Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SNĐC-352: CHÚA HIỆN RA TẠI NHÀ TIỆC LY

SNĐC-352: CHÚA HIỆN RA TẠI NHÀ TIỆC LY

Ratings: (0)|Views: 92|Likes:
Published by Nhóm Niềm-Vui
@Sống mà không có Chúa Giêsu, chẳng khác gì một hoả ngục nóng bức dữ dằn. Sống với Chúa Giêsu là Thiên Đàng hạnh phúc’
@Sống mà không có Chúa Giêsu, chẳng khác gì một hoả ngục nóng bức dữ dằn. Sống với Chúa Giêsu là Thiên Đàng hạnh phúc’

More info:

Published by: Nhóm Niềm-Vui on Jan 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2010

pdf

text

original

 
1
 
2
BAØI THÖÙ 352CHUÙA HIEÄN RA TAÏI NHAØ TIEÄC LY
+
Tieàn nguyeän
: Haõy chieâm ngöôõng Thaày Chí Thaùnh, khi vaøo nhaø Tieäc Ly cöûañoùng kín mít luùc ñeâm khuya: ‘
Chieàu hoâm aáy nhaèm ngaøy thöù nhaát trong tuaàn,ñang khi caùc moân ñeä hoäi hoïp, cöûa ñoùng kín vì sôï ngöôøi Do Thaùi, Chuùa Gieâsu hieänra giöõa caùc oâng vaø phaùn: ‘Bình an cho caùc con!’ Noùi xong Ngaøi giô tay vaø ñeå loäcaïnh söôøn ra cho caùc oâng xem. Thaáy Chuùa Gieâsu caùc moân ñeä möøng rôõ khoân taû
.’
CUOÄC HIEÄN RA
Chuùa Gieâsu hieän ra vôùi caùc moân ñeä taïi nhaø Tieäc Ly laø hình boùng vieäc Ngaøi ngöïvaøo moät taâm hoàn sau ôn tha toäi. Haõy suy nieäm:a.
Chieàu hoâm aáy
’ Chuùa hieän ra khi maøn ñeâm bao phuû, maøn ñeâm cuûa toäi loãi,boái roái, lo aâu, hoái haän, cuûa söï cheát ñôøi ñôøi.b. ‘
Cöûa ñoùng kín mít 
’ Caùc cöûa ra loái vaøo ñeàu ñoùng caû. Taâm hoàn kheùp chaët cöûaloøng, chaúng ai vaøo noåi, ngoaïi tröø Thieân Chuùa.c.
Chuùa Gieâsu hieän ñeán ñöùng giöõa
’ Vieäc caûi hoùa moät taâm hoàn laø chính cuoäcngöï ñeán taâm hoàn ñoù cuûa Chuùa Gieâsu. Ngay sau lôøi tha toäi, Chuùa Gieâsu ñaõcoù maët ôû ñoù vaø ñaõ hoaït ñoäng. Ngaøi ôû ñoù baèng caùch naøo?+ baèng
söï hieän dieän
cuûa söï soáng vaø ôn thaùnh hoùa cuûa Ngaøi;+ baèng chính
traùi tim Ngaøi
vôùi nhöõng sôïi daây thaân thieát môùi, nhöõng lieân laïcchaët cheõ khoâng coù khoâng gian ngaên caùch!+ baèng
các
laàn thaêm vieáng
thaân maät nôi baøn ti
ệc Thánh Thể.
 Chuùa Gieâsu ngöï vaøo giöõa taâm hoàn chuùng ta, Ngaøi noái laïi sôïi daây tình baïn nhö theá ñoù. Ngaøi keát hieäp vaø kyù giao öôùc khoâng bao giôø lìa xa chuùng ta nöõa. ChuùaGieâsu seõ maõi maõi trung thaønh vôùi lôøi giao keát naøy, coøn baïn, baïn coù trung thaønhkhoâng? Ngaøi chæ ra khoûi taâm hoàn baïn khi naøo baïn ñuoåi Ngaøi thoâi.
HIEÄU QUAÛ VIEÄC CHUÙA NGÖÏ VAØO TAÂM HOØÀN
Chuùa ngöï vaøo taâm hoàn ñeå mang laïi raát nhieàu hieäu quaû.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->