Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
53Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
cursul POLITICI PUBLICE

cursul POLITICI PUBLICE

Ratings: (0)|Views: 1,613|Likes:
Published by iloieraluca
CURSUL POLITICI PUBLICE, AN III, SEMESTRUL I, FACULTATEA DE POLITICI PUBLICE, ADMINISTRATIVE SI ALE COMUNICARII - UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI
CURSUL POLITICI PUBLICE, AN III, SEMESTRUL I, FACULTATEA DE POLITICI PUBLICE, ADMINISTRATIVE SI ALE COMUNICARII - UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI

More info:

Published by: iloieraluca on Jan 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

 
b"o(-Lcrc
/tu
ll
t^
Pe
auQ
/,
x?GF/
rgcl
%,,a
:{*l,u&6.,u
't
'/
-
i..:
TiNIVERSITATEA
BABE$.BOIYAI,
CLUJ.NAPOCA
A.ULTATEA
DE
$TTTIYTE
polrrlcE,
ADN.n{T'TRATI\1E
$r
ArE
copnmc.lnrr
b
lJ'/rooL
,nh
POLITICIPUBLICE
-
Suport
de
curs
_
#:,Y
p"//
u,
toL,'l
f*/
/014
Ofo
t€
t
YudZ*4
i
Ar
C/*A
)S
?rltrnz^r/
/F*'(f*/ro
ro,t
er'\s<
r,..:
^,/n/
41
'
,/'"b'z
:
rt':
i.,j,j
'
.
if;ti
.
':t
.:i
 
"p-ol'Loe
l*
'l
frl
*n1
/5.!",6F/
rlycr
y:"ro
{*/,u/t[,.t"-
,i,
UNWERSITATEA
BABE$-BOLYAI,
CLUJ-NAPOCA
FACITLTATEA
DE
$rrr.{TE
POLITICE,ADNIINISTRATI\1E
$I
ALECOnrumCAnff
SP
E
C
IA
LIZAREA:
AD
MI
M
STRATI
E
p
A
n
U
CA
-
yucta
&V"
'-/azL"*a
C.ia{d
Nf
'lfre
'K/
o'un'*
4Y
a
4'4
7"'ru""'
r/
-(ry'!
v
POLITICIPUBLICE
-Suport
de
curs
-
'1
l
;..
i,
.,a:i
-
i.,ri
b\
/,,,1,,r1,
ft;:y
P"r/*'o
et'.4'4d
ph
@t^h>;|i
,t
^'*{-17'
'1y/ltu
r'T
kfr"k
(g
Pr-t
*U
';'J
'/'tt'fu
rz
4;a1a
@Gnnn",/
)
f'''M-
/'v'"?'
WY
ofo,€tYuY
'v'ffiC/'di7
g
?o,,rrw,
i'
/ry*^
fffAf;?#
ffi
s{
 
Cap.I.
Aparifia
domeniului
politicilor
publice
I.
1
Aparifia
politicilorpublice
Politicile
publice
s-auconturatca
domeniu de
snrdiu
in
perioada
de
dupi
cel
de-al doilea
rdzboi
mondial,
o
&ti
cu
acordarea
unei
atenlii
sporite
activitilii
stnrcnrilor
guvernamentale-
Aceastd atenfie
s-a
datorat
mai
multol,
factori.
in
primul
rend,
siza
economici
mondiald
din
perioada
Lg}g-1g33
a scos
la
iveald
rolul
imiortant
pecare
intervenfiile
guvemamentale
il
pot
avqrpentrurezolvarea
unor
probleme
sociale.
Politica
de
laissezfairernu
a
mai
puhrt
fi
consideratidrept
un rispuns
adecvat,
cel
pugin
in
domeniul
protecfiei
sociale,
iar
programele
New
Deal
au
oferitun
exemplu
de
implicarc
tot maiputernici
a
statului
in
cadrul
societtrfii.
Asrfel
a
devenit
tot
mai
clar
faptul
ci
intervenfia
surtului
va
duce
la
modificarea
spafiului
disponibil
pentru
intewentie
guvernamentaltr
intr-un
anume.
sector
al
politicilor
publice2.
De
unde
in
perioadaantebelici
se
considera,de
exemplu
ctr
gomajul
este
oproblemi
a
individutui,
marea
ctiztr
economictr
a
areff
cA
statul
poate
gi
chiar
tebuie
str
se implice
pentru
suslinirea
prro-.ior
fira
loc
de
munctr-
Ast'el,
spafiul
politicilor
publices-a
lilrgit,
gi
s-a
extins
rolul
avut
de
cilue
irutituliilc
publice
gi
adninisralia
publictr
in
cadrul
societilii.
Apoi,
al
doileartrzboi
mondial
a
necesitat
unefort
susfinut
din
partea
guvernelor,
aducind asfel
activitatea
acestora
in
atenlia
pubtiorlui.
S-a
constat
ci
aptrrareana{ionale
este
mai
presus
de
efomrrile
individului
gide
aceea
stanrltrebuie sd
iqi
asume
rolul-de
protejare
a
sigurangei
gi
securitifii
nalionalegi
intemalionale.
in
al
aoit.a
rind.
s-a
observat
ctr
abordarea
tradilionaltr
dincadnrl
gtiingelor
socio-umane
nu
mai
raspundea problemelor
practice
cu
care
se
confruntau
instiruliilepublice
(Howlett,M.
&
Ramesh,
ivI.
1995,
p..{).$tiin;ele
politice
clasice
aveau
tendinta
a se
concentra
asupra
dimensiunilor
normative
gimorale ale
organeloradministragiei
publice
sau
asupra
detaliilor operationale
ale
anumitor
institugii
politice.
Cercetdtorii
studiau
textele
importantede
filozofie politica
in
incercareade
a
gisi
rapunsuri
la
intrebdri
curn
ar
h:
ceeste
politica
perfecti?,
cum
ar
trebui
sii arate
societatea
perfecti?
cautind
sd
inleleagi
care
este
scopul
guverndrii.Studiile
efectuate
de
cercetitori au
generudisculii
complexe
despre natura
societisi,
rolul
statului,
drepnrile
gi
responsabilitifilecetA{enilor.
in
aceste
condilii
diferenEa
apinrti
intre
teoria
politici
clasici
gi
practica
politica
din
statele moderne
adeterminatun
'
Acesta
este
o
fitosofie
adoptatA
de
mai multe
state
occidentale
in
s&olut
at
XD(-
ler;
Docrrina
respecriv{
aratl
ctr
statul
trebuie
si
intervini
cit
mai
pulin in
reburile
economiei.
iar
deciziileicondmicarrebuie
sd
scia
in
t'unclie
de
jocul
ccrerii
gi
ofenei
depepiag.i.
--:
-
i:_.:
..
-De
aici
s-a'propus
conceDtul
de'spagiu
il
poliricilor
publice'(sau:poficy
space)
ca
delimidnd
ariade
intervcrlie
a
3
,,.,,
.
ii
r':
il
sutului
intr-un
anumit
domeniu
sectorial(Kolebatch.
pp.J*+)

Activity (53)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Inga Botnaru liked this
Inga Botnaru liked this
Inga Botnaru liked this
Inga Botnaru liked this
Inga Botnaru liked this
Inga Botnaru liked this
Inga Botnaru liked this
Maria Gribiniuc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->