Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
8Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Şcoala NaŢionalĂ de Studii Politice Şi Administrative

Şcoala NaŢionalĂ de Studii Politice Şi Administrative

Ratings: (0)|Views: 256|Likes:
Published by ana

More info:

Published by: ana on Jan 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2011

pdf

text

original

 
 
Ş
COALA NA
Ţ
IONAL
Ă
DE STUDII POLITICE
Ş
I ADMINISTRATIVE
 
FACULTATEA DE COMUNICARE
Ş
I RELA
Ţ
II PUBLICE
 
Prof. univ. dr. Grigore GEORGIU
CULTUR 
Ă
 
Ş
I COMUNICARE
Bucure
ş
ti2008
 
1
C U P R I N S
 Not 
ă 
introductiv
ă 
...........................................................................................................................................5
 
I.
 
INTRODUCERE. CULTURA CA ANSAMBLU DE LIMBAJE SIMBOLICE...................................7
 
Cultur 
ă 
 
 ş
i comunicare – dou
ă 
concepte strategice pentru gândirea contemporan
ă 
....................................7 
 
Cultura ca ansamblu de limbaje simbolice...................................................................................................9
 
Universul culturii
 ş
i formele de comunicare...............................................................................................12
 
Utiliz
ă 
ri adecvate
 ş
i abuzive ale termenului de cultur 
ă 
..............................................................................14
 
II.
 
ABORD
Ă
RI, DEFINI
Ţ
II
Ş
I SENSURI ALE CULTURII....................................................................18
 
1.
 
C
ULTURA CA DOMENIU EXISTEN
Ţ
IAL
Ş
I CA DOMENIU DE CERCETARE
......................................................18
 
Cultura – un domeniu nou pentru disciplinele sociale................................................................................18
 
Teme
 ş
i concepte fundamentale...................................................................................................................20
 
Sensuri etimologice, istorice
 ş
i contextuale................................................................................................22
 
 Repere pentru definirea culturii..................................................................................................................24
 
 Defini
 ţ 
ii, sensuri
 ş
i abord 
ă 
ri interdisciplinare............................................................................................27 
 
2.
 
A
BORD
Ă
RI CLASICE
Ş
I CONTEMPORANE
..................................................................................................30
 
Cultura din perspectiva antropologiei evolu
 ţ 
ioniste..................................................................................30
 
Orient 
ă 
ri
 ş
i
 ş
coli de gândire în secolul XX.................................................................................................32
 
3.
 
C
ULTUR 
Ă
 
Ş
I VALOARE
.............................................................................................................................35
 
 Problematica valorilor. Contextul istoric
 ş
i cultural..................................................................................35
 
Conceptul de valoare. Abord 
ă 
ri
 ş
i teorii.....................................................................................................37 
 
Valoarea ca rela
 ţ 
ie între subiect 
 ş
i obiect, între om
 ş
i lume.......................................................................39
 
Tr 
ă 
 s
ă 
turi caracteristice ale valorilor..........................................................................................................40
 
Clasificarea valorilor..................................................................................................................................42
 
 Problematizarea ideii de valoare în
 ş
tiin
 ţ 
ele sociale
 ş
i umane...................................................................43
 
 Dou
ă 
provoc
ă 
ri: Nietzsche
 ş
i Freud...........................................................................................................44
 
 Necesitatea perspectivelor interdisciplinare...............................................................................................48
 
III.
 
CULTUR 
Ă
 
Ş
I CIVILIZA
Ţ
IE. DISTINC
Ţ
II
Ş
I INTERFEREN
Ţ
E................................................49
 
1.
 
V
ALORI
Ş
I BUNURI
...................................................................................................................................49
 
Semnifica
 ţ 
ia actual 
ă 
a distinc
 ţ 
iei cultur 
ă 
– civiliza
 ţ 
ie................................................................................49
 
Civiliza
 ţ 
ia ca realizare practic
ă 
a valorilor culturii...................................................................................51
 
Simbolic
 ş
i instrumental, specific
 ş
i universal............................................................................................53
 
Civiliza
 ţ 
iile ca subdiviziuni ale umanit 
ăţ 
ii..................................................................................................54
 
Comunicarea
 ş
i dialogul civiliza
 ţ 
iilor.........................................................................................................55
 
2.
 
T
EORII CU PRIVIRE LA RAPORTUL DINTRE CULTUR 
Ă
 
Ş
I CIVILIZA
Ţ
IE
.........................................................57
 
 Arnold Toynbee: civiliza
 ţ 
iile ca entit 
ăţ 
i ale istoriei universale...................................................................57 
 
 Fernand Braudel 
 ş
i “gramatica civiliza
 ţ 
iilor”...........................................................................................61
 
Simion Mehedin
 ţ 
i: Cultura
 ş
i civiliza
 ţ 
ia – “doi poli” ai realit 
ăţ 
ii umane..................................................63
 
 Lucian Blaga: distinc
 ţ 
ia ontologic
ă 
dintre cultur 
ă 
 
 ş
i civiliza
 ţ 
ie.................................................................66 
 
Tudor Vianu: cultur 
ă 
 
 ş
i civiliza
 ţ 
ie/valori
 ş
i bunuri.....................................................................................68
 
Samuel Huntington
 ş
i “conflictul civiliza
 ţ 
iilor”.........................................................................................69
 
IV.
 
CULTUR 
Ă
 
Ş
I RELIGIE......................................................................................................................74
 
 Religia ca element definitoriu al culturilor.................................................................................................74
 
 Religiile ca factor geopolitic.......................................................................................................................77 
 
 Blaga: diferen
 ţ 
e religioase
 ş
i stilistice în cadrul culturii europene............................................................80
 
 Religiile
 ş
i provoc
ă 
rile moderniz
ă 
rii...........................................................................................................83
 
 Bibliografie pentru capitolele I, II, III 
 ş
i IV................................................................................................86 
 
 
2
V.
 
SCHIMB
Ă
RI CULTURALE ÎN SECOLUL XX...................................................................................87
 
1.
 
C
ONTEXTE ISTORICE
Ş
I STRUCTURI CULTURALE
......................................................................................87
 
Un secol al schimb
ă 
rilor de paradigme......................................................................................................87 
 
Modernitatea
 ş
i tensiunea dintre tradi
 ţ 
ie
 ş
i inova
 ţ 
ie...................................................................................89
 
Mitul schimb
ă 
rii. Dincolo de orizontul modernit 
ăţ 
ii..................................................................................92
 
2.
 
C
RIZA VALORILOR 
 – 
O TEM
Ă
A SECOLULUI
XX.......................................................................................94
 
“Instrumente des
ă 
vâr 
 ş
ite, dar 
 ţ 
eluri vagi”.................................................................................................94
 
 Lumea modern
ă 
între ordine
 ş
i dezordine..................................................................................................97 
 
 De la autonomia valorilor la resolidarizarea lor........................................................................................99
 
3.
 
SPRE O NOU
Ă
PARADIGM
Ă
A GÂNDIRII
Ş
TIIN
Ţ
IFICE
Ş
I FILOSOFICE
..........................................................101
 
Culturi
 ş
i paradigme.................................................................................................................................101
 
Geneza
 ş
tiin
 ţ 
ei moderne în epoca Rena
 ş
terii............................................................................................104
 
Ş 
tiin
 ţ 
a clasic
ă 
 
 ş
i principiul obiectivit 
ăţ 
ii...................................................................................................105
 
Spre o nou
ă 
paradigm
ă 
a gândirii
 ş
tiin
 ţ 
ifice............................................................................................107 
 
 Noi viziuni privind unitatea dintre om
 ş
i natur 
ă 
.......................................................................................108
 
 Bibliografie................................................................................................................................................111
 
VI.
 
CULTUR 
Ă
 
Ş
I POLITIC
Ă
. CONCEPTUL DE CULTUR 
Ă
POLITIC
Ă
. CULTURA POLITIC
Ă
 
Ş
I SISTEMUL MASS-MEDIA........................................................................................................................112
 
1.
 
C
ULTUR 
Ă
 
Ş
I POLITIC
Ă
............................................................................................................................112
 
 Zone de interferen
 ţă 
între cultur 
ă 
 
 ş
i politic
ă 
............................................................................................112
 
Teorii privind raportul dintre cultur 
ă 
 
 ş
i sistemul politic..........................................................................114
 
2.
 
C
ONCEPTUL DE CULTUR 
Ă
POLITIC
Ă
.......................................................................................................115
 
 Repere pentru o defini
 ţ 
ie prealabil 
ă 
.........................................................................................................115
 
 Elabor 
ă 
ri teoretice ale conceptului de cultur 
ă 
politic
ă 
............................................................................116 
 
3.
 
C
ULTUR 
Ă
POLITIC
Ă
 
Ş
I MASS MEDIA
.......................................................................................................118
 
Sistemul mediatic: un mijlocitor între cultur 
ă 
 
 ş
i politic
ă 
..........................................................................118
 
Manipluare politic
ă 
 
 ş
i violen
 ţă 
simbolic
ă 
.................................................................................................121
 
Cultura politic
ă 
 
 ş
i mass-media..................................................................................................................123
 
„Cultura de spectacol”, o nou
ă 
ipostaz
ă 
a culturii politice.....................................................................125
 
 Bibliografie................................................................................................................................................127 
 
VII.
 
GLOBALIZARE
Ş
I CULTUR 
Ă
ÎN CIVILIZA
Ţ
IA POSTINDUSTRIAL
Ă
................................129
 
1.
 
C
ULTURA CA SURS
Ă
A SCHIMB
Ă
RII SOCIALE
..........................................................................................129
 
Cultur 
ă 
 
 ş
i contexte sociale........................................................................................................................129
 
Cultur 
ă 
 
 ş
i dezvoltare social 
ă 
.....................................................................................................................130
 
 Eficien
 ţ 
a economic
ă 
– un concept al culturii moderne.............................................................................131
 
2.
 
T
EORII PRIVIND CIVILIZA
Ţ
IA POSTINDUSTRIAL
Ă
....................................................................................135
 
Cunoa
 ş
terea, informa
 ţ 
ia
 ş
i comunicarea – noi factori ai dezvolt 
ă 
rii.......................................................135
 
“Al Treilea Val” – o schimbare de paradigm
ă 
cultural 
ă 
.........................................................................137 
 
3.
 
G
LOBALIZARE
Ş
I CULTUR 
Ă
....................................................................................................................139
 
Cultura român
ă 
modern
ă 
 
 ş
i tema integr 
ă 
rii europene.............................................................................139
 
 Identitate
 ş
i integrare – de la disjunc
 ţ 
ie la conjunc
 ţ 
ie..............................................................................141
 
 Intregrare european
ă 
 
 ş
i diversitate cultural 
ă 
...........................................................................................143
 
 Resurec
 ţ 
ia identit 
ăţ 
ilor în lumea globaliz
ă 
rii...........................................................................................147 
 
Cadrele na
 ţ 
ionale
 ş
i imperativele integr 
ă 
rii.............................................................................................148
 
 For 
 ţ 
ele economice
 ş
i culturale ale globaliz
ă 
rii.........................................................................................151
 
Statul-na
 ţ 
iune în societatea postcapitalist 
ă 
...............................................................................................156 
 
Globalizare
 ş
i “indigenizare”...................................................................................................................157 
 
 Bibliografie................................................................................................................................................162
 
VIII.
 
DE LA TEORIA COMUNIC
Ă
RII LA TEORIA CULTURII.......................................................163
 
1.
 
C
ULTUR 
Ă
 
Ş
I COMUNICARE
.....................................................................................................................163
 
 Limbajul simbolic – baza unit 
ăţ 
ii dintre cultur 
ă 
 
 ş
i comunicare...............................................................163
 
 Analogic
 ş
i digital.....................................................................................................................................165
 
“A comunica înseamn
ă 
a intra într-o orchestr 
ă 
”.....................................................................................167 
 
“Orchestra” ca metafor 
ă 
pentru ordinea simbolic
ă 
a unei societ 
ăţ 
i.......................................................169
 
 Noul univers al comunic
ă 
rii
 ş
i al culturii..................................................................................................171
 
2.
 
A
BORDAREA SEMIOTIC
Ă
A CULTURII
.....................................................................................................173
 

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
unknown_legends liked this
smecherov liked this
liviugiurgi liked this
mishuc liked this
civica liked this
dorudejmasu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->