Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SNĐC-355:Chúa Vẫn HiệnDiện Với Chúng Ta

SNĐC-355:Chúa Vẫn HiệnDiện Với Chúng Ta

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by Nhóm Niềm-Vui
@Niềm an bình là chính Ngài. Ngài phán "Thầy đây! Các con đừng sợ" Cũng như niềm vui mừng sẽ là chính Ngài vì Ngài là đối tượng của niềm vui.
@Niềm an bình là chính Ngài. Ngài phán "Thầy đây! Các con đừng sợ" Cũng như niềm vui mừng sẽ là chính Ngài vì Ngài là đối tượng của niềm vui.

More info:

Published by: Nhóm Niềm-Vui on Jan 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2010

pdf

text

original

 
1
 
2
BAØI THÖÙ 355CHUÙA HAÈNG HIEÄN DIEÄN
+ Tieàn nguyeän:
 Laïy Chuùa, con seõ ñi ñaâu ñeå traùnh khoûi thaùnh nhan Chuùa? Conseõ troán nôi naøo haàu thoaùt noåi thieân nhan röïc rôõ Chuùa? Neáu chaïy leân Trôøi, thìTrôøi laø toaø ngai Chuùa ngöï. Neáu ñi xuoáng hoaû nguïc, Chuùa cuõng hieän dieän ôû ñoù. Neáu con möôïn caùnh vaàng ñoâng ñeå bay xa tít taép tôùi maõi chaân Trôøi goùc beå, thì laïicoù baøn tay Chuùa höôùng daãn con bay, vaø baøn tay Chuùa phaûi höôùng daãn con tôùi nôitôùi choán. Con noùi boùng toái seõ che khuaát con khoûi aùnh maét Chuùa, nhöng chính ñeâmtoái laïi trôû neân saùng ngôøi ñeå Chuùa phaùt giaùc con ñang say söa trong vui thuù bí maät nhaát. Ñoái vôùi Chuùa boùng toái coù daøy ñaëc maáy cuõng chaúng taïo neân moät maûy may lumôø naøo, vaø boùng ñeâm coù ñen toái nhö theá naøo chaêng nöõa thì cuõng vaãn laø saùng suûanhö ban ngaøy
’ (Tv 138, 7 – 12).
TAÄP CAÛM NHAÄN CHUÙA HIEÄN DIEÄN
Söï caûm thöùc Chuùa hieän dieän cuûa caùc taâm hoàn tieán xa trong ñôøi soáng troïn laønhchaúng khaùc gì söï mong ñôïi Chuùa cuûa caùc Toâng Ñoà. YÙ nghó ñoù phaûi luoân theo saùttaâm trí chuùng ta ôû moïi nôi moïi luùc. Caùc Toâng Ñoà coù theå tin Chuùa hieän dieän beâncaïnh hoï, nhöng hoï ñaõ khoâng nhìn thaáy Ngaøi baèng maét traàn. Caùc oâng soáng trongñôïi chôø vaø: ‘
 Hoài töôûng laïi nhöõng lôøi Ngaøi ñaõ phaùn daïy
’ (Lc 24, 8); loan baùo vieäcNgaøi phuïc sinh vaø nhöõng laàn hieän ra saép tôùi taïi Galileâ: ‘
ÔÛ ñoù caùc con seõ thaáy Ngaøi nhö Ngaøi ñaõ noùi vôùi caùc con
’ (Mc 16, 7).Cuõng theá, caùc taâm hoàn thaùnh thieän soáng trong söï chôø ñôïi Ngaøi xuaát hieänvaø thaùnh Phaoloâ noùi vôùi hoï: ‘
Khi Chuùa Kitoââ, nguoàn soáng cuûa chuùng ta phuïc laâm,anh em cuõng ñöôïc xuaát hieän vôùi Ngaøi trong huy hoaøng
’ (Col 3, 4)
 Laïy Chuùa, khivinh quang Chuùa hieän ñeán vôùi chuùng con, chuùng con seõ ñöôïc no thoûa maõnnguyeän
’ (Tv 16, 15); vaø thaùnh söû Gioan noùi theâm thö muïc vuï thöù nhaát nhö sau:
Cuøng anh em thaân meán cuûa toâi, chuùng ta ñaõ trôû neân con caùi cuûa Thieân Chuùa,nhöng tình traïng chuùng ta ngaøy sau thì coøn chöa toû hieän. Chuùng ta chæ bieát raèngkhi Ñöùc Kitoââ hieän ñeán trong vinh quang, luùc aáy chuùng ta seõ gioáng nhö Ngaøi, vì Ngaøi theá naøo chuùng ta seõ ñöôïc thaáy Ngaøi nhö vaäy. Vaäy heã ai muoán soáng trong söïhuy hoaøng naøy thì haõy thaùnh hoùa baûn thaân nhö chính ngaøi laø Ñaáng thaùnh thieän
(1Ga 3, 2 – 3).
 
3
Ngaøy giôø quang laâm thì chaéc chaén laø khoâng ai bieát ñöôïc. Coù theå laø nhöõngngaøy saép tôùi, vaø seõ tôùi moät caùch ñoät ngoät khoâng ai ngôø tröôùc. Thaùnh Phaoloâ noùi:
 Anh em thöøa bieát raèng ngaøy cuûa Chuùa seõ tôùi nhö keû troäm ban ñeâm khoâng ai bieát ñöôïc
’ (1Tx 5, 2). ‘
Vaäy caùc con haõy saün saøng, vì caùc con khoâng bieát giôø naøo Con Ngöôøi seõ ñeán
’ (Lc 12, 40).Trong luùc chôø ñôïi cuoäc trôû laïi vinh quang ñoù, Chuùa Gieâsu khoâng ngöøng toûhieän vôùi caùc taâm hoàn bieát mong ñôïi nôi thaâm cung taâm hoàn: ‘
 Neáu ai yeâu meánThaày, Cha Thaày vaø Thaày seõ ñeán ôû cuøng ngöôøi aáy
’ (Jn 14, 23); ‘
 Ngöôøi yeâu meánThaày, Cha Thaày vaø Thaày cuõng seõ yeâu daáu cuøng toû mình ra cho ngöôøi aáy
’ (Jn 14,21); ‘
Thaày seõ daãn ngöôøi aáy ñeán nôi vaéng veû vaø taâm söï cuøng
.’
HIEÄU QUAÛ CUÛA SÖÏ HIEÄN DIEÄN
a. Luoân luoân laø nieàm an bình, moät moùn quaø taëng quí nhaát maø Thieân Chuùa ban ôûtheá gian naøy, laø baûo ñaûm phaàn thöôûng ñôøi sau ñöôïc höôûng nhan thaùnh Ngaøi.b. Nieàm an bình laø chính Ngaøi. ‘
Thaày ñaây!
’ Cuõng nhö nieàm vui möøng seõ laø chínhNgaøi vì Ngaøi laø ñoái töôïng cuûa nieàm vui.c. Khoâng coøn maûy may run sôï. ‘
Thaày ñaây, Caùc con ñöøng sôï! Ego sum; Nolitetimere!
Sôï haõi laø taâm tình dó nhieân phaûi coù cuûa con ngöôøi khi ñöùng tröôùc theá giôùi thaànlinh. Con ngöôøi run sôï moãi khi nhìn thaáy Thieân Chuùa, vaø hoï sôï ngay caû khi chænghe tieáng Ngaøi phaùn. Theá neân: ‘
 Daân chuùng noùi vôùi Maisen raèng, xin
 Đức
Giaveâñöøng phaùn vôùi chuùng toâi keûo chuùng toâi cheát maát 
’ (Ex 20, 19).Nôi caùc daân toäc ngoaïi giaùo, nhaát laø caùc daân ch
ư
a coù loøng tin thì vi
c sôï haêiThieân Chuùa
đư
a
đẩy
ñeán choã meâ tín dò ñoan. Ñoái vôùi ngöôøi Kitoââ höõu thì khaùc, vì:
Chuùa Kitoââ khoâng heà ban cho chuùng ta tinh thaàn sôï seät, nhöng ban tình yeâu meán,loøng can tröôøng vaø khoân ngoan.
’ (2Tim 1,7).Tuy nhieân, taâm hoàn chuùng ta vaãn coøn moät moái sôï naøo ñoù moãi khi ñoái dieänvôùi hai thaùi cöïc khoâng theå ño doø noåi: Thieân Chuùa vaø caûnh khoán cöïc cuûa mình.Moái sôï naøy ñoâi khi ñöôïc bieåu loä baèng nhöõng do döï trong loøng tin töôûng ThieânChuùa. Phöông thöùc linh dieäu nhaát laø söï hieän dieän cuûa Chuùa Gieâsu: ‘
Thaøy ñaây!Caùc con ñöøng sôï!
’ Söï hieän dieän aáy ñöa laïi cho chuùng ta nieàm tin töôûng nhö haimoân ñeä treân ñöôøng Emmau: ‘
Thöa Ngaøi, xin ôû laïi vôùi chuùng toâi, vì ñaõ muoän vaø

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->