Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
فقه السيرة للبوطي

فقه السيرة للبوطي

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 8,119|Likes:
Published by besan
فقه السيرة للبوطي
فقه السيرة للبوطي

More info:

Published by: besan on Apr 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

 
www.daawa-info.net 
ﺔﻌﺑﺎﺴﻟا
 
ﺔﻌﺒﻄﻟا
 
ﺔﻣﺪﻘﻣ
 
ﻢﻳﺮﻜﻟا
 
ءىرﺎﻘﻠﻟ
 
ﻪﻟﻮﻗأ
 
ﺪﻳﺪﺟ
 
ﻦﻣ
 
ﻰﻨهذ
 
ﻰﻓ
 
ﺲﻴﻟ،ﺔﺳدﺎﺴﻟا
 
ﺔﺒﻄﻟا
 
ﺔﻣﺪﻘﻣ
 
ﻰﻓ
 
،ﷲا
 
ﻰﻨﻘﻓو
 
ﻰﺘﻟا
 
تادﺎﻳﺰﻟا
 
ﻢهأ
 
ﻰﻟا
 
ﻩﺮﻈﻧ
 
ﺖﻔﻟأ
 
نأ
 
ﻻإ
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
ﻰﻟا
 
ﺎﻬﺘﻓﺎﺿﻹ
 
ﻰﻟﺎﻌﺗ،ﺺﻘﻧ
 
ﺮﻬﻈﻣ
 
نﺎآ
 
ﻰﻀﻣ
 
ﺎﻤﻴﻓ
 
ﺎﻬﻨﻋ
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
ﻮﻠﺧ
 
نأ
 
ﺪﻬﺷأو
 
،لﺎﺣ
 
ﻞآ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻪﻨﻣ
 
ﻰﻠﻤﻋ
 
ءىﺮﺑأ
 
ﻻ
 
ﺎﻣ
 
ﻮهو
 . 
 ﻣتادﺎﻳﺰﻟا
 
زﺮﺑأ
 
ﻦ،ﻪﻧاﻮﻨﻋ
 
ﺖﻠﻌﺟ
 
ىﺬﻟا
 
ﺚﺤﺒﻟا
 ) :
ىدﺎﺼﺘﻗﻹا
 
رﺎﺼﺤﻟا
(
ﻪﺘﻴﺑ
 
لﺁو
 
ﷲا
 
لﻮﺳﺮﻟ
 
ﻦﻴآﺮﺸﻤﻟا
 
ﺔﻌﻃﺎﻘﻣ
 
ﻪﺑ
 
ﺪﺼﻗأو،
 
تاﻮﻨﺳ
 
ثﻼﺛ
 
ﺔﻠﻴﻃ
 
ﺐﻟﺎﻃ
 
ﻰﺑأ
 
ﺐﻌﺷ
 
ﻰﻓ
 
ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟا
 
رﺎﺼﺤﻧاو
. 
ﻹا
 
ةﻮﻋﺪﻟا
 
نﺄﺑ
 
ﻞﺋﺎﻘﻟا
 
ﺐﻴﺠﻌﻟا
 
ىأﺮﻟا
 
ﻪﻔﺳأ
 
نأ
 
ﺎﻬﻴﻠﻋ
 
ﻖﻴﻠﻌﺘﻟا
 
و
 
ﺔﺛدﺎﺤﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻞﻴﻠﺤﺗ
 
ﺪﻨﻋ
 
ﻰﻟ
 
ﺢﻴﺗأ
 
ﺪﻘﻟوﻰﺒﻨﻟا
 
ﺎﻬﺑ
 
ﺚﻌﺒﻧإ
 
ﻰﺘﻟا
 
ﺔﻴﻣﻼﺳ
 
ﻦﻴﻤﻳ
 
ﺪﺿ
 
رﺎﺴﻳ
 
ةرﻮﺛ
 
ﺖﻧﺎآ
 
ﺎﻤﻧإ
 
ﻢﻠﺳو
 
ﻪﻴﻠﻋ
 
ﷲا
 
ﻰﻠﺻ
... !
ﻪﺑﺎﺤﺻأ
 
ﺔﻐﻣدأ
 
ﻰﻓ
 
ﺪﻌﺑ
 
ﻩدﻼﻴﻣ
 
ﻞﻣﺎﻜﺗ
 
ﺪﻗ
 
ﻞﻃﺎﺒﻟا
 
لﻮﻘﻟا
 
اﺬه
 
ﻦﻜﻳ
 
ﻢﻟو،
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
اﺬه
 
ﻦﻣ
 
ﻰﻟوﻷا
 
ﺔﻌﺒﻄﻟا
 
تﺮﻬﻇ
 
ﺎﻣﺪﻨﻋ
. 
 ﺴﺗ
 
مﺎﻋ
 
ﻰﻓ
 
سﺎﻨﻟﺎﺑ
 
ﻪﻨﻋ
 
ﷲا
 
ﻰﺿر
 
ﺮﻜﺑ
 
ﻰﺑأ
 
ﺞﺣ
 
عﻮﺿﻮﻣ
 
ﺎﻀﻳأ
 
تادﺎﻳﺰﻟا
 
ﻢهأ
 
ﻦﻣوةﺮﺠﻬﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻊ 
. 
ﺖﻴﺒﻟﺎﺑ
 
ﻢﻬﻓاﻮﻃ
 
ﻰﻓ
 
ﺔﻠﻃﺎﺒﻟا
 
ﻢﻬﺗادﺎﻋ
 
و
 
ﻦﻴآﺮﺸﻤﻟا
 
ﺪﻴﻟﺎﻘﺗ
 
ﻦﻣ
 
ﺪﻳﺰﻤﻟا
 
ﺖﺤﺿوأ
 
ﺚﺤﺒﻟا
 
اﺬه
 
حﺮﺷ
 
ﻰﻓو،نﺎآ
 
ىﺬﻟا
 
ﺪﻬﻌﻟا
 
خﺎﺴﺘﻧإ
 
ﻰﻨﻌﻣو
 
ﺔﺑاﺮﺤﻟا
 
نﻼﻋﺈﺑ
 
ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟا
 
ﻦﻴﺑ
 
و
 
ﻢﻬﻨﻴﺑ،ﺔﻣﺎﻬﻟا
 
ﺔﻴﻬﻘﻔﻟا
 
ﻞﺋﻻﺪﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻚﻟذ
 
ﻰﻓ
 
ﺎﻣو
 
،ﻰﻓ
 
دﺎﻬﺠﻟا
 
ﻰﻨﻌﻣ
 
ﺪﻳزأ
 
نأ
 
دﺪﺼﻟا
 
اﺬه
 
ﻰﻓ
 
ﻰﻟ
 
ﺢﻴﺗأ
 
ﺎﻤآ
 
 ﺸﻟادﺎﻬﺠﻟا
 
بﺎﺑ
 
ﻰﻓ
 
ﺔﻴﻋﺎﻓﺪﻟا
 
بﺮﺤﻟﺎﺑ
 
ﻰﻤﺴﻳ
 
ﺎﻤﻣ
 
ءﻰﺷ
 
ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا
 
ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا
 
ﻰﻓ
 
ﺲﻴﻟ
 
نأ
 
ءىرﺎﻘﻠﻟ
 
ﺪآؤأ
 
نأو
 
ﺎﺣﺎﻀﻳإ
 
ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا
 
ﺔﻌﻳﺮ
. 
بﺎﺑ
 
ﻰﻓ
 
ﻞﺧاد
 
ﻮه
 
ﺎﻤﻣ
 
ﺮﺜآأ
 
ﺎﺌﻴﺷ
 
ﺲﻴﻟ
 
ﺔﻴﻋﺎﻓﺪﻟا
 
بﺮﺤﻟﺎﺑ
 
ﻰﻤﺴﻳ
 
ﺎﻣ
 
نإ
)
لﺎﻴﺼﻟا
(
ﻰﻣﻼﺳﻹا
 
ﻪﻘﻔﻟا
 
ﻰﻓ
 
ﺔﻓوﺮﻌﻣ
 
ﻪﻣﺎﻜﺣأ
 
و،لﺰﻌﻤﺑ
 
ﻮهو
 
ﺮﺷ
 
ىﺬﻟا
 
ﻰﻣﻼﺳﻹا
 
دﺎﻬﺠﻟا
 
ﻦﻋدﻮﺸﻨﻤﻟا
 
ﻰﻣﻼﺳﻹا
 
ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ
 
ﺎﻘﻴﻘﺤﺗ
 
و
 
مﻼﺳﻹا
 
ﺔﻤﻠآ
 
ءﻼﻋﻹ
 
ﻰﻟﺎﻌﺗ
 
ﷲا
 
ﻪﻋ
. 
ةﺮﻴﺧﻷا
 
ﺔﻌﺒﻄﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﺎﻣأ،بﺎﺘﻜﻟا
 
اﺬه
 
ﺎﻬﺑ
 
تأﺪﺑ
 
ﻰﺘﻟا
 
ﺔﻣﺎﻬﻟا
 
تﺎﻣﺪﻘﻤﻟا
 
داﺪﻋ
 
ﻰﻓ
 
ﻞﺧﺪﻳ
 
اﺪﻳﺪﺟ
 
ﻼﺼﻓ
 
ﺎﻬﻴﻠﻋ
 
ﻒﻴﺿأ
 
نأ
 
ﻰﻟ
 
ﺢﻴﺗأ
 
ﺪﻘﻓ
 
،
 
ﻪﺛﻮﺤﺒﻟ
 
ﻼﺧﺪﻣ
 
ﺎﻬﺘﻠﻌﺟو،ﻪﻧاﻮﻨﻋو
 ) :
ﺎﻬﺘﺳارد
 
ترﻮﻄﺗ
 
ﻒﻴآ
 
ﺔﻳﻮﺒﻨﻟاةﺮﻴﺴﻟا،مﻮﻴﻟا
 
ﺎﻬﻤﻬﻓ
 
ﺐﺠﻳ
 
ﻒﻴآو
 .( 
ﺔﻳﻮﺒﻨﻟا
 
ةﺮﻴﺴﻟا
 
ﺔﺑﺎﺘآ
 
ﻰﻓ
 
ﻰﻤﻠﻌﻟا
 
ﺞﻬﻨﻤﻠﻟ
 
ﻪﻴﻓ
 
ﺖﺿﺮﻋ،ﻪﺘﺳاردو
 
ﺦﻳرﺎﺘﻟا
 
ﺔﺑﺎﺘآ
 
ﻰﻓ
 
ﺔﺜﻳﺪﺤﻟا
 
ﺐهاﺬﻤﻟﺎﺑ
 
ﺎهﺮﺛﺄﺗ
 
ىﺪﻣو
 
،ﻰﻟإ
 
ﻪﻴﻓ
 
تﺮﺷأو
 
ﺖﺒﻌﻟ
 
ﻰﺘﻟا
 
ﻊﺑﺎﺻﻷا
-
ﺐهاﺬﻤﻟا
 
ﺾﻌﺑ
 
ﻖﻳﺮﻃ
 
ﻦﻋ
 -
اءﺎﻔﺧإو
 
ﻼﻳوﺄﺗ
 
و
 
ﻼﻳﺪﺒﺗ
 
ﺔﻳﻮﺒﻨﻟا
 
ةﺮﻴﺴﻟا
 
ثاﺪﺣﺄﺑ
 
، ﺻﻷا
 
ﻩﺬه
 
ﺐﻌﻟ
 
نأ
 
ﻒﻴآو
 
اﺪﻏ
 
ﻊﺑﺎ
 
ﻦﻣﺰﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻦﻴﺣ
 
ﻰﻟا،ﻪﻴﻠﻋ
 
ﻖﻠﻄﻳ
 :
ةﺮﻴﺴﻟا
 
ﺔﺑﺎﺘآ
 
ﻰﻓ
 
ةﺪﻳﺪﺠﻟا
 
ﺔﺳرﺪﻤﻟا
.
ﺔﻴﻠﻘﻌﻟا
 
تﺮﻬﻇ
 
نأ
 
ﺪﻌﺑ
 
ﻻإ
 
ﺔﺳرﺪﻤﻟا
 
ﻩﺬه
 
نﺎﻄﻠﺳ
 
ﻪﺘﻨﻳ
 
ﻢﻟو
 
ﺎﺻﻮﺼﺧ
 
ﺔﻳﻮﺒﻨﻟا
 
ةﺮﻴﺴﻟا
 
و
 
ﺎﻣﻮﻤﻋ
 
مﻼﺳﻹا
 
ﻢﻬﻔﻟ
 
ﺔﻴﻋاﻮﻟا
 
ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا
. 
كﺎﻨه
 
و
 
ﺎﻨه
 
ةرﻮﺜﻨﻣ
 
ىﺮﺧأ
 
تﻼﻳﺪﻌﺗو
 
تادﺎﻳز
 
ﺪﺠﻴﺳ
 
ءىرﺎﻘﻟا
 
نأ
 
ﺎﻤآ،ﻮﻜﻳ
 
نأ
 
ﻮﺟرأ
 
ىﺬﻟا
 
لﺎﻤﻜﻟا
 
ﻮﺤﻧ
 
ىﺮﺧأ
 
ةﻮﻄﺧ
 
ﺎﻬﺑ
 
ﺎﻧد
 
ﺪﻗ
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
ن
 
مﻼﺴﻟا
 
و
 
ةﻼﺼﻟا
 
ﻪﻴﻠﻋ
 
ﺪﻤﺤﻣ
 
ﺎﻧﺪﻴﺳ
 
ىرﻮﻟا
 
ﻞﻤآأ
 
ﺺﺋﺎﺼﺧ
 
ﻦﻣ
 
ﻮه
. 
ﺮﻴآﺬﺘﻟا
 
و
 
ﺔﺤﻴﺼﻨﻟﺎﺑ
 
ﻰﻠﻋ
 
اﻮﻠﻀﻔﺗ
 
ﻦﻴﺼﻠﺨﻣ
 
ةﻮﺧأ
 
ﻰﻟإ
 
تﻼﻳﺪﻌﺘﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻦﻣ
 
ﺮﻴﺜآ
 
دﺮﻣو،ﺮﺟﻷا
 
و
 
ﺔﺑﻮﺜﻤﻟا
 
ﻢﻬﻟ
 
ﷲا
 
لﺰﺟأ
 . 
ﺲﻔﻨﻟا
 
ﻞﺋاﻮﻏ
 
ﻰﻨﺒﻨﺠﻳ
 
نأ
 
ﻰﻟﺎﻌﺗ
 
ﷲا
 
لﺄﺳأ، ﻳ
 
نأو
 
ﻢﻳﺮﻜﻟا
 
ﻪﻬﺟﻮﻟ
 
صﻼﺧﻹا
 
ﺔﻤﻌﻨﺑ
 
ﻰﻨﻣﺮﻜ،ﻰﻓ
 
ﻰﻟ
 
ﺔﺼﻟﺎﺧ
 
ةﻮﻋد
 
ﻢﻳﺮﻜﻟا
 
ﻰﺋرﺎﻗ
 
ﻢﻬﻠﻳ
 
ناو
 
ﺐﻴﻐﻟا
 
ﺮﻬﻇ
. 
ﻖﺸﻣد
:1
ﺔﻨﺳ
 
لاﻮﺷ
 1397 13
ﺔﻨﺳ
 
لﻮﻠﻳأ
 1977 
نﺎﻀﻣر
 
ﺪﻴﻌﺳ
 
ﺪﻤﺤﻣ
 
 
www.daawa-info.net 
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا
 
ﺔﻌﺒﻄﻟا
 
ﺔﻣﺪﻘﻣ
 1-
ةﺮﻴﺴﻟا
 
ﻪﻘﻓ
 
بﺎﺘﻜﻟ
 
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا
 
ﺔﻌﺒﻄﻟا
 
ﻰه
 
ﻩﺬه
 
،ﻰﻔﻄﺼﻤﻟا
 
ةﺮﻴﺳ
 
ﺔﺳارد
 
ﻢﻬﻴﻨﻌﺗ
 
ﻦﻳﺬﻟا
 
ﻰﻟا
 
ﺎﻬﻣﺪﻗأ
 
ﻢﻠﺳو
 
ﻪﻴﻠﻋ
 
ﷲا
 
ﻰﻠﺻ
 
،ﻢﻬﻤﻬﻳو
 
ﺎﻬﺗﺎﻈﻋو
 
ﺎﻬﺳوردو
 
ةﺮﻴﺴﻟا
 
ﻪﻘﻓ
 
ﻰﻠﻋ
 
فﻮﻗﻮﻟا،ﻪﺛﺎﺤﺑأ
 
ﻦﻣ
 
ﺮﻴﺜآ
 
ﻰﻓ
 
تدز
 
نأ
 
ﺪﻌﺑ
 
،ﻪﻟﻮﺼﻓ
 
ﺾﻌﺑ
 
ﻰﻟإ
 
ﺢﻴﻘﻨﺘﻟا
 
و
 
ﺐﻳﺬﻬﺘﻟﺎﺑ
 
تﺪﻋو
 
،
 
لﺎﻤﻜﻟا
 
ﻰﻟا
 
ﺎﺑﺮﻗ
 
ﻚﻟﺬﺑ
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
دادﺰﻳ
 
نأ
 
ءﺎﺟر،كرﺪﺗ
 
ﻻ
 
ﺔﻳﺎﻏ
 
ﻖﻠﻄﻤﻟا
 
لﺎﻤﻜﻟا
 
نﺄﺑ
 
ﻦﻴﻘﻴﻟا
 
ﻊﻣ
 
،ﺎﺼﻳ
 
ﻻ
 
ىﻮﺘﺴﻣ
 
ﻞﻟﺰﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻤﺼﻌﻟاو
 
ﻪﻴﻟإ
 
ر،ﻦﻴﺑﺮﻘﻤﻟا
 
ﻩءﺎﻴﺒﻧأ
 
ﻚﻟذ
 
ﻦﻣ
 
ﻪﺑ
 
ﷲا
 
مﺮآأ
 
ﺎﻣ
 
ﻻإ
 
ﻢﻬﻠﻟا
 
،ﻢهﺮﻴﻐﻟ
 
 ﻂﻌﺗ
 
ﻢﻟ
 
ﻢﻬﻟ
 
ﺔﻳﺰﻣ
 
ﻚﻠﺘﻓ
 
،قﺮﻔﻟا
 
سﺎﻨﻠﻟ
 
ﺢﻀﺘﻳ
 
ﻰﻜﻟ
 
ﺎﻬﺑ
 
ﷲا
 
ﻢﻬﻣﺮآأ
 
ﺎﻤﻧإو
 
ادﺎﻬﺘﺟاو
 
ﻼﻣﺄﺗ
 
ﻞﺋﺎﺴﻤﻟا
 
ﻰﻓ
 
ﻪﻠﻘﻋ
 
ﻞﻤﻌﻳ
 
ﻦﻣ
 
ﻦﻴﺑ،ﺎﻣﺎﻬﻟإ
 
و
 
ﺎﻴﺣو
 
ﺎﻬﻴﻓ
 
ﻖﺤﻟا
 
ﻰﻟا
 
ﷲا
 
ﻩﺪﺷرأ
 
ﻦﻣ
 
ﻦﻴﺑ
 
و
 
،ﺎﻜﻟا
 
ﻞﻘﻌﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻢهﻻوأ
 
ﺎﻣ
 
ﻊﻣ
 
ﻞﻣ
 
ﺔﻴﻓﺎﺼﻟا
 
ةﺮﻴﻨﻟا
 
ةﺮﻴﺼﺒﻟا
 
و
. 2-
ﻊﻗﻮﺗأ
 
ﺖﻨآ
 
ﺎﻣو
 
،ةﺮﻴﺴﻴﻟا
 
ةﺪﻤﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻰﻓ
 
ﺎﻬﺨﺴﻧ
 
ﺬﻔﻨﺗ
 
نأ
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
اﺬه
 
ﻦﻣ
 
ﻰﻟوﻷا
 
ﺔﻌﺒﻄﻟا
 
تﺮﻬﻇ
 
مﻮﻳ
 
،لﺎﺒﻗﻹا
 
ﻦﻣ
 
ﻪﺗﺪﺟو
 
ﺎﻣ
 
ﺪﺠﺗ
 
نأو
 
ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا
 
و
 
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
 
دﻼﺒﻟا
 
ﻒﻠﺘﺨﻣ
 
ﻰﻓ، ﻣ
 
ﺎﻬﻴﻠﻋ
 
ﻖﻴﻠﻌﺘﻟا
 
و
 
ﺔﻳﻮﺒﻨﻟا
 
ةﺮﻴﺴﻟا
 
ﺔﺑﺎﺘآ
 
ﻰﻓ
 
ﺖﻜﻠﺳ
 
ﺪﻗ
 
ﻰﻨﻧأ
 
ﻢﻠﻋأ
 
ﺖﻨآ
 
نإو
 
نأ
 
ﻪﻧﺄﺷ
 
ﻦﻣ
 
ﺎﻜﻠﺴﺮﺼﻌﻟا
 
اﺬه
 
ﻰﻓ
 
اﻮﺒﺘآ
 
ﻦﻤﻣ
 
ﺮﻴﺜآ
 
 طﻼﻏأ
 
ﺢﺤﺼﻳ،ﻦﻴﺒﺗﺎﻜﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﺮﻴﺜآ
 
مﻼﻗأ
 
ﺎﻬﺳﺪﺗ
 
لاﺰﺗ
 
ﻻو
 
ﺖﻧﺎآ
 
ﻰﺘﻟا
 
تﺎﻄﻟﺎﻐﻤﻟا
 
ﻦﻋ
 
ءﺎﺸﻐﻟا
 
 ﻂﻴﻤﻳ
 
نأو
 
نﺮﻘﻟا
 
ﺮﺧاوأ
 
ﻰﻓ
 
تﺄﺸﻧ
 
ﺔﻨﻴﻌﻣ
 
ﺔﻳﺮﻜﻓ
 
ﺔﺳرﺪﻣ
 
ﺎﻬﺠﻳوﺮﺗو
 
ﺎﻬﺘﻳﺎﻋر
 
و
 
ﺎﻬﺘﻳﺬﻐﺘﻟ
 
ﺖﻣﺎﻗ
 
تﺎﻄﻟﺎﻐﻣو
 
 طﻼﻏأ
 
ﻰهو
 
ﻦﻴﺑﺮﻐﺘﺴﻤﻟا
 
و
 
ﻦﻴﻗﺮﺸﺘﺴﻤﻟا ﺸﻋ
 
ﻊﺳﺎﺘﻟاﺎﻬﻟﻼﻇو
 
ﺎهرﺎﺛﺁ
 
ﻦﻣ
 
ﺪﻤﺗ
 
ﺖﺣارو
 
ﺮ،ﻩﺬه
 
ﺎﻨﻣﺎﻳأ
 
ﻰﻟا
 . 
ﻦﻴﻧﻮﺘﻔﻤﻟا
 
ﺎﻳﺎﻘﺑ
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻠﻗ
 
ﻻإ
 
عﺪﺨﺗ
 
ﺪﻌﺗ
 
ﻢﻟ
 
ﺔﺳرﺪﻤﻟا
 
ﻚﻠﺗ
 
نأ
 
لﻮﺼﻔﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﺎﻬﺑ
 
ﺖﺒﺘآ
 
ﻰﺘﻟا
 
ﺔﻘﻳﺮﻄﻠﻟ
 
ءاﺮﻘﻟا
 
ﺪﻤﺣ
 
ﻦﻣ
 
ﻰﻨﻐﻠﺑ
 
ﺎﻤﻣ
 
ﺖآردأ
 
ﺪﻘﻟو
 
ﺎﻬﺗﺎﻋدو
 
ﺎﻬﻴﺴﺳﺆﻣ
 
ﻢﺳاو
 
ﺎﻬﻤﺳﺈﺑ،ﻢﻠﺳو
 
ﻪﻴﻠﻋ
 
ﷲا
 
ﻰﻠﺻ
 
ﻰﻔﻄﺼﻤﻟا
 
ةﺎﻴﺣ
 
ﻰﻓ
 
ﺔﻌﺻﺎﻨﻟا
 
ﻖﺋﺎﻘﺤﻟا
 
نأو
 
ﻞﻈﻳو
 
ةﺪﺋﺎﺴﻟا
 
ﺔﻗﺮﺸﻤﻟا
 
ﻰه
 
ﻞﻈﺗ
 
ﺎﻬﺑ
 
ﺐﻋﻼﺘﻟا
 
وأ
 
ﺎهﺮﻳﻮﺤﺗ
 
فﺪﻬﺘﺴﻳ
 
ﻞﻴﻠﺤﺗ
 
و
 
ﻞﻳوﺄﺗ
 
ىأ
 
ﻰﻟا
 
ﻦﺌﻤﻄﻣ
 
ﺮﻴﻏ
 
ﺎﻬﺑ
 
ﺎﻨﻗﻮﻣ
 
ﺎﻬﻴﻟإ
 
ﺎﻋاﺰﻧ
 
ﺮﺤﻟا
 
ﻞﻘﻌﻟا
. 3-
ﺎﻬﻨﻴﺣ
 
ﻰﻓ
 
ﺔﺳرﺪﻤﻟا
 
ﻚﻠﺗ
 
ةﺄﺸﻧ
 
بﺎﺒﺳأ
 
ﻢهأ
 
ﻦﻣ
 
نأ
 
ﻦﻳﺮﻜﻔﻤﻟا
 
و
 
ﻦﻴﺜﺣﺎﺒﻟا
 
ﺔﻣﺎﻋ
 
ﻢﻠﻋ
 
ﺪﻘﻟو
 
،ﻦﻣ
 
ﺮﻴﺜآ
 
ﻪﺑ
 
ﺐﻴﺻأ
 
ىﺬﻟا
 
رﺎﻬﺒﻧﻹا
 
ﻚﻟذ
 
ا
 
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
 
لﻮﻘﻌﻟاﺎﺑوروأ
 
ﻰﻓ
 
ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا
 
ﺔﻀﻬﻨﻟا
 
ءﺎﺒﻧأ
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻤﻠﺴﻤﻟ
.
ﻢهﻮﺘﺗ
 
لﻮﻘﻌﻟا
 
ﻚﻠﺗ
 
ﺖﺣار
 
ﺪﻘﻓ
-
رﺎﻬﺒﻧﻹا
 
ﻚﻟذ
 
ﺮﻴﺛﺄﺗ
 
ﺖﺤﺗ
 -
ﻦﻴﺑ
 
ﺲﻴﻟ
 
ﻪﻧأ
 
كﺎﻨه
 
ﺔﻴﻧاﺮﺼﻨﻟا
 
ﺎﺑوروأ
 
ﺖﻤﻬﻓ
 
ﺎﻤآ
 
ﺎﻨه
 
مﻼﺳﻹا
 
اﻮﻤﻬﻔﻳ
 
نأ
 
ﻻإ
 
ﺔﻀﻬﻨﻟا
 
ﻚﻠﺗ
 
ﻞﺜﻣ
 
اﻮﻀﻬﻨﻳ
 
نأ
 
ﻦﻴﺑ
 
و
 
ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟا،ﻖﺋﺎﻘﺣ
 
اﻮﻌﻀﻳ
 
نأو
 
تﺎﻓﺎﺸﺘآإ
 
ءارو
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻴﺒﻴﻐﻟا
 
مﻼﺳﻹاﺔﻳدﺎﻤﻟا
 
مﻮﻠﻌﻟا،ﻢﻠﻌﻟا
 
ﻪآرﺪﻳ
 
ﻢﻟ
 
ﺐﻴﻐﺑ
 
اﻮﻨﻣﺆﻳ
 
ﻼﻓ
 
،وأ
 
فﺎﺸﺘآا
 
ﺎهﺪﻳﺆﻳ
 
ﻢﻟ
 
ةﺰﺠﻌﻣ
 
ﻰﻠﻋ
 
اﻮﺟﺮﻌﻳ
 
ﻻو
 
عاﺮﺘﺧا
.
ﺎﻬﻴﻗر
 
ﻰﻓ
 
ﺎهﻮﻘﺤﻟو
 
ﺎﻬﻣﻮﻠﻋ
 
ﻰﻓ
 
ﺎﺑوروأ
 
ﺔﻀﻬﻧ
 
اﻮﻀﻬﻧ
 
ﻚﻟذ
 
اﻮﻠﻌﻓ
 
اذﺈﻓ
 
ﺎﻬﻧﻮﻨﻓ
 
و
 .
ﻩﻮﻤﻋز
 
ﺎﻣ
 
ﺔﺳرﺪﻤﻟا
 
ﻚﻠﺗ
 
بﺎﻄﻗأ
 
 ﺄﺸﻧأ
 
ﺎﻨه
 
ﻦﻣو
)
ﻰﻨﻳﺪﻟا
 
حﻼﺻﻹا
(
،ﻮﻳ
 
نﺎآ
 
ﺎﻣ
 
ﺢﻴﺤﺼﻟا
 
ﻦﻳﺪﻟاو
 
جﺎﺘﺤﻳ
 
ﻰﺘﺣ
 
ﺪﺴﻔﻴﻟ
 
ﺎﻣ
 
ﺎﻣ
 
ﺢﻠﺼﻣ
 
وأ
 
حﻼﺻإ
 
ﻰﻟا،اﺬه
 
ﺮهﺎﻈﻣ
 
ﻦﻣ
 
نﺎآو
 )
حﻼﺻﻹا
(
ﻼﻴﻠﺤﺗ
 
ﻢﻠﺳو
 
ﻪﻴﻠﻋ
 
ﷲا
 
ﻰﻠﺻ
 
ﻰﺒﻨﻟا
 
ةﺎﻴﺣ
 
ﻞﻴﻠﺤﺗ
 
لوﺎﺤﺗ
 
ﺔﺑﺮﺠﺗ
 
لوأ
 
رﻮﻬﻇ
 
ﻩﻮﻤﻋز
 
ﺎﻣ
 
ءاﻮﻟ
 
ﺖﺤﺗو
 
ﺔﻴﺑوروﻷا
 
ﺔﻴﻠﻘﻌﻟا
 
ءارو
 
ﺮﺴﻜﻨﻣ
 
عﻮﻀﺧ
 
ﻰﻓ
 
ﺮﻴﺴﻳ
)
ﺚﻳﺪﺤﻟا
 
ﻢﻠﻌﻟا
. (
بﺎﺘآ
 
نﺎآ
 
ﺪﻘﻠﻓ
 
ﻞﺟأ
)
ﺪﻤﺤﻣ
 
ةﺎﻴﺣ
(
ﻦﻴﺴﺤﻟ
 
ﻞﻜﻴهﻪﺑ
 
ﺮﻣﺄﻳ
 
ﺎﻤآ
 
ﻻإ
 
مﻼﺴﻟا
 
و
 
ةﻼﺼﻟا
 
ﻪﻴﻠﻋ
 
ﺪﻤﺤﻣ
 
ةﺎﻴﺣ
 
ﻢﻬﻔﻳ
 
نأ
 
ﺪﻳﺮﻳﻻ
 
ﻪﻧأ
 
ﻞﺟﺮﻟا
 
ﻪﻴﻓ
 
ﻦﻠﻋأ
 
رﺎﻤﻀﻤﻟا
 
اﺬه
 
ﻰﻓ
 
ةﺪﺋاﺮﻟا
 
ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا
)
ﻢﻠﻌﻟا
(
،مﻼﺴﻟا
 
و
 
ةﻼﺼﻟا
 
ﻪﻴﻠﻋ
 
ﻰﺒﻨﻟا
 
ةﺎﻴﺣ
 
ﻰﻓ
 
تاﺰﺠﻌﻣ
 
ﻻو
 
قراﻮﺧ
 
ﻼﻓ
 
ﻚﻟﺬﻟو
 
،نﺁﺮﻘﻟا
 
ﻮه
 
ﺎﻤﻧإ
 
، ﻂﻘﻓ
 
نﺁﺮﻘﻟا
 
و
 
،نأ
 
ﺐﺗﺎﻜﻟا
 
ﺮآﺬﺗو
 
ا
 
لﻮﻘﺑ
 
اﺬه
 
ﻰﻓ
 
ﺪﻬﺸﺘﺴﻳىﺮﻴﺻﻮﺒﻟ
: 
ﻢﻬﻧ
 
ﻢﻟو
 
ﺐﺗﺮﻧ
 
ﻢﻠﻓ
 
ﺎﻨﻴﻠﻋ
 
ﺎﺻﺮﺣ
 
ﻪﺑ
 
لﻮﻘﻌﻟا
 
ﺎﻴﻌﺗ
 
ﺎﻤﺑ
 
ﺎﻨﺤﺘﻤﻳ
 
ﻢﻟ
 
ةﺪﻴﺼﻘﻟا
 
ﺲﻔﻧ
 
ﻰﻓ
 
ﻪﻟﻮﻗ
 
ﺪﻨﻋ
 
ﻒﻘﻳ
 
نأ
 
ﻰﺴﻧو
: 
مﺪﻗ
 
ﻼﺑ
 
قﺎﺳ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻪﻴﻟإ
 
ﻰﺸﻤﺗ
 
ةﺪﺟﺎﺳ
 
رﺎﺠﺷﻷا
 
ﻪﺗﻮﻋﺪﻟ
 
تءﺎﺟ
 
ﺦﻴﺷ
 
ﻰﻏاﺮﻤﻟا
 
ﻰﻔﻄﺼﻣ
 
ﺦﻴﺸﻟا
 
ىﺮﺒﻧاوكاذ
 
ذإ
 
ﺮهزﻷا،بﺎﺘﻜﻟا
 
 ظﺮﻘﻳ
 
،ةﺪﺋاﺮﻟا
 
ةﻮﻄﺨﻟا
 
كرﺎﺒﻳو
 . 
 
www.daawa-info.net 
ﻰﻀﺘﻗإ
 
ﻮﻟو
 
ﻢﻠﻌﻟا
 
ﻖﻳﺮﻃ
 
ﻦﻋ
 
ﺔﻳﻮﺒﻨﻟا
 
ةﺮﻴﺴﻟا
 
و
 
مﻼﺳﻹا
 
ﻢﻬﻓ
 
ﻰﻟا
 
ﺎﻬﻴﻓ
 
ﺎﻴﻋاد
 
ﻪﺗﻻﺎﻘﻣ
 
ﺔﻠﺴﻠﺳ
 
ﺮﺸﻨﻳ
 
ﺮﺧﻵا
 
ﻮه
 
ىﺪﺟو
 
ﺪﻳﺮﻓ
 
ﺪﻤﺤﻣ
 
ﻖﻠﻄﻧاو
 
ﺔﻨﺴﻟا
 
و
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
ﻰﻓ
 
ﺖﺒﺛ
 
ىﺬﻟا
 
قدﺎﺼﻟا
 
ﺮﺒﺨﻟا
 
ﻦﻋ
 
ضاﺮﻋﻹا
 
ﻚﻟذ،ب
 
ﺪﺼﻘﻳ
 
نﺎآ
 
ﺎﻤﻧإو
 )
 ﻠﻌﻟا
 
قﺮﻃﻢ
(
ﻻو
 
تﺎﻴﺒﻴﻐﻠﻟ
 
ﻞﻘﻌﻟا
 
ﻢﻠﺴﺘﺴﻳ
 
ﻻ
 
نأ
 
ﺮﺗاﻮﺘﻤﻟا
 
قدﺎﺼﻟا
 
ﺮﺒﺨﻟا
 
ﺎﻬﺑ
 
ءﺎﺟ
 
نإو
 
تاﺰﺠﻌﻤﻟا
 
و
 
قراﻮﺨﻠﻟ،
 
كرﻮﻌﺷو
 
ﻚﺴﺣ
 
ﺖﺤﺗ
 
ﻊﻘﻳ
 
ﻢﻟ
 
ﺎﻣ
 
ﻞآ
 
رﺎﻜﻧﺈﺑ
 
ﻖﻘﺤﺘﻳ
 
ﺎﻤﻧإ
 
ﻢﻠﻌﻟا
 
نﺄآ
 . !!! 4-
كاذ
 
ذإ
 
ﺮﺼﻣ
 
ﻰﻓ
 
ﻰﻧﺎﻄﻳﺮﺒﻟا
 
لﻼﺘﺣﻹا
 
ﻞﻐﺘﺳا
 
ﻒﻴآ
 
مﻮﻠﻌﻣو
 
،بﺎﻄﻗأ
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻔﺋﺎﻃ
 
ﺪﻨﻋ
 
مﻼﺳﻺﻟ
 
ﺪﻳﺪﺠﻟا
 
ﻢﻬﻔﻟا
 
اﺬه
 
ﻢﻠﻘﻟا
 
ﺔﻠﻤﺣ
 
و
 
ﺮﻜﻔﻟا،
 
ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟا
 
ةﺪﺌﻓأ
 
ﻰﻓ
 
ﻰﻨﻳﺪﻟا
 
عزاﻮﻟا
 
فﺎﻌﺿإ
 
ﻰﻓ
 
ﻪﻠﻐﺘﺳإ،
)
ﻰﻓ
 
ﺎﻬﺳﺎﺳأ
 
ﻦﻣ
 
ةﺰﺠﻌﻤﻟا
 
ةﺮﻜﻓ
 
ﺮﻜﻧأ
 
ﻦﻣ
 
ﺲﻔﻧ
 
ﻰﻓ
 
ﻰﻘﺒﻳ
 
ﻰﻨﻳد
 
عزاو
 
ىأو
 
ﻦﻳﺪﻟا،؟
 
ﻪﺋﺎﻴﺒﻧأ
 
و
 
ﻪﻠﺳر
 
ﻰﻟا
 
ﻰﻬﻟﻹا
 
ﻰﺣﻮﻟا
 
ةﺰﺠﻌﻣ
 
ﺮﻴﻏ
 
ءﻰﺷ
 
ﻦﻳﺪﻟا
 
ﻞهو
 (
ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟا
 
ﻦﻴﺑ
 
ﺪﻋﺎﺒﺗ
 
ﺔﻳرﺎﻤﻌﺘﺳﻹا
 
ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا
 
ﺖﺣاﺮﻓﻹا
 
ﻢﻬﺠﻬﻨﻣوﻰﻣﻼﺳ،ﻖﻳﺮﻋ
 
ﻰﺑوروأ
 
ﺞﻬﻨﻣ
 
ﻪﻧأ
 
تاﺪﻳﺆﻤﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻪﻴﻓ
 
ﺎﻣ
 
ﻞآ
 
ﺮﺧﺁ
 
ﺎﺠﻬﻨﻣ
 
ﻪﻨﻴﺑو
 
ﻢﻬﻨﻴﺑ
 
ﻢﻴﻘﺗو
 .....! 5-
تاﻮﻨﺴﻟا
 
ﺖﻟاﻮﺗو
 
ﺔﻨﻣزﻷا
 
تﺮﻣ
 
ﻢﺛ
 
،ﻒﺼﻨﻣ
 
ﺚﺣﺎﺑ
 
ﻞﻜﻟ
 
ﻦﻴﺒﺘﻓ
 
،ﻻو
 
ﺮﺤﻟا
 
ىﺮﻜﻔﻟا
 
ﻞﻣﺄﺘﻟا
 
ﻦﻣ
 
ءﻰﺷ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻦﻜﺗ
 
ﻢﻟ
 
ﺔﺳرﺪﻤﻟا
 
ﻚﻠﺗ
 
نأ
 
ﻪﻳﺰﻨﻟا
 
ﻰﻤﻠﻌﻟا
 
ﺚﺤﺒﻟا
 
ﻦﻣ، ﻬﺒﻧﻹا
 
ﻩرﺎﺛأ
 
ﻞﻌﻓ
 
در
 
ﺖﻧﺎآ
 
ﺎﻤﻧإو
 
ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻔﺋﺎﻃ
 
ىﺪﻟ
 
ﻒﻌﻀﻟﺎﺑ
 
رﻮﻌﺸﻟا
 
و
 
رﺎ،فوﺮﻇ
 
ﺐﺒﺴﺑ
 
ﺎﻬﻟ
 
 ﺄﻴﻬﺗ
 
ﺎﻬﺑ
 
ﺖﻃﺎﺣأ
 
ﺔﺻﺎﺧ،ﺎهذﻼﻣو
 
ﺎﻬﻓﺮﺧز
 
ﺎﻬﻳﻮﻬﺘﺴﺘﻓ
 
ﺔﻴﺑوروﻷا
 
ةﺎﻴﺤﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻊﻠﻄﺗ
 
نأ
 
،ﻰﻠﻋ
 
ﺎﻄﻠﺴﻣ
 
ﺎﻤآﺎﺣ
 
ﻢﻬﺳﻮﻔﻧ
 
تاوﺰﻧ
 
ﻦﻣ
 
اوﺬﺨﺗﺎﻓ
 
ﺎهﺮهﺎﻇ
 
ﺔﻳﺮﻜﻓ
 
ﺔﺳرﺪﻣ
 
ﻚﻟﺬﺑ
 
اﻮﻌﻨﻄﺻاو
 
ﻢﻬﻟﻮﻘﻋ
)
ﻰﻨﻳﺪﻟا
 
حﻼﺻﻹا
(
 ﻔﻨﻟا
 
ءاﺬﺨﺘﺳﻹا
 
ﺎﻬﻨﻃﺎﺑوﺔﻀﻬﻧ
 
ىﺪﻳ
 
ﻦﻴﺑ
 
ىﺮﻜﻔﻟا
 
رﺎﻴﻬﻧﻹا
 
و
 
ﻰﺴ
 
بﺮﻐﻟا،اﻮﻧﺎآ
 
ﺎﻤآ
 
ﺎﺑوروأ
 
ﺎﻬﺘﻀﻬﻧ
 
ﻰﺘﻟﺎآ
 
ﺔﻴﻤﻠﻋ
 
ﺔﻀﻬﻧ
 
ىأ
 
ﺎﻬﺗﺎﻋدو
 
ﺎﻬﺑﺎﺑرا
 
ﺐﺴﻜﺗ
 
ﻢﻟ
 
ﺔﺳرﺪﻤﻟا
 
ﻚﻠﺗ
 
نأ
 
ﺎﻀﻳا
 
ﺚﺣﺎﺑ
 
ﻞﻜﻟ
 
ﻦﻴﺒﺗو
 
نﻮﻤهﻮﺘﻳ
 
وأ
 
نﻮﻤهﻮﻳ
.
ﻚﻟذ
 
ىﺪﻳأ
 
ﻪﺘﻨﺟ
 
ﺎﻣ
 
ﻞآ
)
ﻰﻨﻳﺪﻟا
 
حﻼﺻﻹا
(
ﺎﻌﻣ
 
ﻦﻴﺘﻘﻴﻘﺤﻟا
 
ناﺪﻘﻓ، ﺑأ
 
ﺔﻴﻨﻳﺪﻟا
 
ﻢﻬﺘﻘﻴﻘﺣ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻢه
 
ﻼﻓ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻻو
 
اﻮﻘ
 
اوﺮﺜﻋ
 
ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا
 
ﺔﻀﻬﻨﻟا
. 6-
ةرﻮآﺬﻤﻟا
 
ﺔﺳرﺪﻤﻟا
 
ﻚﻠﺘﻟ
 
ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا
 
لﻼﻃﻷا
 
ﺔﻴﻘﺑ
 
ﺔﻟاﺰﻏ
 
ﻰﻠﻋ
 
ماﺪﻗﻹا
 
ﻮه
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
اﺬه
 
ﻰﻓ
 
ﻰﻠﻤﻋ
 
ﻢهأ
 
نﻮﻜﻳ
 
نأ
 
تدرأ
 
ﻚﻟذ
 
ﻞﺟأ
 
ﻦﻣ
 : 
أ
 
ﺮﻴﻄﺧ
 
ﺪﺋﺎﻗ
 
وأ
 
ىﺮﻘﺒﻋ
 
ﻪﻧأ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻢﻠﺳو
 
ﻪﻴﻠﻋ
 
ﷲا
 
ﻰﻠﺻ
 
ﷲا
 
لﻮﺳر
 
ةﺎﻴﺣ
 
ﻢﻬﻓ
 
لوﺎﺤﻳ
 
نأ
 
ةﺪﺣاو
 
ﺔﻈﺤﻟ
 
ﻰﻐﺒﻨﻳﻻ
 
ﻢﻠﺴﻤﻟا
 
نإﻚﻨﺤﻣ
 
ﺔﻴهاد
 
و
. 
مﻼﺴﻟا
 
و
 
ةﻼﺼﻟا
 
ﻪﻴﻠﻋ
 
ﺪﻤﺤﻣ
 
ةﺎﻴﺣ
 
ﺎﻬﺑ
 
ﺮﺧﺰﺗ
 
ﻰﺘﻟا
 
ىﺮﺒﻜﻟا
 
ﻖﺋﺎﻘﺤﻠﻟ
 
ﺔﺜﺑﺎﻌﻣ
 
وأ
 
ةﺪﻧﺎﻌﻣ
 
ﻻإ
 
ﺲﻴﻟ
 
ﺔﻟوﺎﺤﻤﻟا
 
ﻩﺬه
 
ﻞﺜﻤﻓ
.
ﻩﺬه
 
ﺖﺘﺒﺛأ
 
ﺪﻘﻠﻓ
 
ﻰﺴﻔﻨﻟا
 
و
 
ﻰﻠﻘﻌﻟا
 
و
 
ﻰﻘﻠﺨﻟا
 
لﺎﻤﻜﻟا
 
و
 
ﻮﻤﺴﻟا
 
تﺎﻔﺻ
 
ﻞﻜﺑ
 
ﺎﻔﺼﺘﻣ
 
نﺎآ
 
ﻢﻠﺳو
 
ﻪﻴﻠﻋ
 
ﷲا
 
ﻰﻠﺻ
 
ﻰﺒﻨﻟا
 
نأ
 
ﺔﻌﺻﺎﻨﻟا
 
ﺔﻴﻠﺠﻟا
 
ﻖﺋﺎﻘﺤﻟا،ﻞآ
 
ﻦﻜﻟو
 
ذمﻼﺴﻟا
 
و
 
ةﻼﺼﻟا
 
ﻪﻴﻠﻋ
 
ﻪﺗﺎﻴﺣ
 
ﻰﻓ
 
ىﺮﺒآ
 
ةﺪﺣاو
 
ﺔﻘﻴﻘﺣ
 
ﻦﻣ
 
ﻊﺒﻨﻳ
 
ﻦآا
 
ﻚﻟ،ﻰﻟﺎﻌﺗ
 
ﷲا
 
ﻞﺒﻗ
 
ﻦﻣ
 
ﻞﺳﺮﻣ
 
ﻰﺒﻧ
 
ﻪﻧأ
 
ﻰهو
 
ﻻأ
 .
ﺚﺒﻌﻟا
 
ﻦﻣ
 
نأو
 
ﺎﻘﻠﻄﻣ
 
ﻞﺻﻷا
 
ﻊﺿﻮﻣ
 
ﻞهﺎﺠﺘﻧ
 
ﻢﺛ
 
ﻞﺻﻷا
 
ﻊﺿﻮﻣ
 
عوﺮﻔﻟا
 
ﻊﻀﻧ
 
نأ
 
ﺐﻳﺮﻐﻟا
. !
ﻰﻟا
 
ﺮﻈﻨﻟا
 
ﺖﻔﻠﺑ
 
ﻻإ
 
نﻮﻜﻳ
 
ﻻ
 
ﻚﻟذ
 
ﻰﻠﻋ
 
دﺮﻟا
 
نأ
 
ﺐﻳر
 
ﻻو
 
ﻞﺻﻷا،ﻩﺪﺣو
 
ﻞﺻﻷا
 
ﻰﻟا
 
ﻞﺑ
 .
ﻰه
 
ﻢﻠﺳو
 
ﻪﻴﻠﻋ
 
ﷲا
 
ﻰﻠﺻ
 
ﻰﺒﻨﻟا
 
ةﺎﻴﺣ
 
ﻰﻓ
 
ةﺪﻴﺣﻮﻟا
 
ةﺰﺠﻌﻤﻟا
 
نأ
 
رﻮﺼﺘﻳ
 
نأ
 
ﻪﻟ
 
ﻰﻐﺒﻨﻳ
 
ﻻ
 
ﻢﻠﺴﻤﻟا
 
نأ
 
ﺎﻤآﻩﺪﺣو
 
نﺂﻘﻟا،ﺎﻬﻟﻼﺧ
 
ﻦﻣ
 
ﻪﺗﺎﻴﺣ
 
ﻢﻬﻔﻳ
 
نأ
 
لوﺎﺤﻳ
 
ةﺮﻴﺳ
 
مﻼﺴﻟا
 
و
 
ةﻼﺼﻟا
 
ﻪﻴﻠﻋ
 
ﻪﻟ
 
نأ
 
ﺮﻜﻨﻳ
 
ﻻ
 
ﻪﻧأ
 
ماد
 
ﺎﻣ
 .
ﻩﺬه
 
دﻮﺟو
 
ﺮﻜﻨﻳ
 
نﺎآ
 
نإ
 
ﺎﻣأ
 
ﺎﻀﻳأ
 
نﺁﺮﻘﻟا
 
ةﺰﺠﻌﻣ
 
ﺮﻜﻨﻳ
 
نأ
 
ﻪﻴﻠﻋ
 
نﺈﻓ
 
ةﺮﻴﺴﻟا
.
نﺁﺮﻘﻟا
 
ةﺰﺠﻌﻣ
 
ﻪﻨﻣ
 
ﺎﻨﺘﻐﻠﺑ
 
ﺚﻴﺣ
 
ﻦﻣ
 
ﻻإ
 
ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا
 
ﷲا
 
لﻮﺳر
 
تاﺰﺠﻌﻣ
 
ﺎﻨﻐﻠﺒﺗ
 
ﻢﻟ
 
ذإ
. 
ضﺮﻐﻟا
 
ﻊﻣ
 
ﻖﻔﺘﻳو
 
ﺲﻔﻨﻟا
 
ىﻮﻬﺘﺴﺗ
 
ﺎﻣ
 
ﻖﺒﻃ
 
كاذ
 
ﻢﻴﻠﺴﺗو
 
اﺬه
 
ﻞﻳوﺄﺗ
 
ﻰﻠﻋ
 
ماﺪﻗﻹا
 
و،ﻢﻬﻔﻟا
 
و
 
ﺚﺤﺒﻟا
 
ﻊﻨﺼﺗ
 
ﻰﻓ
 
ﺐﻳﺮﻏ
 
فﺎﻔﺳإ
 
،مﺪﻘﻳ
 
ﻻ
 
ﻪﻠﻘﻌﺑ
 
اﺰﺘﻌﻣ
 
ﻪﺴﻔﻧ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎﻤﻳﺮآ
 
نﺎآ
 
ﻦﻣ
 
ﻪﻴﻠﻋ
. 7-
ﻦﻣ
 
ﻪﺘﻳأر
 
ﺎﻤﻴﻓ
 
نﺎآو
 
اﺬه
 
ﻰﻠﻤﻋ
 
ءاﺮﻘﻟا
 
ﺎﻤﻬﺑ
 
ﻞﺒﻘﺘﺳا
 
ﻦﻳﺬﻠﻟا
 
سﺎﻤﺤﻟا
 
و
 
ﻰﺿﺮﻟا
 
،ةﺎﻋد
 
ﻪﻘﻔﻧأ
 
ىﺬﻟا
 
اﺬه
 
ﻞآ
 
نأ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻞﻴﻟد
 
ﻢﻈﻋأ
 
لﺎﻬﺟ
 
و
 
بﺎﻧذأ
 
و
 
ﻦﻴﺑﺮﻐﺘﺴﻣ
 
و
 
ﻦﻴﻗﺮﺸﺘﺴﻣ
 
ﻦﻣ
 
ىﺮﻜﻔﻟا
 
وﺰﻐﻟا
 
اﻮﻓﺮﺘﺤﻣ
 
و
 
ءﻮﺴﻟا،ﺔﻀﻴﻔﺘﺴﻣ
 
تﺎﺑﺎﺘآو
 
ﻢﻴﻈﻋ
 
ﺪﻬﺟو
 
ﻞﻳﻮﻃ
 
ﺖﻗو
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻘﺣﻼﺘﻣ
-
ﺎﺒﻟا
 
ﻰﻟا
 
ﻖﺤﻟا
 
ﻦﻣ
 
ءﻰﺷ
 
ﻞﻳﻮﺤﺗ
 
ﻰﻓ
 
ﺐﺒﺴﺘﻳ
 
نأ
 
ﻪﻨﻜﻤﻳ
 
ﻻ
 
ﻖﺤﻟا
 
ﻰﻟا
 
ﻞﻃﺎﺒﻟا
 
ﻦﻣ
 
وأ
 
ﻞﻃ،نأ
 
ﻦﻜﻤﻳﻻ
 
ﺔﻳﺮﻜﻔﻟا
 
ﺔﻘﻴﻘﺤﻟا
 
نأ
 
ﻰﻠﻋو
 
لﺎﺘﻐﺗ
. 

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mahmoud Mortada liked this
Endang Munawar liked this
khoirbiah liked this
ssamera liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->