Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
b‹lg‹ Ve ‹let‹fi‹m Teknolo‹ler‹ 2

b‹lg‹ Ve ‹let‹fi‹m Teknolo‹ler‹ 2

Ratings: (0)|Views: 21 |Likes:
Published by stabwound31

More info:

Published by: stabwound31 on Jan 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
B‹LG‹ VE ‹LET‹fi‹M TEKNOLO‹LER‹ 2
ÜN‹TE I
ELEKTRON‹K TABLOLAMA
A.BALANGIÇ1.Elektronik Tablolama Uygulamas›yla ‹lk Ad›mlar a. Elektronik tablolama uygulamas›n› açmabKay›tlbir dosyaymac. Birden çok elektronik tablolama dosyas›n› ayn› anda kullanmaç. Elektronik tablolama dosyas›n› kaydetmed. Elektronik tablolama dosyas›n› farkl› kaydetmee. Elektronik tablolama dosyas›n› farkl› dosya biçiminde kaydetmef. Elektronik tablolama dosyas›n› kapatmag. Yard›m fonksiyonlar›n› kullanma¤. Elektronik tablolama uygulamas›n› kapatma2. Temel Ayarlar› Yapmaa. Elektronik tablolama uygulamas›n›n sayfa görünümünü de¤ifltirmeb. Sayfa görüntüsünü büyütmec. Araç çubu¤u özelliklerini de¤ifltirme3. Belge Al›flverifliB.TEMELLEMLER1.Veri Yerlefltirmea.creye veri girmeb.creye formül girmec.Geri al komutunu kullanma2.Veri Simia.Bir ya da daha fazla hücreyi seçmeb.Sat›r ya da sütun smec.Bitiflik ya da ayr› sat›r ve sütun seçme3.Kopyalama, Tafl›ma, Silmea.Kopyala ve yap›flt›r araçlar›n› kullanmab.Kes ve yap›flt›r araçlar›n› kullanmac.Hücre içeriklerini aktif çal›flma sayfalar› aras›nda tafl›maç.Hücre içeriklerini aktif hesap çizelgeleri aras›nda tafl›mad.cre içeri¤ini silme4.Arama ve Difltirmea.cre içeri¤i aramab.cre içeri¤ini de¤ifltirme
 
B‹LG‹ VE ‹LET‹fi‹M TEKNOLO‹LER‹ 2
2
5.Sat›r ve tunlar a.Araya sat›r ve sütun eklemeb.Sütun geniflli¤i ve sat›r yüksekli¤ini de¤ifltirmec.tun ve sat›r silme6.Veri S›ralamaC.FORMÜLLER VE FONKS‹YONLAR1.Aritmetik ve Mant›k Formülleria.Temel aritmetik ve mant›k formüllerini kullanmab.Standart hata iletileric.Otomatik doldur-kopyala araçlar›n› kullanmaç.Hücre referansl› formülleri ve fonksiyonlar› kullanmad.Mutlak hücre referanslar›n› kullanma2.Fonksiyonlarla Çal›flmaÇ.BÇMLEME1.Hücredeki Say›lar› Biçimleme2.Hücredeki Metinleri Biçimleme3.Hücreleri Biçimlemea. ‹çeriklerin hizalanmas›b.Kenar efektleri ekleme4.Yaz›m Kontro5.Belge Yap›sa.Sayfa yap›s›n›n düzenlenmesib.Sayfa bafll›¤› ve altl›¤› ekleme6.Yazd›rmaa.Temel yazd›rma seçeneklerib.Önizlemec.Elektronik tablolama sayfas›n› yazd›rmaç.Yazd›rma alan›n› belirlemeD.‹LER‹ ÖZELL‹KLER1.Nesne Aktarmaa.Nesne eklemeb.Nesneleri tafl›mac.Nesneleri yeniden boyutland›rma2.Grafiklea.Grafik oluflturmab.Grafik üzerinde de¤ifliklik yapmac.Grafik tipini de¤ifltirmeç.Grafikleri tafl›ma ya da silmeTESTI
 
B‹LG‹ VE ‹LET‹fi‹M TEKNOLO‹LER‹ 2
3
Bu üniteyi çal›flt›¤›n›zda;*Elektrik tablolama program›n› açma, kapatma, yeniden çal›flt›rma ve yard›mfonksiyonlar›n› kullanmay› ö¤renecek, temel ayarlar› yapmay› ve belgeal›flveriflini kavrayacak,*Sayfaya veri yerlefltirme, veri seçme ve veri düzenlemeyi ö¤renecek,*Aritmetik ve mant›k formüllerini kullanmay› ve fonksiyonlarla çal›flmay› ö¤renecek,*Hücreleri biçimlendirebilecek, tablolar› yazd›rabilecek,*Sayfaya nesne ve grafik ekleme ve aktarmay› kavrayacaks›n›z.
BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI
Bu üniteyi kavrayabilmek için;*Ünite içerisinde yer alan tan›m ve kavramlar› ö¤reniniz.*Ünite içerisinde yer alan konulara ait aç›klamalar› dikkatlice okunuz.*Bir bilgisayarda, ünitede yer alan konular›n uygulamalar›n› yap›n›z*Ünite içerisinde yer alan konular›n içerisindeki bir bölümü ö¤renmeden baflka bir bölüme geçmeyiniz*Ünite sonunda yer alan özet k›sm›n› mutlaka okuyarak de¤erlendirme sorular›n›yan›tlar›na bakmadan çözmeye çal›fl›n›z.*Çözümünü yapt›¤›n›z de¤erlendirme sorular›n› kitab›n›z›n sonunda yer alan yan›tanahtar› ile karfl›laflt›r›n›z. Yanl›fl yan›tlar›n›z›n nedenlerini bularak eksiklerinizitamamlay›n›z.
NASILÇALIfiMALIYIZ?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->