Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nagrajeni rejci drobnice v Logarski dolini

Nagrajeni rejci drobnice v Logarski dolini

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 315|Likes:
Published by Gregor Gorjanc
GORJANC, Gregor, CIVIDINI, Angela. Nagrajeni rejci drobnice v Logarski dolini. Drobnica, 2007, letn. 12, št. 6, str. 9-10
GORJANC, Gregor, CIVIDINI, Angela. Nagrajeni rejci drobnice v Logarski dolini. Drobnica, 2007, letn. 12, št. 6, str. 9-10

More info:

Published by: Gregor Gorjanc on Apr 17, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2010

pdf

 
''LEPOTNO TEKMOVANJE OVC IN KOZ'' ALIPODELITEV NAGRAD REJCEM DROBNICE V LOGARSKI DOLINIGregor Gorjanc, Angela CividiniBF, Oddelek za zootehniko, Center za strokovno delo v živinorejiV okviru mednarodne razstave ovc in koz v Logarski dolini je v nedeljo, 9. septembra,potekala dvojna podelitev nagrad. Kot vsako leto je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo inprehrano podelilo nagrade za ov
č
erejske in kozjerejske kmetije z najboljšimi rejskimi rezultatiin splošno urejenostjo. Poleg teh je letos prvi
č
podelilo tudi nagrade za najbolje ocenjeneplemenske živali na razstavi.
Kmetije z najboljšimi rejskimi rezultati in splošno urejenostjo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsako leto podeli nagrade za ov
č
erejske inkozjerejske kmetije z najboljšimi rejskimi rezultati in splošno urejenostjo. Obi
č
ajno jepodelitev nagrad na kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni, letos pa je bila podelitev vokviru mednarodne razstave v Logarski dolini.Nagrade se podeljujejo za vsako pasmo posebej in sicer za tiste pasme ovc in koz, ki sovklju
č
ene v potrjene rejske programe. V izbor za nagrade so vklju
č
ene kmetije, ki sopristopile k rejskemu programu in so vklju
č
ene v sistem kontrole porekla in proizvodnje.Izbor nagrajenih kmetij je opravila strokovna komisija na Biotehniški fakulteti, potrdile pa soga posamezne pasemske komisije v okviru Zveze društev rejcev drobnice Slovenije. Priizboru za leto 2006 so se upoštevali slede
č
i kriteriji:
 
število ovc/koz, ki so jagnjile/jarile,
 
povpre
č
no število živorojenih jagnjet/kozli
č
ev na ovco/kozo na leto,
 
mle
č
nost in sestava mleka pri mle
č
nih pasmah,
 
delež opravljenih tehtanj jagnjet/kozli
č
ev ob rojstvu in pri starosti 60 ± 15 dni ter
 
izvajanje pravilne identifikacije in spremljanja prireje živali.Nagrajene kmetije z najboljšimi rejskimi rezultati in splošno urejenostjo za leto 2006 sonanizane v tabeli 1.Tabela 1: Seznam nagrajenih kmetij z najboljšimi rejskimi rezultati in splošno urejenostjo zaleto 2006Vrsta Pasma KmetijaOvce jezersko-sol
č
avska Brglesoplemenjena jezersko-sol
č
avska Zagoženbelokranjska pramenka Grabrijanbovška Beltramoplemenjena bovška Kandusistrska pramenka KorošecKoze slovenska srnasta Vidmarslovenska sanska Orešnikdrežniška Kravanjaburska Fortuna
Najbolje ocenjene plemenske živali
 
Mednarodne razstave ovc in koz v Logarski dolini so se udeležili ov
č
erejci iz Italije inNem
č
ije ter rejci ve
č
ine pasem ovc in koz pri nas. V ocenjevanje so bile vklju
č
ene samoslovenske pasme ovc in koz, ki so vklju
č
ene v potrjene rejske programe. Pri ovcah so bile vocenjevanje vklju
č
ene slede
č
e pasme: jezersko-sol
č
avska, oplemenjena jezersko-sol
č
avska,belokranjska pramenka, teksel, bovška in istrska pramenka. Pri kozah so bile v ocenjevanjevklju
č
ene slede
č
e pasme: slovenska srnasta, slovenska sanska, drežniška in burska. Razstavain ocenjevanje je bila zasnovana tako, da bi se pri vsakih pasmi udeležili vsaj trije rejci, vsak zdvema ovcama oziroma kozama in enim ovnom oziroma kozlom. Skupaj naj bi se takorazstavilo 90 živali (10 pasem × 3 rejci × 3 živali). Predizbor rejcev in posameznih živali zarazstavo sta vodili selekcionistki mag. Marjeta Ženko in Klavdija Kancler. Zaradi strogihveterinarskih pogojev je bilo razstavljenih nekaj manj živali in z nekoliko razli
č
nim številompo posameznem rejcu – skupaj 87 živali, 52 ovc in ovnov ter 35 koz in kozlov (Tabela 2).Poleg teh živali je bilo razstavljenih še devet ovnov razli
č
nih pasem iz testne postaje Logatec.Ocenjevanje živali so opravile tri komisije, v katerih so sodelovali po en predstavnik izBiotehniške fakultete (Angela Cividini, Gregor Gorjanc, Mojca Simši
č
in Polonca Zajc),Kmetijsko gozdarske zbornice (mag. Marjeta Ženko iz zavoda Celje in Klavdija Kancler izzavoda Nova Gorica) ter rejcev (Janez Fortuna, Rafael Novak in Vlado Poljanšek).Posamezna komisija je ocenjevala vse živali iste pasme. Ocenjevanje je potekalo v skladu spredpisanim rejskim programom, ki opisuje na
č
in ocenjevanja v pogojih reje in na testnihpostajah za ovne. Vsaka žival je bila ocenjena za slede
č
e skupine lastnosti:
 
okvir (dolžina trupa, globina prsi, širina prsi in širina križa),
 
oblike (glava, hrbtna linija, sprednje in zadnje noge, sko
č
ni sklep, biclji, parklji termoda pri moških živalih),
 
omiši
č
enost (hrbet in stegna) pri mesnih pasmah oziroma vime (pripetost, obsežnost,oblika in seski) pri ovcah oziroma kozah mle
č
nih pasem.Komisije so po kon
č
anem ocenjevanju izra
č
unale skupno oceno za posamezno žival terpovpre
č
 je za posameznega rejca. Z uporabo povpre
č
ne ocene se je odstranil vpliv razli
č
negaštevila živali po rejcih. Za vsako pasmo je bil nagrajen rejec, ki je imel v povpre
č
 ju najboljeocenjene živali. Nagrajeni rejci so predstavljeni v tabelah 2 (ovce) in 3 (koze).Potrebno je poudariti, da so bile pri nekaterih rejcih razlike med živalmi zelo majhne in jetako doseženo drugo ali celo tretje mesto prav tako zelo lep uspeh. Pri teksel pasmi jerazstavljal živali le en rejec, a je bilo v primerjavi s teksel ovni s testne postaje Logatec mo
č
 videti, da ima prav tako lepe živali, ki si zaslužijo nagrado.V primerjavi z živalmi iz Nem
č
ije in Italije lahko re
č
emo, da imamo pri nas prav tako ali šelepše živali. Vsekakor pa se moramo še veliko nau
č
iti pri pripravi živali za takšne prireditve.Kar nekaj rejcev je razstavilo živali, ki za razstavo niso bile ustrezno pripravljene. Nedorasle,umazane živali z zanemarjeno volno, brez korekcije parkljev, itd. ne morejo biti rejcu vponos. Povsem razumljivo je, da rejci na razstavo ne pošiljajo najboljše živali, saj to za živalipredstavlja dolo
č
en stres, za rejca pa dodatno delo. Razstava živali ni namenjena zgoljobiskovalcem ampak je tudi odli
č
na reklama za rejca. Nekateri rejci so ponosno stali obsvojih živalih oba dneva razstave ter spregovorili z radovednimi mimoido
č
imi obiskovalci.Takšni kontakti so lahko odli
č
na priložnost za reklamo in prodajo plemenskih živali, ki jih prinas premalo cenimo. Kljub naštetim pomanjkljivostim lahko vse razstavljene živali in njihovelastnike pohvalimo v upanju, da bomo na prihodnjih razstavah videli napredek na tempodro
č
 ju in da bodo naše pasme zasijale v vsej svoji lepoti.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->