Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SNĐC-354: CÁC CUỘC CHÚA THĂM VIẾNG

SNĐC-354: CÁC CUỘC CHÚA THĂM VIẾNG

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by Nhóm Niềm-Vui
@Ngài đến thăm viếng chúng ta không phải để cất thập giá khỏi chúng ta mà trái lại Ngài giúp chúng ta biết chọn lựa và biếtyêu mến, biết vác thập giá.
@Ngài đến thăm viếng chúng ta không phải để cất thập giá khỏi chúng ta mà trái lại Ngài giúp chúng ta biết chọn lựa và biếtyêu mến, biết vác thập giá.

More info:

Published by: Nhóm Niềm-Vui on Jan 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2010

pdf

text

original

 
1
 
2
BAØI THÖÙ 354CAÙC CUOÄC THAÊM VIEÁNG CUÛA CHUÙA
+
Tieàn nguyeän
: Xem laïi baøi tröôùc
TÌNH TRAÏNG CHUÙA THAÊM VIEÁNG CAÙC T
Ô
NG ÑOÀC
huùa Gieâsu ñeán thaêm caùc
tông
ñoà trong caùc ñieàu kieän sau ñaây:a. Beà ngoaøi Ngaøi thöôøng ñeå maëc caùc oâng moät mình. Tuy nhieân Ngaøi vaãn luoânhieän dieän beân caïnh ñeå quan saùt, theo doõi vaø giuùp ñôõ caùc coâng vieäc hoï laømhaèng ngaøy Ngaøi ít khi toû mình ra.Ñoái vôùi chuùng ta cuõng theá, chính loøng tin ñaõ maëc khaûi cho chuùng ta bieát söï coùmaët thöôøng xuyeân cuûa Ngaøi, vaø ôn thaùnh Ngaøi hoaït ñoäng lieân læ.b. Ñoâi luùc Ngaøi hieån hieän baèng xöông baèng thòt tröôùc maët caùc Toâng Ñoà. Coùñieàu nhöõng dòp nhö theá thì thaät hieám hoi vaø ngaén nguûi nhöng chính vì theá maøvoâ cuøng quí baùu.Vôùi chuùng ta cuõng vaäy. Caûm thöùc saâu xa veà söï hieän dieän cuûa Ngaøi laø moäthoàng aân ñeán baát chôït vaø mau qua. Do ñoù ñieàu quan troïng laø phaûi bieát lôïi duïngnhöõng giaây phuùt haïnh phuùc aáy, vì sau naøy cuõng nhö caùc Toâng Ñoà, Chuùa Gieâsucoù theå hoaøn toaøn khoâng toû mình ra cho chuùng ta moät caùch khaû giaùc ñaâu.c. Ñoái vôùi caùc Toâng Ñoà, nhöõng laàn hieän ra ñoù ñaõ ñem laïi coâng hieäu kyø dieäu.Trong nhöõng luùc aáy, caùc oâng laõnh nhaän söù maïng rieâng do Ngaøi uyû thaùc: ‘
ChaThaày sai Thaày theá naøo, thì Thaày cuõng sai caùc con nhö vaäy
.’ (Ga 20, 22).Caùc oâng cuõng nhaän laõnh quyeàn daïy doã, ban pheùp thaùnh taåy vaø tha thöù toäi loãi(Ga 20, 23), ñöôïc nhöõng aùnh saùng sieâu nhieân ñeå laõnh hoäi thaáu ñaùo yù nghóaKinh Thaùnh vaø caùc lôøi tieân tri (Ga 24, 27), vaø cuoái cuøng laø ñöôøng höôùng chohoaït ñoäng toâng
đ
oà.Cuõng theá, nhöõng luùc Chuùa Gieâsu ñeán thaêm vieáng linh hoàn chuùng ta laø nhöõnggiaây phuùt haïnh phuùc, ñoàng thôøi nhaân dòp naøy Ngaøi cuõng noùi cho chuùng ta bieát ônthieân trieäu vaø ñònh meänh cuûa chuùng ta tuy ôû naác thang thaáp hôn. Luùc ñoù, nôi moãingöôøi chuùng ta, nhieàu cuoäc giao tieáp maät thieát vôùi Chuùa Cöùu Theá ñöôïc thöïc hieänkhaû dó ñuû söùc soi saùng vaø öôùp ñöôïm höông thôm cho caû cuoäc ñôøi.
 
3
HOAØN CAÛNH CHUÙA THAÊM VIEÁNG TAÂM HOÀN
Chuùa cuõng ñeán thaêm vieáng taâm hoàn ta nhö Ngaøi ñaõ thaêm vieáng caùc Toâng Ñoà.a. Tröôùc heát laø
vaøo luùc trôøi toái
, luùc maø caûnh vaät hoaøn toaøn yeân laëng nghæ ngôi,luùc maø tröôùc maét chuùng ta hình nhö vaïn vaät ñeàu bieán vaéng. Boùng ñeâm laøm lumôø söï vaät ñeå chuùng ta thaáy raèng aùnh saùng chieáu soi khieán vaïn vaät röïc rôõ ñoùkhoâng thuoäc veà vaïn vaät. Vaø nhö theá chuùng ta môùi nhaän xeùt söï vaät ñuùng nhö thöïc traïng cuûa noù: khoâng coøn veû quyeán ruõ vaø neùt ñeïp vay muôïn nöõa. Boùngñeâm noùi leân hình aûnh töø boû vaø ñöa laïi phuùt giaây hoài taâm beân trong.b. Thöù ñeán
caùc cöûa ra vaøo phaûi ñoùng laïi
. Nhö theá moïi cöûa ngoõ giaùc quan beântrong beân ngoaøi ñeàu phaûi kheùp kín ñeå caét ñöùt moïi lieân laïc ngoaïi giôùi. Giaùcquan beân ngoaøi nhö con maét, loã tai, mieäng, löôõi. Giaùc quan beân trong nhö trítöôûng töôïng, söï hoài nieäm. Neáp soáng thaân thieát vôùi Chuùa Gieâsu caàn ñeán caûnhsa maïc vaø söï thinh laëng beân trong nhö vaäy ñoù. Giaây phuùt thaân maät ñoøi hoûiphaùi laùnh xa ñaùm ñoâng. Chæ moät mình ta vôùi taâm hoàn thong dong khoâng vaánvöông hay baän taâm gì. Taát caû saüng saøng chôø Ngaøi.c. Sau heát laø vieäc
sôï ngöôøi Do Thaùi
, hay ñuùng hôn laø sôï keû thuø ñòch. Moãi neápsoáng ñeàu coù moät ñieåm yeáu rieâng. Coù leõ ñoù laø veát thöông cuûa taâm hoàn saünsaøng toaùc ra neáu Chuùa Gieâsu khoâng ñeán vieáng thaêm ñeå chöõa trò hay khích leätrong cuoäc chieán ñaáu.Thaùi ñoä lo sôï coù söùc cöùu roãi naøy thöïc laø moät hoàng aân Chuùa ban. Noù phaûi nungnaáu moïi öôùc voïng thaùnh thieän cuûa chuùng ta ñeå nao nöùc ñoùn chôø Chuùa ñeán vieángthaêm nôi baøn röôùc leã.D
ù
Ngaøi khoâng thöôøng xuyeân ñeán thaêm chuùng ta, thì chuùng ta ñöøng coù ñoå loãi:+ Cho coâng aên vieäc laøm quaù baän roän, vì Chuùa Gieâsu luoân coù theå hieän dieän ôû moïiôû moïi coâng vieäc chuùng ta laøm, trong moïi baän bòu chuùng ta lo laéng luùc chuùng taquaêng löôùi cuõng nhö luùc chuùng ta nghæ ngôi.+ Cho nhöõng ngang traùi vaø choáng ñoái chuùng ta gaëp phaûi+ Cho söï thieáu vaéng giuùp ñôõ beân ngoaøi.+ Cho caùc laàm loãi rieâng cuûa chuùng ta Caùc Toâng Ñoà ngaøy xöa cuõng laø nhöõngngöôøi baát toaøn vaø thieáu loøng trung thaønhÑieàu coù theå boå tuùc cho moïi baát toaøn cuûa chuùng ta chính laø tình yeâu thaân thaät vaøphoù thaùc. Tình yeâu cuûa chuùng ta laø chöa phoù thaùc ñuû, khi chuùng ta ñi vaøo laàm

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->