Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hoat Dong Ngoai Gio Len Lop 8

Hoat Dong Ngoai Gio Len Lop 8

Ratings:
(0)
|Views: 683|Likes:
Published by nguyetlao85

More info:

Published by: nguyetlao85 on Jan 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2010

pdf

text

original

 
Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
 Thaùng 9
ns : nd :
Chuû ñieåm : Truyeàn thoáng nhaøtröôøng
Hoaït ñoäng 1
: Baàu caùn boä lôùp
I. Yeâu caàu giaùo duïc :
-
 
Nhaän thöùc vai
 
troø cuûa ñoäi nguõ caùn boä lôùp trong quaù trìnhhoïc taäp, reøn luyeän cuûa lôùp.- Bieát löïa choïn nhöõng caùn boä lôùp coù naêng löïc, nhieät tình,traùch nhieäm vôùi coâng taùc lôùp.
II. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng.
1.Noäi dung
 Toång keát hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp sau moätnaêm hoïc.
Baàu ñoäi nguõ caùn boä lôùp môùi.2.Hình thöùc hoaït ñoäng :
Nghe baùo caùo vaø thaûo luaän.
Baàu baèng phieáu hoaëc bieåu quyeát.
III. Chuaån bò hoaït ñoäng:
a.Phöông tieän:
Baûn baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp naêmhoïc vöøa qua.
Phieáu baàu
Moät soá tieát muïc vaên ngheä.b.Toå chöùc:
Giaùo vieân chuû nhieäm vaø caùn boä lôùp hoäi yù.
Phaân coâng kieåm phieáu, vaên ngheä, trang trí.
IV. Tieán haønh hoaït ñoäng:ThôøigianHoaït ñoäng cuûaGV& CB lôùpHoaït ñoängcuûa HSNoäi dung ghibaûng
7’10’15’
Hoaït ñoâng 1:
Lôùpphoù vaên theå baétbaøi haùt taäp theå :
Vui böôùc tôùi tröôøng-
Lôùp tröôûng tuyeânboá lyù do, giôùi thieäuñaïi bieåu, ngöôøi ñieàukhieån.
Hoaït ñoäng 2:
- Lôùp phoù hoïc taäpbaùo caùo
hoaït ñoängtrong naêm qua vaø  phöông höôùng hoaït ñoäng
naêm lôùp 8.-Lôùp phoù lao ñoängtreo baûng ñoà cô caáutoå chöùc lôùp vaøHaùt taäp theå
 
.Voã tay sau lôøigiôùi thieäucuûa lôùptröôûngLôùp nghe vaøthaûo luaänGVCN ghi teâncaùc caùn boä1
 
Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
5’nhieäm vuï.
Hoaït ñoäng 3 :
Baàucaùn söï lôùp
Lôùp tröôûng :
Hoïclöïc khaù trôû leân,haïnh kieåm toát, taùcphong nhanh nheïn,nhieät tình, coù naênglöïc.
Lôùp phoù hoïc taäp :
Hoïc löïc gioûi, thaùovaùt, nhieät tình.
Lôùp phoù vaên theå:
Lôùp ñeà cöû 1 trong 2baïn haùt hay
Lôùp phoù laoñoäng :
Lôùp ñeà cöû 2baïn.Trong hai baïn tachoïn 1 baïn ngoan, hoïcgioûi, coù yù thöùc hôn.
Baàu toå tröôûng,toå phoù
:
Toå 1 :
Toå tröôûng :…………Toå phoù :…………
Toå 2 :
Toå tröôûng :…………Toå phoù :…………
Toå 3 :
Toå tröôûng :…………Toå phoù :…………
Toå 4 :
Toå tröôûng :…………Toå phoù :…………
Toå tröôûng:
phuï traùch chung tình hìnhkæ luaät, neà neápcuûa toå.
Toå phoù :
theo doõineà neáp, tình hình hoïctaäp cuûa toå baùocaùo cho lôùp phoù hoïctaäp.
Hoaït ñoäng 4 :
GVCNcoâng boá keát quaûvaø giao nhieäm vuï.
Lôùp thaûoluaän vaø bieåuquyeát.Lôùp nhaát trí baàu baïn…( voã tay)lôùp môùi.GVCN ghi teâncaùc baïn caùnboä lôùp môùi2
 
Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø 8
V. Keát thuùc hoaït ñoäng :
 Thö kí ñoïc bieân baûn.
GVCN nhaän xeùt veà tinh thaàn vaø thaùi ñoä tham gia cuûa hoïcsinh trong buoåi baàu caùn söï lôùp, yeâu vaàu hoïc sinh tích cöïcuûng hoä, giuùp ñôõ caùn boä lôùp hoaøn thaønh nhieäm vuï.Ñoäng vieân caùn boä lôùp hoaøn thaønh nhieäm vuï.
Caû lôùp haùt baøi
Keát ñoaøn.
Daên doø :
- Baùt ñaàu tuaàn tôùi, caùn söï lôùp seõ thöïc hieännhieäm vuï cuûa mình.- Chuaån bò noäi dung chöông trình haønh ñoäng tuaàn sau.
Thaùng 9 : Chuû ñieåm : Truyeànthoáng nhaø tröôøng
Hoaït ñoäng 2
:
 
TRAO ÑOÅI VEÀ VÒ TRÍ ,NHIEÄM VUÏ
ns : nd :
Ï NGÖÔØI HOÏC SINH LÔÙP 8
I. Yeâu caàu giaùo duïc :
- Hieåu vò trí, nhieäm vuï quan troïng cuûa mình trong naêm hoïc lôùp8.- Töï giaùc, quyeát taâm cao trong hoïc taäp- Bieát giuùp ñôõ nhau thöïc hieän toát nhieäm vuï naêm hoïc.
II. Yeâu caàu vaø hình thöùc hoaït ñoäng:
1) Noäi dung :
- Xaùc ñònh vò trí quan troïng cuûa naêm hoïc lôùp 8 vaø nhöõngnhieäm vuï cuûa naêm hoïc naøy.- Nhöõng bieän phaùp ñeå thöïc hieän toát nhieäm vuï naêm hoïc.
2) Hình thöùc hoaït ñoäng:
- Trao ñoåi, thaûo luaän, traû lôøi phieáu hoïc taäp.
III. Chuaån bò caùc hoaït ñoäng:
1. Phöông tieän
:- Moät soá caâu hoûi thaûo luaän.- Phieáu laøm vieäc caù nhaân.- 4 giaáy khoå lôùn, 4 buùt daï.- Tieát muïc vaên ngheä veà chuû ñeà baïn beø, tröôøng lôùp, thaàycoâ.
2. Toå chöùc :
- Thoángnhaát chöông trình, hình thöùc vaø keá hoaïch hoaït ñoänggiöõa GVCN vaø caùn boä lôùp.- Phaân coâng chuaån bò phöông tieän.- Ngöôøi ñieàu khieån.3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
nongducthuan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->