn
ă
ng l
ư
ng hình thành các gi
t trong h
.Ch
t nh
ũ
hóa
a s
là ester c
a acid béovà r
ư
u:Trong quá trình s
d
ng, ng
ư
i ta th
ư
ngdùng giá tr
HBL

 
ánh giá m
c

 
ư
a béohay
ư
a n
ư
c c
a ch
t nh
ũ
hóa. T
 
ó có th
 l
a ch
n lo
i nào cho phù h
p v
i s
n ph
mc
th
 N
u HLB th
p (có nhi
u g
c
ư
a n
ư
c h
ơ
nso v
i g
c
ư
a béo) thì ch
t nh
ũ
hóa này phùh
p v
i h
n
ư
c trong d
u và ng
ư
c l
i.
2.
ng d
ng c
a ch
t nh
ũ
hóa trong s
nph
m s
a và socôla2.1 V
i s
n ph
m s
a
S
a là m
t h
nh
ũ
t
ươ
ng ph
c t
p c
ũ
ng là m
t dung d
ch keo. H
nh
ũ
t
ươ
ng baog
m nh
ng gi
t béo phân tán trong d
ch liênt
c ch
a protein. Hàm l
ư
ng béo có trong s
akhá
a d
ng, t
0,1% trong s
a g
y

n h
ơ
n20% trong s
a nguyên kem. Do
ó ch
t nh
ũ
 hóa
óng vai trò r
t quan tr
ng trong viêc duytrì s
 
n

nh c
a h
, tránh hi
n t
ư
ng phântách l
p làm gi
m giá tr
c
m quan c
a s
nph
m.Ch
t nh
ũ
hóa s
d
ng trong s
n ph
ms
a
a s
là các monoglycerid và diglyceridec
a các acid béo và r
ư
u. Chúng có tác d
ngt
o thành l
p phim membrane m
ng baoquanh các gi
t béo có trong s
a và t
 
ó giúpt
ă
ng và
n

nh b
m
t ti
p xúc c
a các gi
tbéo này trong quá trình

ng hóa s
a.Sodium alginate: alginate là polysaccharide
ư
c chi
t xu
t t
rong nâu
Phaeophyceae,
t
n t
i liên k
t v
i mu
i, Kali, canxi, và Magie.Tùy thu
c vào t
ng lo
i mà alginate có kh
 n
ă
ng duy trì m
t s
lo
i c
u trúc s
n ph
m.Ng
ư
i ta hay s
d
ng sodium alginate nh
ư
m
t ch
t nh
ũ
hóa ion. Sodium alginate có kh
 n
ă
ng tan trong n
ư
c l
nh và th
ư
ng
ư
cdùng nh
ư
ch
t làm “dày” dung d
ch. Tuy nhiênnh
ư
c
i
m c
a sodium alginate kh
n
ă
nghòa tan kém khi
trong môi tr
ư
ng giàu canxi.Ng
ư
i ta kh
c ph
c nh
ư
c
i
m này b
ngcách thêm axit citric.
Hình 2: Công th
c hóa h
c c
a sodium alginate
alanceipophilicydrophilicHLB
BLH
=
 
p chí Khoa h 
c - Công ngh 
Th 
 
y s 
n - s 
01/2008 Tr 
ư 
ng 

i h 
c Nha Trang 
62Carrageenan:
ư
c chi
t xu
t t
rong

 thu
c
Rhodophycea.
Có 3 lo
i carrageenan
ã
ư
c

nh danh là kappa , iota và lambda.Tuy nhiên kappa th
ư
ng
ư
c s
d
ng trongs
n ph
m s
a h
ơ
n,

c bi
t
s
a có b
sungaxit béo omega 3. Trong quá trình b
o qu
ns
a, s
 
n

nh c
a s
a liên quan

n vi
cduy trì h
thixotropic. Khi gia nhi
t, b
m
t c
utrúc c
a kappa carrageenan có th
ph
n
ngv
i nhau hay v
i mixen casein c
a s
a

 hình thành gel thixotropic.
Hình 3: Công th
c hóa h
c c
a kappa carageenan
Polymer này có g
c galatose và anhydro-galactose v
i r
t nhi
u liên k
t sulfate.H
thixotropic là c
u trúc gel
ã
ư
c

nhhình l
i, có tác d
ng duy trì h
nh
ũ
t
ươ
ng
n

nh và

ng hóa t
t. M
t ph
n b
m
t c
utrúc phân t
c
a kappa carrageenan có kh
 n
ă
ng ph
n
ng casein mixeo trong s
a trongquá trình gia nhi
t. Nh
ng ph
n cu
i c
a phânt
carrageenan liên k
t v
i nhau

t
o thànhm
t m
ng l
ư
i, m
ng l
ư
i này liên k
t v
imixeo kappa casein hình thành h
gelthixotropic. H
gel này ch
ng vi
c hình thành
ư
ng kem” trong s
n ph
m b
ng cách làmgi
m quá trình
ông t
và phân tách các h
tc
u béo.Guar gum:
ư
c s
d
ng nh
ư
m
t ch
tlàm dày. Gum có kh
n
ă
ng tan hòa tan trongn
ư
c l
nh, t
ă
ng

nh
t

t
o thành d
chpse-do-plas-tic tr
ng s
a. D
ch này có tácd
ng cao ng
ă
n ch
n s
tách béo t
o c
n trongs
n ph
m.
Hinh 4
: Công th
c hóa h
c cua gum
2.2 S
a chua
Trong s
a chua, hàm l
ư
ng ch
t béo t
 0-3,5% ch
t béo s
a và 10-15% ch
t béo phis
a. Ch
t nh
ũ
hóa th
ư
ng
ư
c s
d
ng cóngu
n g
c t
nhiên và gum
ã
ư
c bi
n tính,chi
t xu
t t
rong bi
n (carrageenan, alginate)và gelatin.Nh
ng ch
t này có kh
n
ă
ng t
o thànhgel c
u trúc, b
n c
u trúc và ch
ng kh
n
ă
ngtách l
p
s
n ph
m có hàm l
ư
ng ch
t béos
a th
p. S
a chua là s
n ph
m có c
u trúch
t gel và d
ng keo và ch
t nh
ũ
hóa có tácd
ng nh
ư
ch
t t
o geo, ch
t làm dày và ch
t
n

nh c
u trúc.

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Thao Phan liked this
Maple Leaf liked this
Moon Lieu liked this
ngonguyenphuqui liked this
Fann Tu liked this
Bặm Ngok liked this
10139249_900664412 liked this
Virtue Ql liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->