Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AandachtMultitasking

AandachtMultitasking

Ratings: (0)|Views: 114 |Likes:
Published by Daphne Dijkerman

More info:

Published by: Daphne Dijkerman on Apr 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2009

pdf

text

original

 
AANDACHT VOOR MULTITASKINGConclusies uit hetSPOT Tijdbestedingsonderzoek 2006
 
WOORDVOORWOORD
Geachte lezer,Voor u ligt een boekje over multitasking. Mul-titasking is waarschijnlijk ook in uw omgevingeen belangrijk onderwerp van gesprek geworden.Steeds vaker heeft communicatie raakvlakken metmultitasking.Niettemin is onze kennis over het multitaskenvaak nog beperkt en cijfers over het multitaskenin Nederland zijn nauwelijks voorhanden. In ditboekje laten we nu zien wie er multitaskt, hoe-veel en wanneer en welke activiteiten er wordengecombineerd. Vaak levert dit verrassende uit-komsten op en nieuwe inzichten.We hebben ook geprobeerd, compact maar wel rede-lijk compleet, een overzicht te geven van ideeënen theorieën die er over multitasken bestaan,over effecten en over strategieën. Daardoorkrijgen de uitkomsten meer reliëf.Dit boekje over multitasking ligt in het ver-lengde van een boekje dat wij al eerder hebbengepubliceerd:
Alles over Tijd 
(januari 2007).Samen vormen ze een miniserie over de resulta-ten van het Tijdbestedingsonderzoek dat SPOT in2006 heeft laten uitvoeren. Dit onderzoek blijktsteeds weer een onuitputtelijke bron van infor-matie te zijn.Het is dan ook onmogelijk om hier alle moge-lijke uitkomsten te presenteren. Er zijn teveeldimensies om uit te kiezen: doelgroepen, dagenvan de week, tijdvakken en 69 activiteiten.Daarom zijn er op onze website (www.spot.nl)twee tools beschikbaar gesteld, waarmee u zelftoegang kunt krijgen tot de data:
SPOTtime
voorhet uitdraaien van tijdbesteding en
SPOTtask
 voor het maken van multitasking-analyses. Op3
 
42006. Daarin konden de respondenten zes ac-tiviteiten tegelijk opgeven. Zie daarvoor hettweede deel van dit boekje.Paul van NiekerkDirecteur SPOTMei 2007onze website kunt u daarnaast ook eerdere rap-portages terugvinden.Multitasking kent vele gedaanten en de effectenkunnen dan ook heel verschillend zijn. Duide-lijk is dat televisie in dit alles vaak eenrol speelt. Meer inzicht in het gebruik en decombinatie van TV met andere activiteiten biedtaanknopingspunten voor mooie, creatieve campag-nes en een optimale mediastrategie. En daar gaathet om.Multitasking is inmiddels een wijd en zijdbekend begrip en er wordt ook veel over ge-schreven. Maar toen wij in dit onderwerp doken,bleek dat er eigenlijk juist heel weinig
kennis
 is. Journalisten komen in hun artikelen meestalniet verder dan de conclusie dat er veel wordt
gemultitasked 
en wetenschappelijke studies zijnin het algemeen niet bekend. Houden we over deintuïtieve kennis/opinie over multitasking endie luidt ongeveer:a.het is iets specifieksvan jongeren enb.we moeten crossmediaal com-municeren. (Zie onderstaand citaat uit Wikipe-dia)
Wikipedia: Media multitasking involves using TV ,the Web, radio, telephone, print, or any  othermediain conjunction with another. Alsoreferred to as ‘simultaneous media use’, thisbehavior has emerged as increasingly common,especicially among younger media users, and has gained significant attention in media usagemeasurement, especially as a new opportunity for cross-media advertising.
In dit boekje willen we graag wat verder gaan.Het eerste deel gaat dan ook over het begripmultimedia. Daarnaast is deze publicatie ge-linkd aan het SPOT Tijdbestedingsonderzoek

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->