Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LTTT V1 1

LTTT V1 1

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 420|Likes:
Published by NKD4488

More info:

Published by: NKD4488 on Apr 07, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2010

pdf

text

original

 
Khoa Công Ngh
Thông Tin -
Đạ
i H
c C
n Th
ơ 
- Giáo Trình L
 p Trình Truy
n Thông
CH
ƯƠ 
NG 1T
ng quan v
l
p trình truy
n thôngM
c
đ
ích
Ch
ươ 
ng này nh
m cung c
 p cho các b
n m
t cái nhìn t
ng quan v
các v
n
đề
liên quan trong l
 p trình truy
n thông
Yêu c
u
Sau khi hoàn t
t ch
ươ 
ng này, b
n có th
:
 
Gi
i thích
đượ 
c C
ơ 
ch
ế
giao ti
ế
 p liên quá trình (Inter-ProcessCommunication ) là gì.
 
Mô t
ch
c n
ă
ng, nhi
m v
c
a các t
ng trong mô hình OSI.
 
Đị
nh ngh
 ĩ 
a v
giao th
c và bi
n lu
n
đượ 
c s
c
n thi
ế
t c
a giao th
c trongtruy
n thông .
 
Mô t
v
b
giao th
c TCP/IP.
 
Đị
nh ngh
 ĩ 
a mô hình Client – Server.
 
Phân bi
t
đượ 
c 2 ch
ế
 
độ
giao ti
ế
 p: Ngh
n và Không ngh
n.
 
Phân bi
t
đượ 
c các ki
u ki
ế
n trúc ch
ươ 
ng trình.
Biên So
n: Ngô Bá Hùng - Nguy
n Công Huy
1
 
Khoa Công Ngh
Thông Tin -
Đạ
i H
c C
n Th
ơ 
- Giáo Trình L
 p Trình Truy
n Thông
1.1. C
ơ 
ch
ế
giao ti
ế
p liên quá trình là gì ?
Truy
n thông là m
t khái ni
m dùng
để
ch
s
giao ti
ế
 p, trao
đổ
i thông tin gi
a haihay nhi
u th
c th
trong m
t h
th
ng nào
đ
ó. N
ế
u h
th
ng mà chúng ta xem xét là xã h
iloài ng
ườ 
i, thì truy
n thông có th
là quá trình trao
đổ
i thông tin gi
a ng
ườ 
i v
ớ 
i ng
ườ 
itrong cu
c s
ng thông qua các ph
ươ 
ng ti
n truy
n t
i thông tin khác nhau nh
ư
không khí(trong trò chuy
n tr 
c ti
ế
 p), h
th
ng
đ
i
n tho
i, sách, báo, các ph
ươ 
ng ti
n nghe nhìn,m
ng máy tính... N
ế
u h
th
ng mà chúng ta xem xét là m
t h
th
ng máy tính hay m
t h
th
ngm
ng thì truy
n thông có th
 
đượ 
c phân thành hai m
c:
 
M
c ph
n c
ng: là s
giao ti
ế
 p, trao
đổ
i thông tin gi
a các b
ph
n v
t c
u thành nên h
th
ng máy tính nh
ư
CPU, b
nh
ớ 
, thi
ế
t b
vào ra, card giaoti
ế
 p m
ng, nh
ờ 
vào các ph
ươ 
ng ti
n truy
n thông nh
ư
h
th
ng BUS n
i, h
 th
ng BUS vào ra hay các dây cáp m
ng . . .
 
M
c ph
n m
m: là s
giao ti
ế
 p, trao
đổ
i thông tin gi
a các thành ph
n bêntrong c
a m
t ch
ươ 
ng trình hay gi
a các ch
ươ 
ng trình v
ớ 
i nhau thông quacác c
ơ 
ch
ế
truy
n thông
đượ 
c h
tr 
ợ 
b
ở 
i các h
 
đ
i
u hành, h
 
đ
i
u hànhm
ng.Trong các h
th
ng máy tính
đơ 
n nhi
m (monotasking) c
 
đ
i
n, ví d
MS-DOS, t
im
t th
ờ 
i
đ
i
m ch
cho phép t
n t
i m
c giao ti
ế
 p, trao
đổ
i thông tin ch
di
nra trong ph
m vi c
a m
t ch
ươ 
ng trình.
Đ
ó là s
giao ti
ế
 p gi
a các th
t
c d
ướ 
i hình th
cchia s
các bi
ế
n toàn c
c, hay b
ng cách truy
n các tham s
khi g
i hàm, th
t
c hay b
nggiá tr 
tr 
v
c
a m
t hàm . . . Ng
ượ 
c l
i, trong các h
th
ng
đ
a nhi
m (multitasking) cónhi
u quá trình t
n t
i song song nhau, m
i quá trình
đượ 
c th
c hi
n trong m
t không gian
đị
a ch
(Address space) riêng bi
t. Vi
c giao ti
ế
 p gi
a các quá trình mu
n th
c hi
n
đượ 
c
đ
òi h
i ph
i có nh
ng ti
n ích h
tr 
ợ 
b
ở 
i h
 
đ
i
u hành, h
 
đ
i
u hành m
ng. Các ti
n íchnày th
ườ 
ng
đượ 
c g
i v
ớ 
i cái tên là
C
ơ 
ch
ế
giao ti
ế
p liên quá trình
(IPC - Inter-ProcessCommunication).
1.2. Phân lo
i c
ơ 
ch
ế
giao ti
ế
p liên quá trình
Các c
ơ 
ch
ế
giao ti
ế
 p liên quá trình
đượ 
c h
tr 
ợ 
b
ở 
i các h
 
đ
i
u hành
đ
a nhi
m, h
 
đ
i
u hành m
ng
đượ 
c chia ra làm hai lo
i:
 
Lo
i 1: C
ơ 
ch
ế
giao ti
ế
 p liên quá trình h
tr 
ợ 
giao ti
ế
 p gi
a các quá trình trêncùng m
t máy tính. (Hình H1.1)Hình 1.1 - C
ơ 
ch
ế
giao ti
ế
 p liên quá trình lo
i 1
Biên So
n: Ngô Bá Hùng - Nguy
n Công Huy
2
 
Khoa Công Ngh
Thông Tin -
Đạ
i H
c C
n Th
ơ 
- Giáo Trình L
 p Trình Truy
n Thông
 
Lo
i 2: C
ơ 
ch
ế
giao ti
ế
 p liên quá trình h
tr 
ợ 
giao ti
ế
 p gi
a các quá trình n
mtrên các máy tính khác nhau (Hình H1.2).Hình 1.2 - C
ơ 
ch
ế
giao ti
ế
 p liên quá trình lo
i 2Trong c
ơ 
ch
ế
giao ti
ế
 p liên quá trình trên cùng m
t máy, d
li
u trao
đổ
i qua l
igi
a các quá trình ph
i
đ
i xuyên qua h
t nhân (kernel) c
a h
 
đ
i
u hành.
Đ
ó có th
là m
tvùng nh
ớ 
dùng chung cho các quá trình
đ
ã
đượ 
c qui
đị
nh tr 
ướ 
c b
ở 
i h
 
đ
i
u hành, hay m
tt
 p tin trên
đĩ 
a
đượ 
c qu
n lý b
ở 
i h
 
đ
i
u hành trong
đ
ó m
t quá trình s
ghi d
li
u vào,quá trình khác
đọ
c d
li
u ra, . . .Trong c
ơ 
ch
ế
giao ti
ế
 p liên quá trình trên các máy tính khác nhau, d
li
u trao
đổ
igi
a các quá trình không nh
ng ph
i
đ
i qua h
t nhân nh
ư
c
ơ 
ch
ế
giao ti
ế
 p liên quá trìnhtrên m
t máy tính mà h
ơ 
n th
ế
các h
t nhân c
a các máy có liên quan ph
i hi
u nhau. Nóicách khác các h
t nhân ph
i tho
thu
n tr 
ướ 
c v
ớ 
i nhau v
các qui t
c trao
đổ
i thông tingi
a chúng. Thông th
ườ 
ng ta g
i các qui t
c này là cácgiao th
c(Protocol).
1.3. Mô hình tham kh
o OSI
Để
d
dàng cho vi
c n
i
ế
t và trao
đổ
i thông tin gi
a các máy tính v
ớ 
i nhau, vàon
ă
m 1983, T
ch
c tiêu chu
n th
ế
gi
ớ 
i ISO
đ
ã phát tri
n m
t mô hình cho phép hai máytính có th
g
ở 
i và nh
n d
li
u cho nhau. Mô hình này d
a trên ti
ế
 p c
n phân t
ng (l
ớ 
 p),v
ớ 
i m
i t
ng
đả
m nhi
m m
t s
các ch
c n
ă
ng c
ơ 
b
n nào
đ
ó và
đượ 
c g
i là mô hình OSI.
Để
hai máy tính có th
trao
đổ
i thông tin
đượ 
c v
ớ 
i nhau c
n có r 
t nhi
u v
n
đề
liênquan. Ví d
nh
ư
c
n có Card m
ng, dây cáp m
ng,
đ
i
n th
ế
tín hi
u trên cáp m
ng, cáchth
c
đ
óng gói d
li
u,
đ
i
u khi
n l
i
đườ 
ng truy
n ... B
ng cách phân chia các ch
c n
ă
ngnày vào nh
ng t
ng riêng bi
t nhau, vi
c vi
ế
t các ph
n m
m
để
th
c hi
n chúng tr 
ở 
nên d
 dàng h
ơ 
n. Mô hình OSI giúp
đồ
ng nh
t các h
th
ng máy tính khác bi
t nhau khi chúngtrao
đổ
i thông tin. Mô hình này g
m có 7 t
ng:
7.
 
T
ng
ứ 
ng d
ng (Application Layer)
 
Đ
ây là t
ng trên cùng, cung c
 p các
ng d
ng truy xu
t
đế
n các d
ch v
m
ng. Nó bao g
m các
ng d
ng c
a ng
ườ 
i dùng, ví d
nh
ư
các Web Browser (Netscape Navigator, Internet Explorer ), các Mail User Agent (Outlook Express, Netscape Messenger, ...) hay các ch
ươ 
ng trình làm server cung c
 pcác d
ch v
m
ng nh
ư
các Web Server (Netscape Enterprise, InternetInformation Service, Apache, ...), Các FTP Server, các Mail server (Sendmail, MDeamon). Ng
ườ 
i dùng m
ng giao ti
ế
 p tr 
c ti
ế
 p v
ớ 
i t
ng này.6.
 
T
ng trình bày (Presentation Layer)
 
Biên So
n: Ngô Bá Hùng - Nguy
n Công Huy
3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nhan Hoang liked this
Phan Hoa liked this
Tiểu Trúc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->